ក្រមសីលធម៌របស់ដៃគូអ្នកបើកបរ

ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់គោលការណ៍ មិនមានការលើកលែងចំពោះការ អនុវត្តផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌របស់ ដៃគូអ្នកបើកបរ ដោយសារយើងក៍មានកាព្វកិច្ច ក្នុងការចូលរួម ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងសហគមន៍ របស់ Grab ។ គោលការណ៍នៃការពិន័យនៃ បានរួមបញ្ចូលរាល់ចំណុចដែរទាក់ទង នឹងក្រមសីលធម៌ រួមបញ្ចូល ទាំងចំណាត់ការក្នុងការផ្អាកគណនី ឬបញ្ឈប់គណនីចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើងផងដែរ។