តើខ្ញុំត្រូវរក្សាគណនីនិងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឱ្យមានសុវត្ថិភាពដោយរបៀបណា?

អនុវត្តជំហានងាយៗទាំងនេះដើម្បីរក្សាគណនីនិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។

ទទួលយកការផ្ដល់ជូនពិតប្រាកដ

អ្នកអាចចូលគណនីកម្មវិធីបើកបររបស់អ្នកបានដោយប្រើកម្មវិធីផ្លូវការរបស់​ Grab។ ប្រព័ន្ធពង្រឹងបន្ថែមរបស់យើងរកឃើញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមិនផ្លូវការ ហើយធ្វើអោយរារាំងការចូលពេលប្រើរកម្មវិធីទាំងអស់នោះ។

សូមលុបចោលកម្មវិធីដែលមិនមែនផ្លូវការរបស់ Grab ទាំងអស់ ហើយទទួលយកការផ្ដល់ជូនពិតប្រាកដ

ពី Play Store ឬ App Store ឥឡូវនេះ!

ចូររក្សាភាពស្មោះត្រង់

ការបញ្ឆោតប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកល (ប្រព័ន្ធ GPS) របស់អ្នក ឬ កែប្រែការកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការងារគឺជាភាពមិនស្មោះត្រង់។​ ការប្រើកម្មវិធីដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដូចជាការបញ្ឆោត GPS នឹងប៉ះពាល់ដល់ការបើកដំណើរការគណនីអ្នកបើកបររបស់អ្នក ហើយអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ រួមទាំងដកចេញនូវប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ឬ ការផ្អាកលើគណនីរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនមានការអនុញ្ញាត សូមលុបវាចេញពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ។

រឿងខ្លះមិនត្រូវកែប្រែរឺផ្លាស់ប្តូរទេ

ឧទាហរណ៍: ការកំណត់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

ការកែប្រែ (rooting ឬ jailbreak) ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក។ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនអាចបើកដំណើរការគណនីបើកបររបស់អ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដែលបានកែប្រែការកំណត់។
ដើម្បីធានាបាននូវការបន្តចូលទៅគណនីបើកបររបស់អ្នក អ្នកត្រូវរក្សាទុកការកំណត់ឧបករណ៍ដើមរបស់អ្នក។ ស្វែងយល់ពីច្រើនទៀត

ការចែករំលែកឬមិនចែករំលែក

ចម្លើយគឺទេ!

ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគួររក្សាទុកជាការសម្ងាត់​ ដូច្នេះកុំចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់! ប្រើពាក្យសម្ងាត់ស្មុគស្មាញ ហើយកុំប្រើរពាក្យសម្ងាត់ដែលមានព័ត៌មានងាយស្រួលបំផុតដូចជាឈ្មោះ ឬ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ដើម្បីធានាថាគណនីរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។
កុំចុចលើអ៊ីម៉ែលបន្លំឬ SMS ដែលសុំពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ គ្មាននរណាម្នាក់គួរចូលប្រើគណនីបើកបររបស់អ្នកក្រៅពីអ្នកទេ។ មិនបានសូម្បីតែ Grab ។