Press Centre

ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႀကီးျဖစ္လာရန္ သြားလာေရးအခက္အခဲမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

Impact Hub Yangon သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ေအဒင္စင္တာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ Grab ႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ‘Moving Yangon Forward: The Urban Mobility Forum’ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ – Impact Hub Yangon သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ေအဒင္စင္တာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ Grab ႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ‘Moving Yangon Forward: The Urban Mobility Forum’ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုကို ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ၏ Grand Ballroom တြင္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးပြဲ၌ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑အသီးသီးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားေရး လာေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာျခင္းျဖင့္ ပိုမို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အမွာစကားမ်ား၊ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ စကားဝိုင္းမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ရာ စိတ္ပါဝင္စားသူ (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ယခုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစည္းအေ၀းပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ Waterbus Yangon ၊ Capital Automotive Ltd ၊ Kargo ႏွင့္ ဒို႔အိမ္တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ အစည္းအေဝးပြဲႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားမည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ ခရီးစဥ္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သြားလာဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ေနမႈ
 • အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိး အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး အစရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၏ အနာဂတ္
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

အစည္းအေဝးပြဲကို အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ Grab Myanmar & Cambodia မွ Head of Expansion Region ျဖစ္သူ Alvin Loh က “၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Grab စတင္ေရာက္ရွိ လာစဥ္ကတည္းက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ နဲ႔အတူ စိန္ေခၚမႈေတြပါ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး အက္ပလီေကးရွင္းသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ ေစခဲ့ပါတယ္။ Grab အေနနဲ႔ ေဒသတြင္းက အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအဝင္ Impact Hub တို႔၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔လို တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္း ၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားခိုရာအိမ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သြားေရးလာေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရာမွာ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူေတြအတြက္ ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ပိုၿပီး သတိျပဳလာၾကေစမယ့္ အခုလို အစည္းအေဝးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကီးမွဴးက်င္းပ၊ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့တဲ့သူေတြ အားလံုးကို တကယ့္ကို  ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးပြဲႀကီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပ  ႏိုင္ေအာင္ Grab ၊ Water Bus နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ Impact Hub Yangon ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိုတာ လူဦးေရ (၆) သန္းေက်ာ္ရဲ႕ ေနထိုင္ရာအိမ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတဲ့ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရေပါင္း (၂.၈) သန္းဟာ ေန႔စဥ္ သြားလာဆက္သြယ္ရာမွာ ဘတ္စ္ကားေတြ၊ တကၠစီေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ကားေတြ၊ မီးရထားေတြ၊ water bus ေတြနဲ႔ သမၺန္ေတြကို အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ (၂.၃) သန္းဟာ ဘတ္စ္ကားကိုသာ အဓိက အသံုးျပဳေနၾကတဲ့အတြက္ ေန႔စဥ္ ခရီးသြားျပည္သူ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ သြားလာေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ က အခမ္းအနား၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ျပသြားလာဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ Grab Myanmar & Cambodia မွ Head of Expansion Region ျဖစ္သူ Alvin Loh ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္၊ ေအဒင္စင္တာ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသာခိ ႏွင့္ Impact Hub Yangon မွ Rita O’Sullivan တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁) ၿမိဳ႕ျပသြားလာဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း – Impact Hub Yangon မွ Rita O’Sullivan က ကူညီေဆာင္ရြက္သည္။

 • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမိုးမိုးလြင္
 • ေအဒင္စင္တာ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသာခိ
 • Grab Myanmar & Cambodia ၏ Head of Expansion Region ျဖစ္သူ Alvin Loh
 • Impact Hub Yangon မွ Rita O’Sullivan

အဆိုပါ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ ေဒသမ်ားရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပံုစံမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား အားလံုးကို ပူးေပါင္း၍ ေရွရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပသြားလာဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု  ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂) သြားလာဆက္သြယ္ေရး ဖန္တီးမႈ – Impact Hub Yangon မွ Klaus Oberbauer ကူညီေဆာင္ရြက္သည္။

 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ  ေမာင္ေအာင္
 • Yangon Water Bus မွ CEO ျဖစ္သူ ေဒၚတင့္တင့္လြင္
 • Kargo တည္ေထာင္သူ Alex Wicks
 • ဒို႔အိမ္မွ Deputy Director ျဖစ္သူ Beverley Salmon
 • Capital Automotive Ltd မွ General Manager ျဖစ္သူ Mike Pease
 • Impact Hub Yangon မွ Klaus Oberbauer

ဒုတိယပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာဆက္သြယ္ေရး ပိုမို ျပည့္စံု  ေကာင္းမြန္ေစရန္ က႑ေပါင္းစံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အတုယူေလ့လာျခင္း အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား၊ ေခတ္မီ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သြားလာေရးပံုစံမ်ိဳးစံု ဘြတ္ကင္တင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား အစရွိသည့္ လူသံုးမ်ားေသာ  ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာ ေရစီးေၾကာင္းတို႔ကို အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားအေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး  ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ကာ အေတြးအျမင္မ်ား အျပန္အလွန္ မွ်ေဝခဲ့ၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား  ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။

“အခုလို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ‘Moving Yangon Forward: The Urban Mobility Forum’ ကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက က႑အသီးသီးနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အခုလို ၿမိဳ႕ျပသြားလာဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တဲ့ ပထမဦးဆံုး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ သြားလာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ အရွိန္ျမွင့္ေပးလိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။  ေအာင္ျမင္မႈ ရဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းေတြအားလံုး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၿပီး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းပညာ စြမ္းရည္ေတြ၊ နည္းပညာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္  ေတြကို ေလ့လာထိေတြ႔ႏိုင္မႈအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္ ” ဟု Impact Hub Yangon ၏ Co-Founder ျဖစ္သူ Klaus Oberbauer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေပါင္း ၁၇,၄၅၁ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအတြင္း ေသဆံုးသူ ၅,၁၈၄ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၂၆,၇၄၁ ဦး ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ‘Moving Yangon Forward: The Urban Mobility Forum’ အစည္းအေဝးပြဲသည္ ၎ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၂,၆၈၄ ႀကိမ္၊ ေသဆံုးသူ ၅၉၉ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၃,၁၆၄ ဦးျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။[1]

[1] Source: 23 January 2019, Eleven Media: 5,184 traffic-related deaths, 26,741 injuries reported last year

 

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။