စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား

ျပစ္မႈ၊ လိမ္လည္မႈႏွင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ျပစ္ဒဏ္
Grab မွအလုပ္လက္ခံႏိုင္ရန္ ေပးထားသည့္ဖုန္းအင္တာနက္အားမိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္း။ ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္ျဖင့္အသံုးရမည္။
 ခရီးသို႔မဟုတ္ GRAB အားအေၾကာင္းမၾကားဘဲေနာက္က်ျခင္း  သတိေပးျခင္း 
 ညစ္ပတ္၊ နံေစာ္သည့္ယာဥ္ (ေဆးလိပ္အန႔ံ အပါအဝင္)  သတိေပးျခင္း 
 ခရီးသည္က်န္ေသာပစၥည္းကို၂၄ နာရီမွ ၇ ရက္အတြင္းလက္ဝယ္ထားရွိမႈ  သတိေပးျခင္း 
 ခရီးသည္အား သတ္မွတ္ပို့ေဆာင္ေပးရမည္ေနရာမဟုတ္ေသာေနရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ထားျခင္း  ၃ ရက္
 ယာဥ္ေမာင္း၏မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈကို ခရီးသည္မွတုိင္ၾကားျခင္း  ၃ ရက္
 PROMO codes အားေစ်းေလွ်ာ့၍ ေကာက္ခံမႈမျပဳလုပ္ျခင္း   ၇ ရက္
 ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္သည့္နွဳန္းမ်ားျပားျခင္း   ၇ ရက္
 ကားအတြင္းက်န္ခဲ့ေသာခရီသည္ပိုင္ပစၥည္းကို ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီးထိန္းသိမ္းထားျခင္း  ၁ လ
 Customer Service ဝန္ထမ္းအားခ်ိန္းေျခာက္ျခင္း  ၁ လ
 အခေၾကးပိုမိုေကာက္ခံျခင္း  တားျမစ္ပိတ္ပင္မည္
 ခရီးသည္အားစြပ္စြဲျခင္း  တားျမစ္ပိတ္ပင္မည္

 

ခရီးစဥ္မ်ားအား လိမ္လည္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္

ခရီးစဥ္ ဥပမာမ်ား

  • မိမိကိုယ္တိုင္ ခရီးစဥ္အား ေခၚဆုိမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • ခရီးသည္အား ေခၚယူ၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲႏွင့္ ခရီးစဥ္အား ၿပီးဆုံးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
  • မိမိ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ သူငယ္ခ်င္း မ်ားမွအမွန္တကယ္မဟုတ္ဘဲ ေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္ျခင္း
  • မိသားစုအသုံးျပဳျခင္းအား ခရီးစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
  • ျဖစ္တန္စြမ္း မရွိေသာခရီးစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္

အထက္ပါ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ရပ္မ်ားအား ျပဳလုပ္ပါက Grab ၏အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ မရိုးသားမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ခံစားခြင့္ ႏွင့္ အပိုဆုေၾကးမ်ား လုံးဝေပးမည္မဟုတ္ပါ။