Grab ၏ telematics က တစ္ႏွစ္အတြင္း ပို၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳျပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္

မည္သူမွ် အထစ္အေငါ့ အေဆာင့္အခုန္ျဖင့္ စီးနင္းမႈမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္  Grab တြင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎တို႔ ေမာင္းႏွင္သည့္ပံုစံကို ေစာင့္ၾကည့္သတိေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

Grab ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ GPS၊ ယာဥ္တည္ျငိမ္မႈျပကိရိိယာႏွင့္ အရွိန္တိုင္းကိရိယာ ေဒတာမ်ားအား စုစည္းၿပီး သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ပို၍ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္  ဘရိတ္အသံုးျပဳမႈ စသည့္ ထိုသူတို႔၏ ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံမ်ားအေပၚ အပတ္စဥ္ Telematic အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံ ေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ႏွစ္ မတ္လတြင္ Telematics ကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေဒသတစ္လႊား တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားမႈရွိလာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇ တြင္၊ သတ္မွတ္အရွိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္မႈမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀၀ ကီလိုမီတာတြင္ ၀.၇ ႀကိမ္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၆၄%ထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ႔သည္။ အလားတူပင္ ကီလိုမီတာအလိုက္ ရုတ္တရက္ ဘရိတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားစြာ ေမာင္းႏွင္မႈႏႈန္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္မွာ တစ္ႏွစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ ၂၃% ႏွင့္ ၅၀% အသီးသီး က်ဆင္းခဲ႔သည္။

ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘရိတ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ရုတ္တရက္ အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္မႈတို႔သည္ စီးနင္းလိုက္ပါလ်က္ရွိသည့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ၄င္းတို႔သည္ ေရွ႔ကားႏွင့္ အလြန္ကပ္ျခင္း၊ ရန္လိုစြာေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ လမ္းအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈမရွိျခင္း စသည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းကင္းသည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ သို႔မဟုတ္ လိုသည္ထက္ပို၍  ဘရိတ္အုပ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အရွိန္တင္သည့္အခါမ်ားတြင္ စက္သံုးဆီ ပိုမိုအလဟႆ အသံုးျပဳရျပီး  ဘရိတ္မ်ားႏွင့္ တာယာပန္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။ “Lead Foot Syndrome (ၾကမ္းတမ္းစြာေမာင္းနင္သည့္အက်င့္)” ဟု သိရွိၾကသည့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္မေကာင္းေသာ ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံသည္  အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ပိုမိုထုတ္လႊတ္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေ

“telematics အစီရင္ခံခ်က္ဟာ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရာမွာ အဆင္တေခ်ာျဖစ္ေစဖို႔ အေထာက္အကူေပးတယ္ဆိုတာကို ယာဥ္ေမာင္းေတြက နားလည္ၾကပါတယ္။ စက္သံုးဆီကို ပိုျပီး အက်ိဳးရွိရွိသံုးနုိင္တဲ့အတြက္ စရိတ္ပိုေခၽြတာလာနုိင္တာမို႔  ဒီလိုကိုယ္တိုင္ခံစားရတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သိျမင္လာၾကတယ္” ဟူ၍ Grab မွ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနမွဴး Nicholas Chng က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Telematics data ရယူျခင္းႏွင့္ ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကို တင္ႀကိဳ၍ စီမံပို႔ခ်ေပးနုိင္သည္။

Telematics အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ‘ေန႔စဥ္ ပို၍လံုျခံဳမႈ နည္းပညာ လမ္းျပေျမပံု’၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို ဂရုျပဳေမာင္းႏွင္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာ ယာဥ္ေမာင္း၏ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်မႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

အာဆီယံတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈလံုျခံဳေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း (WHO)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ လမ္းေပၚရွိ အသက္ဆံုးရႈံးမႈရွိသည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားအားလံုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (WHO မွ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းနုိင္ငံတို႔ကို ထည့္သြင္းထားသည္)မွ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေနာက္တိုင္း ပစိဖိတ္ေဒသ (မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေဗၼာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္) သည္ ကမာၻတစ္ေပၚတြင္ လမ္းေပၚရွိ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ေသဆံုးနိုင္သည့္ ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေသဆံုးမႈႏႈန္းသည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအၾကား အလြန္ကြာျခားသည္ – ဥပမာ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀၀ လွ်င္  ေသဆံုးမႈႏႈန္းသည္ စကၤာပူထက္ ငါးဆပိုမ်ားသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ လမ္းေပၚတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ ခန္႔မွန္းေျခ ၄၂၃၃ ရွိျပီး GDP[1] ၏ ၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးရံႈးသည္။

ဤကြာျခားမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေဒသအလိုက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ Grab သည္ မၾကာေသးခင္ကပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္း သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းအုပ္စုမ်ားအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Telematics အစီရင္ခံမႈကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးခံစားေနရျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွ ေမာင္းနွင္သည့္ ခရီးအကြာအေဝးသည္ ယခင္နွစ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆယ္ဆ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ ဘရိတ္ၾကမ္းစြာအုပ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္သည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ ၁ ကီလိုမီတာလွ်င္ ၈၆% ႏွင့္ ၅၇% အသီးသီး က်ဆင္းသြားျပီး ေဒသတြင္းတြင္ ထိုသို႕ေမာင္းႏွင္သည့္ပံုစံႏွစ္ခုအပိုင္းတြင္ အတိုးတက္ဆံုးျဖစ္လာသည္။ ထိုနည္းတူ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္၍ ေမာင္းႏွင္သည့္အျပဳအမူ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္သည္လည္း ၁ ကီလိုမီတာလွ်င္ ၆၅% ထိုးက်လာသည္။

ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံကို စမတ္ဖုန္းမွ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း

စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ telematics ေဒတာမ်ား ရယူအသံုးျပဳျခင္းသည္ က႑အသစ္တစ္ခုျဖစ္ေနေသးသည့္အတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္နည္းစနစ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။

ေရွ႕ဦးစြာ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ စာရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေမာင္းႏွင္မႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယူဆေသာ  “အဂၤါရပ္မ်ား” ကို ေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ဥပမာ ႏုိင္ငံတြင္း သတ္မွတ္အျမန္ႏႈန္းကို ေက်ာ္လြန္၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိနုိင္ပါ။ ထိုအဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း ခရီးသည္မ်ားဘက္မွ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံမ်ားအျဖစ္ တင္ျပေပးပို႔လာသည့္အခ်က္မ်ားအရ စက္ကိရိယာျဖင့္ ေလ့လာသည့္ေမာ္ဒယ္ အသံုးျပဳၿပီး Grab က စစ္ေဆးစံုစမ္းအတည္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္မွာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ယာဥ္ေမာင္း၏ ေမာင္းႏွင္ပံု အျပဳအမူမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ညႊန္ျပႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈစနစ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါတြင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံမွ မ်ားျပားလွေသာ GPS ေဒတာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီျဖစ္သည္။

“ဒါက ဘာမွမဟုတ္လွဘူး ထင္ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရလဒ္ေတြကေတာ့ ခရီးသည္ေတြဟာ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ေမာင္းႏွင္တဲ့အေလ့အထကို လိုခ်င္တယ္၊ အေလးထားတယ္ဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြေပးတဲ့ rating ကို ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ telematics လံုျခံဳေရးေမာ္ဒယ္ကေန လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ျပသေနတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြက  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမာ္ဒယ္က လံုျခံဳမႈနည္းတယ္လို႔ ျပသေနတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သိသိသာသာပိုျမင့္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳတယ္ဆိုတဲ့ခရီးစဥ္တစ္ခုဟာ ဘရိတ္ေဆာင့္အုပ္တာ၊ ျမန္ႏႈန္းျမွင့္ ေမာင္းႏွင္တာ၊ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ျပီး ေမာင္းတာေတြ နည္းတယ္” ဟု Nicholas က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းေဝးဖို႔၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳဖို႔ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဆက္ၿပီး အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနရမယ့္အရာပါပဲ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္  telematics ကို အသံုးျပဳတာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ခရီးသည္ေတြဟာ သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ေနရာကို စိတ္ခ်လံုျခံဳစြာနဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာ သြားႏုိင္တ