အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနုိင္ငံသည္ ျမန္မာခရီးသြားမ်ား အသြားအမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္သည္ – Grab ေဒတာအရ

ျမန္မာခရီးသြားမ်ားသည္ ထိုင္းနုိင္ငံကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္ ေဒတာအရ Grab အသံုးျပဳသူ ျမန္မာမ်ား၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း စီးနင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(ႏွစ္နုိင္ငံ နယ္ခ်င္းစပ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား)

အေရွ႕ေတာင္အာရွသားမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ပိုမို ခရီးသြားလာသည့္အေလ့အထေခတ္စားလာၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဒသတြင္း လွည့္လည္သြားလာၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။  အာဆီယံ အတြင္းဝန္မ်ားရံုး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံေဒသအတြင္း ခရီးသြားလာသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ေယဘုယ် ကမာၻလွည့္ခရီးသြားအေရအတြက္၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ Grab ေစ်းကြက္ေလ့လာေရး အခ်က္အလက္အရ ယေန႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွသားမ်ား ေဒသအတြင္း သြားလာမႈမွာ ခရီးေပါင္း ၃၇ သန္းေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ထိုစုစုေပါင္းခရီးစဥ္တြင္ အလုပ္ကိစၥႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ အပန္းေျဖအေနႏွင့္တစ္ဖံု သင္တို႔ သြားလာလည္ပတ္ခဲ့ၾကသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ မၾကာခဏခရီးသြားလာရသူမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ ခရီးသြားေလ့ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခရီးလွည့္လည္သြားလာျခင္းကို ေပ်ာ္ေမြ႕သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး Grab သည္ Grab ပလက္တီနမ္အဆင့္ ၊ ေရႊအဆင့္ႏွင့္ ေငြအဆင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္  အထူးခရီးသြားခံစားခြင့္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္အသစ္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဤခံစားခြင့္အတြက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အဓိကေလဆိပ္မ်ားရွိ စီးပြားဖက္ ၁၅၀ ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ထိုခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း နားေနခန္းဆိုင္ ၇၀ နီးပါးတြင္ အမ်ားဆံုး ၅၅% ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားဖက္ ၈၀ ေက်ာ္တို႔၏ အစားအေသာက္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုး ၂၀% အထိ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ Grab အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မဂၤလာဒံု နားေနခန္းတြင္ အနားယူနုိင္ၿပီး Bon Voyage Airport Bar ႏွင့္ Café Corner Restaurant တြင္လည္း ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား ရယူခံစားႏိုင္သည္။

ေဒသအတြင္း ခရီးသည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သင္တို႔၏ အႀကိဳက္ သဘာဝတို႔အေပၚ စူးစမ္းေလ့လာရင္း ရလာသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ဤခံစားခြင့္အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ထိုကာလအတြင္း အျခား ေလ့လာမိေသာ အခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္အရာမ်ား ျဖစ္သနည္း။ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား ခရီးသြားသည့္အခါ
ျမန္မာနုိင္ငံသား ခရီးသည္မ်ား၏  ျပည္ပတြင္း စီးနင္းမႈခရီးစဥ္အားလံုး၏ ၃၄%သည္ ထိုင္းနုိင္ငံတြင္ျဖစ္ၿပီး ၂၆%သည္ စကၤာပူနုိင္ငံတြင္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာခရီးသည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္ပတြင္စီးနင္းသည့္ ျမန္မာနုိင္ငံသား Grab အသံုးျပဳသူမ်ားအား အမ်ားဆံုး ႀကိဳရသည့္ ေနရာသည္ နုိင္ငံမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေစ်းဝယ္သည့္ေနရာမ်ားသည္လည္း Grab စီးနင္းမႈမ်ားသည့္ စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔၏ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Big C Supercenter Ratchadamri သည္ ျမန္မာခရီးသြားမ်ားအား အမ်ားဆံုးႀကိဳရသည့္ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စကၤာပူတြင္ဆိုလွ်င္ Grab အသံုးျပဳသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ Vivocity တြင္ အမ်ားဆံုးေစ်းဝယ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Grab အသံုးျပဳသူျမန္မာမ်ား ခရီးသြားသည့္အခါ မည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ၾကသနည္း။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ားဆံုးႀကိဳရသနည္း။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ေျမပံု ေပၚတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာနုိင္သည္။

ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာနုိင္ငံထဲသို႔ လာေရာက္သည့္အခါ
၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သူ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေပါင္း ၃.၄ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏုိင္ငံတြင္း လာေရာက္သူ ခရီးသြားမ်ားမွ  Grab ေခၚယူအသံုးျပဳမႈအားလံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ စကၤာပူနုိင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေနာက္သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ Grab အမ်ားဆံုးႀကိဳရသည့္ေနရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဓိကေလဆိပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယသြားလာမႈအမ်ားဆံုးမွာ ဂ်န္းရွင္းစီးတီးႏွင့္ ျမန္မာပလာဇာတို႔ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ခုစလံုးမွာ နုိင္ငံတကာေစ်းဝယ္မႈအေတြ႔အၾကံဳ  ရရွိႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ေဒသတစ္လႊားတြင္ ခရီးသြားလာရ လြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ အမွန္တကယ္ပင္ မတူညီေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား  ေရာယွက္ေနသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အေရာင္အေသြးစံုလင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း မတူညီေသာ ဘာသာစကား၊ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအၾကား ခရီးသြားလာရသည္မွာ မလြယ္ကူလွပါ။  ႏုိင္ငံရပ္ျခားတစ္ခုခုသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္သည့္အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ၄င္းသည္ ပိုမိုသိသာသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ Grab က အကူအညီျဖစ္သည္ဟု Grab အသံုးျပဳသူ ျမန္မာမ်ားက ေျပာသည္။ ခရီးသြား ဘေလာ့ဂါ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ မေမဇြန္၀င္းက “အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္လံုးမွာ ေလဆိပ္ကေန ကိုယ္တည္းမယ့္ေနရာကုိ သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္  ဒါမွမဟုတ္ ကလပ္သြားတာ၊ ကမ္းေျခသြားတာေတြအတြက္ဆို Grab နဲ႔ပဲ သြားျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ “ဒါက ခရီးတို ခရီးရွည္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ လြယ္ကူတယ္၊ အဆင္ေျပတယ္ေလ” ဟု မေမဇြန္ဝင္းက ဆိုသည္။

App သည္ ေရာက္ရွိသည့္ေဒသအေလွ်ာက္ မွန္ကန္ေသာေျမပံုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေငြေၾကးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အားလံုးကို ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္ သင့္အား ထိုၿမိဳ႔တြင္ မည္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံတြင္ GrabRemorque၊ ဂ်ာကာတာတြင္ GrabBike၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ Grab Roddaeng၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ GrabThoneBane တို႔ိကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ယခုအခါ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔ရွိ ျမိဳ႔ေပါင္း ၃၃၆ ၿမိဳ႔တြင္ Grab ကို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာခရီးသြားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါလည္း Grab ကုိ အသံုးျပဳရသည္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္မႈရွိၾကသည္။ ငွားရမ္းသည့္အခါ အဆင္ေျပလြယ္ကူၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ခရီးသြားတဲ့အခါတိုင္း Grab ပဲ သံုးတယ္၊ ဟိုတယ္ကေန ကြ်န္ေတာ့္ရံုးကို သြားတဲ႔အခါျဖစ္ျဖစ္၊ ေရွာ့ပင္းေမာလ္ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္ရွင္ရံုသြားတဲ႔အခါျဖစ္ျဖစ္ Grab ပဲ သံုးျဖစ္တယ္” ဟု PR ႏွင့္ Citizenship Manager တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုးသူရစိုးက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္သြားခ်င္တဲ႔ေနရာကို အက္ပ္လီေကးရွင္းထဲ ရိုက္ထည့္လိုက္တာနဲ႔ ယာဥ္စီးခကို ျမင္ရတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔လည္း သြားမယ့္ ေနရာေတြ ေစ်းေတြ ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္သြားသြား၊ Grab နဲ႔ဆို အျမဲအဆင္ေျပတယ္။”

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဝးကြာေနရာမွ ေခတၱျပန္လာသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း Grab က သြားလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ကန္ထရိုက္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္တစ္ဦးအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဟန္ဟြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေဝးကြာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ရွိေနရာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အလည္အပတ္ျပန္ေရာက္လာစဥ္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက Grab အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳခဲ႔ၾကသည္။

“ဒီၿမိဳ႕မွာ ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Grab အသံုးျပဳရတာ တကယ္ပဲ အဆင္ေျပပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။ “ယာဥ္စီးခအတြက္ ေစ်းညိႇစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ေစ်းေတြလည္း ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိေတာ့ ဒါက အဆင္ေျပတယ္၊ ျပီးေတာ့ စီးရတာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိပါတယ္။”