အော်ဒါပို့ဆောင်မှုအတွင်း အက်ပ်တွင် နှိပ်ရမဲ့ပုံစံအဆင့်ဆင့်