အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရွးရိုုးစြဲယူဆခ်က္မ်ားထဲမွ ေဖာက္ထြက္ႏိုုင္လာၾကပါၿပီ

Grab ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တကၠစီေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ မိမိ၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ေပးႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ေပၚ မူတည္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးထုအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာရန္၊ အလုပ္ႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈအၾကား  အဆင္တေျပ ထိန္းညွိႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအသစ္တစ္ခု ရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရရွိရန္၊ စီးပြားေရး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္  ယာဥ္ေမာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကူညီဖန္တီးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရင္းႏွင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမခြဲျခားမႈေရွးရိုုးစြဲယူဆခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚလ်က္ ရွိသည္။ Grab ၏အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဘဝကို မည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေလ့လာၾကမည္ဆိုလွ်င္..။

ကား၊ စက္ဘီး၊ ဘတ္စ္ကား၊ ရထား (သို႔) ေလယာဥ္ မည္သည့္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအတြက္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သမားရိုုးက်ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ထူးျခားေနသည္။ ယခုအခါ Grab သည္ ေဒသတစ္ဝန္း အလႊာေပါင္းစံုမွ အမ်ိဳးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုုင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းအေရအတြက္သည္ ၂၃၀% အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီ၍ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းကာ လိုုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ လုုပ္ငန္းကိုု ေရြးခ်ယ္ႏိုုင္သည္အထိ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုုးတက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔အျပင္ Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ယခုုအခါ ပိုုမိုု၍မ်ားျပားေသာ ခရီးအကြာအေဝးမ်ားကိုု ေမာင္းႏွင္လာႏိုုင္ၾကၿပီျဖစ္ကာ၊ ယခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္း သြားခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အကြာအေ၀းတိုု႔ကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက  ၅၇၀% ထက္ပိုု၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ Grab ကိုု ေရြးခ်ယ္ေမာင္းႏွင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မိမိ၏ေငြေရးေၾကးေရးကိုု ကိုုယ္တိုုင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုုျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕အတြက္မူ ဘဝေနထိုုင္မႈပံုုစံႏွင့္ မိသားစုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ကိုယ္တည္းရပ္တည္ႏိုုင္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ပုုဂၢိဳလ္ေရးဆိုုင္ရာဦးစားေပးမႈတိုု႔ႏွင့္ကိုုက္ညီသည့္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာအလုုပ္ကိုု ရရွိႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“Grab ေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ သြားေရးလာေရးနဲ႔ ကိုုယ္ပိုုင္အသံုုးစရိတ္ေတြကိုု ကာမိေစပါတယ္။ အရင္က အပိုဆုုေၾကးေတြ ရၿပီဆိုုရင္ ကၽြန္မက ခရီးသြားျဖစ္တယ္။ အခုုေတာ့ Grab ကေပးတဲ့အပိုဆုုေၾကးရရင္ စုုထားၿပီး အိမ္ငွားခနဲ႔ တျခားအသံုုးစရိတ္ေတြအတြက္ သံုုးပါတယ္။” – ေဟဇယ္ေမ့ခ်္၊ ဖိလစ္ပိုင္

“ဒီအလုပ္က ကၽြန္မလိုမ်ိဳး ဘြဲ႔မရထားတဲ့သူေတြအတြက္ အခုုလိုု ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရေအာင္ရွာႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လိုုျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကိုု ကိုုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္ပါ တယ္။” – ဂ်င္တာနာကီပန္ဖ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

“ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ကားေမာင္းရတာကို ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္အလုပ္ကေနေတာင္ ထြက္ျပီး GrabCar ကိုေမာင္းခဲ့တာပါ။ Grab နဲ႔ ေမာင္းရတာ ကၽြန္မအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး လြတ္လပ္မႈရွိပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ သမီးေလးေတြကိုလည္း ဂရုစိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ သူတို႔အတြက္ အရသာေကာင္းမြန္တဲ့ဟင္းေတြလည္း ခ်က္ေကၽြးႏိုင္သလို၊ မိသားစုဝင္ေငြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။” – ကြက္ကင္မ္ကြီယမ္၊ ဗီယက္နမ္

နည္းပညာ ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈ

Grab ၏နည္းပညာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ Grab ၏မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစျခင္းသာမက စိတ္ေအးခ်မ္းမႈလည္းရွိေစပါသည္။

“အရင္တုန္းက ဂ်ာကာတာရဲ႕လမ္းေတြနဲ႔မရင္းႏွီးေသးေတာ့ လမ္းေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းမွာ GPS ကို သံုးၿပီး လမ္းေၾကာင္းရွာႏိုင္သြားပါၿပီ။” – ဆိုလီဟက္တီနာဝတီ၊ အင္ဒိုနီးရွား

“အက္ပလီေကးရွင္းမွာပါတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေျခရာခံေပးႏိုင္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သေဘာက်ပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြေရာ ကၽြန္မတို႔လို ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ပါ လံုျခံဳမႈရွိေစတယ္ေလ။” – ရာႏူဆီရီခၽြန္ပူး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာၾကသည့္အေလ်ာက္ Grab ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္။ ခရီးသည္၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္အားလံုးကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အြန္လိုင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေစသည့္ Grab ၏နည္းပညာေၾကာင့္သာမက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၏စြမ္းအားေၾကာင့္ပါ ေဒသတြင္းရွိ Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ စိတ္ေအးလက္ေအးပင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။

“ကိုယ့္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနရင္ တကၠစီေမာင္းဖို႔သာေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းေတြက ကူညီဖို႔ အၿမဲအသင့္ပါ။” – ခိုင္စံပယ္ျဖဴ၊ ၊ ျမန္မာ

“ခရီးသည္အေတာ္မ်ားမ်ားက ကၽြန္မ ဒီလိုယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရဲတဲ့ သတၱိကို ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းနဲ႔စီးရတာ ပိုလံုျခံဳတယ္လို႔ ခံစားရေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကပါတယ္။” – မအိအိဟန္၊ ျမန္မာ

“ကၽြန္မအေနနဲ႔  Grab နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အေရးေပၚအေျခအေနစီမံေရးအဖြဲ႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။ GPS ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ခရီးသည္ေရာ၊ ယာဥ္ေမာင္းေရာအတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကို Grab ရဲ႕ လူတစ္ေယာက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္ ဆိုတာ သိထားပါတယ္။” – ငုရင္သီဟုမ္ထရမ္၊ ဗီယက္နမ္

လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း

Grab ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လြတ္လပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မိသားစုႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားအၾကား စီမံခန္႔ခြဲရေသာအခါ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေရးမွာ အေရးႀကီးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတစ္ဝန္း အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အကြာအေဝးအားျဖင့္ ၂၄% ၊ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၁၄% ေလ်ာ့နည္းေနသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမဟုတ္ေပ။

“ကၽြန္မ ကားေမာင္းခ်င္ရင္ ေမာင္းခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္ရရင္ ရသလို ေမာင္းလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးဆိုေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ Grab ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္ဇယားနဲ႔လိုက္ၿပီး စီစဥ္လို႔ ရလို႔ပါ။” – ဒက္ဒူအန္ဖိုဖရြန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ကားေမာင္းႏွင္မႈပံုစံမွာမူ ကြာျခားမႈႀကီးႀကီးမားမားမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ဆိုသည္။ Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ တည္ၿငိမ္စြာ၊ သတိႀကီးစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ဆိုၾကေသာ္လည္း၊ မည္သူက ပိုေကာင္းသည့္ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္းသာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

“အမ်ိဳးသားေတြ လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာမွန္သမွ်ကို ကၽြန္မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။” – မအိအိဟန္၊ ျမန္မာ

“ကၽြန္မတို႔အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ယာဥ္ေမာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြလုပ္ႏိုင္သမွ်ကို လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ လံုျခံဳမႈကို အရာအားလံုးထက္ပိုျပီး ဂရုစိုက္တတ္တဲ့သူေတြပါ။” – ရက္ဂီရိုဘယ္လ္စ္၊ ဖိလစ္ပိုင္

Grab ခရီးသည္မ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးခ်က္သည္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေစမႈကို အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိသည္။ ေဒသတြင္း Grab ဝန္ေဆာင္မႈရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား အဆင့္သတ္မွတ္ေပးခ်က္ ကြာျခားမႈမ်ားသည္ ၅% ေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။ ဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ အနည္းငယ္ပိုေကာင္းေနတတ္သည္။

“ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ ခရီးသည္ဆီက အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္ဖို႔ ပထမဆံုးလုပ္ရတဲ့အခ်က္က ခရီးသည္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ ခရီးသည္ေတြ ကားေပၚတက္လာတာနဲ႔ အျပံဳးနဲ႔ႏႈတ္ဆက္ၿပီး စကားေျပာ စေနာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ – လီယူသီကူေသာင္အို

ညီအစ္မမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ … ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္

Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ စိတ္ေရာလူပါ တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

“Grab ကေပးတဲ့ အပိုဆုေၾကးေတြက ကၽြန္မအတြက္ အပိုဝင္ေငြပါပဲ။ အဲဒီအပိုဝင္ေငြေတြကို ကၽြန္မကေတာ့ ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ထည့္စုထားလိုက္တာပဲ။ အဲဒီေငြေတြကို ပရဟိတအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ လွဴဒါန္းဖို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။” – ခိုင္စံပယ္ျဖဴ၊ ျမန္မာ

“ကၽြန္မက အသက္ ၆၀ ရွိေနပါၿပီ။ ဒီအလုပ္ကေတာ့ ကၽြန္မ အႀကိဳက္ဆံုးအလုပ္ပါပဲ။ ဒီမွာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကူညီရိုင္းပင္းၾကပါတယ္။ တစ္ရက္က ခရီးသည္တစ္ေယာက္ဆို ကၽြန္မကို ဓာတ္ပံုရိုက္ဖုိ႔ ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ညီေလးေတြကိုျပၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်ပါဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္လို႔လို႔ ေျပာပါတယ္။” – ဒန္သီသန္သူ။ ဗီယက္နမ္

Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ၊ ဝင္ေငြရရွိမႈစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ Grab ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးထားႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မရဲ႕အားသာခ်က္တစ္ခုက သင္ယူဖို႔ အခြင့္အေရးရလာတိုင္း အမိအရ ဖမ္းဆုပ္တတ္တဲ့ ျပင္းျပတဲ့ သင္ယူလိုစိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” – ေဒၚနီနီရွိန္း၊ ျမန္မာ

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အမ်ိဳးသမီးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ Grab ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ကာ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကို ထိန္းညွိေနႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ မိသားစုႏွင့္ ဘဝ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ကို ထိန္းညွိေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ကူညီလိုစိတ္ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Grab အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေဒၚနီနီရွိန္ ေျပာၾကားသည္မွာ –

“ဒီမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးကို အားေပးခ်င္ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ အခက္အခဲဆိုတာရွိတတ္ၿပီး၊ ကၽြန္မတို႔အေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ ကံဆိုးမႈေတြကို ေရွာင္ရွားလို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခက္အခဲေတြကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီး ေက်ာ္လႊားသြားၾကရမွာပါ။ ဘယ္အရာမွ မတည္ၿမဲပါဘူး။ အလြယ္တကူ အေလွ်ာ့မေပးလိုက္ပါနဲ႔။ အခုကစၿပီး Grab နဲ႔ လက္တြဲၾကည့္လိုက္ပါ။”