အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း Passenger No Show အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ပုံအဆင့်ဆင့်