ရန်ကုန်လေဆိပ်သတ်မှတ်ဧရိယာအတွင်း ခရီးစဉ်ဘိုကင်တွေကို တန်းစီစနစ်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းလက်ခံနိုင်ပြီ