မိတ်ဖက်စောင့်ရှောက်မှုရန်ပုံငွေ

မှတ်ချက်။ လျှောက်ထားမှုသည် ယခုအစီအစဉ်စတင်သည့် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နောက်ပိုင်း ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။ လျှောက်ထားမှုသည် ယခုအစီအစဉ်စတင်သည့် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နောက်ပိုင်း ကိစ္စရပ်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။