သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔
ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္
ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ
ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

သင့္ရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေလးထားတဲ့
အေရးႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးကင္းလံုျခံုမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေနရာတိုင္းမွာ သင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းႏုိင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသည္အတည္ျပဳခ်က္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခရီးသည္ေတြကုိ

We’re making it a prerequisite for passengers to register with social media logins or electronic payment. So you can drive with peace of mind knowing that the passenger in your car is verified.

တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံe

သင့္ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံနဲ႔
သင့္ကို အခမဲ့ အကာအကြယ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အာမခံေၾကး ရယူဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
Help Centre ကတစ္ဆင့္ ေဖာင္ေပးပို႔လိုက္ရုံပါပဲ။

ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕
ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံေတြကို

ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔ျခင္း
အဆင့္ျမင့္နည္းစနစ္ေတြနဲ ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံကို
ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔
သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မႈကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္
အပတ္စဥ္သတင္းေပးပို႔ေပးပါတယ္။

ခရီးသည္ _ ယာဥ္ေမာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

သင့္ကို ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာမွာ
သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြအားလံုး
ကို ေပါင္းစည္းၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ရာမွာ
အေထာက္အကူေပးတဲ့နည္းလမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ မွာ ရရွိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းအတြက္
အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္းထည္႔သြင္း ပါရွိထားေသာ
လံုုၿခံဳေရးကိရိယာ

သင့္ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနရာအတိအက်ကိုု အျမန္ဆံုုး
အကူအညီေခၚဆိုုႏိုုင္ပါၿပီ၊သင့္ ရဲ႕ မိသားစုုဝင္ေတြ၊
သက္ဆိုုင္ရာအစိုုးရရံုုးေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရ႕ဲ
လံုုၿခံဳေရးကုုမၺဏီကိုုတိုုက္ရိုုက္အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အန္းဒရိုုက္အသံုုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔
အိုုင္အိုုအက္အသံုုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ဇန္နဝါရီလ
၂၀၁၉ မွာရရွိႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထားတဲ့ကတိက၀တ္ေတြအေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလိုပါသလား။

<

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာစိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္