သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
ေသးငယ္တဲ့အရာေတြေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့အရာေတြပါ အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႔အတူ သင္တို႔အတြက္
ပိုၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိတဲ့ ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳေတြ
ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေလးထားတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘးကင္းလံုျခံုမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာတိုင္းမွာ သင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းႏုိင္ဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးေပၚခလုတ္

သင္ ရွိေနတဲ့ေနရာကေန သင္ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသခံရဲစခန္းဆီ အလ်င္ျမန္ဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။

Share My Ride

သင့္ယာဥ္ေမာင္းစတဲ့ ခရီးစဥ္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို သင္ ခ်စ္ရသူေတြဆီ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အလြယ္တကူ ေပးပို႔ေဝမွ်ထားႏုိင္ပါတယ္။


သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထားတဲ့ကတိက၀တ္ေတြအေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလိုပါသလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္