သင့္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္အဆင္ေျပလာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ GrabRewards ထဲကို အက်ိဳးခံစားခြင့္အသစ္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္သုံးစြဲသူေတြဟာ သင္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ၊ ကမ္းလွမ္းမႈေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြအမ်ားႀကီးကို ရယူခံစားႏုိင္မွာပါ။

  • ပိုမိုအက်ိဳးခံစားရတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ား

သင္လိုခ်င္တာနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပိုမိုခံစားခြင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ GrabRewards ထဲကို အက်ိဳးခံစားခြင့္အသစ္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္သုံးစြဲသူေတြဟာ သင္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ လိုအင္ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ၊ ကမ္းလွမ္းမႈေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ေတြအမ်ားႀကီးကို ရယူခံစားႏုိင္မွာပါ။

သင္ အႏွစ္သက္ဆံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ

ခရီးစဥ္ေခၚဆိုမႈေတြအတြက္ ဦးစားေပးခံရတာေတြ ပြိဳင့္ေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရႏုိင္တာေတြ၊ Platinum အဖြဲ႔ေတြအတြက္ လစဥ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အျခားအရာေတြလိုမ်ိဳး သင့္အတြက္ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြအားလံုးကို ရယူခံစားလိုက္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္