ក្រមសីលធម៌សម្រាប់អតិថិជនរបស់ Grab

ដើម្បីរួមចំណែកជម្រុញអោយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខ យើងត្រូវការ មានការចូលរួមពីអ្នក ទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង ក្នុងការរួមចំណែកធានាសុវត្ថិភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ Grab​ សូមសំណូមពរ ដល់គ្រប់អតិថិជន អោយអនុវត្តស្របតាមក្រមសីលធម៌ លក្ខខណ្ឌ និងច្បាប់នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។ ប្រសិនបើអ្នកបានអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ Grab រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកគណនីរបស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជា អចិន្ត្រៃយ៍ ។