កាន់តែពិសេសជាមួយការផ្ដល់ជូនបន្ថែមថ្មីពី GrabStamps

ចាប់ផ្ដើមកក់ជិះ និងសន្សំតែម ដើម្បីទទូលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបន្ទាប់របស់អ្នក។

 • បញ្ចប់ការជិះ ២ ដង ដើម្បបើកបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៤០០០ រៀល​
 • បន្ដជិះបន្ថែម ២ ដងទៀត ដើម្បបើកបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៦០០០ រៀល​
 • បន្ដបញ្ចប់ការជិះបន្ថែម ២ ដងទៀត ដើម្បបើកបានការបញ្ចុះតម្លៃកាន់តែច្រើនរហូតដល់ ៨០០០ រៀល

លក្ខខណ្ឌ៖

 • សូមចូលទៅកាន់ MyRewards ដើម្បីស្វែងរកការផ្ដល់ជូននេះបន្ទាប់ពីបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
 • សម្រាប់តែសេវាកម្ម JustGrab & GrabSUV
 • សុពលភាពដល់ថ្ងៃទី ៩​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

———-

Ride to stamp up and get special discount reward for your next rides

 • Complete first 2 rides on any Grab’s service to unlock a special KHR4,000 off
 • Continue to complete another 2 more rides to unlock another special KHR6,000 off
 • Continue to complete another 2 more rides to unlock another special KHR8,000 off

T&Cs

 • Go to My Reward to check your offered reward
 • For JustGrab & GrabSUV only
 • Valid until June 09, 2019