ហ្រ្គេប ធ្វើឱ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើង

ពីសេវាកម្មសំខាន់ៗ រហូតដល់ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល។ យើងជាកម្មវិធីសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់
ដៃគូបើកបរ
ដៃគូអាជីករ
សហគ្រាស

ផែនទី Grab

ផែនទី

ជាជម្រើសផែនទីដ៏ល្អសម្រាប់តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត

ជាជម្រើសផែនទីដ៏ល្អសម្រាប់តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត

Grab Cambodia
Forward Together

ធីខេ សេនត្រល ការិយាល័យយូនីត F នៅជាន់ទី ២ និង យូនីត A, B, C, D, E នៅជាន់ទី ៥ ផ្លូវ ២៨៩ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ