ពីសេវាកម្មសំខាន់ៗ រហូតដល់ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល។ យើងជាកម្មវិធីសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់
ដៃគូបើកបរ
ដៃគូអាជីករ
សហគ្រាស

ផែនទី Grab

ផែនទី

ជាជម្រើសផែនទីដ៏ល្អសម្រាប់តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត

ជាជម្រើសផែនទីដ៏ល្អសម្រាប់តំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត

Grab Cambodia
Forward Together

ផ្ទះលេខ 4, ផ្លូវ 562, សង្ហាត់បឹងកក់ ១, ខ័ណ្ឌទូលគោក,
រាជធានីភ្នំពេញ 12151, ប្រទេសកម្ពុជា