Terms of Service: Transport, Delivery and Logistics

Last modified: 31 Oct 2019

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần A – Các Điều Khoản Chung

1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Grab (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Grab (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Grab. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

1.2. Grab có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.grab.com/vn/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

1.3. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở một quốc gia không phải là quốc gia nơi bạn đã đăng ký Ứng Dụng (“Quốc Gia Thay Thế”), bạn phải thường xuyên xem lại Điều Khoản Sử Dụng áp dụng tại Quốc Gia Thay Thế được tìm thấy tại https://www.grab.com mà có thể khác với quốc gia nơi bạn đã đăng ký Ứng Dụng. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ ở Quốc Gia Thay Thế, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng hiện hành ở Quốc Gia Thay Thế. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận các điểm điều chỉnh, bổ sung đó, vui lòng hủy tài khoản hoặc xóa Ứng Dụng trên thiết bị di động của bạn.

1.4. GRAB LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ CUNG CẤP NỀN TẢNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. VAI TRÒ CỦA GRAB LÀ LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CHỊU. NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA GRAB VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI GRAB.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được Grab cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;

2.2. “Grab” nghĩa là:

2.2.1. Công ty TNHH Grab, liên quan đến GrabTaxi, GrabCar, GrabBike và GrabFood;

2.2.2. Công ty TNHH Grab Việt Nam, liên quan đến GrabExpress;

2.2.3. liên quan đến Grab for Business, thực thể được nêu tại trang đăng ký tài khoản Grab for Business; và/hoặc

2.2.4. các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh do Grabtaxi Holdings Pte Ltd nắm quyền kiểm soát.

2.3. “Các Chính Sách Grab” nghĩa là:

2.3.1. Chính sách bảo mật;

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác tài xế Grab/ Đối tác giao hàng hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng; và

2.3.3. tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;

2.5. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Grab, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;

2.6. “Chính Sách Bảo Mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://www.grab.com/vn/privacy/ được sửa đổi theo thời gian;

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Grab;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ vận chuyển và/ hoặc dịch vụ hậu cần dưới đây được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”):

2.9.1. GrabTaxi;

2.9.2. GrabCar;

2.9.3. GrabBike;

2.9.4. GrabFood;

2.9.5. GrabExpress;

2.9.6. Grab for Business;

2.10. “Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác tài xế, đối tác giao hàng và thương nhân bên thứ ba;

2.11. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp; và

2.12.  “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí cầu đường, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.13.Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Grab;

3.1.14.Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Grab có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Grab có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15.Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16.Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;

3.1.17.Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của Grab, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web http://www.grab.com và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18.Bạn đồng ý hỗ trợ Grab trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Grab có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và

3.1.19.Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Grab hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

3.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Nếu áp dụng, Bạn có giấy phép lái xe hợp lệ và được phép điều khiển xe cơ giới/ xe máy và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng thuê cho các bên thứ ba trong lãnh thổ nơi bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.2.2. Nếu áp dụng, bạn sở hữu, hoặc có quyền và quyền hạn hợp pháp để vận hành phương tiện (“Phương Tiện”) mà bạn có ý định sử dụng khi chấp nhận yêu cầu của Người Dùng, và phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các phương tiện cùng loại;

3.2.3. Nếu áp dụng, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp;

3.2.4. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ vận chuyển/ giao hàng do bạn cung cấp;

3.2.5. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng/taxi và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;

3.2.6. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;

3.2.7. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Grab, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng;

3.2.8. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Grab, đại lý hoặc người được chỉ định của Grab sắp xếp hoặc thực hiện

3.2.9. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;

3.2.10.Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng này;

3.2.11.Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm quảng bá các ứng dụng của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Grab, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Grab bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và

3.3. Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của Grab;

3.3.2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên;

3.3.3. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo

3.3.4. Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu thông tin về số lượng hành khách là không đúng sự thật hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đặt chỗ của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy cuốc;

3.3.5. Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

3.3.6. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Phương Tiện;

3.3.7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Ứng Dụng hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

3.3.8. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;

3.3.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;

3.3.10.Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và

3.3.11.Bạn đồng ý rằng Grab có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.

4. Khả năng tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Cấp Li-xăng và Giới Hạn Quyền

5.1. Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab.

5.2. Bạn không được:

5.2.1. cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào

5.2.2. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm;

5.2.3. “nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;

5.2.4. ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng;

5.2.5. sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng;

5.2.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;

5.2.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Thanh toán

6.1 Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

6.1.1 Bất kỳ khoản phí nào mà Grab có thể tính cho bạn đối với Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi Grab vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.

6.1.2 Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho Grab.

6.1.3 Grab có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. Grab có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Thanh toán bởi Người Dùng

6.1.4 Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt chỗ đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt hoặc phương thức không dùng tiền mặt, chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận

6.1.5 Grab retains the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where your and/or the User breached any terms in this Agreement. In such an event, you shall not hold Grab liable for any withholding of, delay in, suspension, forfeiture or cancellation of, any payment to you. Grab có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Grab về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.

6.2 Đối với Người Dùng:

6.2.1 Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng Dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.

6.2.2 Bạn có thể chọn thanh toán cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba để cung cấp Giải Pháp bằng tiền mặt hoặc nếu có, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc ví Moca hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng Dụng. Việc sử dụng ví Moca phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện như được đăng trên trang web https://www.moca.vn

6.2.3 Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng Dụng

6.2.4 Bạn đồng ý rằng Grab có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ

6.2.5 Bạn đồng ý rằng Grab có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Số tiền “tạm giữ” sẽ dựa trên giá cước được hiển thị tại thời điểm bạn đặt chỗ và có thể bao gồm các khoản phụ phí tối đa (ví dụ, phí cầu đường hoặc phí đặt chỗ, nếu áp dụng) cho phép trên Ứng Dụng. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn

6.2.6 Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này

6.2.7 Nếu tính năng tiền boa là khả dụng, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn khi đăng ký Dịch Vụ. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào Phí Người Dùng sau khi Giải Pháp được cung cấp và được chuyển cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba trừ khi bạn chọn thay đổi số tiền hoặc xóa tiền boa.

6.2.8 Grab có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi Grab một cách hợp lý tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi Grab một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.

6.2.9 Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ Grab trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

6.2.10 Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.

7. Hủy Cuốc

7.1 Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

7.1.1 Người Dùng dựa vào bạn để giao hàng hoặc cung cấp Giải Pháp. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/ hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua các yêu cầu đặt chỗ của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người Dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của Grab.

7.1.2 Mặc dù bạn có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do hủy có thể chấp nhận như được nêu trong Ứng Dụng. Grab bảo lưu quyền sửa đổi các lý do hủy có thể chấp nhận vào từng thời điểm. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận hoặc bỏ qua một yêu cầu đặt chỗ có thể được tính để xác định xem quyền truy cập Dịch Vụ của bạn có bị hạn chế tạm thời không.

8. Chương trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards cho Người Dùng

8.1 Nếu bạn là Người Dùng sử dụng Ứng Dụng, bạn sẽ tự động là thành viên của chương trình khách hàng thân thiết có tên là “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards” được điều hành bởi Grab và/ hoặc các công ty liên kết của Grab. Là thành viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards, bạn sẽ có quyền truy cập vào các lợi ích như e-voucher, khuyến mãi, giảm giá, quà tặng miễn phí, mã khuyến mãi và các lợi ích khác có thể được cung cấp bởi Grab và/ hoặc thương nhân bên thứ ba như được hiển thị trên danh mục phần thưởng sẵn có trên Ứng Dụng vào từng thời điểm (“Quà Tặng”).

Tích lũy điểm

8.2 Grab có thể cấp điểm cho bạn (“Điểm”) và điểm đó có thể được sử dụng để đổi Quà Tặng ngay khi Các Giải Pháp được đặt thông qua Ứng Dụng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

8.3 Grab có thể cấp cho bạn 1 Điểm cho mỗi 10.000 VNĐ mà bạn chi cho Các Giải Pháp hợp lệ tại Việt Nam (các mã khuyến mãi giảm giá, giảm giá cước chuyến đi được quy đổi từ Quà Tặng hoặc việc điều chỉnh giá cước khác liên quan đến Các Giải Pháp hợp lệ sẽ không được tính cho mục đích cấp Điểm). Ví dụ, nếu chuyến đi GrabCar của bạn có giá 100.000 VNĐ và bạn được giảm giá 50.000 VNĐ, Grab sẽ chỉ cấp cho bạn 5 Điểm tính trên 50.000 VNĐ.

8.4 Grab có thể cấp 1 Điểm cho mỗi 10.000 VNĐ của mức giá sàn ước tính được thể hiện tại thời điểm bạn đặt dịch vụ vận chuyển GrabTaxi hợp lệ tại Việt Nam (các mã khuyến mãi giảm giá, giảm giá cước chuyến đi được quy đổi từ Quà Tặng hoặc việc điều chỉnh giá cước khác liên quan đến dịch vụ vận chuyển hợp lệ sẽ không được tính cho mục đích cấp Điểm). Ví dụ, trong trường hợp cước phí ước tính tại thời điểm đặt dịch vụ GrabTaxi được thể hiện từ 50.000 VNĐ đến 70.000 VNĐ và bạn được giảm giá 10.000 VNĐ, Grab sẽ chỉ cấp cho bạn 4 Điểm cho 40.000 VNĐ là kết quả của mức giá sàn ước tính trừ đi cước phí khuyến mãi.

8.5 Sổ Điểm được tính trên cơ sở từng giao dịch riêng biệt và được làm tròn lên hàng đơn vị gần nhất nếu phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 Điểm, và được làm tròn xuống hàng đơn vụ gần nhất nếu phần số thập phân nhỏ hơn 0.5 Điểm. Ví dụ, giá thể hiện trên Ứng Dụng của chuyến đi GrabCar của bạn là 24.000 VNĐ, Grab có thể sẽ cấp cho bạn 2 Điểm nhưng nếu giá trị thể hiện trên Ứng Dụng cho chuyến đi GrabCar của bạn là 25.000 VNĐ, Grab có thể sẽ cấp cho bạn 3 Điểm.

8.6 Đối với giá cước thể hiện trên Ứng Dụng hoặc giá sàn thể hiện trên Ứng Dụng nhỏ hơn 10.000 VNĐ, Grab có thể cấp cho bạn 1 Điểm. Ví dụ, nếu chuyến đi GrabCar của bạn có giá thể hiện là 9.000 VNĐ và bạn nhận được 1.000 VNĐ giảm giá, Grab có thể sẽ cấp cho bạn 1 Điểm cho 8.000 VNĐ

8.7 Grab có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mức giá trị cấp Điểm đối với từng giao dịch cụ thể sẽ được thông báo cho bạn tại từng thời điểm.

Thời Hạn Hiệu Lực của Điểm

8.8 Điểm tích lũy trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch. Điểm tích lũy trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch sẽ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó.

8.9 Bạn phải sử dụng Điểm tích lũy để đổi Quà Tặng trong thời hạn hiệu lực áp dụng tương ứng của số Điểm đã tích lũy. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Điểm chưa sử dụng hết sẽ không được áp dụng

8.10 Điểm không có giá trị tiền tệ cũng như không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Điểm không được bán, sang nhượng hoặc chuyển nhượng để đổi lấy giá trị vật chất hoặc lợi ích khác trong bất kỳ trường hợp nào. Điểm sẽ không được xem, giải thích, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào

Quy Đổi Quà Tặng

8.11 Nếu bạn tuân thủ với tất cả điều khoản và điều kiện này và đã tích lũy đủ Điểm theo yêu cầu, bạn có thể chọn và quy đổi thành Quà Tặng đang có sẵn trên Ứng Dụng. Việc quy đổi Quà Tặng dưới dạng e-voucher sẽ phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ theo các quy định khác của Grab hoặc thương nhân bên thứ ba (tùy từng trường hợp cụ thể) cung cấp e-voucher cụ thể mà bạn mong muốn quy đổi

8.12 Bạn phải sử dụng e-voucher đã quy đổi của bạn trong thời hạn hiệu lực của e-voucher đó. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của ngày quy đổi e-voucher sẽ không được áp dụng. Mọi khiếu nại liên quan đến e-voucher đã hết hạn sẽ không được giải quyết.

8.13 Điểm mà bạn đã quy đổi thành công thành Quà Tặng không được quy đổi thành Quà Tặng khác trong mọi trường hợp. Bất kỳ yêu cầu đổi trả Quà Tặng nào cũng sẽ không được giải quyết. Quà Tặng không được bán, trao đổi hoặc nhượng lại để đổi lấy giá trị vật chất trong mọi trường hợp. Quà Tặng sẽ không được xem là, giải thích là, hoặc được sử dụng như giấy tờ có giá hoặc công cụ chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

8.14 Grab có thể từ chối yêu cầu của bạn để quy đổi Điểm trong trường hợp không có đủ Điểm tích lũy để quy đổi thành một Quà Tặng cụ thể, hoặc khi Quà Tặng không còn hiển thị hoặc thương nhân bên thứ ba không còn hàng, hoặc có lỗi đối với số Điểm mà bạn mong muốn dùng để quy đổi thành Quà Tặng

8.15 Bạn có thể kiểm tra số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng trên Ứng Dụng.

Hạng Hội Viên

8.16 Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards gồm có bốn (4) hạng hội viên như sau:

8.16.1 hạng hội viên vừa gia nhập gọi là “Hội Viên”;

8.16.2 hạng hội viên cơ bản gọi là “Hạng Bạc”;

8.16.3 hạng hội viên trung bình gọi là “Hạng Vàng”; và

8.16.4 hạng hội viên cao cấp gọi là “Bạch Kim”;

8.17 Số Điểm cần thiết để nâng cấp hoặc duy trì hạng thành viên được trình bày bên dưới:

Hạng hội viên

Điểm cần thiết phải tích lũy trong giai đoạn từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 hoặc từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của năm dương lịch

a. Hội Viên

0

b. Hạng Bạc

500

c. Hạng Vàng

1500

d. Bạch Kim

3000

8.18 Điểm được tích lũy từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch

8.19 Điểm được tích lũy từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 của một năm dương lịch sẽ được phục vụ cho việc xếp hạng hội viên cho giai đoạn từ 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 của năm dương lịch liền kề sau đó

8.20 Tại thời điểm hết hạn xếp hạng hội viên và trong trường hợp bạn không có đủ số Điểm để duy trì hạn mức đó, hạng hội viên của bạn sẽ được giảm xuống đến hạng thấp hơn liền kề trước đó

8.21 Các lợi ích của từng hạng hội viên sẽ được quy định cụ thể tại từng thời điểm được thể hiện trên Ứng Dụng.

Chấm Dứt Tham Gia Hội Viên

8.22 Nếu bạn không muốn là hội viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards, bạn có thể chọn chức năng từ chối tham gia chương trình được tích hợp trên Ứng Dụng

8.23 Bạn sẽ tự động chấm dứt tư cách hội viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards trong trường hợp bạn xóa Ứng Dụng trên điện thoại của bạn

8.24 Tại thời điểm chấm dứt tư cách hội viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards, tất cả Điểm được tích lũy tính đến thời điểm đó sẽ tự động bị hủy. Điểm tích lũy phải được quy đổi trước thời điểm chấm dứt tư cách hội viên và tại thời điểm tư cách hội viên bị chấm dứt, Điểm tích lũy còn tồn đọng sẽ không còn giá trị quy đổi. Không áp dụng việc cộng dồn hoặc tích trữ Điểm cho lần quay trở lại làm hội viên tiếp theo của bạn trong tương lai.

8.25 Việc quy đổi mang tính gian dối, lừa đảo hoặc lạm dụng sẽ có thể dẫn đến việc hủy số Điểm đã tích lũy cũng như chấm dứt tư cách hội viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards.

Quy định chung

8.26 Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Grab bảo lưu tại mọi thời điểm các quyền sau đây:

8.26.1 thay thế, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards (bao gồm việc bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào);

8.26.2 chấm dứt hoặc điều chỉnh nội dungChương Trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards;

8.26.3 hu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính lại bất kỳ số Điểm nào đã được thưởng;

8.26.4 thay đổi số Điểm yêu cầu để quy đổi thành các Quà Tặng cụ thể hoặc thay thế bất kỳ Quà Tặng nào bằng bất kỳ lợi ích nào có giá trị tương tự;

8.26.5 thay đổi số Điểm được tích lũy tính trên giá trị thanh toán thực tế của các dịch vụ vận tải hành khách hợp lệ;

8.26.6 điều chỉnh các điều kiện và yêu đối với việc tích lũy Điểm;

8.26.7 điều chỉnh hoạt động có thể tích lũy Điểm;

8.26.8 điều chỉnh phương thức sử dụng để tính số Điểm thưởng;

8.26.9 thu hồi hoặc chấm dứt việc thưởng Điểm cho bạn;

8.26.10 sửa đổi yêu cầu áp dụng đối với Điểm hoặc các yêu cầu khác để nâng hoặc duy trì hạng hội viên; và

8.26.11hay đổi hoặc hủy bỏ các lợi ích có liên quan đến một hạng hội viên cụ thể;

và sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm áp dụng.

8.27 Grab có thể tạm hoãn việc tính và cộng dồn số Điểm được tích lũy để xác nhận, điều chỉnh những lỗi sai trong việc tính toán hoặc điều chỉnh phép tính khi thấy cần thiết và sẽ thông báo cho bạn qua Ứng dụng, hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn

8.28 Bạn sẽ chịu bất kỳ và toàn bộ chi phí, thuế, lệ phí, khiếu nại hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ việc cấp Điểm cho bạn, quy đổi Điểm và/hoặc việc sử dụng Quà Tặng đã quy đổi và tất cả chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến các vấn đề đó sẽ được chi trả bởi bạn

9. Xếp hạng

9.1. Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.

9.2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống Grab và Grab có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

10. Khiếu nại

10.1. Bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

11. Phí sửa chữa và vệ sinh áp dụng đối với Người Dùng

11.1. Trong trường hợp áp dụng, bạn phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa bất kỳ thiệt hại hoặc việc làm sạch cần thiết đối với Phương Tiện của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba là kết quả của việc bạn sử dụng sai Dịch Vụ hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Grab có thể thay mặt cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tạo điều kiện thanh toán các chi phí hợp lý cho việc sửa chữa hoặc vệ sinh đó thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn hoặc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ bạn, trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu làm sạch của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đã được xác minh bởi Grab.

12. Quyền Sở hữu Trí tuệ

12.1. Chỉ có Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Grab và/hoặc các bên cấp li-xăng của Grab. Tên công ty, logo Grab, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Grab hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

13. Thuế

13.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Grab trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

13.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

14. Bảo mật

14.1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Grab, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Grab và các công ty liên kết của Grab được tiết lộ cho bạn bởi Grab hoặc thay mặt Grab (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Grab hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Grab.

14.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

14.2.1. đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

14.2.2. là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;

14.2.3. đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

14.2.4. phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

15. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

15.1. Grab thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Grab và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

15.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Grab, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Grab thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật

15.3. Bạn thừa nhận rằng Grab có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Grab. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Grab đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

16. Tương tác với bên thứ ba

16.1. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. Grab và bất kỳ công ty liên kết nào của Grab không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, Grab và các công ty liên kết của Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Grab không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Grab không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.

16.2. Grab có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Grab biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ

16.3. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

17. Bồi Thường

17.1. Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Grab, các bên cấp li-xăng của Grab và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có.

18. Miễn trừ trách nhiệm

Grab không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền trùy đòi Grab

19. Chậm trễ do Internet

DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, GIAO HÀNG THẤT BẠI, THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT DO CÁC SỰ KIỆN NÊU TRÊN GÂY RA

20. Giới hạn trách nhiệm

20.1. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC, VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN CHỐNG LẠI GRAB SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THỰC TẾ CHI TRẢ VÀ/HOẶC KỂ TỪ KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG SUỐT SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. GRAB VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT DỊCH VỤ GIÚP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

20.1.1.TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

20.1.2.VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

20.1.3.BẤT KỲ SỰ TÍN NHIỆM NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC VÀ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO; HOẶC

20.1.4.LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC CHỈ DẪN ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM NGAY CẢ KHI GRAB VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA GRAB ĐÃ TƯ VẤN TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI.

20.2. GRAB KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG TIẾP CẬN HOẶC GIÁM SÁT SỰ PHÙ HỢP, TÍNH PHÁP LÝ, KHẢ NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ VÀ BẠN RÕ RÀNG TỪ BỎ VÀ GIẢI PHÓNG GRAB KHỎI VÀ TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ.

20.3. GRAB SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN TRONG TRANH CHẤP HOẶC ĐÀM PHÁN TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. TRỪ KHI BẠN LÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP VỚI GRAB, GRAB KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ NÀO TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG. BẠN RÕ RÀNG TỪ BỎ VÀ GIẢI PHÓNG GRAB KHỎI VÀ TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI, HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN BỞI DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG.

20.4. CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC SẮP XẾP THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐÓ CHO BẠN. DO ĐÓ, BẠN HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI CÁC TAI NẠN GIAO THÔNG TIỀM ẨN, KHẢ NĂNG BỊ TẤN CÔNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, KHÔNG AN TOÀN HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÓ CHỊU KHÁC, VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẾN BẠN THÔNG QUA ỨNG DỤNG. TUY NHIÊN, BỞI VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN LUÔN LÀ MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA GRAB, DO ĐÓ VỚI MỖI CUỐC XE HỢP LỆ TRÊN ỨNG DỤNG, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN BỔ SUNG (MÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM BẤT KỲ PHỤ PHÍ NÀO) ĐỂ HỖ TRỢ CHO CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT VỀ SỨC KHOẺ VÀ CƠ THỂ DO TAI NẠN GÂY RA. VUI LÒNG THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM CỦA GRAB TẠI https://www.grab.com/vn/insurance/

21. Nghĩa vụ của Grab

21.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

21.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

21.3. Cung cấp một bản sao Điều Khoản Sử Dụng gửi vào địa chỉ email của Người Dùng sau khi Người Dùng đăng ký tài khoản;

21.4. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi chuyến đi;

21.5. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;

21.6. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;

21.7. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.

21.8. Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật;

21.9. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm số hotline (08) 7108 7108 – (04) 7108 7108, qua email support.hcm@grab.com, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, qua Ứng Dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời

21.10. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

21.11. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Grab có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;

21.12. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

21.13. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

22. Thông báo

22.1. Grab có thể gửi thông báo thông qua Ứng Dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của Grab, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Grab. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Grab (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho Grab khi Grab nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến Grab sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

23. Chuyển nhượng

23.1. Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Grab. Bạn đồng ý rằng Grab có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện Grab phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Grab theo Hợp Đồng này.

24. Giải quyết tranh chấp

24.1. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và Grab cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài”).Nếu bạn và Grab không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho và Grab, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng

25. Mối quan hệ

25.1. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Grab.

26. Tính riêng biệt

26.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

27. Không từ bỏ

27.1. Việc Grab không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

28. Thoả thuận toàn bộ

28.1. Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Grab và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

29. Đình chỉ và chấm dứt

29.1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

30. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

Phần B – Các điều khoản bổ sung

1. GrabFood

1.1 Đối với Người Dùng:

1.1.1 Ứng Dụng cho phép bạn đặt hàng thực phẩm và đồ uống từ các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống (“Thương Nhân GrabFood”), để các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba giao cho bạn (“Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng”). Grab không sở hữu, bán hoặc bán lại bất kỳ mặt hàng thực phẩm và đồ uống nào và không kiểm soát các Thương Nhân GrabFood, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào do họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt sẽ tuỳ thuộc vào tính sẵn có của các sản phẩm và địa điểm phục vụ của Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng.

1.1.2 Tất cả các đơn hàng thực phẩm và yêu cầu giao hàng thực hiện trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng”) được xem là đã được xác nhận. Bạn không được quyền hủy Đơn Hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận. Nếu bạn hủy Đơn Hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ phí giao hàng bất kể đơn hàng đã được Thương Nhân GrabFood chuẩn bị hay chưa. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng khi (i) việc hủy bỏ được thực hiện sau khi Thương Nhân GrabFood bắt đầu chuẩn bị bữa ăn hoặc (ii) bạn không xuất hiện tại địa điểm giao hàng hoặc (iii) không thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại sau 10 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng đến địa điểm do bạn chỉ định qua Ứng Dụng.

1.1.3 Sau khi bạn đặt Đơn Hàng thành công, Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp hoặc liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết về đơn hàng, bất kỳ thay đổi nào trong đơn đặt hàng (ví dụ: do không có sẵn), giá phải trả hoặc bất kỳ thay đổi nào và/ hoặc thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, Grab không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận riêng nào giữa bạn và Thương Nhân GrabFood và/hoăc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng về việc sửa đổi và/ hoặc hủy đơn hàng khi mà các thỏa thuận đó không được xác nhận và ghi lại trên Ứng Dụng.

1.1.4 Grab, Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng có quyền không xử lý Đơn Hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại tại thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận đơn hàng hoặc không thể thực hiện được nếu địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm bên ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng hoặc không có sẵn các mặt hàng được đặt hàng. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng có thể từ chối giao hàng nếu đơn hàng không được đóng gói tốt hoặc nếu quá lớn hoặc quá nặng để vận chuyển.

1.1.5 Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống hiển thị trên Ứng Dụng được xác định duy nhất bởi Thương Nhân GrabFood và chỉ được liệt kê để bạn biết thông tin.

1.1.6 Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác vì các lý do như sự cố kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm lỗi thời được cung cấp bởi Thương Nhân GrabFod, trong trường hợp đó, Thương Nhân GrabFood có thể hủy (các) đơn đặt hàng của bạn. Thương Nhân GrabFood sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ sự bảo đảm/ cam đoan nào đối với các sản phẩm thực phẩm đã bán cho bạn và không có trường hợp nào là trách nhiệm của Grab.

1.1.7 Nếu bạn muốn sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ mã khuyến mãi hoặc giảm giá nào, bạn phải nhập mã khuyến mãi hoặc giảm giá có sẵn khi thanh toán đơn hàng. Tất cả các mã khuyến mãi và giảm giá phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của nó, loại trừ lẫn nhau và không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác, trừ khi có quy định khác. Giá phải trả cho mặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống giảm giá có thể được làm tròn và sẽ được nêu trên trang thanh toán cho đơn hàng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận các mã khuyến mãi và giảm giá được nhập sau khi quá trình thanh toán đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí phải chịu hoặc phát sinh do hành vi trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc gian lận của bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào theo cách bất hợp pháp hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn

1.1.8 Thương Nhân GrabFood sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về mọi bảo đảm liên quan đến, và chất lượng của, các sản phẩm thực phẩm và đồ uống được bán cho bạn.

1.1.9 Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết mà bạn nhập cho Đơn Hàng trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không thể giao các mặt hàng thực phẩm và đồ uống vì lý do bạn nhập sai chi tiết giao hàng trên Ứng Dụng.

1.1.10 Sau khi các mặt hàng thực phẩm và đồ uống được giao, bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc phá hủy hoặc mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, làm bẩn hoặc cầm giữ các mặt hàng thực phẩm và đồ uống (bao gồm nhưng không giới hạn các hộp đựng) dù gây ra trực tiếp hay gián tiếp bởi bạn hoặc bất kỳ người nào thay mặt bạn.

1.2 Đối với Thương Nhân GrabFood:

Phần này áp dụng khi bạn sử dụng Ứng Dụng Thương Nhân GrabFood và các điều khoản trong Hợp Đồng này là phần bổ sung cho các thỏa thuận bằng văn bản khác đã được ký kết giữa bạn và Grab.

1.2.1 Tạo và giám sát các chương trình khuyến mại tự cấp vốn

Bạn có thể tạo một chương trình khuyến mại thông qua (các) công cụ của chúng tôi được cung cấp trên Ứng Dụng LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN RẰNG bạn đồng ý chịu mọi chi phí hoặc phí tổn có thể phát sinh liên quan đến chương trình. Trong quá trình khởi tạo, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như loại khuyến mại và thời hạn đề xuất cho chương trình khuyến mại. Loại khuyến mại mà bạn có thể chọn trong Biểu mẫu có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào quyết định riêng của Grab.

Bằng cách tạo chiến dịch bằng (các) công cụ của chúng tôi trên Ứng Dụng, bạn chấp nhận các điều kiện bổ sung dưới đây:

(a) Khi bạn gửi bất kỳ thông tin nào qua Ứng Dụng hoặc bằng cách khác đến chúng tôi thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn, bạn đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp lệ để ràng buộc người sử dụng lao động của bạn thực hiện đề nghị đó.

(b) Mọi thông tin bạn nhập vào Ứng Dụng khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.

(c) Mục đích thực hiện chương trình khuyến mại thông qua Ứng Dụng phải là xác thật và không được tiến hành theo cách thức có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc người dung cuối. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ chương trình mà bạn tạo trên Ứng Dụng.

(d) Tùy thuộc vào hình thức khuyến mại bạn chọn, cách thức chúng tôi xử lý các chương trình này có thể khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp trên Ứng Dụng để hiểu rõ cách thức mà mỗi hình thức khuyến mại được xử lý trên hệ thống. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với nhân viên của chúng tôi trước khi khởi tạo bất kỳ chương trình khuyến mại nào bằng Ứng Dụng. Bằng cách tạo chương trình khuyến mại trên Ứng Dụng, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà chương trình được xử lý tự động thông qua các hệ thống của chúng tôi.

(e) Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dung cuối/ người tiêu dùng đối với chương trình khuyến mại.

(f) Bạn có trách nhiệm thông báo khuyến mại hoặc đăng ký khuyến mại với các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật trước khi tạo chương trình trên Ứng Dụng.

(g) Trong trường hợp bạn muốn kết thúc chương trình khuyến mại trước thời hạn quy định trên Ứng Dụng hoặc nếu bất kỳ hạng mục nào trong chương trình khuyến mại đã hết hàng trước thời hạn nói trên, bạn phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi chúng tôi. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến chương trình và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dung cuối/ người tiêu dùng.

(h) Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc khởi tạo thành công chương trình khuyến mại trên Ứng Dụng không biểu thị sự phê duyệt của chúng tôi rằng chương trình khuyến mại phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của các thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo chương trình được, và sẽ được tiến hành, theo luật pháp hiện hành.

(i) Mặc dù chúng tôi không quản lý hoặc giám sát chương trình do bạn khởi tạo, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy chương trình do bạn tạo thông qua Ứng Dụng.

(j) Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến chương trình được tạo ra bằng việc sử dụng Ứng Dụng, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng Dụng và tuân theo Điều 1.2.5 bên dưới.

(k) Bạn phải thanh toán bất kỳ và tất cả các chi phí và phí tổn liên quan đến chương trình theo cách thức mà chúng tôi chỉ định.

(l) Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Tài khoản của bạn được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn để khởi tạo chương trình khuyến mại hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo chương trình được khởi tạo bằng Tài khoản của bạn). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.

(m) Bạn đồng ý rằng giá sau chiết khấu mà người dùng cuối/ người tiêu dùng phải trả cho bạn theo chương trình khuyến mại bạn đã tạo có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian.

1.2.2 Đệ trình nội dung hoặc thông tin

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn tải lên Ứng Dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nội dung nào được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh hoặc video), bạn (a) cấp cho chúng tôi một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh từ các nội dung của bạn; và (b) cam kết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép đó.

Thông qua Ứng Dụng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi hoặc sửa đổi nội dung hoặc thông tin bạn đã gửi cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến menu). Bạn thừa nhận rằng mọi nội dung hoặc thông tin như vậy có thể được cung cấp cho khách hàng cuối theo thời gian thực tế thông qua ứng dụng do chúng tôi vận hành hoặc nếu không, bạn cam kết sẽ (và sẽ chịu trách nhiệm) xử lý mọi khiếu nại hoặc truy vấn của khách hàng cuối về nội dung hoặc thông tin nói trên mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải xem xét nội dung hoặc thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi (thông qua Ứng Dụng hoặc cách khác) và bảo lưu quyền xóa hoặc yêu cầu sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hoặc thông tin được gửi bởi bạn khi thấy cần thiết. Để tránh nhầm lẫn, bạn phải đảm bảo nội dung hoặc thông tin được gửi không trái với luật pháp hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.

1.2.3 Dữ liệu cá nhân

Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi để đăng ký làm thương nhân trên hệ thống của chúng tôi, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật, có thể được liên kết với Tài khoản trên Ứng Dụng hoặc trong quá trình thực hiện các Dịch Vụ trên Ứng Dụng. Bạn đồng ý với việc chuyển và lưu trữ các thông tin này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các hệ thống của chúng tôi và để đáp ứng yêu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Ứng Dụng. Việc bạn sử dụng Tài khoản và Ứng Dụng có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo dõi để cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động kinh doanh và Tài khoản của bạn

1.2.4 Siêu liên kết

Bạn phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi nếu bạn muốn liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng. Về vấn đề này, bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu chính thức bằng cách gửi email để chúng tôi xem xét. Để tránh nhầm lẫn, bạn không được phép liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng cho mục đích thương mại khi chưa có sự chấp thuận của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, mặc dù chúng tôi đã chấp thuận cho liên kết, bạn không được thiết lập liên kết đến Ứng Dụng của chúng tôi (a) nhằm ám chỉ các hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi chưa có sự liên kết, phê duyệt hay chứng thực này; hoặc (b) trên các trang web cấm liên kết này hoặc sẽ làm phương hại hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có quyền rút lại chấp thuận liên kết mà không cần thông báo trước. Ứng Dụng cũng không được tạo khung trên bất kỳ trang web nào khác

1.2.5 Nội dung Ứng Dụng

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng mà không cần thông báo (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm và thời gian vận chuyển). Trong trường hợp hiếm hoi khi bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng của chúng tôi chứa lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp như (i) sửa các sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, (ii) thay đổi hoặc cập nhật thông tin; và/hoặc (iii) hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn (cho dù thông qua Ứng dụng này hoặc trang web liên quan khác) tại thời điểm đặt hàng không chính xác hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc hủy đơn hàng của bạn là phù hợp (“Biện Pháp Khắc Phục”) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm nhưng không giới hạn sau khi bạn đã gửi đơn hàng). Mặc dù có các quy định trên đây, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Ứng dụng của mình; hoặc thực hiện bất kỳ Biện pháp khắc phục nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không cần phải cập nhật hoặc làm mới ngày như được hiển thị trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan để cho biết tất cả thông tin trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật; và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các tổn thất, thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ (i) việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung trên Ứng dụng; và (ii) các Biện pháp khắc phục được thực hiện.

1.2.6. Giới hạn trách nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ THẤP NHẤT GIỮA (I) MỘT GIÁ TRỊ TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT TRĂM ĐÔ LA SINGAPORE (100 ĐÔ-LA SINGAPORE), (II) GIÁ TRỊ CỦA MẶT HÀNG; HOẶC (III) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC CHỨC NĂNG NÀO CỦA ỨNG DỤNG TRONG 12 THÁNG QUA (NẾU CÓ)

1.2.7 Chấm dứt

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là thương nhân trên hệ thống của chúng tôi bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

2. GrabExpress

2.1 Đối với Người Dùng

2.1.1 Bạn không được gửi bất kỳ gói kiện nào có chứa các mặt hàng sau:

 • Hàng hoá có trọng lượng trên 30 kg hoặc kích thước trên 60 cm x 60 cm x 60 cm
 • Các mặt hàng dễ vỡ (bao gồm cả hoa, bánh) cần xử lý đặc biệt
 • Các mặt hàng dễ hỏng
 • Các mặt hàng nguy hiểm, dễ nổ, dễ cháy và không an toàn (bao gồm cả hàng điện tử)
 • Các vật phẩm và tài liệu có giá trị (ví dụ: tiền mặt, hộ chiếu, giấy khai sinh)
 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ
 • Các chất bất hợp pháp
 • Động vật và thực vật sống
 • Bất kỳ vật phẩm nào bị bung / lỏng có thể dễ dàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển
 • Hàng giả
 • Động vật (sống hoặc cách khác)
 • Vàng thỏi, tiền tệ thuộc bất kỳ mệnh giá nào, tem thuế/ nhãn dán, các hình thức sinh lợi nhuận hoặc công cụ chuyển nhượng, kim loại/ đá quý
 • Vũ khí thật hoặc giả bao gồm súng hoặc các bộ phận của chúng, chất nổ hoặc đạn dược
 • Bộ phận người hoặc bộ phận cơ thể
 • Tài liệu khiêu dâm

2.1.2 Phí dịch vụ sau có thể được áp dụng cho Giải Pháp GrabExpress:

Hàng Hoá (*)

Phí Dịch Vụ

– Kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 60 * 60 * 60 cm

– Cân nặng: dưới 30 kg

– Giá khởi điểm: 15.000 đồng / 2 km đầu tiên

– Mỗi km tiếp theo: 5.000 đồng / km

– Biểu phí linh hoạt khi nhu cầu tăng cao, dựa trên khu vực, thời gian trong ngày.

– Phụ phí bao gồm:

+ Phí đỗ xe, phí phà, sân bay và phí xe buýt…

+ Phí thay đổi lộ trình: 5.000 đồng / km

2.1.3 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu đối với hàng hoá bưu gửi và bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc được ủy quyền để chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng với tư cách là người đại diện thay mặt cho chủ sở hữu.

2.1.4 Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết giao hàng (ví dụ: tên người nhận, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) do bạn nhập trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không giao hàng được vì lý do chi tiết giao hàng bạn nhập trên Ứng Dụng bị sai.

2.1.5 Bạn cam đoan và bảo đảm bạn được người nhận hàng ủy quyền hợp lệ để cung cấp các thông tin chi tiết của người nhận (ví dụ: tên, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) cho Grab Vietnam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (bằng cách nhập thông tin trên Ứng Dụng hoặc cách khác).

2.1.6 Bạn cam đoan và bảo đảm phần mô tả và chi tiết của hàng hoá bưu gửi mà bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ. Trước khi bắt đầu giao hàng, bạn phải thông báo cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba về bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào cần được áp dụng để xử lý hàng hoá bưu gửi theo đúng bản chất của nó.

2.1.7 Hàng hóa bưu gửi sẽ được gửi đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hóa bị hủy, không nhận hoặc không thể liên hệ với người nhận, Grab Vietnam sẽ thông báo cho bạn và bạn phải trả thêm 100% cước phí ban đầu để nhận lại hàng hoá bưu gửi. Đối với hàng hóa bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể trả lại cho người gửi, bưu gửi bị từ chối sẽ được xử lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.

2.1.8 Grab Việt Nam và/ hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền mở và kiểm tra hàng hoá bưu gửi mà không cần thông báo trước cho bạn dựa trên bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào về việc hàng hoá bưu gửi có thể chứa hoặc cấu thành các mặt hàng không tuân thủ hoặc bị cấm như được đề cập trong tài liệu này và Grab Việt Nam và/ hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền từ chối nhận và giao các hàng hoá đó.

2.1.9 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng hàng hoá bưu gửi đã được đóng gói bởi chính bạn, được chuẩn bị đúng quy cách và đầy đủ, được đóng gói, xếp gọn, dán nhãn và đánh dấu theo cách phù hợp với mọi hoạt động hoặc giao dịch có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng và các đặc điểm của hàng hoá đó.

2.1.10 Bạn phải cung cấp hướng dẫn đầy đủ và khả thi cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. Nếu hướng dẫn của bạn không đầy đủ và khả thi, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể từ chối giao hàng.

2.1.11 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc trì hoãn nhận hàng hoặc các mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc bị tịch thu trước, trong hoặc sau khi vận chuyển hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn trong container) hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được đề cập ở đây bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bạn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhân viên, đại diện hoặc nhà thầu nào được thay mặt hoặc đại diện cho một trong những cá nhân và tổ chức này.

2.1.12 Đối với dịch vụ vận chuyển có nhiều điểm đến, bạn phải trả phí chuyển hoàn gói hàng hoá bưu gửi về lại cho người gửi khi giao hàng không thành công là 25.000 đồng/ địa điểm trả bưu gửi/ đơn hàng.

2.1.13 Theo nguyên tắc chung, bạn không được quyền hủy đơn hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận tương ứng. Nếu bạn hủy đơn hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng. Bạn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng trong trường hợp người nhận mà bạn chỉ định trong Đơn hàng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định. Grab Việt Nam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền không tiếp tục yêu cầu giao hàng của bạn trong các trường hợp sau:

(a) khi địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng;

(b) không thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc các phương tiện khác tại thời điểm xác nhận đặt hàng;

(c) không giao được đơn đặt hàng do thiếu thông tin, hướng dẫn hoặc ủy quyền từ bạn tại thời điểm giao hàng; hoặc

(d) người nhận mà bạn chỉ định trong Ứng Dụng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định.

2.1.14 Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền từ chối giao hàng nếu hàng hoá bưu gửi trong danh mục loại trừ được liệt kê ở trên.

2.1.15 Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba làm hư hỏng/ mất hàng hóa, số tiền bồi thường sẽ được xác định và xem xét trên cơ sở giá trị thực tế của hàng hóa tại thời điểm mất nhưng không vượt quá 4.000.000 đồng cho mỗi tổn thất.

2.1.16 Đối với hàng hóa dưới dạng tài liệu, chứng từ, bản vẽ, giấy tờ khác ngoài tem, trái phiếu và giấy tờ có giá trị bằng tiền: giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí phục hồi và tái tạo hàng hóa đó nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng cho từng trường hợp.

2.1.17 Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin, hồ sơ và tài liệu cần thiết trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng/ mất để Grab thực hiện các thủ tục đền bù. Khoản đền bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Grab nhận được tất cả các thông tin, hồ sơ và tài liệu hợp lệ.

2.1.18 Nếu nội dung và chất lượng hàng hóa bị ảnh hưởng theo thời gian bởi các yếu tố sau, Grab Việt Nam sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường:

(a) Thời gian giao hàng bị trì hoãn hoặc bị ảnh hưởng bởi các sự kiện vượt quá tầm kiểm soát và không liên quan đến lỗi hoặc sự bất cẩn của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và không thể thấy trước, không thể tránh khỏi và không thể khắc phục được mặc dù tất cả các biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép đã được áp dụng và làm cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba không thể thực hiện việc giao hàng (“Bất Khả Kháng”). Các Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện thiên tai, bất ổn dân sự hoặc bạo lực, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, khẩn cấp ở cấp quốc gia hoặc địa phương, hành động của chính phủ hoặc hành động phi chính phủ, các loại xung đột lao động (không liên quan đến nhân viên của bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, vụ nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các vụ kiện hoặc rào cản của các cá nhân hoặc tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi áp dụng cho Grab sẽ bao gồm khủng hoảng đường truyền internet và mọi sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động bình thường của Ứng Dụng.

(b) Hàng hóa bị hư hỏng, hao mòn do đặc tính tự nhiên của chúng.

(c) Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.

(d) Hàng hoá bị tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền vì vi phạm các quy định cấm của luật.

2.1.19 Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà bản thân bạn, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

2.1.20 Thời hạn để Grab tiếp nhận khiếu nại của bạn về việc mất bưu gửi và chuyển phát bưu gửi chậm là:

(a) Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận)

(b) Đối với bưu gửi chuyển phát liên tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (theo thời gian toàn trình thoả thuận với Người Dùng đối với từng bưu gửi)

(c) Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan đến bưu gửi, thời hạn tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận

2.1.21 Tất cả các khiếu nại sẽ được xử lý theo quy trình sau:

(a) Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH Grab Việt Nam bằng cách gọi đến số (028) 7108 7108 hoặc gửi phản hồi qua Trung tâm trợ giúp trong Ứng Dụng, gửi phản hồi đến trang help.grab.com, hoặc trang web facebook chính thức của Grab, hoặc từ Ứng Dụng ngay sau mỗi chuyến xe và/ hoặc các hình thức khác không trái pháp luật.

(b) Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Grab Việt Nam sẽ kiểm tra và xác minh thông tin khiếu nại từ khách hàng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và các bên liên quan khác. Trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, Bộ phận chăm sóc khách hàng của Grab Việt Nam sẽ chủ động liên hệ với khách hàng để cung cấp giải pháp xử lý khiếu nại phù hợp với cam kết trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm mà Grab Việt Nam đã công bố.

(c) Bước 3: Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với các biện pháp giải quyết và xử lý của Grab Việt Nam, các bên sẽ đàm phán và hòa giải để thống nhất các biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại và bồi thường. Trường hợp thương lượng và hòa giải không có kết quả, mỗi bên có thể tự mình đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án cấp có thẩm quyền.

2.2 Ninja on Grab

Bằng cách sử dụng dịch vụ giao hàng “Ninja on Grab” trên Ứng Dụng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

2.2.1 Ninja Van là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập và các điều khoản và điều kiện của họ sẽ được áp dụng cho dịch vụ giao hàng “Ninja on Grab”;

2.2.2 Ninja Van là bên chịu trách nhiệm duy nhất về việc giao tất cả các hàng hoá bưu gửi được gửi bằng dịch vụ giao hàng “Ninja on Grab”. Grab không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hành vi và thiếu sót nào của Ninja Van. Tất cả các tranh chấp hoặc yêu cầu liên quan đến việc giao hang nói trên sẽ được giải quyết trực tiếp bởi Ninja Van;

2.2.3 tất cả thông tin bạn cung cấp trong Ứng Dụng, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, sẽ được Grab cung cấp cho Ninja Van với mục đích cho phép Ninja Van thực hiện dịch vụ giao hàng “Ninja on Grab”; và

2.2.4 Bạn sẽ không kiếm được bất kỳ Điểm GrabRewards nào khi sử dụng dịch vụ giao hàng “Ninja on Grab”.

3. Grab for Business

3.1 Cung cấp Dịch Vụ

3.1.1 Truy cập các Dịch Vụ:

Phần này áp dụng cho bạn nếu bạn là Người Dùng của doanh nghiệp (“Người Dùng Doanh Nghiệp”) và đưa ra các điều khoản mà theo đó bạn có thể sử dụng Cổng thông tin Grab for Business (“Cổng Thông Tin”) cùng với các Giải Pháp mà bạn hoặc Người Dùng được ủy quyền của bạn truy cập (“Người Dùng Được Cấp Quyền”) thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng. Việc sử dụng Ứng Dụng và Các Giải Pháp của bạn và Người Dùng Được Cấp Quyền phải tuân theo các điều kiện trong Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng và phần này áp dụng cho bạn khi bạn hoàn thành đăng ký tài khoản trên trang https://www.business.grab.com và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Grab. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản của phần này và Điều Khoản Sử Dụng, các điều khoản trong phần này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3.1.2 Sau khi Grab xác nhận và chấp nhận, Grab sẽ thiết lập Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp cho bạn theo phương thức thanh toán ưu tiên của Người Dùng Được Cấp Quyền cho Giải Pháp, có thể là (1) Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp (như được định nghĩa dưới đây), (ii) bồi hoàn hoặc (iii) thanh toán thẻ tín dụng doanh nghiệp. Khi sử dụng Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, bạn có thể cho phép Người Dùng Được Cấp Quyền có Tài Khoản Hoạt Động (như được xác định bên dưới) để thanh toán cho các Giải Pháp bằng cách sử dụng Hoá Đơn Doanh Nghiệp (như được xác định bên dưới). Bạn thừa nhận rằng Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp sẽ làm phát sinh Phí Người Dùng cho Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn mà không phải cho tài khoản cá nhân hoặc thẻ tín dụng của Người Dùng Được Cấp Quyền. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản Phí Người Dùng phát sinh theo phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, cũng như mọi khoản phí áp dụng nào mà Người Dùng Được Cấp Quyền phải chịu khi sử dụng Giải Pháp, theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. “Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp” là quy trình thanh toán và phát hành hoá đơn doanh nghiệp cho các khoản Phí Người Dùng đối với Dịch Vụ được cung cấp cho bạn bởi Grab hoặc Công Ty Liên Kết, theo đó bạn phải thực hiện thanh toán vào ngày đã thỏa thuận theo phương thức thanh toán được chỉ định, dựa trên báo cáo hàng tháng mà Grab cung cấp cho bạn trên cơ sở hàng tháng.

3.2 Tài Khoản Hoạt Động Được Yêu Cầu

3.2.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trước khi một Người Dùng Được Cấp Quyền được cấp quyền và trước khi Người Dùng Được Cấp Quyền có thể truy cập các tính năng Grab for Business liên quan đến Dịch Vụ theo Hợp Đồng này (“Người Dùng Được Đề Xuất”), Người Dùng Được Đề Xuất đó phải (i) và cài đặt Ứng Dụng trên thiết bị di động tương thích, (ii) đăng ký và duy trì tài khoản người dùng cá nhân đang hoạt động (“Tài Khoản Hoạt Động”) cho đến khi Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp bị chấm dứt. Việc đăng ký Người Dùng Được Đề Xuất yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân và có thể yêu cầu số thẻ tín dụng cá nhân hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được cho phép bởi Grab. Người Dùng Được Đề Xuất cũng phải xác nhận số điện thoại di động được cung cấp trong quá trình đăng ký. Grab có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân và thẻ tín dụng hoặc thông tin về phương thức thanh toán được cho phép khác để thiết lập Tài Khoản Hoạt Động theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật.

3.2.2 Bạn thừa nhận rằng một số Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền có thể bị đình chỉ hoặc cấm sử dụng Dịch Vụ do vi phạm Điều Khoản Sử Dụng trong quá khứ hoặc tương lai và Grab không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền về việc không thể có được hoặc duy trì Tài Khoản Hoạt Động cho mục đích sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp do những vi phạm đó.

3.3 Liên Kết Đến Tài Khoản Người Dùng

3.3.1 Để kích hoạt các tính năng Grab for Business cho một Người Dùng Được Đề Xuất có một Tài Khoản Hoạt Động, bạn phải cung cấp cho Grab (i) họ tên của chủ Tài Khoản Hoạt Động đó, (ii) địa chỉ email công ty của chủ Tài Khoản Hoạt Động tại tên miền cấp cao nhất của Khách Hàng (ví dụ như name@companydomain.com), và (iii) các thông tin khác xác định danh tính của chủ Tài Khoản Hoạt Động khi có yêu cầu hợp lý của Grab (“Dữ Liệu Liên Kết”). Grab sẽ sử dụng Dữ Liệu Liên Kết được cung cấp cho mục đích xác thực chủ Tài Khoản Hoạt Động đã xác định và liên kết Tài Khoản Hoạt Động đó với tài khoản Grab for Business để thiết lập chủ Tài Khoản Hoạt Động với tư cách là Người Dùng Được Cấp Quyền, và xác minh tình trạng của Người Dùng Được Cấp Quyền đó tại từng thời điểm trong Thời Hạn. Tất cả Người Dùng Được Đề Xuất được mời kích hoạt các tính năng Grab for Business sẽ nhận được một email gửi đến địa chỉ email trong Dữ Liệu Liên Kết với các hướng dẫn để liên kết Tài Khoản Hoạt Động cá nhân của họ với Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp. Khi liên kết Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp với Tài Khoản Hoạt Động và áp dụng phương thức thanh toán Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, Người Dùng Được Đề Xuất đó sẽ được cung cấp tùy chọn, trên cơ sở đi xe, để ghi nhận Phí Người Dùng cho Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn thông qua tùy chọn phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp.

3.3.2 Bạn thừa nhận rằng việc xác minh và liên kết được mô tả ở trên sẽ yêu cầu Grab liên hệ với từng Người Dùng Được Đề Xuất dựa trên Dữ Liệu Liên Kết và bằng cách cung cấp Dữ Liệu Liên Kết, bạn xác nhận rằng bạn đã có được và sẽ duy trì trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, tất cả sự đồng ý cần thiết từ mỗi Người Dùng Được Đề Xuất cho phép Grab liên hệ với Người Dùng Được Đề Xuất để thiết lập tài khoản Grab for Business trong Tài Khoản Hoạt Động hiện tại. Bạn phải đảm bảo Dữ Liệu Liên Kết được cung cấp cho Grab là chính xác và đầy đủ và Grab sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, Người Dùng Được Đề Xuất, Người Dùng Được Uỷ Quyền hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc Dữ Liệu Liên Kết do bạn cung cấp là không chính xác hoặc không đầy đủ.

3.3.3 Bạn đồng ý (i) thông báo cho mỗi Người Dùng Được Đề Xuất rằng bằng cách liên kết Tài Khoản Hoạt Động cá nhân của Người Dùng Được Đề Xuất với Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, Grab sẽ cung cấp cho bạn thông tin đặt chỗ chi tiết đối với các chuyến đi được tính vào tài khoản của bạn và (ii ) phải có được mọi sự đồng ý cần thiết từ mỗi Người Dùng Được Đề Xuất cho phép Grab chia sẻ thông tin đặt chỗ chi tiết với bạn.

3.3.4 Tài khoản cá nhân của Người Dùng Được Cấp Quyền có thể bị hủy liên kết khỏi tài khoản của bạn và tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp bất cứ lúc nào nếu (i) bạn hủy liên kết Người Dùng Được Cấp Quyền thông qua Cổng Thông Tin hoặc (ii) Người Dùng Được Cấp Quyền xóa tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp khỏi Tài Khoản Hoạt Động. Để tránh nhầm lẫn, bạn có quyền và trách nhiệm duy trì, kiểm soát và xóa Người Dùng Được Cấp Quyền bất cứ lúc nào và Grab được miễn trừ mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ Người Dùng Được Cấp Quyền liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào khi bạn thực hiện các quyền và trách nhiệm nói trên.

3.4 Trách nhiệm đối với Tài Khoản Hoạt Động Người Dùng

Bạn đồng ý rằng (a) bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi Người Dùng Được Cấp Quyền có tên trong danh sách Người Dùng Được Cấp Quyền hiện tại bất kể Phí Người Dùng đó có được cho phép giữa Người Dùng Được Cấp Quyền và bạn hay không và (b) Phí Người Dùng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng giá không thường xuyên trong các giai đoạn cao điểm và các khoản phạt khác như được mô tả thêm trong Điều Khoản Sử Dụng. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Grab sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi một Người Dùng Được Cấp Quyền sau khi bạn đã cố gắng xóa Người Dùng Được Cấp Quyền đó khỏi tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp trong phạm vi mà bạn cung cấp thông tin xóa Người Dùng Được Cấp Quyền không đầy đủ hoặc không chính xác trên Cổng Thông Tin. Cuối cùng, giữa bạn và Grab, bạn phải chịu trách nhiệm về các khoản Phí Người Dùng phát sinh do hành vi gian lận hoặc các hành vi bị cấm khác khi Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng tuỳ chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp cho Dịch Vụ. Bạn phải thông báo cho Grab ngay khi phát hiện các hoạt động gian lận hoặc bị cấm xảy ra trên tài khoản của bạn.

3.5 Hạn Chế

Bạn đồng ý sẽ, và sẽ yêu cầu tất cả Người Dùng Được Cấp Quyền, sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng tuân thủ tuyệt đối Điều Khoản Sử Dụng này. Grab bảo lưu quyền đình chỉ quyền áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của bạn và/hoặc bất kỳ Người Dùng Được Cấp Quyền nào do các vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp Tài Khoản Hoạt Động của một Người Dùng Được Cấp Quyền bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo Điều Khoản Sử Dụng, quyền truy cập phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của Người Dùng Được Cấp Quyền đó cũng sẽ bị đình chỉ. Bạn phải không, và sẽ không cho phép các cá nhân khác, (a) dịch ngược, tháo rời, đảo ngược thiết kế hoặc bằng cách khác cố gắng truy ra mã nguồn hoặc công nghệ nền tảng, phương pháp hoặc thuật toán của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, ngoại trừ trong phạm vi được cho phép bởi luật áp dụng, (b) cấp li-xăng thứ cấp, cho thuê, bán, tặng hoặc theo cách khác chuyển giao hoặc cung cấp Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào, (c) tính phí cao, tăng hoặc theo cách khác điều chỉnh Phí Người Dùng như được tính trong Ứng Dụng cho bất kỳ hoạt động sử dụng Dịch Vụ nào hoặc (d) áp dụng bất kỳ khoản phí hay cước phí bổ sung nào đối với Người Dùng Được Cấp Quyền liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Grab bảo lưu tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng cho bạn hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền theo Điều Khoản Sử Dụng này.

3.6 Quản lý tài khoản

3.6.1 Cổng Thông Tin Grab for Business

Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào Cổng Thông Tin. Đầu mối chính để Grab liên hệ với bạn là quản trị viên được bạn xác định trong mẫu đăng ký tạo tài khoản kèm theo Hợp Đồng này (“Quản Trị Viên”). Cổng Thông Tin có thể cho phép bạn (a) xem danh sách hiện tại của tất cả Người Dùng Được Đề Xuất đã được mời và Người Dùng Được Cấp Quyền đã được liên kết, (b) cung cấp Dữ Liệu Liên Kết bổ sung để mời thêm Người Dùng Được Đề Xuất, (c) thu hồi quyền truy cập của Người Dùng Được Cấp Quyền vào phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp (d) xem thông tin đặt chỗ có liên quan được xác định bởi Grab theo thời gian (“Cổng Thông Tin Dữ Liệu”), chuẩn bị và xem xét các báo cáo hoạt động bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu, (e) vô hiệu hóa tất cả Người Dùng Được Cấp Quyền hiện đang sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, (f) quản lý và cập nhật Người Dùng Được Cấp Quyền trên file, (g) xem các Quản Trị Viên hiện tại, chỉ định Quản Trị Viên mới và xóa Quản Trị Viên. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích xử lý chi phí kinh doanh, kế toán và ngân sách. Grab có quyền bổ sung, xóa và cập nhật các tính năng và chức năng của Cổng Thông Tin Grab for Business tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn.

3.6.2 Quản trị

Bạn có thể chỉ định thêm Quản Trị Viên theo toàn quyền quyết định của mình và Grab sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cần thiết trên Cổng Thông Tin cho bạn. Bạn đồng ý (a) duy trì tính bảo mật của tất cả các thông tin đăng nhập trên Cổng Thông Tin, (b) chỉ cấp quyền truy cập Cổng Thông Tin cho trưởng nhóm Quản Trị Viên và các quản trị viên khác được cấp quyền của bạn và (c) cập nhật tất cả thông tin của trưởng nhóm Quản Trị Viên và các quản trị viên được cấp quyền khác để đảm bảo rằng thông tin luôn cập nhật, chính xác và đầy đủ. Bạn sẽ chỉ cấp quyền truy cập vào Cổng Thông Tin Dữ Liệu cho những nhân viên có nhu cầu công tác hợp pháp để truy cập Cổng Thông Tin Dữ Liệu. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra khi tài khoản được đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Cổng Thông Tin của bạn, bao gồm việc giữ và duy trì một danh sách chính xác cập nhật nhất những Người Dùng Được Cấp Quyền có quyền truy cập phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp qua Cổng Thông Tin. Grab có thể rà soát danh sách Người Dùng Được Cấp Quyền tại từng thời điểm thông qua Cổng Thông Tin để duy trì và hỗ trợ Ứng Dụng và Dịch Vụ, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

3.7 Phí và thanh toán

3.7.1 Phí

Đổi lại việc cung cấp Giải Pháp và Nền Tảng, bao gồm phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, Grab có thể tính phí dịch vụ hoặc phí quản lý (“Phí”) được xác định bởi Grab vào từng thời điểm. Bạn phải thanh toán cho Grab tất cả các khoản Phí Người Dùng và các khoản Phí theo các điều khoản được quy định dưới đây.

3.7.2 Điều khoản thanh toán

Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện do Grab toàn quyền quyết định, bạn sẽ nhận được báo cáo hàng tháng (mỗi báo cáo được gọi là một “Báo Cáo Hàng Tháng”) về các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi Người Dùng Được Cấp Quyền từ việc áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp trong tháng trước đó (“Bảng Kê Chuyến Đi Hàng Tháng”). Nếu bạn đủ điều kiện, và lựa chọn áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng qua Cổng Thông Tin, Phí Người Dùng và Phí sẽ được tính cho bạn hàng tháng như quy định tại Báo Cáo Hàng Tháng, và bạn phải thanh toán đầy đủ mỗi Báo Cáo Hàng Tháng đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được Báo Cáo Hàng Tháng.

Nếu bạn chưa kích hoạt phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, và thay vào đó đã chọn phương thức bồi hoàn hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng của công ty, Grab sẽ tính Phí cho Người Dùng Được Uỷ Quyền sau khi kết thúc mỗi chuyến đi trên cơ sở tính phí cho mỗi chuyến đi thông qua các phương thức thanh toán mà Người Dùng Được Uỷ Quyền lựa chọn

Phí Người Dùng

Trừ khi có quy định khác trong biên nhận cho Người Dùng Được Uỷ Quyền, tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo Điều Khoản Sử Dụng này không bao gồm thuế hiện hành và bạn đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào được tính trên các khoản Phí Người Dùng đó, bao gồm VAT. Bạn đồng ý cung cấp thông tin mà Grab có thể yêu cầu một cách hợp lý để Grab có thể tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo thuế của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên công ty đã đăng ký, địa chỉ nhận hoá đơn, mã số thuế (nếu có) và bất kỳ bằng chứng nào khác mà Grab có thể yêu cầu để chứng minh bạn là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh tế. Nếu bạn đang áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng, Báo Cáo Hàng Tháng sẽ chỉ trình bày các khoản Phí bằng loại tiền được áp dụng tại nơi thành lập công ty. Nếu bạn không áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng, tất cả các khoản thanh toán sẽ được xử lý bằng đồng nội tệ được áp dụng tại khu vực địa lý nơi chuyến đi có liên quan của Người Dùng Được Uỷ Quyền được thực hiện. Tất cả các khoản thanh toán là không hoàn lại trừ khi có quy định khác.

Nhằm mục đích làm rõ, tất cả các khoản thanh toán sẽ được bạn thực hiện cho pháp nhân Grab được nêu tại trang đăng ký Grab for Business.

3.7.3 Không thanh toán

Grab bảo lưu quyền đình chỉ ngay lập tức tài khoản của bạn và đình chỉ bất kỳ hoặc toàn bộ việc Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của tất cả Người Dùng Được Uỷ Quyền trong trường hợp có bất kỳ khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí nào chưa được bạn thanh toán do Bảng Kê Chuyến Đi Hàng Tháng quá hạn (nếu áp dụng), tín dụng không hợp lệ trên Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp hoặc giao dịch bị từ chối. Grab cũng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn đối với Grab theo luật áp dụng, bao gồm cả việc báo cáo bạn lên cơ quan báo cáo tín dụng có thẩm quyền, trong trường hợp có bất kỳ khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí nào chưa được thanh toán theo Hợp Đồng này. Grab có toàn quyền quyết định thiết lập lại tài khoản của bạn sau khi các khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí chậm trả đã được thanh toán đầy đủ. Tất cả các khoản thanh toán chậm sẽ phải chịu mức lãi suất 20%/năm hoặc lãi suất tối đa được cho phép theo luật áp dụng

3.8 Thời hạn và chấm dứt Hợp Đồng

3.8.1 Các điều khoản này sẽ được áp dụng kể từ ngày Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn được tạo và sẽ có hiệu lực cho đến khi nó bị chấm dứt.

3.8.2 Hoặc bạn hoặc Grab có thể chấm dứt Hợp Đồng này, có hoặc không có lý do, sau khi gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho bên kia. Tất cả các nghĩa vụ thanh toán còn tồn đọng và các đoạn từ 3.7 đến 3.13 của phần này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng chấm dứt.

3.9 Đảm bảo và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

3.9.1 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng (a) bạn có đầy đủ quyền, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Hợp Đồng này và (b) việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn tham gia.

3.9.2 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng: (a) bạn có tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để cung cấp cho Grab Dữ Liệu Liên Kết và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho Grab theo Hợp Đồng này liên quan đến Dịch Vụ và phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp; (b) bạn đã có được sự đồng ý phù hợp về mặt pháp lý từ các Người Dùng Được Đề Xuất và Người Dùng Được Uỷ Quyền tùy từng trường hợp để cung cấp cho Grab bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào liên quan đến Dịch Vụ và phương thức Thanh Toán Của Doanh Nghiệp, bao gồm cả phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, (c) bạn đã thông báo, và có được sự đồng ý phù hợp về mặt pháp lý từ, các Người Dùng Được Đề Xuất và Người Dùng Được Uỷ Quyền về việc Grab sẽ cung cấp cho bạn thông tin chuyến đi chi tiết đối với các chuyến đi được thu phí từ tài khoản của bạn, và (d) bạn tuân thủ, và sẽ duy trì sự tuân thủ trong Thời Hạn của Hợp Đồng này, với tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương, thành phố, tiểu bang, liên bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, trộm cắp danh tính, vi phạm dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng và bảo mật dữ liệu, cũng như bất kỳ tiêu chuẩn trong ngành nào được áp dụng liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

3.9.3 NGOÀI TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM TÍNH BẢO MẬT, (A) KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MỘT BÊN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, RĂN ĐE, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ, HOẶC ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT KINH DOANH HOẶC LỢI NHUẬN MÀ BÊN KIA HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHẢI GÁNH CHỊU, PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG NÀY, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI GRAB HOẶC BẠN (HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN CỦA MỖI BÊN) ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ VÀ (B) KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MỘT BÊN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HỢP ĐỒNG NÀY ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT QUÁ (I) MƯỜI NGHÌN ĐÔ LA SINGAPORE (10.000 SDG) (HOẶC SỐ TIỀN NỘI TỆ TƯƠNG ĐƯƠNG), VÀ (II) TỔNG CÁC KHOẢN PHÍ MÀ BẠN PHẢI TRẢ CHO GRAB THEO HỢP ĐỒNG NÀY.

3.10 Quyền sở hữu

3.10.1 Không Công Khai

Không bên nào được phép sử dụng hoặc dẫn chiếu đến tên, biểu tượng, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên kia trong các thông cáo báo chí hoặc theo cách thức khác khi không có sự đồng ý trước của bên kia trong từng trường hợp

3.10.2 Quyền Sở Hữu.

Grab và các công ty liên kết của Grab là và sẽ vẫn là chủ sở hữu của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch Vụ, Ứng Dụng và Cổng Thông Tin, bao gồm mọi cập nhật, nâng cấp và phiên bản mới của chúng, cũng như tất cả các văn bản và tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc có thể tiếp cận bởi bạn hay bất kỳ Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Uỷ Quyền nào liên quan đến Hợp Đồng này

3.11 Bất Khả Kháng.

Việc một bên không thực hiện theo Hợp Đồng này sẽ được bỏ qua trong phạm vi và trong thời gian mà việc thực hiện là không thể do đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hành động hoặc lệnh hoặc hạn chế của chính phủ, việc không thể thực hiện của nhà cung cấp hoặc nhà thầu, hoặc bất kỳ lý do nào khác mà trong đó, việc không thể thực hiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải do sơ suất của bên không thực hiện

3.12 Chuyển Nhượng.

Bất kể mọi nội dung được nêu trong Hợp Đồng này, mỗi bên được phép chuyển nhượng Hợp Đồng này mà không cần có sự đồng ý nhưng phải gửi thông báo cho bên kia, liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán toàn bộ vốn chủ sở hữu hoặc tài sản của bên đó. Phụ thuộc vào các quy định ở trên, Hợp Đồng này sẽ mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của một bên

3.13 Phí Tư Vấn Pháp Lý

Trong bất kỳ tranh tụng nào giữa các bên, bên thắng kiện sẽ được hưởng phí luật sư hợp lý và mọi chi phí của thủ tục tố tụng phát sinh khi thi hành Hợp Đồng này.