Điều Khoản Sử Dụng: dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại

Cập nhật lần cuối: 25/04/2024

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần A – Các Điều Khoản Chung

1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Grab (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Grab (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Grab. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

1.2. Grab có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.grab.com/vn/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

1.3. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở một quốc gia không phải là quốc gia nơi bạn đã đăng ký Ứng Dụng (“Quốc Gia Thay Thế”), bạn phải thường xuyên xem lại Điều Khoản Sử Dụng áp dụng tại Quốc Gia Thay Thế được tìm thấy tại https://www.grab.com mà có thể khác với quốc gia nơi bạn đã đăng ký Ứng Dụng. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ ở Quốc Gia Thay Thế, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng hiện hành ở Quốc Gia Thay Thế. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận các điểm điều chỉnh, bổ sung đó, vui lòng hủy tài khoản hoặc xóa Ứng Dụng trên thiết bị di động của bạn.

1.4. GRAB LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ CUNG CẤP NỀN TẢNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. VAI TRÒ CỦA GRAB LÀ LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CHỊU. NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA GRAB VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI GRAB.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được Grab cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;

2.2. “Grab” nghĩa là:

2.2.1. Công ty TNHH Grab, liên quan đến GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress, GrabFood, GrabMart và GrabGifts;

2.2.2. Công ty TNHH Grab Việt Nam, liên quan đến dịch vụ GrabExpress cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và Hoạt Động Quảng Cáo;

2.2.3. GrabTaxi Holdings Pte Ltd, liên quan đến Người Dùng đã tạo tài khoản người dùng Grab ngoài lãnh thổ Việt Nam và sử dụng Dịch Vụ tại Việt Nam (“Người Dùng Nước Ngoài”)

2.2.4. liên quan đến Grab for Business, thực thể được nêu tại trang đăng ký tài khoản Grab for Business; và/hoặc

2.2.5. các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh do Grabtaxi Holdings Pte Ltd nắm quyền kiểm soát.

2.3. “Các Chính Sách Grab” nghĩa là:

2.3.1. Thông Báo Bảo Mật;

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác tài xế Grab/ Đối tác giao hàng hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng;

2.3.3. Các chính sách áp dụng chung cho Các Giải Pháp trên Ứng Dụng; và

2.3.4. tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;

2.5. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Grab, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;

2.6. “Thông Báo Bảo Mật” nghĩa là thông báo bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://www.grab.com/vn/privacy/ được sửa đổi theo thời gian;

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Grab;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ vận chuyển và/ hoặc dịch vụ hỗ trợ dưới đây được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”):

2.9.1. GrabTaxi;

2.9.2. GrabCar;

2.9.3. GrabBike;

2.9.4. GrabFood;

2.9.5. GrabMart;

2.9.6. GrabExpress;

2.9.7. Grab for Business;

2.9.8. GrabRewards;

2.9.9. GrabGifts; và

2.9.10 GrabExpress Xe Tải/ Van.

2.10. “Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác tài xế, đối tác giao hàng và thương nhân bên thứ ba;

2.11. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp;

2.12. “Người Dùng Trợ Giúp” nghĩa là cá nhân có ý muốn đăng ký trở thành Người Dùng Doanh Nghiệp (như được định nghĩa bên dưới) thuộc Grab for Business để đặt dịch vụ vận chuyển/ giao hàng thông qua một trang web được phát triển và cung cấp bởi Grab tùy từng thời điểm nhất định;

2.13.  “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí cầu đường, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

2.14. “Cuốc Xe Đặt Qua Web” có nghĩa là các chuyến xe được đặt bởi Người Dùng Trợ Giúp thông qua trang web do Grab phát triển và cung cấp, có thể được điều chỉnh bởi Grab tại từng thời điểm.

2.15. “Phần Ăn” nghĩa là bất kỳ thực phẩm và/hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng để Người Dùng đặt mua;

2.16. “Giá Bán Lẻ” của một Phần Ăn/ Hàng Hóa nghĩa là giá bán lẻ của Phần Ăn/ Hàng Hóa như được công bố trên Ứng Dụng đã bao gồm thuế GTGT, nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác;

2.17. “Dữ Liệu Cá Nhân Grab” nghĩa là Dữ liệu Cá nhân mà Grab, hoặc các bên liên kết của Grab tiết lộ cho Thương Nhân, hoặc do Thương Nhân thay mặt Grab xử lý nhằm mục đích thực hiện Hợp Đồng này.

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11.Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.13.Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Grab;

3.1.14.Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Grab có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Grab có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15.Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16.Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Thông Báo Bảo Mật của Grab, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Thông Báo Bảo Mật được đăng tải trên trang web http://www.grab.com và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Grab trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Grab có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Grab hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẩn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Grab hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Ứng Dụng.

3.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.2.1. Nếu áp dụng, Bạn có giấy phép lái xe hợp lệ và được phép điều khiển xe cơ giới/ xe máy và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng thuê cho các bên thứ ba trong lãnh thổ nơi bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.2.2. Nếu áp dụng, bạn sở hữu, hoặc có quyền và quyền hạn hợp pháp để vận hành phương tiện (“Phương Tiện”) mà bạn có ý định sử dụng khi chấp nhận yêu cầu của Người Dùng, và phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các phương tiện cùng loại;

3.2.3. Nếu áp dụng, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp;

3.2.4. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ vận chuyển/ giao hàng do bạn cung cấp;

3.2.5. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng/taxi và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;

3.2.6. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;

3.2.7. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Grab, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng;

3.2.8. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Grab, đại lý hoặc người được chỉ định của Grab sắp xếp hoặc thực hiện

3.2.9. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;

3.2.10. Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng này;

3.2.11. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của Grab, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và Grab bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và

3.2.12 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ phải bồi hoàn giá trị đơn hàng GrabFood (không bao gồm phí vận chuyển, phí nền tảng và các phụ khí khác) khi (i) bạn hủy đơn hàng với lý do chủ quan (không vì các nguyên nhân từ Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Người Dùng) và (ii) thời hạn hoàn thành đơn hàng của Nhà hàng vẫn chưa kết thúc (30 phút đối với pizza/ các món nướng, 15 phút đối với các món ăn khác). Thời hạn này được tính từ lúc bạn có mặt tại nhà hàng và thao tác “Tôi đã đến nhà hàng” trên Ứng dụng. Số tiền bồi hoàn sẽ được cấn trừ vào doanh thu của các chuyến xe phát sinh từ Ứng dụng.

3.3. Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của Grab;

3.3.2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên;

3.3.3. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo

3.3.4. Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu thông tin về số lượng hành khách là không đúng sự thật hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đặt chỗ của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy cuốc;

3.3.5. Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

3.3.6. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Phương Tiện;

3.3.7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Ứng Dụng hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

3.3.8. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;

3.3.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;

3.3.10. Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và

3.3.11. Bạn đồng ý rằng Grab có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.

3.4. Nếu bạn là Thương Nhân bán hàng thông qua dịch vụ GrabFood hoặc dịch vụ GrabMart:

3.4.1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;

3.4.2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;

3.4.3. Việc giao kết trở thành Thương Nhân của Grab, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thoả thuận nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân là một bên hoặc có liên quan đến;

3.4.4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thoả thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự;

3.4.5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm);

3.4.6. Bạn hiểu rằng, với tư cách là Thương Nhân hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bạn có trách nhiệm phát hành và cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng, tùy theo từng trường hợp) đối với sản phẩm, hàng hóa mà bạn phân phối thông qua dịch vụ GrabFood hoặc dịch vụ GrabMart. Bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Thương Nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc hóa đơn bán hàng, Grab có toàn quyền chấm dứt Hợp Đồng này với hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Thương Nhân bồi hoàn các chi phí mà Grab đã phải chi trả cho Người Dùng liên quan đến hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn của Thương Nhân;

3.4.7. Thương Nhân đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc các chế tài hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Thương Nhân trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình thông qua Dịch vụ GrabFood hoặc Dịch vụ GrabMart;

3.4.8. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;

3.4.9. Thương Nhân đảm bảo và cam kết không sử dụng Ứng Dụng Grab cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma tuý, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

3.4.10. Quyền truy cập của Thương Nhân vào Nền Tảng Grab

Khi bạn là Thương Nhân, Grab có thể cho phép bạn truy cập, xem, truy xuất, tiết lộ, quản lý và/ hoặc sử dụng theo cách khác (“Sử Dụng”) thông tin liên quan đến Dịch Vụ, Giải Pháp và/ hoặc các chi tiết bí mật khác về hoạt động kinh doanh hoặc mối quan hệ của bạn với Grab (“Thông Tin Kinh Doanh”) thông qua (các) tài khoản người dùng trên (các) Nền Tảng (“(Các) Tài Khoản”) cũng như cho phép bạn cấp cho (những) người khác, là thể nhân hoặc pháp nhân, được bạn ủy quyền bằng bằng văn bản hoặc được xác nhận theo cách khác mà Grab yêu cầu phù hợp với các quy định của thỏa thuận riêng mà bạn đã ký kết với Grab (“(Những) Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền”), Sử Dụng tương tự thông qua Tài Khoản riêng biệt. Trong trường hợp như vậy, bạn đồng ý rằng:  

a. Bạn phải đảm bảo rằng bạn và từng Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền chấp nhận và tuân thủ bất kỳ và tất cả các điều khoản, hướng dẫn và chính sách có thể áp dụng để truy cập hoặc sử dụng (các) Tài Khoản và (các) Nền Tảng liên quan, có thể được cập nhật theo thời gian. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định được cung cấp tại văn bản này, mà Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền sẽ tuân thủ như thể họ là ‘bạn’. 

b. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền có các quyền cần thiết để Sử dụng Thông Tin Kinh Doanh; và sẽ cung cấp cho Grab một thông báo bằng văn bản ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi chấm dứt hoặc hết hạn mối quan hệ của bạn với (những) Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền; hoặc khi bất kỳ hoạt động Sử Dụng nào của (những) Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền sẽ bị chấm dứt hoặc tạm ngừng vì bất kỳ lý do nào. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác, bạn thừa nhận rằng theo các giới hạn về hoạt động hoặc kỹ thuật, Grab và/ hoặc (các) công ty liên kết của Grab có thể không thể chấm dứt hoặc tạm ngừng việc sử dụng bởi Người Dùng Được Thương Nhân Ủy kịp thời; trong trường hợp như vậy, bạn sẽ cấm (những) Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền tiếp tục sử dụng Tài Khoản, Thông Tin Kinh Doanh, Nền Tảng hoặc bất kỳ phần nào trong đó bằng các phương tiện khác; và Grab và (các) công ty liên kết của Grab sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về điều này theo bất kỳ cách nào.

c. Tất cả thông tin mà Grab và (các) công ty liên kết của Grab cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Kinh Doanh, trên cơ sở “nguyên trạng” và Grab và (các) công ty liên kết của Grab không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào (rõ ràng hay ngụ ý, thay mặt Grab hoặc cho giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc cố vấn tương ứng của Grab) về độ chính xác, chất lượng, kịp thời, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của thông tin đó. Bạn có trách nhiệm tự đánh giá thông tin.

d. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (các) Tài Khoản của Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền cũng như việc sử dụng Thông Tin Kinh Doanh, (các) Tài Khoản và (các) Nền Tảng tương ứng của họ; và Grab và các công ty liên kết của Grab sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu.

e. Grab có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, yêu cầu bạn cung cấp thông tin về mối quan hệ của bạn với từng Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền; và, theo quyết định riêng của mình, bổ sung các điều kiện cho việc Sử Dụng hoặc (các) Nền Tảng, chẳng hạn như yêu cầu phải trả thêm phí cho việc Sử Dụng, (các) Nền Tảng hoặc bất kỳ phần nào của Nền Tảng; hoặc chấm dứt hoặc tạm ngừng mọi quyền truy cập của Người Dùng Được Thương Nhân Ủy Quyền vào (các) Tài Khoản và/ hoặc (các) Nền Tảng. 

3.4.11. Trong phạm vi áp dụng, bạn cam đoan và đảm bảo rằng:

a. Thương Nhân chỉ sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, giữ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân Grab cho mục đích thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này. Không ảnh hưởng đến quy định nêu trên, Thương nhân sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Grab cho các mục đích tiếp thị.

b. Thương Nhân đồng ý truy cập Dữ liệu cá nhân Grab do GRAB cung cấp để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này bằng cách duy nhất là sử dụng Thiết bị đặt hàng hoặc các công cụ khác do Grab cung cấp. Thương Nhân sẽ không, trực tiếp hay gián tiếp, trích xuất, tạo bản sao hoặc lưu giữ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được cung cấp bởi Grab.

c. Thương Nhân sẽ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Grabkhỏi việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, hủy bỏ trái phép hoặc bất cẩn, đồng thời đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định này.

d. Thương nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab bằng văn bản (và trong bất kỳ trường hợp nào, không muộn hơn hai mươi bốn (24) giờ) về việc Thương Nhân biết hoặc nghi ngờ bất kỳ trường hợp nào được đề cập tại khoản (c) nêu trên đã xảy ra và ngay lập tức thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để khắc phục và ngăn chặn sự việc tái diễn. 

4. Khả năng tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Cấp Li-xăng và Giới Hạn Quyền

5.1. Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab.

5.2. Bạn không được:

5.2.1. cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào

5.2.2. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm;

5.2.3. “nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;

5.2.4. ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng;

5.2.5. sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng;

5.2.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;

5.2.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Thanh toán

6.1. Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

6.1.1. Bất kỳ khoản phí nào bạn chi trả cho Grab cho việc sử dụng Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi Grab vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.

6.1.2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho Grab.

6.1.3. Grab có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. Grab có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

6.1.4. Thanh toán giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Grab

Các khoản thanh toán của Grab cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba được thực hiện thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đăng ký của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và/hoặc thông qua dịch vụ hỗ trợ thanh toán di động của Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Moca (“Moca”), theo quy trình thanh toán được thống nhất giữa Grab và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

Thanh toán bởi Người Dùng

6.1.5. Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt chỗ đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt hoặc phương thức không dùng tiền mặt khả dụng trên Ứng Dụng. Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận.

6.1.6. Grab có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Grab về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.

6.2. Đối với Người Dùng:

6.2.1. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng Dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.

6.2.2 Người Dùng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán bằng hình thức tiền mặt (áp dụng đối với các Giải Pháp, ngoại trừ Top-Up và GrabRewards).

Cách 2: Thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt sẵn có trên Ứng dụng (áp dụng cho tất cả các Giải Pháp trên Ứng Dụng), phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức ví điện tử Moca, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng nội địa, quốc tế (“Thẻ”), hoặc bất kỳ phương tiện thanh toán hợp pháp và khả dụng nào khác sẵn có trên Ứng Dụng.

6.2.3. Bạn đồng ý rằng Grab và Moca có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ

6.2.4. Bạn đồng ý rằng, tùy theo quyết định của mình, Grab có thể (i) thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý trên Thẻ bạn lựa chọn thanh toán, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ mà chỉ nhằm kiểm chứng Thẻ đủ điều kiện thanh toán, phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”; hoặc (ii) thu trước giá trị đơn hàng trước khi đơn hàng được hoàn tất khi bạn sử dụng một số loại Thẻ thanh toán nhất định để đặt dịch vụ Grab, chúng tôi gọi đây là quy trình “thanh toán trước” giao dịch Grab.

Số tiền “tạm giữ” hoặc “thanh toán trước” sẽ dựa trên giá cước được hiển thị tại thời điểm bạn dịch vụ Grab và có thể bao gồm các khoản phụ phí tối đa (ví dụ, phí cầu đường hoặc phí đặt chỗ, nếu áp dụng) cho phép trên Ứng Dụng. Lệnh “tạm giữ” hoặc “thanh toán trước” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc gian lận, lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn. Ứng dụng Grab sẽ thông báo cho bạn khi đơn hàng được áp dụng quy trình thanh toán trước.

6.2.5. Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này

6.2.6. Nếu tính năng tiền boa khả dụng, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn khi đăng ký Dịch Vụ. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào Phí Người Dùng sau khi Giải Pháp được cung cấp và được chuyển cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba trừ khi bạn chọn thay đổi số tiền hoặc xóa tiền boa.

6.2.7. Grab có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi Grab một cách hợp lý tin rằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi Grab một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.

6.2.8. Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ Grab trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

6.2.9. Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.

6.2.10. Nếu bạn là Người Dùng Nước Ngoài, bạn đồng ý rằng một số khoản phí áp dụng (ví dụ: phí nền tảng, phí dịch vụ, phí đơn hàng nhỏ, v.v) liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ tại Việt Nam sẽ được thu bởi Grabtaxi Holdings Pte Ltd cho việc cung cấp giải pháp công nghệ dịch vụ xuyên biên giới. Công ty TNHH Grab sẽ hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn thanh toán các khoản phí áp dụng đó cho Grabtaxi Holdings Pte Ltd. tùy từng trường hợp.

6.3. Bảo mật thông tin thanh toán trên Ứng Dụng của Người Dùng

6.3.1 Grab thu thập, xử lý và bảo mật thông tin thanh toán của bạn theo Thông Báo Bảo Mật.

6.3.2 Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên Ứng Dụng được cung cấp thông qua (các) bên cung cấp phương tiện thanh toán. Người Dùng có quyền lựa chọn các phương thức thanh toán không tiền mặt sẵn có trên Ứng Dụng phù hợp với nhu cầu của mình; bên cung cấp phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà Người Dùng lựa chọn chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu thanh toán của Người Dùng theo quy định tại chính sách bảo mật dữ liệu của mình và theo quy định pháp luật.

6.4 Bằng việc sử dụng Dịch vụ và Ứng dụng Grab, Bạn đồng thời xác nhận đồng ý và chấp thuận sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán do Moca cung cấp để tiếp nhận và xử lý các khoản thanh toán của Bạn phát sinh thông qua Ứng Dụng Grab, và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán của Moca được đăng tải và cập nhật trên website https://www.moca.vn/dieu-khoan-su-dung-vi.html từng thời kỳ.

7. Hủy Cuốc Đối Với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

7.1. Người Dùng dựa vào bạn để giao hàng hoặc cung cấp Giải Pháp. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/ hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua các yêu cầu đặt chỗ của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người Dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của Grab.

7.2. Mặc dù bạn có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do hủy có thể chấp nhận như được nêu trong Ứng Dụng. Grab bảo lưu quyền sửa đổi các lý do hủy có thể chấp nhận vào từng thời điểm. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận hoặc bỏ qua một yêu cầu đặt chỗ có thể được tính để xác định xem quyền truy cập Dịch Vụ của bạn có bị hạn chế tạm thời không.

8. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng

8.1. Tùy vào từng thời điểm, Grab có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ Grab. Có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung đối với các Mã Giảm Giá đó. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt. Grab có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại, chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Grab có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu Grab có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

9. Xếp hạng

9.1. Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.

9.2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống Grab và Grab có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

10. Đóng góp Địa Điểm Yêu Thích

Phần này áp dụng đối với đề xuất của Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cho Địa Điểm Yêu Thích Trên Bản Đồ (“POI”) về các địa điểm trên bản đồ trong các Ứng Dụng có liên quan.

10.1. Các yêu cầu về việc đề xuất: Khi đề xuất một POI, bạn được yêu cầu cung cấp nội dụng POI như tên, địa chỉ và phân loại của POI. Bạn có thể cung cấp thêm nội dung POI như các hình ảnh của POI và các chi tiết bổ sung có liên quan (“Nội Dung POI”).

10.2. Nội dung bị cấm: Bạn đảm bảo rằng tất cả Nội Dung POI đã đề xuất:

10.2.1. là chính xác, không giả mạo hoặc là tin rác;

10.2.2. không phỉ báng, thô tục, phân biệt đối xử, khiêu khích, xúc phạm, có hại, phản cảm hoặc có thể bị phản đối;

10.2.3. không chứa đựng nội dung không liên quan như các quan điểm chính trị hoặc các quan điểm cá nhân;

10.2.4. không đề nghị hoặc thúc đẩy việc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bị kiểm soát hoặc bị cấm nào, bao gồm nhưng không giới hạn thuốc lá, ma túy, rượu, cờ bạc, vũ khí, các dịch vụ y tế và các dịch vụ người lớn;

10.2.5. không đề cập đến, thúc đẩy hoặc mô tả nội dung khiêu dâm, các hình ảnh lạm dụng và/hoặc các hình ảnh của trẻ vị thành niên, bạo lực, khủng bố hoặc bất kỳ hành vi gây hại hoặc hành vi bất hợp pháp nào khác;

10.2.6. không chứa đựng thông tin cá nhân/thông tin nhạy cảm hoặc hình ảnh của bất kỳ người nào;

10.2.7. không chứa đựng các hình ảnh của các khu vực được bảo vệ, các địa điểm công cộng không thể tiếp cận hoặc các khu vực bị hạn chế, hoặc các khu vực không được phép chụp ảnh và quay phim (ví dụ: trạm kiểm soát nhập cư, doanh trại quân đội, khu vực bên trong của các nơi ở riêng tư); và

10.2.8. không được sao chép, đánh cắp và không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

10.3. Sự chấp nhận, từ chối hoặc loại bỏ POI: Grab, tùy theo quyết định của mình và vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo đến bạn, có thể:

10.3.1. chấp nhận, từ chối bất kỳ Nội Dung POI đã được đề xuất;

10.3.2. điều chỉnh hoặc biên tập bất kỳ POI hoặc nội dung POI đã được chấp nhận; và

10.3.3. loại bỏ bất kỳ POI hoặc Nội Dung POI nào.

10.4. Các phần thưởng: Grab có thể cung cấp các ưu đãi hoặc các phần thưởng cho các Nội Dung POI đã được chấp nhận theo từng thời điểm, như đã thông báo đến bạn trong Ứng Dụng.

10.5. Cấp phép: Bằng việc đề xuất một POI:

10.5.1. bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên, hình ảnh, đồ họa, bức ảnh, biểu tượng và nội dung khác mà bạn đề xuất, bài đăng hiển thị trên hoặc thông qua Ứng Dụng. Grab không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội Dung POI nào mà bạn đăng trên hoặc thông qua Ứng Dụng.

10.5.2. bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ nội dung nào cho Grab. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đăng tải hoặc chia sẻ nội dung, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có các sự cho phép cần thiết để đề xuất POI và Nội dung POI đó;

10.5.3. bạn cấp cho Grab một giấy phép không hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền và miễn phí bản quyền để lưu giữ, tái tạo, phân phối, truyền tải, xuất bản, sử dụng, cấp phép lại, sửa đổi và tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung POI và POI.

10.5.4. POI hoặc Nội Dung POI mà chứa thông tin thực tế có sẵn công khai, như tên của một doanh nghiệp, không thuộc phạm vi của điều khoản cấp phép này.

10.5.5. Điều khoản cấp phép này tồn tại cho đến khi nội dung POI của bạn được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ.

10.6. Điều chỉnh hoặc loại bỏ các yêu cầu: Bạn có thể gửi các yêu cầu điều chỉnh hoặc loại bỏ các POI hoặc nội dung POI thông qua Ứng Dụng. Grab sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể để xem xét có chấp nhận các yêu cầu đó hay không tùy vào quyết định riêng của Grab.

10.7. Hình ảnh đường phố từ vệ tinh: khi bạn đề xuất các POIs trên Ứng Dụng, bạn có thể xem được các hình ảnh đường phố từ vệ tinh (“Hình Ảnh Vệ Tinh”). Bạn theo đó xác nhận và đồng ý rằng:

10.7.1. Tất cả quyền, quyền sở hữu và hoa lợi, lợi tức có được từ Hình Ảnh Vệ Tinh, bao gồm cả các hiệu chỉnh, nâng cao độ phân giải, chỉnh sửa hoặc các quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc sở hữu hợp pháp của bên cung cấp dịch vụ thứ ba của Grab hoặc bên cung cấp dịch vụ của bên đó;

10.7.2. Bạn không phân phối, cấp quyền lại, thuê, bán, cho thuê, cho vay Hình Ảnh Vệ Tinh cho bên thứ ba bất kỳ nào, hoặc sử dụng hoặc tái sản xuất các Hình Ảnh Vệ Tinh cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự chấp thuận rõ ràng từ Grab, bao gồm cả cho mục đích thương mại;

10.7.3. Bạn sẽ không xóa bỏ, vượt quyền hoặc cố tình tránh né các cách thức bảo vệ điện tử hoặc cách thức khác đối với các Hình Ảnh Vệ Tinh;

10.7.4. Bạn sẽ không tải hoặc lưu lại các Hình Ảnh Vệ Tinh vào bất kỳ thiết bị nào;

10.7.5. Bạn sẽ không thay thế, làm mờ đi hoặc gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, thông tin quản trị bản quyền, nhãn hiệu hoặc các lời chú giải về quyền sở hữu duy nhất được thể hiện trong Hình Ảnh Vệ Tinh;

10.7.6. Tất cả HÌnh Ảnh Vệ Tinh đều được cung cấp ở trạng thái vốn có mà không có bất kỳ sự cam kết đảm bảo nào, bao gồm cả việc đảm bảo phù hợp cho mục đích sử dụng, hoặc cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đảm bảo không có việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bất kỳ, hoặc có sự đảm bảo về tính chính xác, về nội dung hoặc kết quả tương ứng; và

10.7.7. Grab hoặc nhà cung cấp của Grab sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi mất mát, thiệt hại bất kỳ phát sinh do hoặc có liên quan đến việc bạn tiếp cận hoặc sử dụng các Hình Ảnh Vệ Tinh nói trên.

11. Phí sửa chữa và vệ sinh áp dụng đối với Người Dùng

11.1. Trong trường hợp áp dụng, bạn phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa bất kỳ thiệt hại hoặc việc làm sạch cần thiết đối với Phương Tiện của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba là kết quả của việc bạn sử dụng sai Dịch Vụ hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Grab có thể thay mặt cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tạo điều kiện thanh toán các chi phí hợp lý cho việc sửa chữa hoặc vệ sinh đó thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn hoặc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ bạn, trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu làm sạch của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đã được xác minh bởi Grab.

12. Quyền Sở hữu Trí tuệ

12.1. Chỉ có Grab và các bên cấp li-xăng cho Grab, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Grab và/hoặc các bên cấp li-xăng của Grab. Tên công ty, logo Grab, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Grab hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

13. Thuế

13.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Grab trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

13.2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

14. Bảo mật

14.1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Grab, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Grab và các công ty liên kết của Grab được tiết lộ cho bạn bởi Grab hoặc thay mặt Grab (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Grab hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Grab.

14.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

14.2.1. đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

14.2.2. là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn;

14.2.3. đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

14.2.4. phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

15. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

15.1. Grab thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Thông Báo Bảo Mật. Thông Báo Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Grab và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

15.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Grab, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Grab thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Thông Báo Bảo Mật

15.3. Bạn thừa nhận rằng Grab có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Grab. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Grab đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

16. Tương tác với bên thứ ba

16.1. Bạn xác nhận rằng Ứng Dụng đã sử dụng dữ liệu từ Nguồn Dữ Liệu được liệt kê trong Phần B – Các điều khoản bổ sung.

16.2 Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. Grab và bất kỳ công ty liên kết nào của Grab không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, Grab và các công ty liên kết của Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, Grab không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. Grab không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.

16.3. Grab có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép Grab biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ

16.4. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

17. Bồi Thường

17.1. Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Grab, các bên cấp li-xăng của Grab và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện hành.

18. Miễn trừ trách nhiệm

Grab không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi Grab

19. Chậm trễ do Internet

DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ BẠN SỬ DỤNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA SỬ DỤNG BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, GIAO HÀNG THẤT BẠI, THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT DO CÁC SỰ KIỆN NÊU TRÊN GÂY RA

20. Giới hạn trách nhiệm

20.1. TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC, VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN CHỐNG LẠI GRAB SẼ BỊ GIỚI HẠN Ở TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THỰC TẾ CHI TRẢ VÀ/HOẶC KỂ TỪ KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG SUỐT SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. GRAB VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA GRAB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH BỞI HOẶC GÂY RA CHO BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT DỊCH VỤ GIÚP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở:

20.1.1.TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

20.1.2.VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỀN TẢNG, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM;

20.1.3.BẤT KỲ SỰ TÍN NHIỆM NÀO CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC VÀ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO; HOẶC

20.1.4.LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ CÓ QUẢNG CÁO XUẤT HIỆN TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC CHỈ DẪN ĐẾN BỞI DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM NGAY CẢ KHI GRAB VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA GRAB ĐÃ TƯ VẤN TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI.

20.1.5. GRAB SẼ YÊU CẦU CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG GRAB. ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN, GRAB KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG TIẾP CẬN HOẶC GIÁM SÁT SỰ PHÙ HỢP, TÍNH PHÁP LÝ, KHẢ NĂNG, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM  CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ, TUY NHIÊN GRAB CÓ TRÁCH NHIỆM LOẠI BỎ KHỎI NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG GRAB NHỮNG THÔNG TIN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG NHẬP LẬU, HÀNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC KHI PHÁT HIỆN HOẶC NHẬN ĐƯỢC PHẢN ÁNH CÓ CĂN CỨ XÁC THỰC VỀ NHỮNG THÔNG TIN NÀY. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TỪ BỎ, GIẢI PHÓNG GRAB KHỎI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA KHI GRAB ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG NÊU TẠI KHOẢN NÀY.

20.1.6. GRAB SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN TRONG TRANH CHẤP HOẶC ĐÀM PHÁN TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. TRỪ KHI BẠN LÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÓ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP VỚI GRAB, GRAB KHÔNG THỂ VÀ SẼ KHÔNG ĐÓNG BẤT KỲ VAI TRÒ NÀO TRONG VIỆC QUẢN LÝ CÁC THANH TOÁN GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THÔNG QUA DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG. NGOẠI TRỪ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHẢ DỤNG CỦA NỀN TẢNG VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG GRAB, CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT GRABREWARDS VÀ THANH TOÁN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GRAB CHỈ LÀ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN, HỖ TRỢ CÁC BÊN LIÊN QUAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI. BẠN THEO ĐÂY ĐỒNG Ý THÊM RẰNG BẠN TỪ BỎ VÀ GIẢI PHÓNG GRAB KHỎI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHIẾU NẠI, HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG  HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN, THƯƠNG NHÂN, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ/HOẶC NHÀ TÀI TRỢ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN BỞI DỊCH VỤ, PHẦN MỀM VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG.

20.2. CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC SẮP XẾP THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA, LÀ BÊN CUỐI CÙNG CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐÓ CHO BẠN. DO ĐÓ, BẠN HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI CÁC TAI NẠN GIAO THÔNG TIỀM ẨN, KHẢ NĂNG BỊ TẤN CÔNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, KHÔNG AN TOÀN HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÓ CHỊU KHÁC, VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BÊN THỨ BA CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẾN BẠN THÔNG QUA ỨNG DỤNG. TUY NHIÊN, BỞI VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN LUÔN LÀ MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA GRAB, DO ĐÓ VỚI MỖI CUỐC XE HỢP LỆ TRÊN ỨNG DỤNG, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN BỔ SUNG (MÀ KHÔNG PHÁT SINH THÊM BẤT KỲ PHỤ PHÍ NÀO) ĐỂ HỖ TRỢ CHO CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT VỀ SỨC KHOẺ VÀ CƠ THỂ DO TAI NẠN GÂY RA. BẠN TẠI ĐÂY ĐỒNG Ý CHO GRAB MUA BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM CỦA GRAB, NHƯ ĐƯỢC NIÊM YẾT VÀ CẬP NHẬT TỪNG THỜI KỲ TẠI https://www.grab.com/vn/insurance/

21. Nghĩa vụ của Grab

21.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

21.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

21.3. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi chuyến đi;

21.4. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;

21.5. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;

21.6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.

21.7. Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật;

21.8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm liên hệ trực tiếp tổng đài qua tính năng “Gọi đến Grab” ngay trên ứng dụng, gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục Trợ Giúp, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, qua Ứng Dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời

21.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

21.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Grab có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;

21.11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

21.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

22. Thông báo

22.1. Grab có thể gửi thông báo thông qua Ứng Dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của Grab, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Grab. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Grab (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho Grab khi Grab nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến Grab sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

23. Chuyển nhượng

23.1. Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Grab. Bạn đồng ý rằng Grab có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện Grab phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Grab theo Hợp Đồng này. Trường hợp bạn không đồng ý việc chuyển nhượng và đề nghị thanh lý Hợp Đồng, Grab sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quyền/ nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng với bạn.

24. Giải quyết tranh chấp

24.1. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và Grab cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài Viên”). Nếu bạn và Grab không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài Viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho và Grab, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

24.2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

25. Mối quan hệ

25.1. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Grab.

26. Tính riêng biệt

26.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

27. Không từ bỏ

27.1. Việc Grab không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

28. Thoả thuận toàn bộ

28.1. Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Grab và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

29. Đình chỉ và chấm dứt

29.1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

30. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

31. Các chính sách áp dụng chung cho Các Giải Pháp trên Ứng Dụng

31.1. Chính sách giao hàng/ phương thức giao hàng: thông qua đơn vị vận chuyển liên kết (Đối Tác Giao Hàng) và người bán tự vận chuyển (hoặc tự thuê đơn vị vận chuyển).

31.1.1. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng:

a. Đối với loại hình GrabBike, GrabTaxi, GrabCar: Đối Tác Giao Hàng sẽ di chuyển đến điểm đón ngay sau khi chấp nhận cuốc xe. Thời gian di chuyển sẽ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa điểm đón và điểm đến, thời điểm thực hiện dịch vụ (giờ cao điểm, thấp điểm) và các yếu tố như thời tiết v.v.; có thể bị thay đổi, trì hoãn, phụ thuộc vào Người Dùng hoặc Đối Tác Giao Hàng hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh, các sự kiện bất khả kháng. Ứng Dụng sẽ hiển thị thời gian ước tính để Đối Tác Giao Hàng di chuyển đến điểm đón Người Dùng khi Người Dùng xác nhận sử dụng dịch vụ.

b. Đối với loại hình Thẻ Nạp Tiền Điện Thoại – Top Up, GrabRewards và Thẻ Quà Tặng – GrabGifts (bao gồm GrabGifts Web): Không áp dụng.

c. Đối với loại hình GrabExpress (bao gồm cả GrabExpress Ba Gác, GrabExpress Xe Tải/ Van, GrabExpress Web): Đối với hàng chuyển phát nội tỉnh: bưu gửi sẽ được chuyển phát ngay sau khi bưu gửi được chấp nhận trên Ứng Dụng và chuyển đến người nhận trong thời gian dự kiến hiển thị trên Ứng Dụng và không quá 24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận. Đối với hàng chuyển phát liên tỉnh nội miền (bưu phẩm có địa chỉ nhận và giao tại 02 tỉnh, thành phố thuộc cùng một miền Bắc/Trung/Nam): 2-3 ngày. Đối với hàng chuyển phát liên tỉnh liên miền (bưu phẩm có địa chỉ nhận và giao tại 2 tỉnh, thành phố thuộc hai miền khác nhau Bắc/Trung/Nam): 3-5 ngày.

d. Đối với loại hình GrabFood (bao gồm GrabFood Web), GrabMart: Thời gian giao hàng sẽ được ước tính tự động bởi Ứng Dụng dựa trên khoảng cách địa lý từ nhà hàng/ cửa hàng/ siêu thị đến vị trí do Người Dùng đặt, thời điểm thực hiện dịch vụ (giờ cao điểm, thấp điểm) và các yếu tố như thời tiết v.v. và hiển thị cho Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. Thời gian giao hàng có thể bị thay đổi, trì hoãn, phụ thuộc vào Người Dùng hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, Đối Tác Giao Hàng hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh, các sự kiện bất khả kháng v.v.

31.1.2. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

a. Đối với loại hình GrabBike, GrabTaxi, GrabCar và GrabExpress Xe Tải/ Van: Dịch vụ vận chuyển hành khách và/ hoặc hàng hóa thông qua Ứng Dụng được cung cấp trong phạm vi toàn quốc.

b. Đối với loại hình Thẻ Nạp Tiền Điện Thoại – Top Up, GrabRewards Thẻ Quà Tặng – GrabGifts: Không có giới hạn về mặt địa lý.

c. Đối với loại hình GrabExpress (bao gồm GrabExpress Ba Gác, GrabExpress Web): Dịch vụ được cung cấp trong phạm vi đã đăng ký và được cấp phép.

d. Đối với loại hình GrabFood, GrabMart: Dịch vụ được cung cấp trong phạm vi toàn quốc.

31.2. Vấn đề kiểm hàng: Grab áp dụng chính sách kiểm hàng đối với dịch vụ GrabFood, GrabMart và GrabExpress. Tại thời điểm nhận hàng, Người Dùng có thể kiểm tra ngoại quan của bưu gửi, sản phẩm, món ăn (“Hàng Hóa”) để đảm bảo Hàng Hóa được giao đúng chủng loại, số lượng như thông tin tại đơn đặt hàng trước khi nhận Hàng Hóa và/ hoặc thanh toán cho Đối Tác Giao Hàng. Người Dùng không được dùng thử Hàng Hóa khi kiểm hàng.

31.2.1. Trường hợp Hàng Hóa đúng với đơn đặt hàng, Người Dùng nhận hàng và/ hoặc thanh toán tiền hàng và/ hoặc cước phí vận chuyển cho Đối Tác Giao Hàng.

31.2.2. Trường hợp Hàng Hóa không đúng với đơn đặt hàng, Người Dùng có quyền từ chối nhận hàng và liên hệ Grab để yêu cầu đổi trả, hoàn tiền. Việc đổi trả, hoàn tiền sẽ được thực hiện theo các quy định bên dưới.

31.3. Chính sách đổi trả: Hiện tại, Grab áp dụng chính sách đổi trả đối với dịch vụ GrabMart như bên dưới. Trường hợp triển khai chính sách đổi trả cho các Dịch Vụ khác, Grab sẽ thông báo đến Người Dùng bằng các phương thức phù hợp.

31.3.1. Các trường hợp đổi trả: Giao sai Hàng Hóa, Hàng Hóa kém chất lượng, Hàng Hóa bị lỗi và/ hoặc các trường hợp khác được Grab thông báo áp dụng đến Người Dùng tại từng thời điểm và không trái với quy định pháp luật.

31.3.2. Quy trình đổi trả:

a. Trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng hoàn thành, Người Dùng thông báo về yêu cầu đổi trả Hàng Hóa theo một trong các cách thức sau: (i) liên hệ với Grab vào bằng cách truy cập vào mục “Trung tâm trợ giúp” ngay trên Ứng Dụng để trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ thông qua tin nhắn, hoặc gọi trực tiếp cho tổng đài Grab, (ii) gửi phản hồi đến trang help.grab.com, hoặc trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab https://www.facebook.com/GrabVN, hoặc (iii) từ Ứng Dụng ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc (iv) các hình thức khác do Grab thông báo áp dụng và không trái với quy định pháp luật. Grab không hỗ trợ các yêu cầu đổi trả sau thời gian này.

b. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được phản ánh từ Người Dùng, Grab sẽ thông báo yêu cầu của Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có liên quan để Nhà Cung Cấp xác minh nội dung yêu cầu đổi trả. Sau đó, Grab sẽ liên hệ cho Người Dùng để thông báo về việc Nhà Cung Cấp sẽ trực tiếp liên hệ và thực hiện yêu cầu đổi trả cho Người Dùng.

c. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Grab về yêu cầu đổi trả của Người Dùng, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba sẽ chủ động liên hệ với Người Dùng và tiến hành các hành động cần thiết để thực hiện việc đổi trả Hàng Hóa, bao gồm thỏa thuận với Người Dùng về thời gian, phương thức, loại hàng hóa đổi trả.

31.4. Chính sách hoàn tiền

31.4.1. Các trường hợp hoàn tiền:

a. Hàng Hóa bị mất, hư hại trong quá trình vận chuyển, Hàng Hóa sai/ thiếu so với đơn đặt hàng, Hàng Hóa bị lỗi/ kém chất lượng/ không hoạt động/ đã qua sử dụng/ khác với mô tả/ giả nhái.

b. Đối Tác Giao Hàng thu tiền mặt đối với đơn hàng đã thanh toán qua thẻ/ Ví điện tử Moca hoặc thu tiền vượt quá số tiền hiển thị trên Ứng Dụng, Người Dùng đã thanh toán cho Hàng Hóa nhưng Đối Tác Giao Hàng không giao hàng.

c. Các trường hợp khác được Grab thông báo áp dụng đến Người Dùng tại từng thời điểm và không trái với quy định pháp luật.

31.4.2. Quy trình hoàn tiền:

a. Trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra các trường hợp hoàn tiền, Người Dùng thông báo về yêu cầu hoàn tiền theo một trong các cách thức sau: (i) liên hệ với Grab vào bằng cách truy cập vào mục “Trung tâm trợ giúp” ngay trên Ứng Dụng để trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ thông qua tin nhắn, hoặc gọi trực tiếp cho tổng đài Grab, (ii) gửi phản hồi đến trang help.grab.com, hoặc trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab https://www.facebook.com/GrabVN, hoặc (iii) từ ứng dụng Grab ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc (iv) các hình thức khác do Grab thông báo áp dụng và không trái với quy định pháp luật.

b. Trong vòng từ một (01) đến năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn tiền từ Người Dùng, Grab sẽ thông báo yêu cầu hoàn tiền của Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và/hoặc Đối Tác Giao Hàng có liên quan để Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và/hoặc Đối Tác Giao Hàng kiểm tra, xác minh nội dung, và/hoặc yêu cầu Người Dùng cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan để xác minh sự việc.

c. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, xác minh thông tin:

(i) Nếu thuộc trường hợp hoàn tiền: Grab thông báo cho Người Dùng để Người Dùng xác nhận các thông tin liên quan đến việc hoàn tiền và tiến hành hoàn tiền theo các phương thức bên dưới trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu từ Người Dùng. Lưu ý, trong trường hợp hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng/ thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ, thời gian Người Dùng nhận được tiền sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý giao dịch của từng ngân hàng phát hành thẻ.

(ii) Nếu không thuộc trường hợp hoàn tiền: Grab thông báo về kết quả xử lý cho Người Dùng.

31.4.3. Phương thức hoàn tiền: Chuyển tiền qua ví điện tử Moca hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng/ thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ của Người Dùng, gửi voucher vào mục GrabRewards trong tài khoản Grab của Người Dùng và/ hoặc các phương thức khác theo thỏa thuận giữa Grab và Người Dùng.

31.5. Chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm: Không áp dụng.

Phần B – Các điều khoản bổ sung

A. GRABFOOD

1. Đối với Người Dùng GrabFood:

1.1. Ứng Dụng cho phép bạn đặt hàng thực phẩm và đồ uống từ các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống (“Thương Nhân GrabFood”), để các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba giao cho bạn (“Đối Tác Giao Hàng”). Grab không sở hữu, bán hoặc bán lại bất kỳ mặt hàng thực phẩm và đồ uống nào và không kiểm soát các Thương Nhân GrabFood, Đối Tác Giao Hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào do họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt sẽ tuỳ thuộc vào tính sẵn có của các sản phẩm và địa điểm phục vụ của Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng.

1.2. Tất cả các đơn hàng thực phẩm và yêu cầu giao hàng thực hiện trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng”) được xem là đã được xác nhận. Trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm Đơn Hàng được xác nhận (“Thời Gian Chờ”), bạn không được quyền hủy Đơn Hàng. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng khi (i) việc hủy bỏ được thực hiện trong Thời Gian Chờ hoặc (ii) bạn không xuất hiện tại địa điểm giao hàng hoặc (iii) không thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại sau 10 phút kể từ khi Đối Tác Giao Hàng đến địa điểm do bạn chỉ định qua Ứng Dụng. Grab có toàn quyền giữ lại và khấu trừ các khoản tiền chưa thanh toán bằng bất kỳ hình thức thanh toán hợp pháp nào mà Grab cho là phù hợp.

1.3. Sau khi bạn đặt Đơn Hàng thành công, Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp hoặc liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết về đơn hàng, bất kỳ thay đổi nào trong đơn đặt hàng (ví dụ: do không có sẵn), giá phải trả hoặc bất kỳ thay đổi nào và/ hoặc thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, Grab không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận riêng nào giữa bạn và Thương Nhân GrabFood và/hoăc Đối Tác Giao Hàng về việc sửa đổi và/ hoặc hủy đơn hàng khi mà các thỏa thuận đó không được xác nhận và ghi lại trên Ứng Dụng.

1.4. Grab, Thương Nhân GrabFood và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có quyền không xử lý Đơn Hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại tại thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận đơn hàng hoặc không thể thực hiện được nếu địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm bên ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng hoặc không có sẵn các mặt hàng được đặt hàng. Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối giao hàng nếu đơn hàng không được đóng gói tốt hoặc nếu quá lớn hoặc quá nặng để vận chuyển.

1.5. Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống hiển thị trên Ứng Dụng được xác định và chịu trách nhiệm duy nhất bởi Thương Nhân GrabFood và chỉ được liệt kê để bạn biết thông tin.

1.6. Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác vì các lý do như sự cố kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm lỗi thời được cung cấp bởi Thương Nhân GrabFod, trong trường hợp đó, Thương Nhân GrabFood có thể hủy (các) đơn đặt hàng của bạn. Thương Nhân GrabFood sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ sự bảo đảm/ cam đoan nào đối với các sản phẩm thực phẩm đã bán cho bạn và không có trường hợp nào là trách nhiệm của Grab.

1.7. Nếu bạn muốn sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ mã khuyến mãi hoặc giảm giá nào, bạn phải nhập mã khuyến mãi hoặc giảm giá có sẵn khi thanh toán đơn hàng. Tất cả các mã khuyến mãi và giảm giá phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của nó, loại trừ lẫn nhau và không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác, trừ khi có quy định khác. Giá phải trả cho mặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống giảm giá có thể được làm tròn và sẽ được nêu trên trang thanh toán cho đơn hàng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận các mã khuyến mãi và giảm giá được nhập sau khi quá trình thanh toán đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí phải chịu hoặc phát sinh do hành vi trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc gian lận của bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào theo cách bất hợp pháp hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn. Căn cứ vào thỏa thuận hoặc thu xếp giữa bạn và Thương Nhân GrabFood và/hoặc Đối Tác Giao Hàng phù hợp theo quy định của mục 1.1.3 trên đây, bạn sẽ không được quyền tiếp tục sử dụng các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá áp dụng cho Đơn Hàng đã đặt trước đó. Trong các trường hợp này, Grab có quyền gỡ bỏ các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã áp dụng đối với các đơn hàng đã đặt trước đó hoặc ngược lại tiến hành các bước cần thiết để điều chỉnh các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã bị sử dụng sai.

1.8. Thương Nhân GrabFood sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về mọi bảo đảm liên quan đến, và chất lượng của, các sản phẩm thực phẩm và đồ uống được bán cho bạn.

1.9. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết mà bạn nhập cho Đơn Hàng trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không thể giao các mặt hàng thực phẩm và đồ uống vì lý do bạn nhập sai chi tiết giao hàng trên Ứng Dụng.

1.10. Sau khi các mặt hàng thực phẩm và đồ uống được giao, mọi trách nhiệm liên quan đến việc chậm dỡ hàng, mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, làm bẩn hoặc cầm giữ các mặt hàng thực phẩm và đồ uống (bao gồm nhưng không giới hạn các hộp đựng) sẽ được chuyển giao cho bạn dù nguyên nhân gây ra dù trực tiếp hoặc gián tiếp là từ bạn hoặc từ bất kỳ người nào thay mặt bạn.

1.11. Bằng việc đặt đơn hàng mua sản phẩm bia hoặc rượu (“Đơn Hàng Có Cồn”) từ Thương Nhân GrabFood, bạn đảm bảo rằng bạn (i) đủ mười tám (18) tuổi và (ii) hoàn toàn hiểu rõ rằng uống bia hoặc rượu có thể gây hại cho sức khỏe. Trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng cuối cùng của Đơn Hàng Có Cồn này, bạn theo đó cũng đảm bảo rằng người nhận và sử dụng đơn hàng này (“Người Nhận”) sẽ luôn luôn đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

1.12. Đối Tác Giao Hàng GrabFood có quyền yêu cầu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn hoặc của Người Nhận để xác nhận độ tuổi, hoặc có quyền từ chối giao Đơn Hàng Có Cồn cho bất kỳ người nhận nào mà tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi có dấu hiệu nghi ngờ không đủ 18 tuổi, hoặc cho bất kỳ người nào đang có dấu hiệu chịu sự tác động của cồn hoặc chất kích thích tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi và trong trường hợp đó, bạn đồng ý rằng Grab, Thương Nhân GrabFood, Đối Tác Giao Hàng GrabFood không có nghĩa vụ hoàn trả lại khoản đã thanh toán cho Đơn Hàng Có Cồn đó.

1.13. Trường hợp bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn hoàn toàn đồng ý gánh chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh, đồng thời cam kết bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Grab, Thương Nhân GrabFood, Đối Tác Giao Hàng GrabFood, hoặc bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba nào khác cho Grab, các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác của Grab (“Bên Bị Thiệt Hại”), khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và khiếu kiện và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, các khoản dàn xếp, khoản phạt, chi phí thực tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí tố tụng giải quyết tranh chấp) mà Bên Bị Thiệt Hại phải gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hành vi cố tình lừa dối, thao túng, che giấu với Grab, Thương Nhân GrabFood, Đối Tác Giao Hàng GrabFood, khỏi những thông tin sai sự thật hoặc vi phạm các cam kết, tuyên bố, và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế độ tuổi như quy định trên đây.

2. Đối với Thương Nhân GrabFood:

2.1. Dịch vụ và Thiết Bị Đặt Hàng

2.1.1. Để tính Phí Dịch Vụ, Grab phải,

(a) cung cấp cho Thương Nhân GrabFood một Tài Khoản để kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho: (i) việc mua các Phần Ăn của Người Dùng từ Thương Nhân; (ii) truy cập của Thương Nhân vào các dịch vụ vận chuyển và giao hàng theo yêu cầu của Đối Tác Giao Hàng và kết nối Thương Nhân với các Đối Tác Giao Hàng đó để Đối Tác Giao Hàng thực hiện dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng liên quan đến các Phần Ăn do Thương Nhân cung cấp; và

(b) cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng và các sắp xếp liên quan khác liên quan đến khoản a nêu trên.

(“Dịch Vụ”).

2.1.2. Thương Nhân đồng ý rằng Grab là một công ty công nghệ cung cấp GrabFood trên Ứng Dụng Grab và Grab chỉ cung cấp nền tảng cho Thương Nhân để kết nối với Đối Tác Giao Hàng. Với vai trò là nhà cung cấp nền tảng, Grab không có nghĩa vụ xử lý, chuẩn bị và giao Phần Ăn và Grab không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, điều khoản và điều kiện hoặc quyền và nghĩa vụ nào giữa Người Dùng và Thương Nhân.

2.1.3. Thương Nhân phải cài đặt bất kỳ thiết bị nào nếu Grab yêu cầu một cách hợp lý để nhận đơn đặt hàng Phần Ăn (bao gồm, không giới hạn, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử nhận hàng tự động khác) (“Thiết Bị Đặt Hàng”). Bất kỳ Thiết Bị Đặt Hàng nào do Grab cung cấp sẽ vẫn là tài sản duy nhất của Grab và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến việc hoàn thành trách nhiệm của Thương Nhân theo Điều khoản Sử dụng và/hoặc hợp đồng thuê mượn thiết bị phù hợp.

2.2. Nghĩa vụ của Các Bên

2.2.1 Nghĩa vụ của Grab:

(a) Grab sẽ hỗ trợ đăng tải, và tiếp tục cập nhật trên Ứng Dụng Grab thông tin của Nhà Hàng và thông tin Phần Ăn được cung cấp bởi Thương Nhân, trong chừng mực mà thông tin đó và các cập nhật được Thương Nhân thông báo cho Grab một cách kịp thời và cách khác theo Điều 2.2.2(a).

(b) Grab sẽ đảm bảo rằng, khi Người Dùng đặt một Phần Ăn thông qua Ứng Dụng Grab, đơn hàng đó sẽ được thông báo cho Thương Nhân.

(c) Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo uỷ quyền của Thương Nhân, Grab có thể nhận khoản thanh toán của Người Dùng cho các Phần Ăn được chuẩn bị và hoàn lại các khoản thanh toán đó cho Thương Nhân theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

(d) Grab sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dịch vụ khách hàng và khiếu nại của Người Dùng và chuyển thông tin liên quan đến Thương Nhân để xử lý các khiếu nại của Người Dùng.

2.2.2. Nghĩa vụ của Thương Nhân

(a) Thương Nhân phải cung cấp cho Grab tất cả các thông tin và cập nhật về Nhà Hàng và Phần Ăn khi cần thiết để Grab hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Điều 2.2.1 trên đây. Thông tin phải đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực đơn của Thương Nhân, biểu trưng, hình ảnh Phần Ăn, giá cả, và chi tiết công ty của Thương Nhân.

(b) Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp theo 2.2.1 (và trong mọi trường hợp không được trễ hơn 01 Ngày Làm Việc kể từ khi có sự thay đổi). Mặc dù đã đề cập ở trên, Thương Nhân sẽ tôn trọng tất cả các đơn hàng đã đặt theo thông tin (ngay cả khi đã lỗi thời) công bố trên Ứng Dụng Grab.

(c) Thương Nhân phải xác minh thông tin được công bố bởi Grab và ngay lập tức chỉ ra các điểm sai sót hoặc không chính xác.

(d) Thương Nhân phải đảm bảo rằng tất cả giá các Phần Ăn được cung cấp trên Ứng Dụng Grab giống với giá được cung cấp bởi Thương Nhân cho khách hàng thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng giao hàng, các kênh phân phối hoặc cơ sở của Thương Nhân và/hoặc bên thứ ba).

(e) Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các giấy phép kinh doanh và/hoặc hoạt động của Thương Nhân, Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab về thay đổi đó (trong mọi trường hợp không được chậm hơn 24 giờ sau khi có sự thay đổi).

(f) Thương Nhân cho phép Grab và sẽ hỗ trợ Grab đặt các tài liệu tiếp thị liên quan đến GrabFood và các thông tin liên quan cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác do Grab và/hoặc các Công Ty Liên Kết nếu Grab yêu cầu tại cơ sở của Nhà Hàng hoặc địa điểm kinh doanh khác của Thương Nhân mà không tính phí cho Grab.

(g) Thương Nhân phải đảm bảo tất cả các thông tin được công bố trên Ứng Dụng Grab liên quan đến Thương Nhân, Nhà Hàng và/hoặc Phần Ăn là tuân thủ các quy định và yêu cầu của pháp luật.

(h) Trường hợp Thương Nhân điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong đơn hàng của Người Dùng, Thương Nhân đảm bảo rằng, khi điều chỉnh nội dung đó:

i/ Thương Nhân đã đạt được chấp thuận hoặc được phép từ Người Dùng bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh đó; và

ii/ Grab không tham gia và sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi sự điều chỉnh nội dung đơn hàng do Thương Nhân thực hiện, dù rằng Grab vẫn được bảo lưu quyền (mà không có nghĩa vụ) áp dụng Biện Pháp Khắc Phục (như đã được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng) để chỉnh sửa lại các nội dung điều chỉnh trước đó hoặc để giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các nội dung điều chỉnh đó.

i) Thương Nhân phải đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả các thông tin mà Thương Nhân cung cấp cho Grab không vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

j) Thương Nhân phải xử lý tất cả các đơn hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng. Đơn hàng phải được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để Đối Tác Giao Hàng liên quan đến nhận trong khung thời gian đã thoả thuận.

k) Thương Nhân phải nỗ lực để duy trì đủ lượng hàng tồn kho của tất cả các Phần Ăn được quảng cáo tại mọi thời điểm.

l) Thương Nhân phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Phần Ăn.

m) Thương Nhân đảm bảo tất cả các Phần Ăn được cung cấp có chất lượng cao và việc lưu trữ, sản xuất, chuẩn bị thức ăn tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm có liên quan. Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab mọi hành vi vi phạm quy định này. Thương Nhân chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các khiếu nào về vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề được đưa ra bởi Người Dùng (bao gồm, nếu cần thiết, việc xử lý và giải quyết các khiếu nại theo các chính sách bảo hiểm có liên quan của Thương Nhân).

n) Thương Nhân sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận các Phần Ăn của Đối Tác Giao Hàng.

o) Thương Nhân phải đảm bảo rằng Thương Nhân sẽ không bán các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất kỳ mặt hàng nào mà Thương Nhân không có giấy phép để bán hoặc gửi.

p) Thương nhân ủy quyền cho Grab nhận các khoản thanh toán Phần Ăn của Người Dùng theo luật.

g) Thương Nhân thừa nhận và đồng ý rằng Người Dùng có thể thanh toán các Phần Ăn bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến hoặc các phương thức trả trước hoặc trả sau khác có thể được cung cấp trên Ứng Dụng Grab theo quyết định riêng của Grab tại từng thời điểm. Trong trường hợp Grab cung cấp bất kỳ phương thức thanh toán nào có thể tạo điều kiện cho Người Dùng thanh toán trước cho, không kể những thứ khác, các Phần Ăn, Thương Nhân theo đây xác nhận và đồng ý rằng Grab sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và/hoặc lợi ích phát sinh từ số tiền trả trước đó của Người Dùng (khi được áp dụng) theo các điều khoản và điều kiện của từng phương thức thanh toán được Grab cung cấp theo quyết định riêng của mình tại từng thời điểm.

2.3. Tiếp Thị

2.3.1. Các Bên có thể thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo liên quan đến Phần Ăn theo thoả thuận của Các Bên. Các hoạt động này có thể thông qua nhiều kênh khác nhau như kênh truyền thông xã hội, trang web hoặc blogs. Để tránh nhầm lẫn, Grab có thể bằng chi phí của mình cung cấp các ưu đãi cho Người Dùng để quảng bá các hoạt động kinh doanh và Dịch Vụ của Các Bên được cung cấp theo Hợp Đồng này.

2.3.2. Trên cơ sở liên tục, Thương Nhân sẽ chia sẻ với Grab lịch trình và kế hoạch tiếp thị của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản giảm giá và chi tiết quảng cáo) để cùng nhau nghiên cứu các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

2.3.3. Không Bên nào được phát hành thông cáo báo chí hoặc thông báo hoặc đề cập đến Bên còn lại theo bất kỳ cách nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc các hình thức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

2.4. Phí và Thanh Toán

2.4.1 Gói Thương Nhân Mới và Phí Dịch Vụ: Khi xem xét việc kích hoạt và cung cấp Dịch Vụ của Grab theo Hợp Đồng này, Grab sẽ tính phí Gói Thương Nhân Mới và Phí Dịch Vụ cho Thương Nhân. Để tránh nhầm lẫn, Thương Nhân không được phép tính bất kỳ khoản phí nào (không được hiển thị trên Ứng Dụng Grab) cho Người Dùng.

2.4.2. Phí Giao Hàng: Thương Nhân không được tính Phí Giao Hàng cho bất kỳ Người Dùng nào trong mọi trường hợp.

2.4.3. Chuyển Tiền cho Thương Nhân: Grab sẽ chuyển cho Thương Nhân tổng số (i) Giá Trị Thanh Toán của Phần Ăn mà Thương Nhân thu được qua Ứng Dụng, (ii) trừ (1) Gói Thương Nhân Mới (hoặc một phần của nó) cho đến khi Thương Nhân thanh toán đầy đủ Gói Thương Nhân Mới, và (2) bất kỳ khoản tiền nào phải hoàn trả lại cho Người Dùng (số tiền cuối cùng được chuyển là “Doanh Thu Phần Ăn“). Doanh Thu Phần Ăn sẽ được chuyển hàng ngày hoặc theo chu kỳ khác tùy vào quyết định của Grab vào từng thời điểm. “Giá Trị Thanh Toán của Phần Ăn” có nghĩa là Giá Bán Lẻ của (các) Phần Ăn do Thương Nhân cung cấp qua Ứng Dụng Grab trừ Phí Dịch Vụ được áp dụng.

2.4.4. Hoàn Trả cho Người Dùng: Thương Nhân phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cho Người Dùng nếu có bất kỳ Người Dùng nào yêu cầu hoàn lại tiền hoặc khiếu nại về bất kỳ (các) Phần Ăn nào hoặc một phần của nó (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc khôi phục bất kỳ Phần Ăn nào, nếu có), vì những lý do được cho là hợp lý theo quyết định của Grab, khi (i) có yêu cầu hoàn tiền hợp lệ của Người Dùng hoặc khi phát sinh khiếu nại từ Người Dùng, và (ii) xác nhận của Đối Tác Giao Hàng đối với yêu cầu của Người Dùng. Cho mục đích rõ nghĩa, đối với mọi yêu cầu hoàn trả của Người Dùng, Grab sẽ là bên có quyền xem xét, xác minh yêu cầu của Người Dùng, tùy từng trường hợp sẽ liên hệ hoặc không cần liên hệ với Thương Nhân phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc hoàn trả cho Người Dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các Phần Ăn đã hết hàng, thiếu các món trong Phần Ăn, Thương Nhân không thể thực hiện tất cả hoặc một phần đơn đặt hàng, chuẩn bị trễ/ giao hàng trễ, Phần Ăn bị hư hỏng hoặc bị lỗi kỹ thuật dẫn đến việc không sử dụng được và các vấn đề về sức khỏe và an toàn đối với Phần Ăn đó, v.v… Grab có thể khấu trừ tiền hoàn lại từ các khoản thanh toán được thực hiện cho Thương Nhân theo Hợp Đồng này.

2.4.5. Phương thức Thanh toán/Chuyển tiền: Tất cả các khoản thanh toán và chuyển tiền theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện thông qua các hình thức thanh toán/chuyển tiền được thỏa thuận riêng giữa Grab và Thương Nhân, như thông qua cổng thanh toán Moca (nếu có). Ngoài ra, Thương Nhân có thể nhận được bồi hoàn đối với các Đơn Hàng bị hủy bởi Người Dùng và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng khi Đơn Hàng bị hủy phải đáp ứng một số điều kiện (được quy định bởi Grab, tùy từng thời điểm cụ thể). Số tiền bồi hoàn sẽ là toàn bộ giá trị Đơn Hàng (hoặc một giá trị khác do Grab thông báo đến Thương Nhân, tùy từng thời điểm cụ thể), trừ đi Phí dịch vụ và chi phí phát sinh từ chương trình khuyến mại của Thương nhân (bao gồm phần khuyến mại cho phí vận chuyển). Số lần tối đa nhận được bồi hoàn sẽ do Grab toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm cụ thể.

2.5. Tạo và giám sát các chương trình khuyến mại tự cấp vốn và các hoạt động quảng cáo – tiếp thị

Bạn có thể tạo hoặc đăng ký tham gia một (i) chương trình khuyến mại (sau đây được gọi chung là “Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân”) và/ hoặc (ii) hoạt động quảng cáo – tiếp thị (sau đây được gọi chung là “Hoạt Động Quảng Cáo”) thông qua (các) công cụ của chúng tôi được cung cấp trên Ứng Dụng LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN RẰNG bạn đồng ý chịu mọi chi phí hoặc phí tổn có thể phát sinh liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo. Trong quá trình khởi tạo  hoặc thể hiện sự đồng ý tham gia chương trình, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như loại khuyến mại và thời hạn đề xuất cho Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân. Loại khuyến mại và/ hoặc hình thức quảng cáo – tiếp thị, nội dung quảng cáo – tiếp thị, đối tượng khách hàng, thời gian thực hiện, ngân sách thực hiện cho Hoạt Động Quảng Cáo. Loại khuyến mại và/ hoặc nội dung quảng cáo mà bạn có thể chọn trong biểu mẫu có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào quyết định riêng của Grab. 

Bằng cách tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/hoặc các Hoạt Động Quảng Cáo thông qua (các) công cụ của chúng tôi trên Ứng Dụng, bạn chấp nhận các điều kiện bổ sung dưới đây:

2.5.1. Bất kỳ thông tin nào  được gửi từ Tài Khoản của bạn (thông qua Ứng Dụng hoặc bằng cách khác) đến chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo và chấp nhận các điều khoản tương ứng sẽ được hiểu là được gửi bởi bạn, bất kể thông tin đó được gửi bởi nhân viên của bạn hay các cá nhân khác thay mặt cho bạn. Bạn đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Để tránh hiểu nhầm, từ “bạn” được tham chiếu tại Điều Khoản Sử Dụng này là đề cập đến cả người lao động của bạn.

2.5.2. Mọi thông tin bạn nhập vào Ứng Dụng khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.

2.5.3. Mục đích thực hiện hoặc đồng ý tham gia chương trình khuyến mại và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo của Thương Nhân thông qua Ứng Dụng phải là xác thật và không được tiến hành theo cách thức có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình mà bạn tạo trên Ứng Dụng.

2.5.4. Tùy thuộc vào hình thức khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị bạn chọn, cách thức chúng tôi xử lý các chương trình này có thể khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả các thông tin, điều kiện, điều khoản do chúng tôi cung cấp trên Ứng Dụng để hiểu rõ cách thức mà mỗi hình thức khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị được xử lý trên hệ thống. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với nhân viên của chúng tôi trước khi khởi tạo hoặc đồng ý tham gia bất kỳ chương trình khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị nào bằng Ứng Dụng. Bằng cách tạo hoặc đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trên Ứng Dụng, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà chương trình được xử lý tự động thông qua các hệ thống của chúng tôi.

2.5.5. Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dùng cuối/ người tiêu dùng với Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo.

2.5.6. Bạn có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục liên quan đến khuyến mại hoặc quảng cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật trước khi tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo

2.5.7. Trong trường hợp bạn muốn kết thúc, tạm dừng hoặc thay đổiChương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trước thời hạn quy định trên Ứng Dụng hoặc nếu bất kỳ hạng mục nào trong Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo đã hết hàng trước thời hạn nói trên, bạn phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi chúng tôi. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến chương trình và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dùng cuối/ người tiêu dùng. 

2.5.8. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc khởi tạo thành công hoặc đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trên Ứng Dụng không biểu thị sự phê duyệt của chúng tôi rằng Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của các thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo chương trình được, và sẽ được tiến hành, theo luật pháp hiện hành.

2.5.9. Mặc dù chúng tôi không quản lý hoặc giám sát chương trình do bạn khởi tạo hoặc đăng ký tham gia, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy, gỡ bỏ, tạm dừng hoặc thay đổi chương trình do bạn tạo thông qua Ứng Dụng nếu chúng tôi cho là phù hợp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào hoặc bất kỳ tổn thất nào, bao gồm việc hoàn trả phí hoặc chi phí mà bạn đã trả để thực hiện Chương Trình Khuyến Mại Cho Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo đã bị hủy, gỡ bỏ, tạm dừng hoặc thay đổi đó.

2.5.10. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo được tạo ra bằng việc sử dụng Ứng Dụng, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng Dụng.

2.5.11. Bạn phải thanh toán bất kỳ và tất cả các chi phí và phí tổn liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo (“Số Tiền Phải Trả”) theo cách thức mà chúng tôi chỉ định. Để tránh hiểu nhầm, Grab và các công ty liên kết của Grab có quyền cấn trừ Số Tiền Phải Trả từ doanh thu của bạn phát sinh từ GrabFood hoặc bất kỳ mô hình kinh doanh thương mại điện tử nào khả dụng trên Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán của Người Dùng cho Bữa Ăn/ Hàng Hóa của bạn trên Nền Tảng) (“Doanh Thu”). Grab có quyền thay đổi phương thức thanh toán hoặc bù trừ Số Tiền Phải Trả với Doanh Thu của bạn bằng cách cung cấp thông báo hợp lý cho bạn hoặc xuất hóa đơn cho Số Tiền Phải Trả nếu Grab cho là phù hợp. Trong trường hợp doanh thu của bạn không đủ để thanh toán cho phí dịch vụ phát sinh, bạn có nghĩa vụ thanh toán cho Grab thông qua hình thức chuyển khoản trong thời hạn nhất định theo yêu cầu của Grab. Nếu quá thời hạn này mà phí dịch vụ chưa được thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, Grab có quyền tạm tắt hoặc tắt vĩnh viễn chức năng Hoạt Động Quảng Cáo hoặc bất kỳ Nhà Hàng nào của bạn trên Ứng dụng, theo quyết định riêng của mình tại từng thời điểm.

Bạn đồng ý rằng việc cấn trừ có thể có hoặc không cần có sự xác nhận của bạn (thông qua hình thức văn bản và/ hoặc email), tùy theo quyết định riêng của Grab tại từng thời điểm.

2.5.12. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Tài khoản của bạn được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn để khởi tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân hoặc Hoạt Động Quảng Cáo hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo chương trình được khởi tạo bằng Tài khoản của bạn). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.

2.5.13. Bạn đồng ý rằng giá sau chiết khấu mà người dùng cuối/ người tiêu dùng phải trả cho bạn theo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân bạn đã tạo có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian.

2.5.14. Hoạt Động Quảng Cáo là dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Grab Việt Nam và/ hoặc bất kỳ pháp nhân nào có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật, được chúng tôi chỉ định tùy từng thời điểm cụ thể.

2.5.15. Bạn đồng ý rằng, trong thời gian diễn ra Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân, chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh nội dung của chương trình với điều kiện các điều chỉnh này không làm thay đổi (các) chi phí mà bạn có trách nhiệm thanh toán liên quan đến chương trình (so với chi phí bạn đã đăng ký/chấp thuận trước đó), bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh tên gọi mã ưu đãi, giá trị đơn hàng tối thiểu áp dụng mã ưu đãi, phần chi phí do Grab đồng tài trợ cho mã ưu đãi (nếu có). Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn bằng các phương thức phù hợp trước khi thực hiện (các) thay đổi này.

2.5.16. Việc tạo và giám sát các chương trình khuyến mại tự cấp vốn là một dịch vụ tự phục vụ có sẵn trong nền tảng Quản Lý Tiếp Thị. Trong trường hợp bạn chọn sử dụng các dịch vụ này, bạn phải tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản điều kiện của dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị.

2.6. Gói Thương Mại Điện Tử

Gói Thương Mại Điện Tử (“Gói TMĐT”) là các đề xuất dịch vụ của Grab mà Thương Nhân (bạn) sẽ có thể hưởng một số quyền hạn và ưu đãi nhất định thông qua việc tham gia hoặc thể hiện sự quan tâm đến dịch vụ thông qua Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng, căn cứ theo điều khoản và điều kiện dưới đây.

2.6.1 Bạn sẽ được xem là đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này mà có thể được điều chỉnh theo từng thời gian khi bạn yêu cầu tham gia hoặc tham gia Gói TMĐT thông qua Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng (“Gói”) hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua Ứng Dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc tham gia vào (các) Gói TMĐT và/ hoặc dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng, cho dù bạn có xem xét hay không, sẽ cấu thành việc đồng ý và chấp thuận đối với Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh.

2.6.2 Bên cạnh các nội dung nêu trên, bằng việc yêu cầu tham gia hoặc đăng ký Gói TMĐT (“Yêu Cầu Đăng Ký”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các chi tiết đề xuất của Gói TMĐT như được cung cấp trên Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thông tin liên quan đến mô tả chương trình, (ii) thời gian, (iii) phí dịch vụ trong suốt thời gian chương trình, (iv) cửa hàng tham gia, (v) (các) nghĩa vụ tài trợ và chi phí, (vi) bất kỳ phương án cấn trừ cụ thể và bao gồm các tài sản tiếp thị. Bạn đồng ý và hiểu rằng (các) Yêu Cầu Đăng Ký của bạn sẽ phải nhận được sự đồng ý của Grab, và sẽ được xem là tài liệu bổ sung/ thỏa thuận phụ/ điều chỉnh và/ hoặc tài liệu khác, và sẽ được xem là một phần không tách rời của hợp đồng hiện tại giữa bạn và Grab.

2.6.3 Để cung cấp dịch vụ cho bạn, Grab có thể, thay mặt bạn, tiến hành các hoạt động, như là khuyến mại, đầu tư chiến dịch/ tiếp thị và các sáng kiến, và/ hoặc bất kỳ sáng kiến nào khác theo thời gian miễn là liên quan đến dịch vụ, dù đó là sự kết hợp của các hoạt động hoặc là một hoạt động cụ thể. Bạn đồng ý và tại đây ủy quyền Grab để thực hiện cũng như sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ như logo) cho mục đích thực hiện dịch vụ.

2.6.4 Bạn đồng ý rằng số tiền được thanh toán cho Grab sẽ bị áp dụng chính sách thuế hiện hành, phí và/ hoặc bất kỳ chi phí theo quy định và bất kỳ loại thuế mới nào có thể được áp dụng bất cứ lúc nào, và bạn sẽ có trách nhiệm thanh toán các loại thuế đó đối với số tiền dựa trên (các) Gói TMĐT và/ hoặc dịch vụ.

2.6.5 Bạn có thể yêu cầu chấm dứt Gói TMĐT thông qua các phương tiện mà Grab triển khai cho mục đích này tùy từng thời điểm (“Yêu Cầu Chấm Dứt”). Yêu Cầu Chấm Dứt phải được sự đồng ý của Grab. Trừ khi và cho đến ngày bạn nhận được xác nhận của Grab rằng Yêu Cầu Chấm Dứt đã được chấp thuận, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả cho Grab.

2.7 Cung cấp nội dung hoặc thông tin

2.7.1. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn tải lên Ứng Dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nội dung nào được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh hoặc video), bạn (a) cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh từ các nội dung của bạn; và (b) cam kết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép đó.  

2.7.2. Thông qua Ứng Dụng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi hoặc sửa đổi nội dung hoặc thông tin bạn đã gửi cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến menu) hoặc các nội dung cụ thể mà bạn cung cấp để hỗ trợ cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Grab bao gồm nhưng không giới hạn các chi tiết về đơn hàng. Bạn thừa nhận rằng mọi nội dung hoặc thông tin như vậy có thể được cung cấp cho khách hàng cuối theo thời gian thực tế thông qua ứng dụng do chúng tôi vận hành hoặc nếu không, bạn cam kết sẽ (và sẽ chịu trách nhiệm) xử lý mọi khiếu nại hoặc truy vấn của khách hàng cuối về nội dung hoặc thông tin nói trên mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải xem xét nội dung hoặc thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi hoặc các thông tin bạn đã chỉnh sửa (thông qua Ứng Dụng hoặc cách khác) và bảo lưu quyền xóa hoặc yêu cầu sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hoặc thông tin được gửi bởi bạn khi thấy cần thiết. Để tránh nhầm lẫn, bạn phải đảm bảo nội dung hoặc thông tin được gửi không trái với luật pháp hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Trong trường hợp bạn chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào từ đơn hàng của Người Dùng, bạn đồng ý thêm rằng, bằng việc điều chỉnh các nội dung đó, (1) bạn đã đạt được chấp thuận từ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự chỉnh sửa đó, và (2) Grab không tham gia vào và chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung điều chỉnh nào của bạn, mặc dù vậy, Grab vẫn bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực thi các Biện Pháp Khắc Phục (như được định nghĩa dưới đây) để chỉnh lại các nội dung điều chỉnh đó hoặc để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các nội dung điều chỉnh đó.

2.8. Dữ liệu cá nhân

Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi để đăng ký làm thương nhân trên hệ thống của chúng tôi, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông Báo Bảo Mật, có thể được liên kết với Tài khoản trên Ứng Dụng hoặc trong quá trình thực hiện các Dịch Vụ trên Ứng Dụng. Bạn đồng ý với việc chuyển và lưu trữ các thông tin này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các hệ thống của chúng tôi và để đáp ứng yêu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Ứng Dụng. Việc bạn sử dụng Tài khoản và Ứng Dụng có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo dõi để cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động kinh doanh và Tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý rằng mọi dữ liệu cá nhân mà bạn nhận được thông qua Ứng Dụng sẽ chỉ được sử dụng duy nhất và cụ thể cho chính mục đích mà bạn cần người dùng chia sẻ các dữ liệu cá nhân đó; và các thông tin đó sẽ phải được xóa bỏ hoặc được ẩn danh sau khi dữ liệu cá nhân đó không còn cần thiết cho mục đích sử dụng nói trên nữa. Để tránh hiểu nhầm, khi bạn nhận được dữ liệu cá nhân của một người dùng thông qua Ứng dụng cho mục đích liên hệ xin chấp thuận trước khi điều chỉnh một đơn hàng cụ thể, bạn sẽ chỉ được phép sử dụng dữ liệu cá nhân đó duy nhất cho mục đích đó, và sẽ phải xóa dữ liệu cá nhân đó ngay khi bạn đã thực hiện xong mục đích đấy.

2.9. Siêu liên kết

Bạn phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi nếu bạn muốn liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng. Về vấn đề này, bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu chính thức bằng cách gửi email để chúng tôi xem xét. Để tránh nhầm lẫn, bạn không được phép liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng cho mục đích thương mại khi chưa có sự chấp thuận của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, mặc dù chúng tôi đã chấp thuận cho liên kết, bạn không được thiết lập liên kết đến Ứng Dụng của chúng tôi (a) nhằm ám chỉ các hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi chưa có sự liên kết, phê duyệt hay chứng thực này; hoặc (b) trên các trang web cấm liên kết này hoặc sẽ làm phương hại hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có quyền rút lại chấp thuận liên kết mà không cần thông báo trước. Ứng Dụng cũng không được tạo khung trên bất kỳ trang web nào khác

3. Nội dung Ứng Dụng

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng mà không cần thông báo (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm và thời gian vận chuyển). Trong trường hợp hiếm hoi khi bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng của chúng tôi chứa lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp như (i) sửa các sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, (ii) thay đổi hoặc cập nhật thông tin; và/hoặc (iii) hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn (cho dù thông qua Ứng dụng này hoặc trang web liên quan khác) tại thời điểm đặt hàng không chính xác hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc hủy đơn hàng của bạn là phù hợp (“Biện Pháp Khắc Phục”) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm nhưng không giới hạn sau khi bạn đã gửi đơn hàng). Mặc dù có các quy định trên đây, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Ứng dụng của mình; hoặc thực hiện bất kỳ Biện pháp khắc phục nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không cần phải cập nhật hoặc làm mới ngày như được hiển thị trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan để cho biết tất cả thông tin trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật; và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các tổn thất, thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ (i) việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung trên Ứng dụng; và (ii) các Biện pháp khắc phục được thực hiện.

4. Giới hạn trách nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ THẤP NHẤT GIỮA (I) MỘT GIÁ TRỊ TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT TRĂM ĐÔ LA SINGAPORE (100 ĐÔ-LA SINGAPORE), (II) GIÁ TRỊ CỦA MẶT HÀNG; HOẶC (III) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC CHỨC NĂNG NÀO CỦA ỨNG DỤNG TRONG 12 THÁNG QUA (NẾU CÓ)

5. Chấm dứt

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là thương nhân trên hệ thống của chúng tôi bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

B. GRABMART

1. Đối với Người Dùng GrabMart:

1.1. Ứng Dụng cho phép bạn đặt hàng các hàng hóa (“Hàng Hóa”) từ các nhà cung cấp hợp lệ (“Thương Nhân GrabMart”), để các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba giao cho bạn (“Đối Tác Giao Hàng”). Grab không sở hữu, bán hoặc bán lại bất kỳ mặt hàng thực phẩm và đồ uống nào và không kiểm soát các Thương Nhân GrabMart, Đối Tác Giao Hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào do họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt sẽ tuỳ thuộc vào tính sẵn có của các sản phẩm và địa điểm phục vụ của Thương Nhân GrabMart và/hoặc Đối Tác Giao Hàng.

1.2. Tất cả các Đơn Hàng và yêu cầu giao hàng thực hiện trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng”) được xem là đã được xác nhận. Bạn không được quyền hủy Đơn Hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận. Nếu bạn hủy Đơn Hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ phí giao hàng bất kể đơn hàng đã được Thương Nhân GrabMart chuẩn bị hay chưa. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng khi (i) việc hủy bỏ được thực hiện sau khi Thương Nhân GrabMart bắt đầu chuẩn bị đóng gói Đơn Hàng hoặc (ii) bạn không xuất hiện tại địa điểm giao hàng hoặc (iii) không thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại sau 10 phút kể từ khi Đối Tác Giao Hàng đến địa điểm do bạn chỉ định qua Ứng Dụng. Grab có toàn quyền giữ lại và khấu trừ các khoản chi phí giao hàng chưa thanh toán bằng bất kỳ hình thức thanh toán nào mà Grab cho là phù hợp.

1.3. Sau khi bạn đặt Đơn Hàng thành công, Thương Nhân GrabMart và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp hoặc liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết về đơn hàng, bất kỳ thay đổi nào trong đơn đặt hàng (ví dụ: do không có sẵn), giá phải trả hoặc bất kỳ thay đổi nào và/ hoặc thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, Grab không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận riêng nào giữa bạn và Thương Nhân GrabFood và/hoặc Đối Tác Giao Hàng về việc sửa đổi và/ hoặc hủy đơn hàng khi mà các thỏa thuận đó không được xác nhận và ghi lại trên Ứng Dụng.

1.4. Grab, Thương Nhân GrabMart và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có quyền không xử lý Đơn Hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại tại thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận đơn hàng hoặc không thể thực hiện được nếu địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm bên ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng hoặc không có sẵn các mặt hàng được đặt hàng. Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối giao hàng nếu đơn hàng không được đóng gói tốt hoặc nếu quá lớn hoặc quá nặng để vận chuyển.

1.5. Giá của các Hàng Hóa hiển thị trên Ứng Dụng được xác định và chịu trách nhiệm duy nhất bởi Thương Nhân GrabMart và chỉ được liệt kê để bạn biết thông tin.

1.6. Giá của các Hàng Hóa trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác vì các lý do như sự cố kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm lỗi thời được cung cấp bởi Thương Nhân GrabMart, trong trường hợp đó, Thương Nhân GrabMart có thể hủy (các) đơn đặt hàng của bạn. Thương Nhân GrabMart sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ sự bảo đảm/ cam đoan nào đối với các sản phẩm thực phẩm đã bán cho bạn và không có trường hợp nào là trách nhiệm của Grab.

1.7. Nếu bạn muốn sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ mã khuyến mãi hoặc giảm giá nào, bạn phải nhập mã khuyến mãi hoặc giảm giá có sẵn khi thanh toán đơn hàng. Tất cả các mã khuyến mãi và giảm giá phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của nó, loại trừ lẫn nhau và không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác, trừ khi có quy định khác. Giá phải trả cho mặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống giảm giá có thể được làm tròn và sẽ được nêu trên trang thanh toán cho đơn hàng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận các mã khuyến mãi và giảm giá được nhập sau khi quá trình thanh toán đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí phải chịu hoặc phát sinh do hành vi trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc gian lận của bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào theo cách bất hợp pháp hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn. Căn cứ vào thỏa thuận hoặc thu xếp giữa bạn và Thương Nhân GrabMart và/hoặc Đối Tác Giao Hàng phù hợp theo quy định của mục 1.1.3 trên đây, bạn sẽ không được quyền tiếp tục sử dụng các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá áp dụng cho Đơn Hàng đã đặt trước đó. Trong các trường hợp này, Grab có quyền gỡ bỏ các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã áp dụng đối với các đơn hàng đã đặt trước đó hoặc ngược lại tiến hành các bước cần thiết để điều chỉnh các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã bị sử dụng sai.

1.8. Thương Nhân GrabMart sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về mọi bảo đảm liên quan đến, và chất lượng của, các Hàng Hóa được bán cho bạn.

1.9. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết mà bạn nhập cho Đơn Hàng trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không thể giao Hàng Hóa vì lý do bạn nhập sai chi tiết giao hàng trên Ứng Dụng.

1.10. Sau khi các mặt hàng thực phẩm và đồ uống được giao, mọi trách nhiệm liên quan đến việc chậm dỡ hàng, mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, làm bẩn hoặc cầm giữ các Hàng Hóa sẽ được chuyển giao cho bạn dù nguyên nhân gây ra dù trực tiếp hoặc gián tiếp là từ bạn hoặc từ bất kỳ người nào thay mặt bạn.

1.11. Bằng việc đặt đơn hàng mua sản phẩm bia hoặc rượu (“Đơn Hàng Có Cồn”) từ Thương Nhân GrabMart, bạn đảm bảo rằng bạn (i) đủ mười tám (18) tuổi và (ii) hoàn toàn hiểu rõ rằng uống bia hoặc rượu có thể gây hại cho sức khỏe. Trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng cuối cùng của Đơn Hàng Có Cồn này, bạn theo đó cũng đảm bảo rằng người nhận và sử dụng đơn hàng này (“Người Nhận”) sẽ luôn luôn đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

1.12. Đối Tác Giao Hàng có quyền yêu cầu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn hoặc của Người Nhận để xác nhận độ tuổi, hoặc có quyền từ chối giao Đơn Hàng Có Cồn cho bất kỳ người nhận nào mà tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi có dấu hiệu nghi ngờ không đủ 18 tuổi, hoặc cho bất kỳ người nào đang có dấu hiệu chịu sự tác động của cồn hoặc chất kích thích tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi và trong trường hợp đó, bạn đồng ý rằng Grab, Thương Nhân GrabMart, Đối Tác Giao Hàng không có nghĩa vụ hoàn trả lại khoản đã thanh toán cho Đơn Hàng Có Cồn đó.

1.13. Trường hợp bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn hoàn toàn đồng ý gánh chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh, đồng thời cam kết bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Grab, Thương Nhân GrabMart, Đối Tác Giao Hàng, hoặc bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba nào khác cho Grab, các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác của Grab (“Bên Bị Thiệt Hại”), khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và khiếu kiện và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, các khoản dàn xếp, khoản phạt, chi phí thực tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí tố tụng giải quyết tranh chấp) mà Bên Bị Thiệt Hại phải gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hành vi cố tình lừa dối, thao túng, che giấu với Grab, Thương Nhân GrabMart, Đối Tác Giao Hàng, khỏi những thông tin sai sự thật hoặc vi phạm các cam kết, tuyên bố, và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế độ tuổi như quy định trên đây.

1.14. Bằng việc đồng ý lựa chọn phương thức “Thay thế phù hợp nhất” (“Thay Thế Phù Hợp Nhất”), bạn đồng ý và xác nhận rằng:

1.14.1 Bạn đồng ý và ủy quyền hoàn toàn cho Thương Nhân GrabMart được phép lựa chọn sản phẩm thay thế thay cho bạn (“Sản Phẩm Thay Thế”) trong trường hợp sản phẩm bạn lựa chọn ban đầu (“Sản Phẩm Ban Đầu”) đã hết hàng. Khi lựa chọn phương thức Thay Thế Phù Hợp Nhất, bạn hoàn toàn nhận thức rõ và tự nguyện loại bỏ mọi trách nhiệm của Thương Nhân GrabMart liên quan đến việc lựa chọn Sản Phẩm Thay Thế và chấp nhận mọi quyết định hợp lý của Thương Nhân đó về sản phẩm được lựa chọn thay thế. 

1.14.2 Sản Phẩm Thay Thế sẽ được lựa chọn dựa trên quyết định của Thương Nhân GrabMart. Thương Nhân GrabMart sẽ không có trách nhiệm hoặc đưa ra các cam kết hoặc bất kỳ bảo đảm nào về việc Sản Phẩm Thay Thế sẽ luôn đáp ứng các mong muốn hoặc nhu cầu định sẵn của bạn hoặc có thể phục vụ nhu cầu ăn kiêng, các yêu cầu hoặc sở thích riêng biệt của bạn. 

1.14.3 Giá của Sản Phẩm Thay Thế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá bán của Sản Phẩm Ban Đầu. Trường hợp Sản Phẩm Thay Thế có giá cao hơn Sản Phẩm Ban Đầu, bằng việc chấp nhận nhận Đơn Hàng, bạn đã đồng ý với giá của Sản Phẩm Thay Thế. Tổng giá trị đơn hàng được điều chỉnh tăng sau khi Thương Nhân GrabMart lựa chọn Sản Phẩm Thay Thế sẽ không được vượt quá 20% giá trị đơn hàng ban đầu. 

1.14.4 Grab và các giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc bên liên kết không phải là bên tham gia thỏa thuận được thiết lập giữa bạn và Thương Nhân GrabMart, và theo đó, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các khiếu nại, thất thoát, thiệt hại, các khoản dàn xếp, chi phí, hoặc bất kỳ các khoản phí phát sinh nào mà bạn hoặc bên thứ ba bất kỳ phải gánh chịu cho việc sử dụng hoặc tiêu thụ Sản Phẩm Thay Thế đã được Thương Nhân GrabMart lựa chọn theo sự ủy quyền của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ các khiếu nại, thất thoát, thiệt hại, các khoản dàn xếp, chi phí, hoặc các khoản phí phát sinh liên quan đến việc tổn hại thân thể, dị ứng thực phẩm bẩm sinh, ngộ độc thực phẩm, và tử vong. 

1.14.5 Trong phạm vi pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc sử dụng phương thức Thay Thế Phù Hợp Nhất nào chống lại Grab và các giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc bên liên kết của Grab sẽ không vượt quá tổng giá trị của Sản Phẩm Ban Đầu hoặc Sản Phẩm Thay Thế, tùy vào giá trị nào cao hơn. 

1.14.6 Nếu bạn nhận thấy chất lượng, tính phù hợp hoặc tình trạng của Sản Phẩm Thay Thế không đạt yêu cầu và mong muốn được hoàn tiền, Grab sẽ tiến hành thủ tục hoàn tiền cho bạn theo chính sách hoàn trả mà chúng tôi đã công bố. Bạn có thể tham khảo Trung tâm Trợ giúp để có thêm thông tin.

2. Đối với Thương Nhân GrabMart:

2.1. Điều khoản và tuyên bố chung:

(a) Thương Nhân GrabMart là nhà bán hàng đã được cấp phép có nhu cầu bán các hàng hóa, sản phẩm của mình trên Ứng Dụng GrabMart và thông qua Dịch Vụ của Grab. Các Đơn Hàng đặt mua Hàng Hóa được đặt trên Ứng Dụng GrabMart sẽ được truyền tin đến cho Thương Nhân GrabMart. Thương Nhân GrabMart có trách nhiệm chính đối với việc phân phối và kiểm soát các giao dịch, bao gồm cả việc quyết định chấp thuận hoặc từ chối các yêu cầu đặt hàng đó. Thương Nhân GrabMart chịu trách nhiệm các quy trình thực hiện các đơn hàng đó. Thương Nhân GrabMart đồng ý rằng Grab không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tính hợp pháp của giao dịch được thực hiện giữa Thương Nhân GrabMart và Người Dùng.

(b) Thương Nhân GrabMart có trách nhiệm đóng gói tất cả các sản phẩm phù hợp với quy cách giao hàng do Đối Tác Giao Hàng quy định, bao gồm cả việc bảo quản cần thiết để ngăn chặn việc hàng hóa bị xáo trộn hoăc bị hư hỏng vì bất kỳ lý do gì, kể cả yếu tố thời tiết khắc nghiệt; đồng thời chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, bao gồm cả dòng chú thích ở bên ngoài bao gói hàng hóa chứa các đồ uống có cồn (nếu pháp luật có yêu cầu), và chỉ được giao sản phẩm có cồn đến người đủ 18 tuổi trở lên dựa vào các căn cứ định danh đã xác thực.

(c) Thương Nhân GrabMart cam đoan rằng mình đã đạt được tất cả các giấy phép và/hoặc chấp thuận cần thiết để phân phối Hàng Hóa thông qua Ứng Dụng, và sẽ cung cấp một bản sao của các giấy phép và/hoặc chấp thuận đó cùng các tài liệu bổ trợ khác cho Grab khi được yêu cầu.

(d) Tất cả các thông tin và tài liệu mà Thương Nhân cung cấp cho Grab đối với thông tin nội dung của Hàng Hóa để đăng tải trên Ứng Dụng GrabMart là đúng và chính xác.

2.2. Tạo và giám sát các chương trình khuyến mại tự cấp vốn:

Bạn có thể tạo hoặc đăng ký tham gia một chương trình khuyến mại (sau đây được gọi chung là “Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân”) thông qua (các) công cụ của chúng tôi được cung cấp trên Ứng Dụng LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN RẰNG bạn đồng ý chịu mọi chi phí hoặc phí tổn có thể phát sinh liên quan đến chương trình. Trong quá trình khởi tạo hoặc thể hiện sự đồng ý tham gia chương trình, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như loại khuyến mại và thời hạn đề xuất cho Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân. Loại khuyến mại mà bạn có thể chọn trong biểu mẫu có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào quyết định riêng của Grab.

Bằng cách tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân bằng (các) công cụ của chúng tôi trên Ứng Dụng, bạn chấp nhận các điều kiện bổ sung dưới đây:

2.2.1. Bất kỳ thông tin nào được gửi từ Tài Khoản của bạn (thông qua Ứng Dụng hoặc bằng cách khác) đến chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn đồng ý tham gia chương trình và chấp nhận các điều khoản tương ứng sẽ được hiểu là là được gửi bởi bạn, bất kể thông tin đó được gửi bởi nhân viên của bạn hoặc các cá nhân khác thay mặt cho bạn. Bạn đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Để tránh hiểu nhầm, từ “bạn” được tham chiếu tại Điều Khoản Sử Dụng này là đề cập đến cả người lao động của bạn.

2.2.2. Mọi thông tin bạn nhập vào Ứng Dụng khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.

2.2.3. Mục đích thực hiện hoặc đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân thông qua Ứng Dụng phải là xác thật và không được tiến hành theo cách thức có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình mà bạn tạo trên Ứng Dụng.

2.2.4. Tùy thuộc vào hình thức khuyến mại bạn chọn, cách thức chúng tôi xử lý các chương trình này có thể khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp trên Ứng Dụng để hiểu rõ cách thức mà mỗi hình thức khuyến mại được xử lý trên hệ thống. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với nhân viên của chúng tôi trước khi khởi tạo hoặc đồng ý tham gia bất kỳ chương trình khuyến mại nào bằng Ứng Dụng. Bằng cách tạo hoặc đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân trên Ứng Dụng, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà chương trình được xử lý tự động thông qua các hệ thống của chúng tôi.

2.2.5. Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dùng cuối/ người tiêu dùng đối với chương trình khuyến mại.

2.2.6. Bạn có trách nhiệm thông báo khuyến mại hoặc đăng ký khuyến mại với các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật trước khi tạo chương trình trên Ứng Dụng.

2.2.7. Trong trường hợp bạn muốn kết thúc, tạm dừng hoặc thay đổi Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân trước thời hạn quy định trên Ứng Dụng hoặc nếu bất kỳ hạng mục nào trong Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân đã hết hàng trước thời hạn nói trên, bạn phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi chúng tôi. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến chương trình và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dùng cuối/ người tiêu dùng.

2.2.8. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc khởi tạo thành công hoặc đồng ý tham gia Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân trên Ứng Dụng không biểu thị sự phê duyệt của chúng tôi rằng Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của các thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo chương trình được, và sẽ được tiến hành, theo luật pháp hiện hành.

2.2.9. Mặc dù chúng tôi không quản lý hoặc giám sát chương trình do bạn khởi tạo hoặc đăng ký tham gia, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy, gỡ bỏ, tạm dừng hoặc thay đổi chương trình do bạn tạo thông qua Ứng Dụng nếu chúng tôi cho là phù hợp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào hoặc bất kỳ tổn thất nào, bao gồm việc hoàn trả phí hoặc chi phí mà bạn đã thanh toán để thực hiện Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân đã bị hủy, gỡ bỏ, tạm dừng hoặc thay đổi đó.

2.2.10. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân được tạo ra bằng việc sử dụng Ứng Dụng, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng Dụng và tuân theo các quy định tại đây.

2.2.11. Bạn phải thanh toán bất kỳ và tất cả các chi phí và phí tổn liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân theo cách thức mà chúng tôi chỉ định.

2.2.12. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Tài khoản của bạn được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn để khởi tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo chương trình được khởi tạo bằng Tài khoản của bạn). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.

2.2.13. Bạn đồng ý rằng giá sau chiết khấu mà người dùng cuối/ người tiêu dùng phải trả cho bạn theo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân bạn đã tạo có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian.

2.2.14. Bạn đồng ý rằng, trong thời gian diễn ra Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân, chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh nội dung của chương trình với điều kiện các điều chỉnh này không làm thay đổi (các) chi phí mà bạn có trách nhiệm thanh toán liên quan đến chương trình (so với chi phí bạn đã đăng ký/chấp thuận trước đó), bao gồm nhưng không giới hạn điều chỉnh tên gọi mã ưu đãi, giá trị đơn hàng tối thiểu áp dụng mã ưu đãi, phần chi phí do Grab đồng tài trợ cho mã ưu đãi (nếu có). Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn bằng các phương thức phù hợp trước khi thực hiện (các) thay đổi này.

3. Đối với Đối Tác Giao Hàng GrabMart:

3.1. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp giao hàng không thành công (vì địa chỉ do khách hàng cung cấp không đúng hoặc khách hàng không thể nhận hàng, và/hoặc không liên lạc được và/hoặc từ chối nhận hàng) và Hàng Hóa đó bị hoàn trả, bạn có trách nhiệm chuyển hoàn Hàng Hóa đó về lại địa điểm của Thương Nhân nơi mà bạn được bàn giao Hàng Hóa đó hoặc bạn để lại Hàng Hóa đó tại địa điểm của Người Dùng, tùy vào sự xác nhận và hướng dẫn của đại diện hỗ trợ kinh doanh của Grab.

3.2. Bạn cam kết sẽ luôn luôn cẩn trọng khi giao Hàng Hóa và sẽ nỗ lực để đảm bảo Hàng Hóa được giao an toàn, đúng với quy chuẩn và cách thức mà Thương Nhân đã bàn giao cho bàn;

3.3. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ luôn hợp tác với bất kỳ điều tra hình sự nào khi có yêu cầu và đồng ý hỗ trợ Grab tuân thủ các quy trình điều tra nội bộ, các chỉ thị từ cơ quan nhà nước hoặc các yêu cầu của pháp luật hiện hành;

3.4. Bạn đồng ý chấp nhận mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với mọi thất thoát hoặc thiệt hại phát sinh cho chính bạn, cho Người Dùng, Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

C. GRABEXPRESS

C.1. Quản lý chất lượng dịch vụ

a. Loại dịch vụ và thời gian toàn trình của dịch vụ

– GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Siêu Tốc (COD), GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm), GrabExpress Siêu Tốc (Hàng Cỡ Lớn), GrabExpress Siêu Tốc (COD – Giao Hàng Tận Tay), GrabExpress Mua Hộ, Giao Hàng Chủ Shop (COD):

 • Đối với đơn hàng dưới 05 km và có 01 điểm giao hàng: Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đối tác tài xếchấp nhận bưu gửi từ người gửi.
 • Đối với các đơn hàng trên 05 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng: Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm đối tác tài xế chấp nhận bưu gửi từ người gửi cho 05 km và 01 điểm giao hàng đầu tiên, mỗi 01 km tiếp theo tính thêm 06 phút; mỗi điểm giao hàng tiếp theo tính thêm 15 phút.

– GrabExpress 2H, Giao Hàng Chủ Shop 2H: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đối tài xế chấp nhận bưu gửi từ người gửi đối với đơn hàng dưới 06 km. Đối với các đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày.

– GrabExpress Siêu rẻ 4H: Trong vòng 04 giờ từ thời điểm đối tác tài xế chấp nhận bưu gửi từ người gửi.

b. Đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ bưu chính

 • Bộ phận GrabExpress
 • Email: express.vn.support@grabtaxi.com
 • Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, TP. Hồ Chí Minh

c. Thời hạn tiếp nhận khiếu nại (thời hiệu khiếu nại)

 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố.
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

d. Thời hạn giải quyết khiếu nại: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại

e. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ bưu chính

 • Bước 1: Khi có sự cố, khách hàng gửi khiếu nại đến Công ty thông qua địa chỉ thư điện tử của Công ty express.vn.support@grab.com
 • Bước 2: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Công ty phản hồi cho khách hàng về (i) việc Công ty đã tiếp nhận khiếu nại, (ii) các thông tin/ tài liệu mà khách hàng cần cung cấp hoặc cung cấp bổ sung để có cơ sở giải quyết khiếu nại và (iii) thời gian xử lý tương ứng của từng loại khiếu nại.
 • Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Công ty, khách hàng cung cấp hoặc cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan. Để làm rõ, Công ty có quyền kéo dài thời gian xử lý khiếu nại nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
 • Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu do khách hàng cung cấp, Công ty kiểm tra thông tin, tài liệu và thực hiện các nghiệp vụ nhằm xác minh sự việc, xác định vi phạm, xác định lỗi, xác định thiệt hại và mức bồi thường/ đền bù tương ứng theo chính sách bồi thường của Công ty và quy định tại hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính đã ký kết với khách hàng.
 • Bước 5: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày xử lý xong yêu cầu khiếu nại, Công ty thông báo kết quả xử lý khiếu nại và biện pháp khắc phục (nếu áp dụng) cho khách hàng.

f. Thông tin hỗ trợ khách hàng

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ đến Grab bằng các hình thức sau: gửi phản hồi qua Mục Trợ Giúp được tích hợp trên Ứng Dụng, gửi phản hồi đến trang help.grab.com, hoặc trang mạng xã hội facebook chính thức của Grab, hoặc từ Ứng Dụng ngay sau mỗi chuyến xe và/ hoặc các hình thức khác không trái pháp luật. Bộ phận phụ trách sẽ kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và giải quyết yêu cầu của khách hàng.

C.2: Các quy định liên quan đến dịch vụ

1 Đối với Người Dùng

1.1. Bạn không được gửi bất kỳ gói kiện nào có chứa các mặt hàng sau:

a. Hàng hóa không xác định/chứng minh được giá trị (bao gồm nhưng không giới hạn: giấy tờ, hợp đồng….);
b. Ma túy, chất kích thích tinh thần;
c. Kim loại quý (vàng, bạc, v.v… ở dạng thỏi, nén, tiền xu, v.v…);
d. Hàng nguy hiểm;
e. Súng, vũ khí, đạn dược, thiết bị kỹ thuật quân sự;
f. Thuốc lá;
g. Hàng dễ hỏng (các mặt hàng mà trạng thái hoặc tính chất ban đầu có thể bị hư hỏng khi chịu tác động
của sự thay đổi quá mức về nhiệt độ, độ ẩm hoặc thời gian), trừ hoa và các loại thực phẩm;
h. Các ấn phẩm đồi trụy và phản động, các vấn đề in hoặc tài liệu chống lại an ninh công cộng;
i. Các vật phẩm hoặc chất dễ cháy nổ hoặc gây mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường;
j. Vật phẩm, hàng hóa bị cấm lưu hành, buôn bán của chính phủ;
k. Động vật sống;
l. Lông thú;
m. Các mặt hàng, ấn phẩm, hàng hóa bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam;
n. Tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ và chứng từ có giá trị tương đương tiền;
o. Đồ cổ (dễ vỡ);
p. Chất gây nghiện;
q. Thư tín.
r. Các hàng hóa khác theo quy định của pháp luật hoặc được cập nhật thường xuyên bởi Grab Việt Nam.

1.2. Giá cước của một số Giải Pháp GrabExpress:

Giá cước có thể linh động thay đổi khi nhu cầu tăng cao, tùy theo khu vực và thời điểm trong ngày.

(a) GrabExpress Siêu Tốc

 • Giá khởi điểm: 16.000 đồng  hoặc 17.000 đồng cho 2km hoặc 3km đầu tùy từng địa bàn (tỉnh, thành phố) triển khai dịch vụ
 • Mỗi km tiếp theo: 5.500 đồng
 • Phí dịch vụ cộng thêm: 3.000 đồng
 • Phụ phí cho mỗi điểm dừng tiếp theo: 3.000 đồng
 • Phụ phí đêm: 10.000 đồng/ chuyến xe khi đặt xe trong khung giờ từ 23:00 – 6:00
 • Phí đảm bảo hàng hóa (tùy vào lựa chọn của bạn):
  • Gói cơ bản: đã được bao gồm trong giá cước dịch vụ
  • Gói tiêu chuẩn: 4.000 đồng/ đơn hàng
  • Gói nâng cao: 10.000 đồng/ đơn hàng

(b) GrabExpress Siêu Tốc (COD)

 • Giá khởi điểm: 16.000 đồng  hoặc 17.000 đồng cho 2km hoặc 3km đầu tùy từng địa bàn (tỉnh, thành phố) triển khai dịch vụ
 • Mỗi km tiếp theo: 5.500 đồng
 • Phụ phí dịch vụ: 5.000 đồng
 • Phí dịch vụ cộng thêm: 3.000 đồng
 • Phụ phí cho mỗi điểm dừng tiếp theo: 3.000 đồng
 • Phụ phí đêm: 10.000 đồng/ chuyến xe khi đặt xe trong khung giờ từ 23:00 – 6:000
 • Phí đảm bảo hàng hóa (tùy vào lựa chọn của bạn):
  • Gói cơ bản: đã được bao gồm trong giá cước dịch vụ
  • Gói tiêu chuẩn: 4.000 đồng/ đơn hàng
  • Gói nâng cao: 10.000 đồng/ đơn hàng

(c) GrabExpress 4H Siêu Rẻ

 • Đồng giá các chuyến bằng hoặc dưới 5km: 20.000 đồng
 • Đồng giá các chuyến trên 5km đến 10km: 22.000 đồng
 • Đồng giá các chuyến trên 10km đến 15km: 31.000 đồng
 • Đồng giá các chuyến  trên 15km đến 20km: 37.000 đồng
 • Giá cước mỗi km tiếp theo (từ 20km đến dưới 30km): 4.000 đồng
 • Phí dịch vụ cộng thêm: 3.000 đồng
 • Phí đảm bảo hàng hóa (tùy vào lựa chọn của bạn):
  • Gói cơ bản: đã được bao gồm trong giá cước dịch vụ
  • Gói tiêu chuẩn: 4.000 đồng/ đơn hàng
  • Gói nâng cao: 10.000 đồng/ đơn hàng

1.3. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu đối với hàng hoá bưu gửi và bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc được ủy quyền để chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng với tư cách là người đại diện thay mặt cho chủ sở hữu.

1.4. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết giao hàng (ví dụ: tên người nhận, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) do bạn nhập trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không giao hàng được vì lý do chi tiết giao hàng bạn nhập trên Ứng Dụng bị sai.

1.5. Bạn cam đoan và bảo đảm bạn được người nhận hàng ủy quyền hợp lệ để cung cấp các thông tin chi tiết của người nhận (ví dụ: tên, chi tiết liên hệ và địa chỉ giao hàng) cho Grab Việt Nam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (bằng cách nhập thông tin trên Ứng Dụng hoặc cách khác).

1.6. Bạn cam đoan và bảo đảm phần mô tả và chi tiết của hàng hoá bưu gửi mà bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ. Trước khi bắt đầu giao hàng, bạn phải thông báo cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba về bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào cần được áp dụng để xử lý hàng hoá bưu gửi theo đúng bản chất của nó.

1.7. Hàng hóa bưu gửi sẽ được gửi đến địa chỉ theo yêu cầu của Người Dùng tối đa 2 (hai) lần. Đối với hàng hóa bị hủy, không nhận hoặc không thể liên hệ với người nhận, Grab Việt Nam sẽ thông báo cho bạn và bạn phải trả thêm 100% cước phí ban đầu để nhận lại hàng hoá bưu gửi. Đối với hàng hóa bưu gửi mà người nhận từ chối nhận và người gửi cũng từ chối nhận lại hoặc không thể trả lại cho người gửi, bưu gửi bị từ chối sẽ được xử lý theo quy định của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.

1.8. Khi nghi ngờ hàng hóa, bưu gửi có thể chứa hoặc tạo thành các mặt hàng thuộc danh mục bị cấm vận chuyển theo chính sách của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật liên quan, Công ty và/hoặc đối tác tài xế có quyền đề nghị người gửi mở và kiểm tra hàng hoá, bưu gửi trước khi chấp nhận hàng hóa, bưu gửi. 

1.9. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng hàng hoá bưu gửi đã được đóng gói bởi chính bạn, được chuẩn bị đúng quy cách và đầy đủ, được đóng gói, xếp gọn, dán nhãn và đánh dấu theo cách phù hợp với mọi hoạt động hoặc giao dịch có thể ảnh hưởng đến việc giao hàng và các đặc điểm của hàng hoá đó.

1.10. Bạn phải cung cấp hướng dẫn đầy đủ và khả thi cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba. Nếu hướng dẫn của bạn không đầy đủ và khả thi, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể từ chối giao hàng.

1.11. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc trì hoãn nhận hàng hoặc các mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc bị tịch thu trước, trong hoặc sau khi vận chuyển hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn trong container) hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được đề cập ở đây bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bạn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhân viên, đại diện hoặc nhà thầu nào được thay mặt hoặc đại diện cho một trong những cá nhân và tổ chức này.

1.12. Đối với dịch vụ vận chuyển có nhiều điểm đến, bạn phải trả phí chuyển hoàn gói hàng hoá bưu gửi về lại cho người gửi khi giao hàng không thành công là 25.000 đồng/ địa điểm trả bưu gửi/ đơn hàng.

1.13. Bạn xác nhận rằng trong quá trình vận chuyển thông thường, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể phải tiết lộ các dữ liệu về người nhận khi có yêu cầu. Trường hợp mà bạn không muốn như thế, bạn có thể thông báo cho Nhà Cung Cấp bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng ngay tại thời điểm bạn xác lập đơn đặt giao hàng của mình. Bạn xác nhận và hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm chính trong việc thanh toán đầy đủ chi phí giao hàng trong trường hợp người nhận từ chối nhận sản phẩm được giao vì lý do bạn yêu cầu ẩn danh thông tin của mình.

1.14. Theo nguyên tắc chung, bạn không được quyền hủy đơn hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận tương ứng. Nếu bạn hủy đơn hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng. Bạn có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cước phí giao hàng trong trường hợp người nhận mà bạn chỉ định trong Đơn hàng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định. Grab Việt Nam và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền không tiếp tục yêu cầu giao hàng của bạn trong các trường hợp sau:

(a) khi địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng;

(b) không thể liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc các phương tiện khác tại thời điểm xác nhận đặt hàng;

(c) không giao được đơn đặt hàng do thiếu thông tin, hướng dẫn hoặc ủy quyền từ bạn tại thời điểm giao hàng; hoặc

(d) người nhận mà bạn chỉ định trong Ứng Dụng không xuất hiện hoặc không thể liên lạc được sau 5 phút kể từ khi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đến địa điểm giao hàng được chỉ định.

1.15. Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có quyền từ chối giao hàng nếu hàng hoá bưu gửi trong danh mục loại trừ được liệt kê ở trên.

1.16. Trong trường hợp Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba làm hư hỏng/ mất hàng hoá bưu gửi, số tiền bồi thường sẽ được xác định và xem xét trên cơ sở giá trị thực tế của hàng hoá bưu gửi tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá mức bồi thường tối đa của mỗi gói đảm bảo hàng hóa mà bạn đã chọn, cụ thể như sau:

 • Gói cơ bản: Mức bồi thường tối đa lên đến 3.000.000 VNĐ
 • Gói tiêu chuẩn: Mức bồi thường tối đa lên đến 15.000.000 VNĐ
 • Gói nâng cao: Mức bồi thường tối đa lên đến 30.000.000 VNĐ

1.17. Đối với hàng hóa dưới dạng tài liệu, chứng từ, bản vẽ, giấy tờ khác ngoài tem, trái phiếu và giấy tờ có giá trị bằng tiền: giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí phục hồi và tái tạo hàng hóa đó nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng cho từng trường hợp.

1.18. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin, hồ sơ và tài liệu cần thiết trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng/ mất để Grab thực hiện các thủ tục đền bù. Khoản đền bù sẽ được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Grab nhận được tất cả các thông tin, hồ sơ và tài liệu hợp lệ.

1.19. Nếu nội dung và chất lượng hàng hóa bị ảnh hưởng theo thời gian bởi các yếu tố sau, Grab Việt Nam sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường:

(a) Thời gian giao hàng bị trì hoãn hoặc bị ảnh hưởng bởi các sự kiện vượt quá tầm kiểm soát và không liên quan đến lỗi hoặc sự bất cẩn của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và không thể thấy trước, không thể tránh khỏi và không thể khắc phục được mặc dù tất cả các biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép đã được áp dụng và làm cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba không thể thực hiện việc giao hàng (“Bất Khả Kháng“). Các Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện thiên tai, bất ổn dân sự hoặc bạo lực, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, khẩn cấp ở cấp quốc gia hoặc địa phương, hành động của chính phủ hoặc hành động phi chính phủ, các loại xung đột lao động (không liên quan đến nhân viên của bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, vụ nổ, sụt lún, khí hậu khắc nghiệt và các vụ kiện hoặc rào cản của các cá nhân hoặc tổ chức nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó; và “Bất Khả Kháng” khi áp dụng cho Grab sẽ bao gồm khủng hoảng đường truyền internet và mọi sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động bình thường của Ứng Dụng.

(b) Hàng hóa bị hư hỏng, hao mòn do đặc tính tự nhiên của chúng.

(c) Người Dùng cung cấp thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.

(d) Hàng hoá bị tịch thu bởi cơ quan có thẩm quyền vì vi phạm các quy định cấm của luật.

1.20. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà bản thân bạn, Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, Grab hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

1.21. Thời hạn để Grab tiếp nhận khiếu nại của bạn về việc mất bưu gửi và chuyển phát bưu gửi chậm là:

(a) Đối với bưu gửi chuyển phát nội tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (24 giờ kể từ khi bưu gửi được chấp nhận)

(b) Đối với bưu gửi chuyển phát liên tỉnh: sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình (theo thời gian toàn trình thoả thuận với Người Dùng đối với từng bưu gửi)

(c) Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan đến bưu gửi, thời hạn tiếp nhận khiếu nại là một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận

1.22. Tất cả các khiếu nại sẽ được xử lý theo quy trình sau:

(a) Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH Grab Việt Nam bằng cách gọi điện thoại cho tổng đài qua tính năng “Gọi đến Grab” trên Ứng Dụng hoặc gửi phản hồi qua Mục Trợ Giúp, gửi phản hồi đến trang help.grab.com, hoặc trang mạng xã hội facebook chính thức của Grab, hoặc từ Ứng Dụng ngay sau mỗi chuyến xe và/ hoặc các hình thức khác không trái pháp luật.

(b) Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Grab Việt Nam sẽ kiểm tra và xác minh thông tin khiếu nại từ khách hàng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và các bên liên quan khác. Trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, Bộ phận chăm sóc khách hàng của Grab Việt Nam sẽ chủ động liên hệ với khách hàng để cung cấp giải pháp xử lý khiếu nại phù hợp với cam kết trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm mà Grab Việt Nam đã công bố.

(c) Bước 3: Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với các biện pháp giải quyết và xử lý của Grab Việt Nam, các bên sẽ đàm phán và hòa giải để thống nhất các biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại và bồi thường. Trường hợp thương lượng và hòa giải không có kết quả, mỗi bên có thể tự mình đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án cấp có thẩm quyền.

2. J&T on Grab: Bằng cách sử dụng dịch vụ giao hàng “J&T on Grab” trên Ứng Dụng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

2.1. J&T là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập và các điều khoản và điều kiện của họ sẽ được áp dụng cho dịch vụ giao hàng “J&T on Grab”;

2.2. J&T là bên chịu trách nhiệm duy nhất về việc giao tất cả các hàng hoá bưu gửi được gửi bằng dịch vụ giao hàng “J&T on Grab”. Grab không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hành vi và thiếu sót nào của J&T. Tất cả các tranh chấp hoặc yêu cầu liên quan đến việc giao hang nói trên sẽ được giải quyết trực tiếp bởi J&T;

2.3. tất cả thông tin bạn cung cấp trong Ứng Dụng, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, sẽ được Grab cung cấp cho J&T với mục đích cho phép J&T thực hiện dịch vụ giao hàng “J&T on Grab”; và

2.4. Bạn sẽ không được tính bất kỳ Điểm GrabRewards nào khi sử dụng dịch vụ giao hàng “J&T on Grab”.

3. GrabExpress Xe Tải/ Van: là dịch vụ vận tải hàng hóa có kích thước và khối lượng lớn (trọng tải dưới 1000kg) và/hoặc kích thước lớn (kích thước với chiều dài – chiều rộng – chiều cao tương ứng là 1,6m x 1,2m x 1,2m hoặc 2m x 1,5m x 1,5m) đến địa chỉ được chỉ định bằng phương tiện xe tải/ van theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/01/2020 quy định về quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được đơn vị kinh doanh vận tải (“Đơn Vị Vận Tải”) cung cấp thông qua Ứng Dụng. Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý và xác nhận rằng:

3.1. Trước khi việc giao bưu gửi được bắt đầu, Người Dùng phải thông báo cho Đơn Vị Vận Tải bất kỳ lưu ý cụ thể nào cần được áp dụng khi bàn giao hàng hóa bưu gửi dựa trên tính chất của hàng hóa bưu gửi đó.

3.2. Không yêu cầu Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bốc xếp và vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép theo quy định của pháp luật.

3.3. Tự mình sắp xếp hàng hóa và/ hoặc phối hợp với tài xế bốc dỡ hàng hóa lên phương tiện của Đơn Vị Vận Tải và tự chịu chi phí phát sinh, tùy theo thỏa thuận giữa các bên.

3.4. Người Dùng cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và các quy định liên quan đến tính chất, điều kiện, đóng gói, bàn giao, lưu trữ và vận tải hàng hóa bưu gửi và hàng hóa không có tính chất hoặc điều kiện bị cấm theo quy định của pháp luật, hàng hóa mang tính chất nguy hiểm, độc hại hoặc có nguy cơ cao.

3.5. Người Dùng phải đưa những chỉ dẫn đầy đủ và khả thi cho Đơn Vị Vận Tải.

3.6. Ngoại trừ trường hợp Đơn Vị Vận Tải đồng ý bằng văn bản sẽ thực hiện việc đóng gói hàng hóa, Người Dùng phải cam đoan và bảo đảm rằng hàng hóa đã được chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp và ghi chú một cách đầy đủ và phù hợp, và cam đoan và bảo đảm rằng việc chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, dán nhãn và ghi chú đó là phù hợp với bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào ảnh hưởng đến hàng hóa và các đặc tính của hàng hóa.

3.7. Sau khi hàng hoá bưu gửi được giao, Người Dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc phá huỷ hoặc thất thoát, hư hỏng, nhiễm bẩn, ô nhiễm hoặc tịch thu liên quan đến hàng hoá bưu gửi bất kể được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Người Dùng hoặc bất kỳ người nhận nào (hoặc bất kỳ người nào với tư cách là người phục vụ, đại diện hoặc nhà thầu độc lập thay mặt cho Người Dùng hoặc người nhận) hay không.

3.8. Người Dùng phải chịu toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tổn thất, cưỡng chế của cơ quan nhà nước đối với hàng hóa hoặc các hư hại gánh chịu bởi Đơn Vị Vận Tải hoặc bất kỳ bên thứ ba nào như là hậu quả của việc vi phạm điều kiện vận chuyển áp dụng cho khách hàng gửi hàng hóa bưu gửi thông qua ứng dụng theo quy định theo quy định của pháp luật và theo chính sách của Grab.

3.9. Các quyền và nghĩa vụ khác của Người Dùng được quy định tại hợp đồng vận chuyển hàng hóa và theo pháp luật hiện hành.

D. GRAB FOR BUSINESS

1. Cung cấp Dịch Vụ

1.1 Truy cập các Dịch Vụ:

Phần này áp dụng cho bạn nếu bạn là Người Dùng của doanh nghiệp (“Người Dùng Doanh Nghiệp”) và đưa ra các điều khoản mà theo đó bạn có thể sử dụng Cổng thông tin Grab for Business (“Cổng Thông Tin”) cùng với các Giải Pháp mà bạn hoặc Người Dùng được ủy quyền của bạn truy cập (“Người Dùng Được Cấp Quyền”) thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng. Việc sử dụng Ứng Dụng và Các Giải Pháp của bạn và Người Dùng Được Cấp Quyền phải tuân theo các điều kiện trong Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng và phần này áp dụng cho bạn khi bạn hoàn thành đăng ký tài khoản trên trang https://www.business.grab.com và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Grab. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản của phần này và Điều Khoản Sử Dụng, các điều khoản trong phần này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.2 Sau khi Grab xác nhận và chấp nhận, Grab sẽ thiết lập Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp cho bạn theo phương thức thanh toán ưu tiên của Người Dùng Được Cấp Quyền cho Giải Pháp, có thể là (1) Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp (như được định nghĩa dưới đây), (ii) bồi hoàn hoặc (iii) thanh toán thẻ tín dụng doanh nghiệp. Khi sử dụng Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, bạn có thể cho phép Người Dùng Được Cấp Quyền có Tài Khoản Hoạt Động (như được xác định bên dưới) để thanh toán cho các Giải Pháp bằng cách sử dụng Hoá Đơn Doanh Nghiệp (như được xác định bên dưới). Bạn thừa nhận rằng Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp sẽ làm phát sinh Phí Người Dùng cho Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn mà không phải cho tài khoản cá nhân hoặc thẻ tín dụng của Người Dùng Được Cấp Quyền. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản Phí Người Dùng phát sinh theo phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, cũng như mọi khoản phí áp dụng nào mà Người Dùng Được Cấp Quyền phải chịu khi sử dụng Giải Pháp, theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. “Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp” là quy trình thanh toán và phát hành hoá đơn doanh nghiệp cho các khoản Phí Người Dùng đối với Dịch Vụ được cung cấp cho bạn bởi Grab hoặc Công Ty Liên Kết, theo đó bạn phải thực hiện thanh toán vào ngày đã thỏa thuận theo phương thức thanh toán được chỉ định, dựa trên báo cáo hàng tháng mà Grab cung cấp cho bạn trên cơ sở hàng tháng.

2. Tài Khoản Hoạt Động Được Yêu Cầu

2.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trước khi một Người Dùng Được Cấp Quyền được cấp quyền và trước khi Người Dùng Được Cấp Quyền có thể truy cập các tính năng Grab for Business liên quan đến Dịch Vụ theo Hợp Đồng này (“Người Dùng Được Đề Xuất”), Người Dùng Được Đề Xuất đó phải (i) và cài đặt Ứng Dụng trên thiết bị di động tương thích, (ii) đăng ký và duy trì tài khoản người dùng cá nhân đang hoạt động (“Tài Khoản Hoạt Động”) cho đến khi Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp bị chấm dứt. Việc đăng ký Người Dùng Được Đề Xuất yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân và có thể yêu cầu số thẻ tín dụng cá nhân hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được cho phép bởi Grab. Người Dùng Được Đề Xuất cũng phải xác nhận số điện thoại di động được cung cấp trong quá trình đăng ký. Grab có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân và thẻ tín dụng hoặc thông tin về phương thức thanh toán được cho phép khác để thiết lập Tài Khoản Hoạt Động theo các quy định của Thông Báo Bảo Mật.

2.2 Bạn thừa nhận rằng một số Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền có thể bị đình chỉ hoặc cấm sử dụng Dịch Vụ do vi phạm Điều Khoản Sử Dụng trong quá khứ hoặc tương lai và Grab không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền về việc không thể có được hoặc duy trì Tài Khoản Hoạt Động cho mục đích sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp do những vi phạm đó.

3. Liên Kết Đến Tài Khoản Người Dùng

3.1 Để kích hoạt các tính năng Grab for Business cho một Người Dùng Được Đề Xuất có một Tài Khoản Hoạt Động, bạn phải cung cấp cho Grab (i) họ tên của chủ Tài Khoản Hoạt Động đó, (ii) địa chỉ email công ty của chủ Tài Khoản Hoạt Động tại tên miền cấp cao nhất của Khách Hàng (ví dụ như name@companydomain.com), và (iii) các thông tin khác xác định danh tính của chủ Tài Khoản Hoạt Động khi có yêu cầu hợp lý của Grab (“Dữ Liệu Liên Kết”). Grab sẽ sử dụng Dữ Liệu Liên Kết được cung cấp cho mục đích xác thực chủ Tài Khoản Hoạt Động đã xác định và liên kết Tài Khoản Hoạt Động đó với tài khoản Grab for Business để thiết lập chủ Tài Khoản Hoạt Động với tư cách là Người Dùng Được Cấp Quyền, và xác minh tình trạng của Người Dùng Được Cấp Quyền đó tại từng thời điểm trong Thời Hạn. Tất cả Người Dùng Được Đề Xuất được mời kích hoạt các tính năng Grab for Business sẽ nhận được một email gửi đến địa chỉ email trong Dữ Liệu Liên Kết với các hướng dẫn để liên kết Tài Khoản Hoạt Động cá nhân của họ với Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp. Khi liên kết Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp với Tài Khoản Hoạt Động và áp dụng phương thức thanh toán Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, Người Dùng Được Đề Xuất đó sẽ được cung cấp tùy chọn, trên cơ sở đi xe, để ghi nhận Phí Người Dùng cho Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn thông qua tùy chọn phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp.

3.2 Bạn thừa nhận rằng việc xác minh và liên kết được mô tả ở trên sẽ yêu cầu Grab liên hệ với từng Người Dùng Được Đề Xuất dựa trên Dữ Liệu Liên Kết và bằng cách cung cấp Dữ Liệu Liên Kết, bạn xác nhận rằng bạn đã có được và sẽ duy trì trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, tất cả sự đồng ý cần thiết từ mỗi Người Dùng Được Đề Xuất cho phép Grab liên hệ với Người Dùng Được Đề Xuất để thiết lập tài khoản Grab for Business trong Tài Khoản Hoạt Động hiện tại. Bạn phải đảm bảo Dữ Liệu Liên Kết được cung cấp cho Grab là chính xác và đầy đủ và Grab sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, Người Dùng Được Đề Xuất, Người Dùng Được Uỷ Quyền hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc Dữ Liệu Liên Kết do bạn cung cấp là không chính xác hoặc không đầy đủ.

3.3 Bạn đồng ý (i) thông báo cho mỗi Người Dùng Được Đề Xuất rằng bằng cách liên kết Tài Khoản Hoạt Động cá nhân của Người Dùng Được Đề Xuất với Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, Grab sẽ cung cấp cho bạn thông tin đặt chỗ chi tiết đối với các chuyến đi được tính vào tài khoản của bạn và (ii ) phải có được mọi sự đồng ý cần thiết từ mỗi Người Dùng Được Đề Xuất cho phép Grab chia sẻ thông tin đặt chỗ chi tiết với bạn.

3.4 Tài khoản cá nhân của Người Dùng Được Cấp Quyền có thể bị hủy liên kết khỏi tài khoản của bạn và tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp bất cứ lúc nào nếu (i) bạn hủy liên kết Người Dùng Được Cấp Quyền thông qua Cổng Thông Tin hoặc (ii) Người Dùng Được Cấp Quyền xóa tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp khỏi Tài Khoản Hoạt Động. Để tránh nhầm lẫn, bạn có quyền và trách nhiệm duy trì, kiểm soát và xóa Người Dùng Được Cấp Quyền bất cứ lúc nào và Grab được miễn trừ mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ Người Dùng Được Cấp Quyền liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào khi bạn thực hiện các quyền và trách nhiệm nói trên.

4. Trách nhiệm đối với Tài Khoản Hoạt Động Người Dùng

Bạn đồng ý rằng (a) bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi Người Dùng Được Cấp Quyền có tên trong danh sách Người Dùng Được Cấp Quyền hiện tại bất kể Phí Người Dùng đó có được cho phép giữa Người Dùng Được Cấp Quyền và bạn hay không và (b) Phí Người Dùng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng giá không thường xuyên trong các giai đoạn cao điểm và các khoản phạt khác như được mô tả thêm trong Điều Khoản Sử Dụng. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Grab sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi một Người Dùng Được Cấp Quyền sau khi bạn đã cố gắng xóa Người Dùng Được Cấp Quyền đó khỏi tùy chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp trong phạm vi mà bạn cung cấp thông tin xóa Người Dùng Được Cấp Quyền không đầy đủ hoặc không chính xác trên Cổng Thông Tin. Cuối cùng, giữa bạn và Grab, bạn phải chịu trách nhiệm về các khoản Phí Người Dùng phát sinh do hành vi gian lận hoặc các hành vi bị cấm khác khi Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng tuỳ chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp cho Dịch Vụ. Bạn phải thông báo cho Grab ngay khi phát hiện các hoạt động gian lận hoặc bị cấm xảy ra trên tài khoản của bạn.

5. Hạn Chế

Bạn đồng ý sẽ, và sẽ yêu cầu tất cả Người Dùng Được Cấp Quyền, sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng tuân thủ tuyệt đối Điều Khoản Sử Dụng này. Grab bảo lưu quyền đình chỉ quyền áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của bạn và/hoặc bất kỳ Người Dùng Được Cấp Quyền nào do các vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp Tài Khoản Hoạt Động của một Người Dùng Được Cấp Quyền bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo Điều Khoản Sử Dụng, quyền truy cập phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của Người Dùng Được Cấp Quyền đó cũng sẽ bị đình chỉ. Bạn phải không, và sẽ không cho phép các cá nhân khác, (a) dịch ngược, tháo rời, đảo ngược thiết kế hoặc bằng cách khác cố gắng truy ra mã nguồn hoặc công nghệ nền tảng, phương pháp hoặc thuật toán của Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng, ngoại trừ trong phạm vi được cho phép bởi luật áp dụng, (b) cấp li-xăng thứ cấp, cho thuê, bán, tặng hoặc theo cách khác chuyển giao hoặc cung cấp Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào, (c) tính phí cao, tăng hoặc theo cách khác điều chỉnh Phí Người Dùng như được tính trong Ứng Dụng cho bất kỳ hoạt động sử dụng Dịch Vụ nào hoặc (d) áp dụng bất kỳ khoản phí hay cước phí bổ sung nào đối với Người Dùng Được Cấp Quyền liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Grab bảo lưu tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng cho bạn hoặc Người Dùng Được Cấp Quyền theo Điều Khoản Sử Dụng này.

6. Quản lý tài khoản

6.1 Cổng Thông Tin Grab for Business

Bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào Cổng Thông Tin. Đầu mối chính để Grab liên hệ với bạn là quản trị viên được bạn xác định trong mẫu đăng ký tạo tài khoản kèm theo Hợp Đồng này (“Quản Trị Viên”). Cổng Thông Tin có thể cho phép bạn (a) xem danh sách hiện tại của tất cả Người Dùng Được Đề Xuất đã được mời và Người Dùng Được Cấp Quyền đã được liên kết, (b) cung cấp Dữ Liệu Liên Kết bổ sung để mời thêm Người Dùng Được Đề Xuất, (c) thu hồi quyền truy cập của Người Dùng Được Cấp Quyền vào phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp (d) xem thông tin đặt chỗ có liên quan được xác định bởi Grab theo thời gian (“Cổng Thông Tin Dữ Liệu”), chuẩn bị và xem xét các báo cáo hoạt động bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu, (e) vô hiệu hóa tất cả Người Dùng Được Cấp Quyền hiện đang sử dụng phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp, (f) quản lý và cập nhật Người Dùng Được Cấp Quyền trên file, (g) xem các Quản Trị Viên hiện tại, chỉ định Quản Trị Viên mới và xóa Quản Trị Viên. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục đích xử lý chi phí kinh doanh, kế toán và ngân sách. Grab có quyền bổ sung, xóa và cập nhật các tính năng và chức năng của Cổng Thông Tin Grab for Business tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn.

6.2 Quản trị

Bạn có thể chỉ định thêm Quản Trị Viên theo toàn quyền quyết định của mình và Grab sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cần thiết trên Cổng Thông Tin cho bạn. Bạn đồng ý (a) duy trì tính bảo mật của tất cả các thông tin đăng nhập trên Cổng Thông Tin, (b) chỉ cấp quyền truy cập Cổng Thông Tin cho trưởng nhóm Quản Trị Viên và các quản trị viên khác được cấp quyền của bạn và (c) cập nhật tất cả thông tin của trưởng nhóm Quản Trị Viên và các quản trị viên được cấp quyền khác để đảm bảo rằng thông tin luôn cập nhật, chính xác và đầy đủ. Bạn sẽ chỉ cấp quyền truy cập vào Cổng Thông Tin Dữ Liệu cho những nhân viên có nhu cầu công tác hợp pháp để truy cập Cổng Thông Tin Dữ Liệu. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra khi tài khoản được đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Cổng Thông Tin của bạn, bao gồm việc giữ và duy trì một danh sách chính xác cập nhật nhất những Người Dùng Được Cấp Quyền có quyền truy cập phương thức Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp qua Cổng Thông Tin. Grab có thể rà soát danh sách Người Dùng Được Cấp Quyền tại từng thời điểm thông qua Cổng Thông Tin để duy trì và hỗ trợ Ứng Dụng và Dịch Vụ, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

7. Phí và thanh toán

7.1. Phí

Đổi lại việc cung cấp Giải Pháp và Nền Tảng, bao gồm phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, Grab có thể tính phí dịch vụ hoặc phí quản lý (“Phí”) được xác định bởi Grab vào từng thời điểm. Bạn phải thanh toán cho Grab tất cả các khoản Phí Người Dùng và các khoản Phí theo các điều khoản được quy định dưới đây.

7.2. Điều khoản thanh toán

Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện do Grab toàn quyền quyết định, bạn sẽ nhận được báo cáo hàng tháng (mỗi báo cáo được gọi là một “Báo Cáo Hàng Tháng”) về các khoản Phí Người Dùng phát sinh bởi Người Dùng Được Cấp Quyền từ việc áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp trong tháng trước đó (“Bảng Kê Chuyến Đi Hàng Tháng”). Nếu bạn đủ điều kiện, và lựa chọn áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng qua Cổng Thông Tin, Phí Người Dùng và Phí sẽ được tính cho bạn hàng tháng như quy định tại Báo Cáo Hàng Tháng, và bạn phải thanh toán đầy đủ mỗi Báo Cáo Hàng Tháng đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được Báo Cáo Hàng Tháng.

Nếu bạn chưa kích hoạt phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, và thay vào đó đã chọn phương thức bồi hoàn hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng của công ty, Grab sẽ tính Phí cho Người Dùng Được Uỷ Quyền sau khi kết thúc mỗi chuyến đi trên cơ sở tính phí cho mỗi chuyến đi thông qua các phương thức thanh toán mà Người Dùng Được Uỷ Quyền lựa chọn

Phí Người Dùng

Trừ khi có quy định khác trong biên nhận cho Người Dùng Được Uỷ Quyền, tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo Điều Khoản Sử Dụng này không bao gồm thuế hiện hành và bạn đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào được tính trên các khoản Phí Người Dùng đó, bao gồm VAT. Bạn đồng ý cung cấp thông tin mà Grab có thể yêu cầu một cách hợp lý để Grab có thể tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo thuế của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên công ty đã đăng ký, địa chỉ nhận hoá đơn, mã số thuế (nếu có) và bất kỳ bằng chứng nào khác mà Grab có thể yêu cầu để chứng minh bạn là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh tế. Nếu bạn đang áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng, Báo Cáo Hàng Tháng sẽ chỉ trình bày các khoản Phí bằng loại tiền được áp dụng tại nơi thành lập công ty. Nếu bạn không áp dụng phương thức Phát Hành Hóa Đơn Hàng Tháng, tất cả các khoản thanh toán sẽ được xử lý bằng đồng nội tệ được áp dụng tại khu vực địa lý nơi chuyến đi có liên quan của Người Dùng Được Uỷ Quyền được thực hiện. Tất cả các khoản thanh toán là không hoàn lại trừ khi có quy định khác.

Nhằm mục đích làm rõ, tất cả các khoản thanh toán sẽ được bạn thực hiện cho pháp nhân Grab được nêu tại trang đăng ký Grab for Business.

7.3. Không thanh toán

Grab bảo lưu quyền đình chỉ ngay lập tức tài khoản của bạn và đình chỉ bất kỳ hoặc toàn bộ việc Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp của tất cả Người Dùng Được Uỷ Quyền trong trường hợp có bất kỳ khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí nào chưa được bạn thanh toán do Bảng Kê Chuyến Đi Hàng Tháng quá hạn (nếu áp dụng), tín dụng không hợp lệ trên Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp hoặc giao dịch bị từ chối. Grab cũng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn đối với Grab theo luật áp dụng, bao gồm cả việc báo cáo bạn lên cơ quan báo cáo tín dụng có thẩm quyền, trong trường hợp có bất kỳ khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí nào chưa được thanh toán theo Hợp Đồng này. Grab có toàn quyền quyết định thiết lập lại tài khoản của bạn sau khi các khoản Phí Người Dùng và/hoặc Phí chậm trả đã được thanh toán đầy đủ. Tất cả các khoản thanh toán chậm sẽ phải chịu mức lãi suất 20%/năm hoặc lãi suất tối đa được cho phép theo luật áp dụng

8. Thời hạn và chấm dứt Hợp Đồng

8.1 Các điều khoản này sẽ được áp dụng kể từ ngày Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn được tạo và sẽ có hiệu lực cho đến khi nó bị chấm dứt.

8.2 Hoặc bạn hoặc Grab có thể chấm dứt Hợp Đồng này, có hoặc không có lý do, sau khi gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho bên kia. Tất cả các nghĩa vụ thanh toán còn tồn đọng và các đoạn từ 4.7 đến 4.13 của phần này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng chấm dứt.

9. Đảm bảo và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

9.1 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng (a) bạn có đầy đủ quyền, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Hợp Đồng này và (b) việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn tham gia.

9.2 Bạn cam đoan và bảo đảm rằng: (a) bạn có tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để cung cấp cho Grab Dữ Liệu Liên Kết và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho Grab theo Hợp Đồng này liên quan đến Dịch Vụ và phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp; (b) bạn đã có được sự đồng ý phù hợp về mặt pháp lý từ các Người Dùng Được Đề Xuất và Người Dùng Được Uỷ Quyền tùy từng trường hợp để cung cấp cho Grab bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào liên quan đến Dịch Vụ và phương thức Thanh Toán Của Doanh Nghiệp, bao gồm cả phương thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp, (c) bạn đã thông báo, và có được sự đồng ý phù hợp về mặt pháp lý từ, các Người Dùng Được Đề Xuất và Người Dùng Được Uỷ Quyền về việc Grab sẽ cung cấp cho bạn thông tin chuyến đi chi tiết đối với các chuyến đi được thu phí từ tài khoản của bạn, và (d) bạn tuân thủ, và sẽ duy trì sự tuân thủ trong Thời Hạn của Hợp Đồng này, với tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương, thành phố, tiểu bang, liên bang, quốc gia và quốc tế liên quan đến bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, trộm cắp danh tính, vi phạm dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng và bảo mật dữ liệu, cũng như bất kỳ tiêu chuẩn trong ngành nào được áp dụng liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

9.3 NGOÀI TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN VI PHẠM TÍNH BẢO MẬT, (A) KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MỘT BÊN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, RĂN ĐE, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ, HOẶC ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT KINH DOANH HOẶC LỢI NHUẬN MÀ BÊN KIA HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHẢI GÁNH CHỊU, PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG NÀY, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI GRAB HOẶC BẠN (HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN CỦA MỖI BÊN) ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ VÀ (B) KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MỘT BÊN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HỢP ĐỒNG NÀY ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CÓ GIÁ TRỊ VƯỢT QUÁ (I) MỘT SỐ TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG MƯỜI NGHÌN ĐÔ LA SINGAPORE (10.000 SDG), VÀ (II) TỔNG CÁC KHOẢN PHÍ MÀ BẠN PHẢI TRẢ CHO GRAB THEO HỢP ĐỒNG NÀY.

10. Quyền sở hữu

10.1 Không Công Khai

Không bên nào được phép sử dụng hoặc dẫn chiếu đến tên, biểu tượng, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên kia trong các thông cáo báo chí hoặc theo cách thức khác khi không có sự đồng ý trước của bên kia trong từng trường hợp

10.2 Quyền Sở Hữu.

Grab và các công ty liên kết của Grab là và sẽ vẫn là chủ sở hữu của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch Vụ, Ứng Dụng và Cổng Thông Tin, bao gồm mọi cập nhật, nâng cấp và phiên bản mới của chúng, cũng như tất cả các văn bản và tài liệu liên quan được cung cấp cho hoặc có thể tiếp cận bởi bạn hay bất kỳ Người Dùng Được Đề Xuất hoặc Người Dùng Được Uỷ Quyền nào liên quan đến Hợp Đồng này.

10.3. Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab

10.3.1 Grab đồng ý cấp một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không được phép chuyển giao, không huỷ ngang và không tính phí trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong suốt thời hạn của Tài Khoản Người Dùng Doanh Nghiệp, tuỳ thuộc vào các giới hạn cấp phép được quy định tại Điều 10.3.2 và các điều khoản khác trong Hợp đồng, sử dụng Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab để truy cập và xem xét các Báo Cáo Giao Dịch cho mục đích quản lý nội bộ.

Cho các mục đích của Điều 10.3 này:

Báo Cáo Giao Dịch” nghĩa là các báo cáo giao dịch của Người Dùng Được Cấp Quyền sử dụng các Giải Pháp của Grab và các Người Dùng Được Cấp Quyền này sẽ được phép xem, lưu giữ và trích xuất các dữ liệu này dưới định dạng do Grab toàn quyền quyết định.

Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab” nghĩa là bất kỳ dữ liệu địa điểm nào bao gồm nhưng không giới hạn ở vĩ độ, kinh độ, địa chỉ và địa danh được cung cấp bởi Grab cho bạn liên quan đến quyền truy cập của Người Dùng Được Cấp Quyền vào Giải Pháp.

10.3.2 Bạn và Người Dùng Được Cấp Quyền phải:

(a) không sử dụng Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab cho bất kỳ mục đích nào không được phép theo Hợp Đồng này hoặc dưới bất kỳ hình thức nào trái với bất kỳ luật hoặc quy định hoặc bất kỳ bộ luật, hướng dẫn hay yêu cầu nào; và

(b) không trích xuất, xuất, biên tập, sử dụng, khai thác, phân phối, phân phối lại, phổ biến, sao chép hoặc lưu trữ Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab hoặc Báo Cáo Giao Dịch cho bất kỳ mục đích nào không được cho phép một cách rõ ràng theo Hợp Đồng này; và

(c) bất kỳ thời điểm nào ngay khi có yêu cầu từ Grab hoặc ngay khi chấm dứt hoặc hết hạn Hợp Đồng này, tiêu huỷ và xoá bất kỳ và tất cả Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab (bao gồm các trích xuất và bản sao của chúng) khỏi tất cả các hệ thống nội bộ và hệ thống dự phòng , ngoại trừ các Báo Cáo Giao Dịch có thể được giữ lại chỉ để thực hiện các mục đích nêu tại Điều 10.3.1.

11. Nguồn Dữ Liệu

Ứng Dụng chứa các dữ liệu địa lý được dẫn từ các nguồn sau: 

và thông tin về các địa điểm được truy cập vào ngày 17 tháng 08 năm 2020, từ: 

(i) Cơ quan giao thông đường bộ của Singapore;

(ii) Bản đồ Onemap của Cơ quan quản lý đất đai Singapore

(iii) Cơ quan môi trường quốc gia Singapore;

(iv) Data.gov.sg, và

(v) Hdb.gov.sg

được cung cấp tương ứng theo các điều khoản của Giấy phép dữ liệu mở phiên bản 1.0.

12. Bất Khả Kháng.

Việc một bên không thực hiện theo Hợp Đồng này sẽ được bỏ qua trong phạm vi và trong thời gian mà việc thực hiện là không thể do đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hành động hoặc lệnh hoặc hạn chế của chính phủ, việc không thể thực hiện của nhà cung cấp hoặc nhà thầu, hoặc bất kỳ lý do nào khác mà trong đó, việc không thể thực hiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải do sơ suất của bên không thực hiện

13. Chuyển Nhượng.

Bất kể mọi nội dung được nêu trong Hợp Đồng này, mỗi bên được phép chuyển nhượng Hợp Đồng này mà không cần có sự đồng ý nhưng phải gửi thông báo cho bên kia, liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán toàn bộ vốn chủ sở hữu hoặc tài sản của bên đó. Phụ thuộc vào các quy định ở trên, Hợp Đồng này sẽ mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của một bên

14. Phí Tư Vấn Pháp Lý

Trong bất kỳ tranh tụng nào giữa các bên, bên thắng kiện sẽ được hưởng phí luật sư hợp lý và mọi chi phí của thủ tục tố tụng phát sinh khi thi hành Hợp Đồng này.

E. Chương trình Khách Hàng Thân Thiết GrabRewards

1. Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards là chương trình khách hàng thường xuyên dành cho Người Dùng Ứng Dụng (“Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards” hoặc “GrabRewards”) bằng cách đưa đến cho Người Dùng những ưu đãi, lợi ích phù hợp với quy định pháp luật, như tích lũy điểm thưởng cho Người Dùng tương ứng với mức độ chi tiêu cho các hàng hóa, dịch vụ được tích điểm (“Điểm”), cung cấp các Quà Tặng dưới dạng e-voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu giảm giá, quà tặng miễn phí và các lợi ích khác được đưa ra bởi Grab và/hoặc Đối tác GrabRewards (như định nghĩa dưới đây) như được hiển thị trên danh mục Phần thưởng sẵn có trên Ứng Dụng vào từng thời điểm (“Quà Tặng”).

2. Nếu bạn là Người Dùng có tích lũy Điểm còn thời hạn sử dụng và sử dụng Ứng Dụng, bạn sẽ tự động là thành viên của GrabRewards.

3. Đối tác GrabRewards mong muốn tham gia GrabRewards để cho phép Người Dùng của họ được hưởng các ưu đãi, lợi ích từ Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards. Đối tác GrabRewards có trách nhiệm đảm bảo các Người Dùng tương ứng của họ phải sở hữu tài khoản đang hoạt động trên Ứng Dụng. Trong mọi trường hợp, Grab chỉ phát hành Điểm cho các tài khoản đang hoạt động hợp lệ trên Ứng Dụng.

Quy trình hoạt động Chương Trình GrabRewards:

4. Chương trình GrabRewards được quản lý, điều phối bởi Công ty TNHH GPay Network Việt Nam và/hoặc công ty liên kết của mình (sau đây gọi tắt chung là “Grab”) cho các hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Grab và/hoặc Bên cung ứng Thứ Ba (“Đối tác GrabRewards”).

5. Đối tác GrabRewards cho phép và ủy quyền cho Grab trưng bày các hàng hóa/dịch vụ của họ lên GrabRewards và phân phát Quà Tặng theo thỏa thuận giữa Đối tác GrabRewards và Grab (“Thỏa thuận Khuyến mại”).

5.1 Đối tác GrabRewards có trách nhiệm cung cấp các thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được trưng bày trên GrabRewards, các điều kiện, điều khoản cụ thể về Quà Tặng và thực hiện các nghĩa vụ của họ theo Thỏa Thuận Khuyến mại.

5.2 Đối tác GrabRewards chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc Người Dùng đổi và sử dụng Quà Tặng, đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cùng với Quà Tặng và đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ được quy đổi từ Quà Tặng.

6. Quy trình đổi Quà Tặng:

6.1 Quà Tặng sẽ được hiển thị trong trong mục “Rewards” trên Ứng Dụng của Người Dùng nếu Người Dùng thuộc đối tượng áp dụng của Chương Trình Khuyến Mại. Việc đổi Quà Tặng tuân thủ theo các điều kiện, điều khoản cụ thể của Quà Tặng đó (“Điều khoản Sử dụng Quà Tặng”).

6.2 Quà Tặng được phép đổi trong thời hạn hiệu lực của Quà Tặng đó. Việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quà Tặng chưa được sử dụng sẽ không được áp dụng. Mọi khiếu nại liên quan đến các Quà Tặng đã hết hạn sẽ không được giải quyết.

6.3 Người Dùng có thể đổi Quà Tặng bằng cách xuất trình Quà Tặng dưới dạng điện tử tại các Địa Điểm đổi Quà Tặng (được quy định tại Điều khoản Sử dụng Quà Tặng) để đổi lấy sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Đối tác GrabRewards. Đối với các Quà Tặng mà việc đổi quà phải hẹn trước, Grab có thể yêu cầu Đối tác GrabRewards cung cấp cho Grab và/hoặc Người Dùng một thời gian biểu lịch hẹn và cho phép Người Dùng đặt hẹn với Đối tác GrabRewards, có thể thông qua Grab và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào mà Grab chỉ định. Đối tác GrabRewards đồng ý không được áp dụng thêm bất cứ chi phí, điều kiện hoặc hạn chế bổ sung nào trái hoặc không phù hợp với các điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng Quà Tặng liên quan đến việc đổi Quà Tặng.

6.4 Quà Tặng không thể được bán lại, đổi chác, chuyển giao dưới bất cứ hình thức nào. Quà Tặng không tạo ra, hoặc được sử dụng như một công cụ thanh toán hoặc quy đổi ra giá trị tiền tệ.

6.5 Grab bảo lưu quyền được rút lại, sửa chữa và/hoặc thay đổi bất cứ phần nào của Điều khoản Sử dụng Quà Tặng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Grab bảo lưu quyền vô hiệu, ngừng hoặc quyết định không đủ điều kiện đối với bất kỳ Người Dùng nào trong bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc đăng ký nào mà không cần thông báo trước cho Người Dùng đó trong trường hợp Người Dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này.

7. Đổi, trả, giải quyết khiếu nại:

7.1 Việc đổi, hoàn trả sản phẩm, dịch vụ quy đổi từ Quà Tặng được thực hiện theo chính sách đổi, trả sản phẩm hiện hành của từng Đối tác GrabRewards.

7.2 Đối tác GrabRewards đồng ý chấp nhận việc trả lại sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng và Điều khoản Sử dụng Quà Tặng, tuy nhiên, trong mọi trường hợp (i) sẽ đồng ý việc trả lại sản phẩm bị lỗi hoặc một đơn vị hàng hóa không đạt tiêu chuẩn trong hoặc là một phần của bất kỳ Quà Tặng nào tại mọi thời điểm và thanh toán (hoàn tiền cho Người Dùng đối với) bất kỳ và toàn bộ chi phí liên quan đến việc trả lại sản phẩm đó; và (ii) sẽ không áp dụng một chính sách đổi trả khắt khe hơn so với chính sách đổi trả thông thường mà Đối tác GrabRewards đang áp dụng đối với các khách hàng khác của Đối tác GrabRewards trong điều kiện kinh doanh thông thường của Đối tác GrabRewards.

7.3 Đối tác GrabRewards sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của Người Dùng cũng như các vấn đề chăm sóc khách hàng phát sinh từ sản phẩm, dịch vụ quy đổi từ Quà Tặng, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng Quà Tặng hoặc quá trình quy đổi hoặc việc xúc tiến thực hiện quy đổi của Người Dùng.

7.4 Người Dùng có khiếu nại hoặc nhu cầu đổi, trả Quà Tặng liên hệ trực tiếp với Đối tác GrabRewards cung cấp Quà Tặng để được hỗ trợ giải quyết. Sau khi nhận được yêu cầu đổi, trả, khiếu nại về Quà Tặng, Đối tác GrabRewards phải nỗ lực giải quyết, phản hồi cho Người Dùng có yêu cầu theo đúng quy định, chính sách của mình. Đối tác GrabRewards có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý khiếu nại của Người Dùng về Quà Tặng cho Grab, ghi rõ lý do đổi trả, khiếu nại, hướng xử lý v.v… để hai bên lưu trữ thông tin và giải quyết các tranh chấp phát sinh sau này (nếu có). Grab có thể liên hệ với Người Dùng có khiếu nại để kiểm tra thực tế.

7.5 Đối tác GrabRewards phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tổn thất gây ra cho Người Dùng sử dụng Quà Tặng của Đối tác GrabRewards, khi chứng minh được lỗi do Đối tác GrabRewards gây ra.

7.6 Trong quá trình hoạt động, các tranh chấp phát sinh giữa Grab và Đối tác GrabRewards sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, áp dụng các điều khoản tại Thỏa thuận khuyến mại giữa hai bên. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới việc sử dụng Quà Tặng trên Ứng Dụng giữa Người Dùng và Đối tác GrabRewards trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên. Nếu các bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải thì có quyền đưa tranh chấp đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết và áp dụng pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Grab cam kết sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng khi có yêu cầu từ các cơ quan này.

Điểm GrabRewards

8. Tích lũy điểm

8.1 Grab sẽ tích Điểm cho Hội viên GrabUnlimited dựa trên giá trị hàng hóa và/hoặc dịch vụ bạn đã mua sắm, sử dụng tại Ứng Dụng.

8.2 Điểm này thuộc về cá nhân và không được mua bán, chuyển nhượng, đổi chác hay quy đổi thành giá trị hoặc lợi ích nào khác trong bất cứ trường hợp nào. Trừ khi được thông báo bởi Grab, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Điểm không được xem, giải thích, hoặc được sử dụng một công cụ thanh toán và không có giá trị tiền tệ bất kể các Điểm đó có được như thế nào. Điểm không được trả bằng tiền, bao gồm các các Điểm đã bị mất hoặc không sử dụng.
8.3 Số Điểm được tính trên cơ sở từng giao dịch riêng biệt và được làm tròn lên hàng đơn vị gần nhất nếu phần số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0.5 Điểm, và được làm tròn xuống hàng đơn vị gần nhất nếu phần số thập phân nhỏ hơn 0.5 Điểm.

8.4 Grab có toàn quyền quyết định, thay đổi, điều chỉnh thể lệ chương trình tích điểm, bao gồm không giới hạn: đối tượng được tích điểm, giao dịch được tích điểm, tăng hoặc giảm tỷ lệ tích lũy Điểm thưởng cho mỗi giao dịch đủ điều kiện tích điểm.

9. Thời Hạn Hiệu Lực của Điểm

9.1 Thời hạn của Điểm được quyết định bởi Grab từng thời kỳ bằng thông báo gửi đến bạn và/hoặc thông báo công khai trên Ứng Dụng.

9.2 Bạn phải đổi Điểm trong thời hạn hiệu lực của Điểm. Điểm tích lũy sẽ tự động bị thu hồi và sẽ không được phục hồi và/hoặc gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực của Điểm.

10. Quy đổi Điểm

10.1 Nếu bạn tuân thủ với tất cả điều khoản và điều kiện này và đã tích lũy đủ Điểm theo yêu cầu, bạn có thể chọn và quy đổi thành Quà Tặng đang có sẵn trên Ứng Dụng. Dựa trên chấp thuận và thông báo chính thức từ Grab, Điểm có thể được dùng để hưởng giảm giá khi mua sắm sản phẩm, và/hoặc sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng và/hoặc các Đối tác GrabRewards theo cơ chế đổi Điểm được thông báo từ mỗi Đối tác GrabRewards cụ thể từng thời kỳ.

10.2 Điểm mà bạn đã quy đổi thành công không được hoàn lại hoặc quy đổi lại trong mọi trường hợp.

10.3 Grab có thể từ chối yêu cầu của bạn để quy đổi Điểm trong trường hợp không có đủ Điểm tích lũy để quy đổi thành một Quà Tặng cụ thể, hoặc khi Quà Tặng không còn hiển thị hoặc Đối tác GrabRewards không còn hàng, hoặc có lỗi đối với số Điểm mà bạn mong muốn dùng để quy đổi thành Quà Tặng, v.v.

10.4 Bạn có thể kiểm tra số dư Điểm và việc quy đổi quà tặng trên Ứng Dụng.

11. Hội viên tích điểm thưởng: Chương trình tích điểm GrabRewards chỉ áp dụng cho Người Dùng đã đăng ký và mua thành công gói hội viên GrabUnlimited (“Hội Viên GrabUnlimited”/“Hội Viên”).

12. Điều kiện, điều khoản của chương trình tích điểm GrabRewards, như: tỷ lệ tích lũy điểm thưởng, giao dịch được tích điểm thưởng, thời hạn sử dụng điểm thưởng… có thể được Grab điều chỉnh, thay đổi từng thời kỳ bằng thông báo công khai trên các kênh truyền thông của Grab, như trang web chính thức của Grab tại http://www.grab.com, hoặc email hoặc tin nhắn thông báo trong Ứng Dụng.

13. Việc quy đổi mang tính gian dối, lừa đảo hoặc lạm dụng sẽ có thể dẫn đến việc hủy số Điểm đã tích lũy cũng như chấm dứt tư cách hội viên của Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards, tùy vào mọi quyết định của Grab.

Quyền và Nghĩa vụ

14. Quyền và nghĩa vụ của Grab

14.1 Quyền của Grab

(a) Ban hành các thủ tục và các điều kiện áp dụng cho Người Dùng, Đối tác GrabRewards liên quan đến Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards trên Ứng Dụng;

(b) Từ chối hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả các quyền và lợi ích liên quan đến GrabRewards của Người Dùng và/hoặc Đối tác GrabRewards trong những trường hợp sau đây:

i. Người Dùng và/hoặc Đối tác GrabRewards cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, không đầy đủ hoặc vi phạm các quy định pháp luật Việt Nam;

ii. Người Dùng và/hoặc Đối tác GrabRewards vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Grab.

(c) Thay đổi Điều khoản sử dụng GrabRewards, phí dịch vụ và các thay đổi khác từng thời kỳ mà không cần thông báo trước cho Người Dùng và/hoặc Đối tác GrabRewards, nếu phù hợp.

(d) Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Grab bảo lưu tại mọi thời điểm các quyền sau đây:

i. thay thế, điều chỉnh hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards (bao gồm việc bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào);

ii. chấm dứt hoặc điều chỉnh nội dung Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards;

iii. thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính lại bất kỳ số Điểm nào đã được thưởng;

iv. thay đổi số Điểm yêu cầu để quy đổi thành các Quà Tặng cụ thể hoặc thay thế bất kỳ Quà Tặng nào bằng bất kỳ lợi ích nào có giá trị tương tự;

v. thay đổi số Điểm được tích lũy tính trên giá trị thanh toán thực tế của các dịch vụ vận tải hành khách hợp lệ;

vi. điều chỉnh các điều kiện và yêu đối với việc tích lũy Điểm;

vii. điều chỉnh hoạt động có thể tích lũy Điểm;

viii. điều chỉnh phương thức sử dụng để tính số Điểm thưởng;

ix. thu hồi hoặc chấm dứt việc thưởng Điểm cho bạn;

x. sửa đổi yêu cầu áp dụng đối với Điểm hoặc các yêu cầu khác để nâng hoặc duy trì hạng hội viên;

xi. thay đổi hoặc hủy bỏ các lợi ích có liên quan đến một hạng hội viên cụ thể; và

xii. sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm áp dụng.

(e) Grab có thể tạm hoãn việc tính và cộng dồn số Điểm được tích lũy để xác nhận, điều chỉnh những lỗi sai trong việc tính toán hoặc điều chỉnh phép tính khi thấy cần thiết và sẽ thông báo cho bạn qua Ứng Dụng, hoặc gửi tin nhắn đến số điện điện hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn.

(f) Grab, có toàn quyền quyết định mà không cần phải thông báo trước cho Người Dùng, từ chối việc đổi Quà Tặng, đổi Điểm cho bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Số điểm không đủ để đổi Quà Tặng cụ thể;

ii. Quà Tặng không còn tồn tại hoặc đã hết hàng tại Đối tác GrabRewards,
iii. Điểm sử dụng để đổi Quà Tặng được phát hành sai cho bạn;

iv. Grab có nghi ngờ hợp lý rằng việc đổi Điểm có dấu hiệu đáng ngờ, phạm pháp hoặc phạm tội hoạc Điểm có được do hành vi không trung thực hoặc gian dối hoặc lừa gạt.

14.2. Nghĩa vụ của Grab

(a) Grab sẽ tổ chức giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mại của Đối tác GrabRewards đến các Người Dùng trên cơ sở Thỏa thuận Khuyến mại.

(b) Grab có trách nhiệm yêu cầu các Đối tác GrabRewards phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại.

(c) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc thúc đẩy giao dịch của các Người Dùng, Đối tác GrabRewards trên Ứng Dụng.

15. Quyền và Trách nhiệm của Người Dùng

15.1 Quyền của Người Dùng: Người Dùng được nhận và tận hưởng lợi ích từ Quà Tặng, Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards trên Ứng Dụng theo các điều kiện của chương trình khuyến mại và các Điều khoản sử dụng GrabRewards tại đây.

15.2 Nghĩa vụ của Người Dùng

(a) Không được sử dụng Quà Tặng, Điểm trên Ứng Dụng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, gây hại đến quyền lợi của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Trong trường hợp vi phạm thì Người Dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.Người Dùng không được gian lận, lạm dụng và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động không trung thực nào liên quan đến Chương trình Khách hàng thân thiết GrabRewards. Trường hợp Grab xác minh được vi phạm của bạn hoặc nghi ngờ bạn có thực hiện hành vi vi phạm điều khoản này, Grab có toàn quyền áp dụng các biện pháp mà Grab cho là cần thiết để ngăn chặn, xử lý vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn: thu hồi, hủy Điểm tích lũy, hủy tư cách thành viên của Người Dùng trong Chương trình Khách hàng thân thiết GrabRewards và/hoặc tạm ngưng, hạn chế, chấm dứt tài khoản người dùng của bạn hoặc bất kỳ quyền truy cập nào trên Ứng Dụng Grab do Grab xác định.

(b) chịu các chi phí, thuế, lệ phí, khiếu nại hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ việc cấp Điểm, Quà Tặng cho Người Dùng, quy đổi Điểm và/hoặc việc sử dụng Quà Tặng đã quy đổi và tất cả chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến các vấn đề đó.

16. Quyền và Trách nhiệm của Đối tác GrabRewards

16.1 Quyền của Đối tác GrabRewards

Đối tác GrabRewards được đăng ký và tham gia Chương trình khách hàng thân thiết GrabRewards, theo đó các sản phẩm, dịch vụ của họ sẽ được quảng cáo và khuyến mại trên Ứng Dụng.

16.2 Nghĩa vụ của Đối tác GrabRewards:

(a) Đối tác GrabRewards cam kết những thông tin cung cấp cho Grab và những thông tin đăng tải lên Ứng Dụng là đầy đủ và chính xác và cập nhật.

(b) Đối tác GrabRewards cam kết đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại và/hoặc dùng để quy đổi Quà Tặng theo các Chương Trình Khuyến Mại; đảm bảo tính hiệu lực và khả dụng của các Quà Tặng do Grab đại diện cho Đối tác GrabRewards phát hành, phân phối; đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ được quy đổi theo Quà Tặng phải luôn được có sẵn và cung cấp khi được Người Dùng yêu cầu sử dụng dụng Quà Tặng.

(c) Đối tác GrabRewards sẽ chịu trách nhiệm duy trì cơ sở vật chất thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đào tạo nhân viên, các biện pháp kiểm soát nội bộ và chất lượng và thiết bị kỹ thuật) để tuân thủ với tất cả các nghĩa vụ của Đối tác GrabRewards được quy định tại đây và tại Thỏa thuận khuyến mại. Đối tác GrabRewards cam đoan và bảo đảm rằng Đối tác GrabRewards tại mọi thời điểm đã có đầy đủ các giấy chứng nhận, giấy phép, sự cho phép và chấp thuận cần thiết để thực hiện việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ được khuyến mại và được quy đổi theo Quà Tặng tại Chương Trình Khuyến Mại.

(d) Đối tác GrabRewards cam kết không sử dụng dịch vụ GrabRewards hoặc quyền thành viên của họ cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, lũng đoạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường.

(e) Chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh liên quan đến Quà Tặng, sản phẩm, dịch vụ được quy đổi từ Quà Tặng, việc đổi Điểm và bồi thường tất cả các thiệt hại cho Grab, Người Dùng hoặc bất cứ bên thứ ba nào do lỗi của Đối tác GrabRewards (bất kể do cố ý hay do bất cẩn).

F. MUA VÀ SỬ DỤNG THẺ QUÀ TẶNG

Mua Thẻ Quà Tặng cho Người Dùng

1. Mục này áp dụng cho việc mua và sử dụng thẻ quà tặng kỹ thuật số dành cho Người Dùng (“Thẻ Quà Tặng”) trên Nền Tảng, bao gồm việc mua với số lượng lớn.

2. Bạn phải có tài khoản Grab hợp lệ để mua Thẻ Quà Tặng.

3. Nếu bạn đang gửi Thẻ Quà Tặng, bạn thừa nhận và xác nhận rằng

 • Người nhận dự kiến của bạn có thể xem tên tài khoản Grab của bạn;
 • Bạn có trách nhiệm đảm bảo các thông tin giao hàng (ví dụ: tên, số điện thoại, quốc gia của người nhận) mà bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Thẻ Quà Tặng không thể giao hoặc được giao tới một người nhận không xác định nếu các thông tin mà bạn cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ;

4. Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào khả dụng do Grab cung cấp. Nếu bạn mua Thẻ Quà Tặng cho người dùng ở nước ngoài, số tiền mua Thẻ Quà Tặng sẽ được tính bằng nội tệ của người nhận và tỷ giá hối đoái sẽ được xác định bởi công ty phát hành thẻ của bạn.

5. Tất cả các giao dịch mua Thẻ Quà Tặng là cuối cùng và bạn không thể hủy bỏ hoặc trao đổi.

6. Grab có quyền từ chối xử lý hoặc chấp nhận bất kỳ giao dịch mua Thẻ Quà Tặng nào mà không cần cung cấp lý do. Bạn sẽ được hoàn lại tiền trong trường hợp Grab hủy giao dịch mua Thẻ Quà Tặng của bạn. Grab sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc Grab từ chối hoặc hủy bỏ giao dịch mua Thẻ Quà Tặng.

7. Bạn có trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với đơn vị phát hành thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ khác của bạn.

Mua Thẻ Quà Tặng cho Doanh Nghiệp

8. Mục này áp dụng cho việc mua Thẻ Quà Tặng trả trước bởi các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Trong vòng 05 (năm) ngày sau khi bạn hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, Grab sẽ phát hành phiếu thu cho tổng giá trị đơn hàng Thẻ Quà Tặng của bạn (“Đơn Hàng”). Để tránh hiểu nhầm, Grab sẽ không xuất hoá đơn giá trị gia tăng đối với Đơn Hàng theo quy định của cơ quan thuế.

9. Grab bảo lưu quyền tạm dừng bất kỳ hoạt động chuyển giao Thẻ Quà Tặng nào, tạm ngừng kích hoạt bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào và/ hoặc chấm dứt Đơn Hàng Thẻ Quà Tặng mà không cần thông báo và không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn trong trường hợp:

 • giao dịch hoặc bất kỳ phần nào trong giao dịch là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm tội nào hoặc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc bị nghi ngờ là gian lận, bất hợp pháp hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm tội nào;
 • bạn thực hiện bất kỳ thỏa thuận tự nguyện nào với các chủ nợ của mình hoặc trở thành đối tượng của bất kỳ quyết định hành chính, thanh lý hoặc giải thể nào;
 • tài sản của bạn bị quản lý bởi một người quản lý tài sản được chỉ định;
 • bạn đình chỉ hoặc đe dọa đình chỉ bất kỳ khoản thanh toán nào dưới đây hoặc đe dọa ngừng hoạt động kinh doanh.

10. Tất cả các Đơn Hàng là cuối cùng và không thể bị hủy bỏ bởi bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo chi tiết Đơn Hàng ví dụ loại Thẻ Quà Tặng, các mệnh giá, số lượng, địa chỉ email của người nhận là chính xác. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Thẻ Quà Tặng không thể giao hoặc được giao tới một người nhận không xác định nếu các chi tiết mà bạn cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn cam kết về việc có đủ thẩm quyền (ví dụ: có đủ chấp thuận cần thiết) để cung cấp địa chỉ email người nhận cho Grab nhằm phục vụ cho việc giao nhận.

11. Trong trường hợp được Grab cho phép, bạn có thể nhận Thẻ Quà Tặng trong Đơn Hàng của mình theo từng đợt. Thẻ Quà Tặng sẽ được gửi đến người nhận được chỉ định bởi bạn trong vòng ba (03) ngày làm việc sau khi Grab nhận được hướng dẫn bằng văn bản của bạn phù hợp với các thông tin chi tiết trong Đơn Hàng. Thẻ Quà Tặng trong Đơn Hàng của bạn phải được sử dụng trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày Grab giao mã điện tử và phát hành phiếu thu cho bạn, bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào chưa được sử dụng trong thời hạn trên sẽ bị hủy bỏ.

12. Grab sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, dù phát sinh từ hợp đồng, sai lầm hay các hình thức khác, đối với (a) bất kỳ tổn thất kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm thiệt hại về lợi nhuận, tiết kiệm, chi tiêu thương mại) hoặc (b) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hệ quả, ngẫu nhiên, đặc thù, mang tính trừng phạt phát sinh liên quan đến việc cung cấp Thẻ Quà Tặng theo các điều khoản này. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân do sơ suất hoặc gian lận gây ra.

13. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Grab, các bên cấp li-xăng cho Grab và công ty mẹ, công ty liên kết, công ty con, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của mỗi bên không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc các khoản phạt theo quy định) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) bất kỳ Đơn Hàng nào do bạn hoặc nhân danh bạn đặt, (b) việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, dù có hoặc không được dẫn chiếu ở đây và (c) việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Thẻ Quà Tặng.

14. Bạn không được sử dụng tên, logo hoặc nhãn hiệu của Grab mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Grab. Grab có thể rút lại sự đồng ý đã cấp trước đó vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn.

15. Bằng việc Đặt Hàng, bạn đồng ý và  xác nhận rằng Thẻ Quà Tặng phải được sử dụng phù hợp với các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây. Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo Thông báo bảo mật của Grab để được giải thích cách Grab thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân thông qua việc sử dụng các trang web và ứng dụng di động của Grab.

Sử Dụng Thẻ Quà Tặng

16. Mục này áp dụng cho việc sử dụng Thẻ Quà Tặng của Người Dùng.

17. Bạn phải có tài khoản Grab hợp lệ để nhận và quy đổi Thẻ Quà Tặng. Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi, chuyển hoặc nhận Thẻ Quà Tặng.

18. Việc quy đổi và sử dụng Thẻ Quà Tặng phải tuân theo các điều kiện sử dụng được quy định cho mỗi Thẻ Quà Tặng, bao gồm:

 • loại hình hàng hóa/dịch vụ Grab hoặc (các) thương nhân mà Thẻ Quà Tặng có thể được quy đổi;
 • quốc gia có thể quy đổi Thẻ Quà Tặng;
 • Ngày hết hạn; và
 • bất kỳ hạn chế nào khác được thông báo bởi Grab.

19. Thẻ Quà Tặng chỉ có thể được quy đổi trên Ứng Dụng Grab. Người Dùng nên đảm bảo đã tải phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Grab.

20. Grab sẽ không thay thế, trao đổi hoặc hoàn trả bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào đã hết hạn.

21. Thẻ Quà Tặng không thể chuyển giao cho một tài khoản Grab khác.

22. Mỗi Thẻ Quà Tặng chỉ có thể được quy đổi một lần. Bất kỳ giá trị nào của Thẻ Quà Tặng chưa được sử dụng sẽ bị hủy bỏ. Nếu giá trị giao dịch của bạn vượt quá giá trị của Thẻ Quà Tặng, bạn sẽ phải thanh toán thêm số tiền còn thiếu. Thẻ Quà Tặng có thể không được áp dụng cho phí nền tảng của Grab.

23. Grab không chịu trách nhiệm và không bảo đảm chất lượng của các sản phẩm và/ hoặc giải pháp mà Thẻ Quà Tặng được quy đổi.

24. Thẻ Quà Tặng không được sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá khác, trừ khi có quy định khác.

25. Grab sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Thẻ Quà Tặng được bán bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

26. Thẻ Quà Tặng không thể quy đổi thành tiền mặt.

27. Grab có thể thực hiện bất kỳ hành động nào đối với việc sử dụng Thẻ Quà Tặng bất hợp pháp hoặc gian lận, bao gồm đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản Grab của bạn và hủy Thẻ Quà Tặng mà không cần bồi hoàn.

G. GÓI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO THƯƠNG NHÂN

1. Gói Thương Mại Điện Tử (“Gói TMĐT”) là các đề xuất dịch vụ của Grab, chẳng hạn như dịch vụ gói dịch vụ thúc đẩy hiển thị, gói dịch vụ chiến dịch và các gói dịch vụ khác mà Grab có thể cung cấp tùy từng thời điểm (“Dịch Vụ”) mà bạn sẽ có thể hưởng một số quyền hạn và ưu đãi nhất định bằng cách tham gia hoặc thể hiện sự quan tâm đến Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng và/hoặc Nền tảng, căn cứ theo điều khoản và điều kiện dưới đây.

2. Điều Khoản Dịch Vụ của Gói TMĐT này là phụ lục của (i) bất kỳ và/hoặc tất cả các hợp đồng dịch vụ về Gói TMĐT mà bạn đồng ý với Grab (“Hợp đồng”) hoặc (ii) bất kỳ yêu cầu nào của bạn tham gia Gói TMĐT (bao gồm chiến dịch tiêu điểm) thông qua Ứng dụng và/hoặc nền tảng Quản Lý Tiếp Thị (“Yêu Cầu Tham Gia”).

3. Điều Khoản Dịch Vụ của Gói TMĐT này phụ thuộc vào (i) hợp đồng thương nhân Grab mà bạn đã ký với Grab khi bạn tham gia làm thương nhân Grab (“Thỏa thuận”) và (ii) Điều Khoản Dịch Vụ: Vận tải, Giao nhận và Thương mại (“Điều Khoản Sử Dụng”) và (iii) các chính sách liên quan khác của Grab và quy tắc ứng xử được áp dụng cho bạn (sau đây gọi chung là “Điều Khoản Chính”).

4. Bất kỳ cụm từ được viết hoa nào nhưng không được định nghĩa tại đây sẽ có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Chính (trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác); và các lưu ý đặc biệt sẽ cần được tham chiếu đến (các) phần quy định về hoạt động tiếp thị nêu tại Điều Khoản Sử Dụng.

5. Bạn sẽ được xem là đã đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ của Gói TMĐT này mà có thể được điều chỉnh theo từng thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc tham gia Gói TMĐT thông qua Hợp đồng hoặc Yêu Cầu Tham Gia, sau khi có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Điều Khoản Dịch Vụ Gói TMĐT, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi trong Điều Khoản Dịch Vụ Gói TMĐT.

6. Bên cạnh những nội dung nêu trên, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các chi tiết đề xuất của Gói TMĐT như được cung cấp trong Hợp đồng hoặc Yêu Cầu Tham Giam, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thông tin liên quan đến mô tả chương trình, (ii) thời hạn liên quan, (iii) các thay đổi về phí dịch vụ/ hoa hồng (nếu có) trong thời hạn chương trình, (iv) các cửa hàng đủ điều kiện tham gia, (v) (các) nghĩa vụ tài trợ và chi phí, (vi) bất kỳ phương án cấn trừ cụ thể nào và tài sản tiếp thị được bao gồm, và (vii) bất kỳ điều khoản nào khác được đồng ý. Bạn đồng ý và hiểu rằng việc bạn tham gia Gói TMĐT thông qua Hợp đồng hoặc Yêu Cầu Tham Gia của bạn sẽ phải nhận được sự đồng ý của Grab.

7. Để cung cấp Dịch Vụ cho bạn, bạn ủy quyền cho Grab thực hiện các hoạt động dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. thực hiện các chương trình khuyến mại;

b. các khoản đầu tư và sáng kiến về chiến dịch/ tiếp thị,

và/ hoặc bất kỳ sáng kiến nào khác theo thời gian miễn là liên quan đến Dịch Vụ, dù đó là sự kết hợp của các hoạt động hoặc là một hoạt động cụ thể. Bạn đồng ý và tại đây ủy quyền Grab để thực hiện cũng như sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ như logo) cho mục đích thực hiện Dịch Vụ (sau đây gọi là “Hoạt động Tiếp thị“).

8. Bạn đồng ý rằng Grab sẽ sử dụng các nỗ lực và cân nhắc hợp lý về mặt thương mại để tiếp thị các sản phẩm và/hoặc nhà hàng của Thương nhân và cung cấp thông tin/ báo cáo cần thiết cho Thương nhân, để theo dõi kết quả của các Hoạt động Tiếp thị. Bạn biết và đồng ý rằng Grab không đảm bảo bất kỳ mức hiệu suất nào và/hoặc kết quả của các Hoạt động Tiếp thị.

9. Bạn đồng ý rằng số tiền được thanh toán cho Grab sẽ bị áp dụng chính sách thuế hiện hành, phí và/ hoặc bất kỳ chi phí theo quy định và bất kỳ loại thuế mới nào có thể được áp dụng bất cứ lúc nào, và bạn sẽ có trách nhiệm thanh toán các loại thuế đó đối với số tiền dựa trên (các) Gói TMĐT và/ hoặc Dịch Vụ.

10. Bạn đồng ý rằng Grab, theo quyết định riêng của mình, có quyền quyết định phân bổ ngân sách chiến dịch đã thỏa thuận theo Hợp đồng hoặc Yêu Cầu Tham Gia để thực hiện Hoạt động Tiếp thị. Theo đó, bạn cũng đồng ý thêm rằng bất kỳ chi phí nào mà bạn đã thanh toán cho Grab để thực hiện các Hoạt động Tiếp thị sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

11. Bạn hiểu và đồng ý rằng thời gian của Gói TMĐT sẽ tiếp tục cho đến khi:

a. Thời hạn của Hợp đồng kết thúc; HOẶC

b. Thương Nhân quyết định kết thúc Gói TMĐT trước thời hạn và phải gửi yêu cầu chấm dứt Gói TMĐT bằng văn bản thông qua các phương tiện mà Grab triển khai cho mục đích này tùy từng thời điểm (“Yêu Cầu Chấm Dứt”). Yêu Cầu Chấm Dứt phải được sự đồng ý của Grab. Trừ khi và cho đến ngày bạn nhận được xác nhận của Grab rằng Yêu Cầu Chấm Dứt đã được chấp thuận, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả cho Grab; HOẶC

c. Grab hủy hoặc tạm ngừng Gói TMĐT.

12. Bạn đồng ý rằng Grab có quyền sửa đổi Gói TMĐT hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ này, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào có hoặc không cần phải thông báo cho bạn.

13. Bạn hiểu rằng Hợp đồng hoặc Yêu Cầu Tham Gia được đính kèm với Điều Khoản Dịch Vụ Gói TMĐT này (được gọi chung là “Hợp đồng về Gói TMĐT“) đóng vai trò là một tài liệu bổ sung/ các thỏa thuận phụ/ sửa đổi và/hoặc các hình thức tài liệu khác theo đó, cùng với Thỏa thuận thương nhân hiện tại của bạn với Grab, và sẽ được coi là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận đó.

14. Bạn đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực và không thay đổi. Nếu có bất kỳ điều khoản cụ thể nào trong Hợp đồng về Gói TMĐT mâu thuẫn với Thỏa thuận, các bên đồng ý rằng (các) điều khoản cụ thể theo Hợp đồng về Gói TMĐT sẽ được ưu tiên áp dụng.

H. GRABMART SIÊU TỐC 

1. Ứng Dụng cho phép bạn lựa chọn và đặt hàng hóa được cung cấp và vận hành bởi Grab trên Ứng Dụng (“Hàng Hóa”), để các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba giao cho bạn (“Đối Tác Giao Hàng”) trong khoảng thời gian quy định trên Nền Tảng hoặc được Grab thông báo. Grab không kiểm soát các Đối Tác Giao Hàng nào trong số này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đặt sẽ tùy thuộc vào tính sẵn có Hàng Hóa và tính khả thi của địa điểm của các bên liên quan và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng.

2. Tất cả các đặt hàng và yêu cầu giao hàng thực hiện trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng”) được xem là đã được xác nhận. Bạn không được quyền hủy Đơn Hàng sau khi bạn đã nhận được xác nhận. Nếu bạn hủy Đơn Hàng sau khi đã được xác nhận, bạn vẫn phải thanh toán đầy đủ phí áp dụng bất kể đơn hàng đã được Grab và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng chuẩn bị hoặc được giao hàng hay chưa. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng khi (i) việc hủy bỏ được thực hiện sau khi Grab bắt đầu chuẩn bị đóng gói Đơn Hàng hoặc (ii) bạn không xuất hiện tại địa điểm giao hàng hoặc (iii) không thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại sau 10 phút kể từ khi Đối Tác Giao Hàng đến địa điểm do bạn chỉ định qua Ứng Dụng. Grab có toàn quyền giữ lại và khấu trừ các khoản chi phí giao hàng chưa thanh toán bằng bất kỳ hình thức thanh toán nào mà Grab cho là phù hợp.

3. Sau khi bạn đặt Đơn Hàng thành công, Grab và/hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp hoặc liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết về đơn hàng, bất kỳ thay đổi nào trong đơn đặt hàng (ví dụ: do không có sẵn), giá phải trả hoặc bất kỳ thay đổi nào và/ hoặc thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, Grab không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận riêng nào giữa bạn và Đối Tác Giao Hàng về việc sửa đổi và/ hoặc hủy đơn hàng khi mà các thỏa thuận đó không được xác nhận và ghi nhận trên Ứng Dụng.

4. Grab và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể không xử lý Đơn Hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại tại thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận Đơn Hàng hoặc không thể thực hiện được nếu địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng hoặc các mặt hàng được đặt không có sẵn. Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối giao hàng nếu đơn hàng không được đóng gói tốt hoặc nếu quá lớn hoặc quá nặng để vận chuyển.

5. Giá của các Hàng Hóa hiển thị trên Ứng Dụng được xác định bởi Grab và được công bố để bạn biết thông tin. Grab có toàn quyền quyết định giá của Hàng Hóa trên GrabMart Siêu Tốc.

6. Giá của các Hàng Hóa trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác vì các lý do như sự cố kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm bị lỗi thời, được phản ánh không chính xác và trong trường hợp đó, Grab có thể hủy (các) Đơn Hàng của bạn. Trong mọi trường hợp, Grab sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) phát sinh từ việc đó.

7. Hình ảnh về Hàng Hóa được cung cấp trên Nền Tảng chỉ mang tính chất minh họa. Grab đã nỗ lực cao nhất để hiển thị hình ảnh với màu sắc của Hàng Hóa một cách chính xác nhất có thể. Một số hình ảnh cho Hàng Hóa có thể đã lỗi thời và chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu sắc hiển thị trên thiết bị của bạn sẽ chính xác. Sản phẩm tươi sống có thể thay đổi so với hình ảnh vì những sản phẩm đó không bao giờ giống nhau ngay cả khi chúng có nguồn gốc từ cùng một nhà cung cấp hoặc cùng một loại.

8. Nếu bạn muốn sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ mã khuyến mại hoặc giảm giá nào, bạn phải nhập mã khuyến mại hoặc giảm giá có sẵn khi thanh toán Đơn Hàng. Tất cả các mã khuyến mại và giảm giá phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể, loại trừ lẫn nhau và không thể kết hợp với các chương trình khuyến mại khác, trừ khi có quy định khác. Giá phải trả cho mặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống giảm giá có thể được làm tròn và sẽ được nêu trên trang thanh toán cho đơn hàng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận các mã khuyến mại và giảm giá được nhập sau khi quá trình thanh toán đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí phải chịu hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do hành vi trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc gian lận của bất kỳ mã khuyến mại và giảm giá nào.

9. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện sử dụng bất kỳ mã khuyến mại và giảm giá nào theo các phương thức bất hợp pháp hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn. Căn cứ vào thỏa thuận hoặc thu xếp giữa bạn và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn sẽ không được quyền tiếp tục sử dụng các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá áp dụng cho Đơn Hàng đã đặt trước đó. Trong các trường hợp này, Grab có quyền gỡ bỏ các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã áp dụng đối với các đơn hàng đã đặt trước đó hoặc ngược lại tiến hành các bước cần thiết để điều chỉnh các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã bị sử dụng sai.

10. Tất cả Hàng Hóa được bán trên GrabMart Siêu Tốc được bán nguyên trạng và không được đóng gói lại, lắp ráp lại hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách thức, hình dạng hoặc hình thức nào. Hàng Hóa được đóng gói sẵn, lắp ráp, sửa đổi được cung cấp từ các đơn vị phân phối, đơn vị sản xuất hoặc đơn vị bán buôn khác nhau.

11. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết mà bạn nhập cho Đơn Hàng trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. Grab sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không thể giao Hàng Hóa vì lý do bạn nhập sai chi tiết giao hàng trên Ứng Dụng. Bạn hiểu và đồng ý rằng trong quá trình phân phối Hàng Hóa thông thường, Grab và/hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho người nhận. GrabMart Siêu Tốc không được cung cấp như một dịch vụ ẩn danh. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định lựa chọn người nhận của bạn và Grab sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà bạn phải gánh chịu hoặc gây ra cho bạn hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc lý do bạn muốn ẩn danh thông qua việc sử dụng GrabMart Siêu Tốc.

12. Nếu bạn hoặc người nhận Hàng Hóa dự kiến không có mặt tại địa điểm giao hàng được chỉ định, Đối Tác Giao Hàng có thể để đơn đặt hàng của bạn mà không có người trông coi tại hoặc trước trụ sở của địa điểm giao hàng được chỉ định và Hàng Hóa sẽ được coi là đã được giao. Sau khi giao Hàng Hóa, mọi trách nhiệm liên quan đến việc chậm dỡ hàng, mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, làm bẩn hoặc cầm giữ các Hàng Hóa (bao gồm nhưng không giới hạn ở vật chứa đựng và bao bì) sẽ được chuyển giao cho bạn dù nguyên nhân gây ra dù trực tiếp hoặc gián tiếp là từ bạn hoặc từ bất kỳ người nào thay mặt bạn.

13. Bằng việc đặt đơn hàng mua sản phẩm bia hoặc rượu (“Đơn Hàng Có Cồn”) bạn đảm bảo rằng bạn (i) đủ mười tám (18) tuổi và (ii) hoàn toàn hiểu rõ rằng uống bia hoặc rượu có thể gây hại cho sức khỏe. Trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng cuối cùng của Đơn Hàng Có Cồn này, bạn theo đó cũng đảm bảo rằng người nhận và sử dụng đơn hàng này (“Người Nhận”) sẽ luôn luôn đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

14. Đối Tác Giao Hàng có quyền yêu cầu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn hoặc của Người Nhận để xác nhận độ tuổi, hoặc có quyền từ chối giao Đơn Hàng Có Cồn cho bất kỳ người nhận nào mà tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi có dấu hiệu nghi ngờ không đủ 18 tuổi, hoặc cho bất kỳ người nào đang có dấu hiệu chịu sự tác động của cồn hoặc chất kích thích tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi và trong trường hợp đó, bạn đồng ý rằng Grab, Đối Tác Giao Hàng không có nghĩa vụ hoàn trả lại khoản đã thanh toán cho Đơn Hàng Có Cồn đó.

15. Trường hợp bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn hoàn toàn đồng ý gánh chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh, đồng thời cam kết bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Grab, Đối Tác Giao Hàng, hoặc bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba nào khác cho Grab, các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác của Grab (“Bên Bị Thiệt Hại”), khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và khiếu kiện và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, các khoản dàn xếp, khoản phạt, chi phí thực tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí tố tụng giải quyết tranh chấp) mà Bên Bị Thiệt Hại phải gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hành vi cố tình lừa dối, thao túng, che giấu với Grab, Đối Tác Giao Hàng, khỏi những thông tin sai sự thật hoặc vi phạm các cam kết, tuyên bố, và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế độ tuổi như quy định trên đây.

16. Grab sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời hứa hoặc khiếu nại nào liên quan đến Hàng Hóa không phải do chúng tôi, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi đưa ra.

17. Grab có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, giới hạn việc bán Hàng Hóa và hoặc Dịch Vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Tùy từng trường hợp, Grab có thể thực hiện quyền này. Grab có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ Hàng Hóa và Dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp.

18. Tất cả các mô tả về Hàng Hóa hoặc giá cả Hàng Hóa có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

I. ĐIỀU KHOẢN GRABADS

Điều khoản này áp dụng cho những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo GrabAds (người quảng cáo) để thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua ứng dụng Grab. Nếu bạn đồng ý sử dụng dịch vụ này, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật, quy định hiện hành áp dụng cho dịch vụ quảng cáo và các luật địa phương nơi phát hành quảng cáo. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm hoãn tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định của Điều Khoản GrabAds này..

Mô tả Nội dung

Quảng cáo của bạn phải:

 1. Có nội dung phù hợp để công chúng tiếp cận;
 2. Phản ánh chính xác nội dung của trang đích đến (landing page);
 3. Rõ ràng và chính xác với người tiêu dùng;
 4. Chỉ quảng bá những sản phẩm/dịch vụ mà bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền bán lại hoặc phân phối;
 5. Không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và
 6. Tuân thủ hướng dẫn về nội dung không phù hợp và nhạy cảm trên GrabAds, GrabFood và GrabMart (“Hướng Dẫn”).

Mô tả Nội dung nêu trên áp dụng cho bất kỳ và tất cả các quảng cáo mà bạn cung cấp thông qua dịch vụ GrabAds. Mô tả Nội dung phải phù hợp về cách thức như nội dung và áp dụng cho từng phần và toàn bộ quảng cáo.

Thông điệp Quảng Cáo

Việc thể hiện thông điệp quảng cáo phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng các từ so sánh nhất như “nhất”, “tốt nhất”, “duy nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch quảng cáo của bạn phải phù hợp với thời hạn ưu đãi để quảng cáo không chạy ngoài thời hạn này.
 • Các chiến dịch quảng cáo phải được sắp xếp để đảm bảo kết thúc vào ngày cuối cùng của chương trình khuyến mại.
 • Chiến dịch diễn ra vào các ngày lễ đặc biệt hoặc theo sự kiện (ví dụ, Lễ Tình Nhân và Lễ Giáng Sinh) phải có ngày bắt đầu phù hợp với thời điểm diễn ra sự kiện và kết thúc trong vòng 24 giờ kể từ khi sự kiện kết thúc hoặc một khoảng thời gian hợp lý theo thỏa thuận của các bên.
 • Nếu bạn muốn gia hạn chiến dịch sau khi kết thúc thời hạn ưu đãi, bạn phải sửa đổi quảng cáo của mình bằng cách xóa thông điệp quảng cáo không còn áp dụng nữa.

Sử Dụng Từ Khóa

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối quảng cáo của bạn với các từ mà mọi người đang tìm kiếm. Việc lựa chọn các từ khóa chất lượng cao và có liên quan đến chiến dịch quảng cáo có thể giúp bạn tiếp cận tệp khách hàng mong muốn, vào những thời điểm bạn mong muốn.

Khi một người tiêu dùng tìm kiếm một từ phù hợp với từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn sẽ được tham gia đấu giá để xác định xem quảng cáo đó có hiển thị hay không. Mặc dù Grab sẽ nỗ lực hợp lý để nắm bắt các trường hợp thay đổi và lỗi chính tả có thể có của từ khóa mà bạn chọn, nhưng Grab sẽ không đảm bảo rằng sẽ nắm bắt tất cả trường hợp thay đổi và lỗi chính tả có thể xảy ra.

Chi phí cho mỗi từ khóa sẽ khác nhau tùy thuộc vào từ khóa mà bạn chọn, kết quả đấu giá và các yếu tố khác. Từ khóa và trang đích đến (landing page) của bạn phải liên quan chặt chẽ với các từ mà người tiêu dùng có thể tìm kiếm và không gây nhầm lẫn hoặc lừa dối về xuất xứ của hàng hóa/dịch vụ.

Quảng cáo chất lượng cao hơn và phù hợp với tìm kiếm của người dùng thường sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Trong trường hợp bạn chọn sử dụng tính năng tìm kiếm từ khóa có sẵn trên Nền tảng và bạn chọn tính năng tìm kiếm từ khóa “tự động”, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Grab có toàn quyền lựa chọn và tối ưu hóa từ khóa thay cho bạn. Nếu bạn không muốn Grab chọn và tối ưu hóa từ khóa thay cho mình, vui lòng chọn tính năng tìm kiếm từ khóa “thủ công”

Tuyên Bố Và Bảo Đảm

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với nội dung quảng cáo, chi tiết và mục tiêu chiến dịch của bạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn lựa chọn của bạn về từ khóa, phạm vi lãnh thổ và khách hàng mục tiêu của chiến dịch và quảng cáo. Bạn phải bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ vấn đề này.

Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Điều Khoản GrabAds này, bạn tuyên bố và đảm bảo thêm rằng quảng cáo của bạn, cũng như bất kỳ nội dung nào liên quan đến quảng cáo của bạn, không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền về nhãn hiệu. Nếu Grab nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nội dung quảng cáo, chi tiết và mục tiêu chiến dịch hoặc cho rằng nội dung quảng cáo hoặc bất kỳ phần nào của nội dung quảng cáo không tuân thủ quy định tại Mô tả Nội dung, chúng tôi có quyền xóa nội dung bị khiếu nại hoặc vi phạm, tạm dừng cung cấp dịch vụ cho bạn, và/hoặc yêu cầu bạn sửa đổi nội dung bị khiếu nại. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát quảng cáo cũng như nội dung hoặc thông tin liên quan do bạn gửi hoặc sửa đổi theo thời từng thời điểm.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ nội dung nào trên nền tảng của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tính năng Trung tâm hỗ trợ.

Dịch Vụ Quản Lý Tiếp Thị

Để sử dụng dịch vụ tự tạo chương trình khuyến mại, chương trình quảng cáo thông qua nền tảng Quản Lý Dịch Tiếp Thị, bạn phải tuân thủ và đáp ứng các điều khoản được quy định tại Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị.