Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ Grab for Business | Grab for Business: Terms and Conditions

Cập nhật lần cuối: 01/7/2024

Điều Khoản và Điều Kiện Grab for Business này áp dụng cho các công ty (“Người Dùng Doanh Nghiệp”) đăng ký tài khoản Grab for Business trên Cổng thông tin Grab for Business (“Cổng Thông Tin”) và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa Thuận”) giữa Người Dùng Doanh Nghiệp và Công Ty TNHH Grab (“Grab”). Việc sử dụng Cổng Thông Tin và dịch vụ Grab for Business của Người Dùng Doanh Nghiệp phải tuân theo Thỏa Thuận, có thể được cập nhật trên trang web Grab for Business theo thời gian. Người Dùng Doanh Nghiệp có trách nhiệm kiểm tra Cổng Thông Tin và trang web Grab để nhận thông báo hoặc cập nhật.

1. Quản lý tài khoản

1.1. Sau khi chấp nhận Thỏa Thuận và được Grab xác minh tài khoản, Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ có thể theo dõi việc sử dụng các Giải Pháp Grab của nhân viên được ủy quyền (“Người Dùng Được Ủy Quyền”) thông qua tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp trên Cổng Thông Tin.

1.2. Người Dùng Được Ủy Quyền cần có tài khoản Grab cá nhân và đang hoạt động. Việc sử dụng ứng dụng di động Grab của Người Dùng Được Ủy Quyền phải tuân theo Điều Khoản Sử Dụng Grab: dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại.

1.3. Người Dùng Doanh Nghiệp phải cung cấp cho Grab tất cả thông tin hợp lý được yêu cầu (“Dữ Liệu Liên Kết”) để xác thực tài khoản cá nhân của Người Dùng Được Ủy Quyền đã xác định và liên kết nó với tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp. Người Dùng Doanh Nghiệp cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Liên Kết là chính xác và đầy đủ.

1.4. Người Dùng Doanh Nghiệp chịu trách nhiệm lấy tất cả các sự đồng ý cần thiết từ Người Dùng Được Ủy Quyền để cung cấp Dữ Liệu Liên Kết, bao gồm việc thông báo cho Người Dùng Được Ủy Quyền rằng bằng cách liên kết tài khoản cá nhân của Người Dùng Được Ủy Quyền với tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ cho phép Grab cung cấp cho bạn các chi tiết về chuyến đi và đơn đặt hàng của Người Dùng Được Ủy Quyền trên ứng dụng di động Grab.

1.5. Người Dùng Doanh Nghiệp chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí do Người Dùng Được Ủy Quyền phát sinh trên ứng dụng di động Grab và được tính vào tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp (“Phí Người Dùng”), bao gồm cả các khoản phí gian lận, bị cấm hoặc không được phép mà Người Dùng Được Ủy Quyền phát sinh. Các khoản phí trên ứng dụng di động Grab có thể thay đổi theo thời gian.

1.6. Người Dùng Doanh Nghiệp phải chỉ định một quản trị viên (“Quản Trị Viên”) được ủy quyền thực hiện các hành động sau trên Cổng Thông Tin: (a) xem những cá nhân đã được mời làm Người Dùng Được Ủy Quyền và Người Dùng Được Ủy Quyền đã được liên kết; (b) cung cấp thêm Dữ Liệu Liên Kết để mời thêm Người Dùng Được Ủy Quyền; (c) thu hồi quyền truy cập của bất kỳ Người Dùng Được Ủy Quyền nào vào Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp; (d) xem thông tin chuyến đi/đơn đặt hàng liên quan theo từng thời điểm do Grab xác định (“Cổng Thông Tin Dữ Liệu”) và chuẩn bị và xem lại các báo cáo hoạt động sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu; (e) quản lý quyền truy cập vào các phương thức thanh toán của Người Dùng Được Ủy Quyền; (f) quản lý và cập nhật Người Dùng Được Ủy Quyền trong hồ sơ; và/hoặc (g) xem, chỉ định mới, và xóa các Quản Trị Viên. Người Dùng Doanh Nghiệp và Quản Trị Viên phải sử dụng Cổng Thông Tin Dữ Liệu chỉ cho các mục đích kinh doanh hợp pháp như xử lý chi phí kinh doanh, kế toán và lập ngân sách. Grab có quyền bổ sung, xóa và cập nhật các tính năng và chức năng của Cổng Thông Tin bất cứ lúc nào.

1.7. Sau khi được Quản Trị Viên mời, Người Dùng Được Ủy Quyền có thể chọn Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp (được định nghĩa trong Điều 3.2 dưới đây) làm phương thức thanh toán cho chuyến đi/đơn đặt hàng của họ trong bước đơn đặt hàng trên ứng dụng di động Grab. Người Dùng Doanh Nghiệp sử dụng Phát Hành Hoá Đơn Doanh Nghiệp để theo dõi và tính Phí Người Dùng phát sinh từ Người Dùng Được Ủy Quyền.

1.8. Người Dùng Doanh Nghiệp phải: (a) giữ bí mật tất cả thông tin đăng nhập vào Cổng Thông Tin; (b) đảm bảo rằng chỉ Quản Trị Viên mới có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập; và (c) thường xuyên cập nhật tất cả thông tin của Quản Trị Viên để đảm bảo rằng thông tin đó là hiện tại, chính xác và đầy đủ. Người Dùng Doanh Nghiệp chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động sử dụng thông tin đăng nhập vào Cổng Thông Tin của họ.

2. Thời hạn và Chấm dứt

2.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày tạo tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp của bạn và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Bạn hoặc Grab có thể chấm dứt Thỏa Thuận mà không cần lý do với thông báo bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày cho bên kia. Grab có thể chấm dứt Thỏa Thuận ngay lập tức trong trường hợp: (a) Người Dùng Doanh Nghiệp vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận này, bao gồm các khoản Phí Người Dùng và/hoặc phí chưa thanh toán, hoặc (b) Người Dùng Doanh Nghiệp không thể thanh toán các khoản nợ, mất khả năng thanh toán, phá sản, thanh lý, quản lý tài sản hoặc quản lý tư pháp. Tất cả các nghĩa vụ thanh toán còn tồn đọng, bảo mật và các nghĩa vụ khác được dự định duy trì sau khi Thỏa Thuận chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

3. Phí và thanh toán

3.1. Grab có thể tính phí cho dịch vụ Grab for Business và Cổng Thông Tin như được xác định bởi Grab tùy từng thời điểm (“Phí”). Phí và các điều khoản thương mại khác sẽ được Người Dùng Doanh Nghiệp đồng ý bằng văn bản trong hợp đồng và/hoặc phụ lục và hợp đồng và/hoặc phụ lục đó sẽ là một phần của Thỏa Thuận này.

3.2. Người Dùng Doanh Nghiệp đã chọn và được Grab chấp thuận thanh toán Phí Người Dùng hàng tháng (“Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp”) sẽ nhận được báo cáo Phí Người Dùng vào cuối mỗi tháng (“Báo Cáo Hàng Tháng”). Phí Người Dùng và Phí phải được Người Dùng Doanh Nghiệp thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày của Báo Cáo Hàng Tháng theo các phương thức thanh toán được quy định trên Báo Cáo Hàng Tháng hoặc theo bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa Grab và Người Dùng Doanh Nghiệp.

3.3. Đối với Người Dùng Doanh Nghiệp đã chọn thanh toán Phí Người Dùng bằng phương thức bồi hoàn hoặc thanh toán qua thẻ tín dụng của doanh nghiệp, Grab sẽ tính phí cho Người Dùng Được Ủy Quyền vào khi kết thúc mỗi chuyến đi/đơn đặt hàng của Người Dùng Được Ủy Quyền theo phương thức thanh toán mà Người Dùng Được Ủy Quyền đã chọn. Nếu giao dịch không thành công, Người Dùng Doanh Nghiệp phải thanh toán các Phí Người Dùng theo hóa đơn của Grab.

3.4. Tất cả các Phí và Phí Người Dùng đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”). Nếu thuế GTGT được áp dụng, Người Dùng Doanh Nghiệp phải thanh toán số tiền thuế GTGT cho Grab khi thực hiện thanh toán. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện mà không khấu trừ bất kỳ khoản thuế khấu trừ nào (nếu có). Tất cả các khoản thanh toán đều không được hoàn lại.

3.5. Trong phạm vi pháp luật và hướng dẫn chính sách thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, Grab sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho Người Dung Doanh Nghiệp, gồm tất cả các Phí Người Dùng đã phát sinh khi sử dụng phương thức thanh toán đã lựa chọn. Để tránh hiểu lầm, các hóa đơn thuế của Grab sẽ chỉ bao gồm Phí Người Dùng liên quan đến Phương Thức Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp do Grab cung cấp trên Ứng dụng di động Grab.

3.6. Grab bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp và bất kỳ Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp nào của tất cả Người Dùng Được Ủy Quyền trong trường hợp các Phí Người Dùng và/hoặc Phí chưa được thanh toán. Grab bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào có sẵn theo luật áp dụng. Việc thiết lập lại tài khoản của bạn sau khi thanh toán đầy đủ các Phí Người Dùng hoặc phí chậm trễ là theo quyết định riêng của Grab. Tất cả các khoản thanh toán chậm sẽ chịu lãi suất 20% mỗi năm hoặc mức lãi suất tối đa được cho phép theo luật áp dụng.

3.7. Grab bảo lưu quyền đình chỉ tham gia Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp cho các vi phạm Thỏa Thuận này. Nếu tài khoản cá nhân của Người Dùng Được Ủy Quyền bị đình chỉ hoặc chấm dứt, quyền truy cập vào Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp cũng sẽ bị đình chỉ. Người Dùng Doanh Nghiệp không được và phải đảm bảo rằng các Quản Trị Viên và những người khác không được (a) dịch ngược, tháo rời, hoặc cố gắng giải mã mã nguồn hoặc công nghệ, phương pháp luận hoặc thuật toán cơ bản của ứng dụng di động Grab, (b) cấp phép lại, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc cung cấp các dịch vụ có sẵn trên ứng dụng di động Grab cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên kết, (c) tăng giá hoặc thay đổi Phí Người Dùng như được tính qua Nền Tảng cho bất kỳ việc sử dụng Dịch Vụ nào, hoặc (d) áp đặt bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí bổ sung nào lên Người Dùng Được Ủy Quyền liên quan đến việc sử dụng ứng dụng di động Grab.

4. Đảm bảo và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

4.1. Bằng việc chấp nhận Thỏa Thuận và đăng ký tài khoản Grab for Business, Người Dùng Doanh Nghiệp tuyên bố và bảo đảm rằng: (a) mình có đầy đủ tất cả các quyền, quyền hạn và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa Thuận này; (b) việc thực hiện các nghĩa vụ tại đây không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà mình là một bên tham gia; (c) mình có tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để cung cấp Dữ Liệu Liên Kết và bất kỳ thông tin nào khác cho Grab; (d) Người Dùng Doanh Nghiệp đã nhận được sự đồng ý hợp pháp từ Người Dùng Được Ủy Quyền để cung cấp cho Grab bất kỳ dữ liệu cá nhân cần thiết nào; (e) Người Dùng Doanh Nghiệp đã thông báo và sẽ thông báo và có được sự đồng ý hợp pháp từ Người Dùng Được Ủy Quyền về việc Grab sẽ cung cấp thông tin chi tiết về chuyến đi/đơn đặt hàng cho các chuyến đi hoặc các đơn đặt hàng được tính vào tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp; và (f) Người Dùng Doanh Nghiệp tuân thủ và sẽ duy trì tuân thủ trong thời hạn của Thỏa Thuận này tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

4.2. Grab không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính khả dụng, độ chính xác hoặc đầy đủ của dịch vụ Grab for Business, ứng dụng di động Grab hoặc Cổng Thông Tin. Grab không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng dịch vụ Grab for Business, ứng dụng di động Grab hoặc Cổng Thông Tin (a) sẽ an toàn, không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc các thành phần có hại khác, hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, (b) sẽ đáp ứng yêu cầu hoặc mong đợi của bạn, hoặc, (c) lưu trữ dữ liệu chính xác hoặc đáng tin cậy. Dịch vụ Grab for Business, ứng dụng di động Grab và Cổng Thông Tin cũng như nội dung liên quan được cung cấp hoàn toàn trên cơ sở “nguyên trạng”. Tất cả các điều kiện, tuyên bố và bảo đảm, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngầm nào về khả năng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba, đều bị loại trừ ở mức độ được pháp luật cho phép.

4.3. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về: (a) thiệt hại gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, răn đe, đặc biệt hoặc hệ quả, hoặc đối với các tổn thất kinh doanh hoặc lợi nhuận mà bên kia hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu, phát sinh từ thỏa thuận này, dù là dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào khác, ngay cả khi bên đó đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó; và (b) bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào vượt quá số tiền lớn hơn trong số (i) một số tiền Việt Nam đồng tương đương mười nghìn đô la Singapore (10.000 SDG) và (ii) tổng phí bạn phải trả cho Grab đối với dịch vụ Grab for Business. Điều khoản này sẽ không áp dụng cho trách nhiệm của Người Dùng Doanh Nghiệp đối với Grab về bất kỳ vi phạm bảo mật nào hoặc các luật bảo mật dữ liệu áp dụng.

5. Bồi thường

Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho Grab và các công ty liên kết, cũng như các giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của mình không bị ảnh hưởng trước mọi khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm các khoản phí pháp lý hợp lý) phát sinh liên quan đến (a) bất kỳ vi phạm nào của Người Dùng Doanh Nghiệp đối với Thỏa Thuận này; (b) việc sử dụng hoặc lạm dụng dịch vụ Grab for Business hoặc Cổng Thông Tin của Người Dùng Doanh Nghiệp; (c) bất kỳ khiếu nại nào từ bên thứ ba hoặc Người Dùng Được Ủy Quyền đối với Grab do vi phạm của Người Dùng Doanh Nghiệp đối với bất kỳ quyền của bên thứ ba hoặc luật áp dụng nào.

6. Quyền sở hữu

6.1. Không bên nào được sử dụng hoặc dẫn chiếu đến tên, biểu tượng, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia trong từng trường hợp.

6.2. Grab và các công ty liên kết của Grab là và sẽ vẫn là chủ sở hữu của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với ứng dụng di động Grab và Cổng Thông Tin, bao gồm mọi cập nhật, nâng cấp và phiên bản mới của chúng, cũng như tất cả các văn bản và tài liệu liên quan được cung cấp cho bạn hay bất kỳ Người Dùng Được Uỷ Quyền nào liên quan đến Thỏa Thuận này.

6.3. Grab cấp một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, miễn phí bản quyền tại Việt Nam trong thời gian tài khoản Người Dùng Doanh Nghiệp tồn tại, tuân theo các hạn chế về giấy phép được quy định trong Thỏa Thuận này, để sử dụng Dữ liệu Địa lý Grab nhằm mục đích truy cập và xem Hồ sơ Giao dịch cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn. Theo Thỏa Thuận này: “Báo Cáo Giao Dịch” nghĩa là các hồ sơ giao dịch của Người Dùng Được Ủy Quyền được gắn thẻ với Phát Hành Hóa Đơn Doanh Nghiệp và Người Dùng Được Ủy Quyền sẽ được phép xem, giữ và lấy lại, theo hình thức do Grab xác định theo quyết định riêng của mình. “Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab” nghĩa là bất kỳ dữ liệu vị trí địa lý nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu điểm yêu thích nào, địa chỉ, khoảng cách và tên địa điểm được Grab cung cấp cho Người Dùng Doanh Nghiệp liên quan đến việc sử dụng ứng dụng di động Grab của Người Dùng Được Ủy Quyền.

6.4. Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ đảm bảo rằng Người Dùng Được Ủy Quyền sẽ: (a) không sử dụng Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab cho bất kỳ mục đích nào không được phép theo Thỏa Thuận này hoặc theo bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc bất kỳ bộ luật quy định, hướng dẫn hoặc yêu cầu nào; (b) không trích xuất, xuất, biên tập, sử dụng, khai thác, phân phối, phân phối lại, phổ biến, sao chép hoặc lưu trữ Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab hoặc Báo Cáo Giao Dịch cho bất kỳ mục đích nào không được phép rõ ràng theo Thỏa Thuận này; và (c) tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng mười (10) ngày kể từ yêu cầu của Grab hoặc khi Thỏa Thuận này chấm dứt hoặc hết hạn, hủy và xóa khỏi tất cả các hệ thống nội bộ và sao lưu của mình bất kỳ và tất cả Dữ Liệu Không Gian Địa Lý của Grab (bao gồm bất kỳ bản trích xuất và bản sao nào của chúng), ngoại trừ rằng Báo Cáo Giao Dịch có thể được giữ lại chỉ để thực hiện các mục đích đã nêu trong Thỏa Thuận này.

6.5. Nguồn Dữ Liệu

Ứng Dụng chứa các dữ liệu địa lý được dẫn từ các nguồn sau:

– Dữ liệu bản đồ © OpenStreetMap contributors www.openstreetmap.org/copyright (http://www.openstreetmap.org/copyright)

– Map Schema © OpenMapTiles https://openmaptiles.org/ (https://openmaptiles.org/)

– Dữ liệu bản đồ © Google maps.google.com (http://maps.google.com)

– Dữ liệu bản đồ © Here www.here.com (http://www.here.com)

– Dữ liệu bản đồ © OpenStreetCam openstreetcam.org (http://openstreetcam.org/)

– Dữ liệu bản đồ © Foursquare foursquare.com (http://foursquare.com/)

– Cơ quan Giao thông đường bộ, Singapore lta.gov.sg (http://lta.gov.sg/)

– Sở Giao thông vận tải, Philippines dotr.gov.ph (http://dotr.gov.ph/)

– Cơ quan quản lý Giao thông vận tải Jakarta bptj.dephub.go.id/ (http://bptj.dephub.go.id/)

– Bộ Giao thông vận tải, Việt Nam mt.gov.vn/en/Pages/default.aspx (http://mt.gov.vn/en/Pages/default.aspx)

và thông tin về các địa điểm được truy cập vào ngày 17 tháng 08 năm 2020, từ:

(i) Cơ quan giao thông đường bộ của Singapore (https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en.html);

(ii) Bản đồ Onemap của Cơ quan quản lý đất đai Singapore (https://www.onemap.sg/main/v2/);

(iii) Cơ quan môi trường quốc gia Singapore (https://www.nea.gov.sg/);

(iv) Data.gov.sg (http://data.gov.sg/), và

(v) Hdb.gov.sg (https://www.hdb.gov.sg/cs/bto-sbf/17_nov_2020/hdb-sales-launch.html)

được cung cấp tương ứng theo các điều khoản của Giấy phép dữ liệu mở phiên bản 1.0 (https://data.gov.sg/open-data-licence).

7. Bảo mật

Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ duy trì tính bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến Grab, dịch vụ, sản phẩm, hoạt động kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá của Grab được tiết lộ bởi hoặc thay mặt Grab, dưới bất kỳ hình thức nào, theo Thỏa Thuận này, hoặc được Người Dùng Doanh Nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập từ Grab hoặc các công ty liên kết của mình trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này. Người Dùng Doanh Nghiệp sẽ đảm bảo rằng bất kỳ thông tin bảo mật nào như vậy chỉ được sử dụng để sử dụng dịch vụ Grab for Business và Cổng Thông tin. Các nghĩa vụ bảo mật trên được loại trừ trong phạm vi hạn chế mà thông tin đó (a) đã hợp pháp thuộc sở hữu của bạn tại thời điểm nhận; (b) là hoặc trở thành kiến thức công cộng không do lỗi hoặc thiếu sót của bạn; (c) đã nhận từ bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin đó; hoặc (d) bị yêu cầu tiết lộ bởi luật.

8. Bất khả kháng

Việc một bên không thực hiện theo Thỏa Thuận này sẽ được bỏ qua trong phạm vi và trong thời gian mà việc thực hiện là không thể do đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hành động hoặc lệnh hoặc hạn chế của chính phủ, việc không thể thực hiện của nhà cung cấp hoặc nhà thầu, hoặc bất kỳ lý do nào khác mà trong đó, việc không thể thực hiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải do sơ suất của bên không thực hiện.

9. Quyền bảo vệ dữ liệu

9.1. Grab thu thập, xử lý, chuyển giao và bảo mật dữ liệu cá nhân về Người Dùng Doanh Nghiệp và người dùng được ủy quyền của họ theo các điều khoản của Thông báo Bảo mật của Grab liên quan đến Grab for Business và các mục đích cần thiết khác theo các điều khoản dịch vụ của Grab, và tuân theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.
9.2. Người Dùng Doanh Nghiệp không bị buộc phải cung cấp cho Grab dữ liệu cá nhân và bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân được Grab thu thập, sẽ được cung cấp bởi Người Dùng Doanh Nghiệp theo ý muốn của Người Dùng Doanh Nghiệp và với sự đồng ý rõ ràng của Người Dùng Doanh Nghiệp được cấp bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

9.3. Người Dùng Doanh Nghiệp theo đây (i) cam kết, nếu cần thiết, có được sự đồng ý rõ ràng từ Người Dùng Được Ủy Quyền của mình để thu thập, xử lý, chuyển giao và bảo mật dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân, được mô tả ở đây và (ii) xác nhận rằng Người Dùng Doanh Nghiệp thực sự thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng Được Ủy Quyền theo các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.

10. Chuyển nhượng

Mỗi bên được phép chuyển nhượng Thỏa Thuận này mà không cần có sự đồng ý nhưng phải gửi thông báo cho bên kia, liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán toàn bộ vốn chủ sở hữu hoặc tài sản của bên đó. Phụ thuộc vào các quy định ở trên, Thỏa Thuận này sẽ mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của một bên

11. Giải quyết tranh chấp và Luật điều chỉnh

Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng này (“Tranh Chấp”) sẽ được Các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài viên là một (01). Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng tiếng Việt.

12. Quan hệ

Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, hợp tác hoặc hình thức liên doanh nào khác với Grab.

13. Tính riêng biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính hợp pháp, giá trị và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc tổn hại.

14. Không từ bỏ

Việc Grab không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa Thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

15. Toàn bộ Thỏa Thuận

Thỏa Thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Người Dùng Doanh Nghiệp và Grab liên quan đến dịch vụ Grab for Business. Khi Người Dùng Doanh Nghiệp ký kết hợp đồng bằng văn bản và/hoặc phụ lục có tham chiếu đến Thỏa Thuận này, hợp đồng và/hoặc phụ lục đó sẽ trở thành một phần của Thỏa Thuận này.