Marketing Manager Service Terms

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA QUẢN LÝ TIẾP THỊ

Ban hành lần đầu ngày: 13 tháng 4 năm 2023
Cập nhật ngày: 06 tháng 11 năm 2023

1. Điều khoản chung

1.1. Điều khoản này áp dụng đối với khách hàng (với tư cách là “Bên Quảng Cáo”) truy cập và tự tạo chiến dịch tiếp thị trên bất kỳ nền tảng nào của Grab (gọi chung là “Quản Lý Tiếp Thị”).

1.2. Nhà Quảng Cáo theo đây đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại được quy định tại: https://www.grab.com/vn/terms-policies/transport-delivery-logistics/, có thể được Grab cập nhật tùy từng thời điểm (“Điều Khoản Dịch Vụ”) và được xem là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Quản Lý  Tiếp Thị . Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Điều Khoản Dịch Vụ;

1.3. Cho mục đích thực hiện Quản Lý Tiếp Thị, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

1.3.1. Bạn có thể sử dụng nền tảng Quản Lý Tiếp Thị để tạo và giám sát các hoạt động tiếp thị tự tài trợ, như tạo chiến dịch, tham gia khuyến mại hoặc yêu cầu (các) quảng cáo trên nền tảng Quản Lý Tiếp Thị, LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN RẰNG bạn đồng ý chịu bất kỳ và tất cả chi phí hoặc phí tổn có thể phát sinh liên quan đến chiến dịch, chượng trình khuyến mại và/hoặc quảng cáo (“(các) Hoạt Động Tiếp Thị”). Khi khởi tạo hoặc đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin như loại hình, ngân sách và/hoặc thời hạn đề xuất cho Hoạt Động Tiếp Thị. Các loại hình Hoạt Động Tiếp Thị mà bạn có thể chọn từ Ứng Dụng có thể thay đổi theo từng thời điểm tùy vào theo quyết định riêng của Grab.

Bằng việc tạo lập hoặc tham gia bất kỳ Hoạt Động Tiếp Thị thông qua nền tảng Quản Lý Tiếp Thị, bạn chấp nhận các điều kiện bổ sung sau đây:

a. Bất kỳ thông tin nào được gửi từ tài khoản của bạn (thông qua Ứng Dụng, nền tảng Quản Lý Tiếp Thị của hoặc bằng cách khác), bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị và chấp nhận các điều khoản tương ứng sẽ được hiểu là được gửi bởi bạn, bất kể thông tin đó được gửi bởi nhân viên của bạn hoặc các cá nhân khác thay mặt cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

b. Mọi thông tin bạn nhập trên nền tảng Quản Lý Tiếp Thị khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.

c. Việc bạn khởi tạo hoặc xác nhận đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị phải là xác thực và không được tiến hành theo cách thức có thể gây hiểu lần cho người dùng.

d. Tùy thuộc vào loại hình Hoạt Động Tiếp Thị mà bạn lựa chọn, cách chúng tôi xử lý các hoạt động này có thể khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả thông tin do chúng tôi cung cấp để hiểu rõ cách thức mà mỗi loại Hoạt Động Tiếp Thị được xử lý trên hệ thống. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với nhân viên của chúng tôi trước khi tạo hoặc đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị. Bằng cách tạo hoặc đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà chương trình được xử lý thông qua các hệ thống của chúng tôi.

e. Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dùng Hoạt Động Tiếp Thị của bạn.

f. Trong trường hợp bạn muốn kết thúc, tạm dừng hoặc thay đổi Hoạt Động Tiếp Thị (ví dụ khi mặt hàng giảm giá không còn đủ số lượng trước khi kết thúc chương trình, hoặc khi bạn muốn kết thúc chương trình hoặc thay đổi ngân sách đã cài đặt cho chương trình), bạn phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi chúng tôi. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến Hoạt Động Tiếp Thị và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dùng liên quan đến Hoạt Động Tiếp Thị.

g. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc khởi tạo thành công hoặc đồng ý tham gia Hoạt Động Tiếp Thị không biểu thị sự phê duyệt của chúng tôi rằng Hoạt Động Tiếp Thị phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của các thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo Hoạt Động Tiếp Thị được, và sẽ được tiến hành, theo luật pháp hiện hành.

h. Mặc dù chúng tôi không quản lý hoặc giám sát Hoạt Động Tiếp Thị do bạn khởi tạo hoặc đăng ký tham gia, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy, gỡ bỏ, tạm dừng hoặc thay đổi Hoạt Động Tiếp Thị nếu chúng tôi cho là phù hợp và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào hoặc bất kỳ tổn thất nào, bao gồm việc hoàn trả phí hoặc chi phí mà bạn đã trả để thực hiện Hoạt Động Tiếp Thị đó.

i. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến Hoạt Động Tiếp Thị, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng Dụng.

j. Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ và tất cả chi phí và phí tổn liên quan đến Hoạt Động Tiếp Thị. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định khác, bạn ủy quyền cho Grab và các bên liên kết của Grab để cấn trừ bất kỳ số tiền mà bạn có trách nhiệm thanh toán cho Grab hoặc các bên liên kết của Grab theo các phương thức thanh toán tại Mục 7 dưới đây.

k. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu tài khoản của bạn được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn để khởi tạo hoặc xác nhận tham gia Hoạt Động Tiếp Thị hoặc tiến hành bất cứ hành vi vi phạm khác. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo Hoạt Động Tiếp Thị được khởi tạo hoặc thực hiện bằng tài khoản của bạn). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý rằng giá mà người dùng phải trả cho mỗi đơn đặt hàng phát sinh từ Hoạt Động Tiếp Thị có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi và có thể được cập nhật theo thời gian.

1.3.2. Nhà Quảng Cáo ủy quyền cho Grab hiển thị nội dung quảng cáo do Nhà Quảng Cáo khởi tạo, công nghệ liên quan và bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc dữ liệu mà Nhà Quảng Cáo cung cấp liên quan đến Quản Lý Tiếp Thị (“Nội Dung Quảng Cáo”) trên bất kỳ sản phẩm hoặc tài nguyên của Grab hoặc bên thứ ba dành cho Quản Lý Tiếp Thị (“Nền Tảng Quảng Cáo”). Nhà Quảng Cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về (i) Nội Dung Quảng Cáo, (ii) các quyết định liên quan đến hoạt động quảng cáo, không giới hạn ở các từ khóa; (iii) bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc trang đích khác mà Người Dùng có thể tiếp cận Nội Dung Quảng Cáo (“Trang Đích”); (iv) sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại Nội Dung Quảng Cáo và Trang Đích (“Sản Phẩm”), và (v) việc sử dụng Quản Lý Tiếp Thị.

1.3.3. Nhà Quảng Cáo phải cấp cho Grab và các công ty liên kết, nhà thầu phụ và bên được cấp phép có liên quan của Grab một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại để sử dụng, lưu giữ, trưng bày, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, thực hiện và phân phối Nội Dung Quảng Cáo trên các Nền Tảng Quảng Cáo. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị này hạn chế bất kỳ quyền hợp pháp nào khác của Grab đối với Nội Dung Quảng Cáo (chẳng hạn các bản quyền khác).

1.3.4. Nhà Quảng Cáo cam kết và đảm bảo với Grab rằng (i) có mọi quyền và điều kiện cần thiết để được cấp các giấy phép tương ứng đối với các nội dung nêu tại Điều 1.3; (ii) Nội Dung Quảng Cáo phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Điều 3; (iii) toàn bộ thông tin và ủy quyền do Nhà Quảng Cáo cung cấp theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị phải đầy đủ, chính xác và đang được áp dụng; và (iv) Khách Hàng Mua Quảng Cáo có đầy đủ thẩm quyền cần thiết để giao kết và xác nhận Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị. Nhà Quảng Cáo tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành liên quan đến việc sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị, Nội Dung Quảng Cáo, Trang Đích và Sản Phẩm.

1.3.5. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trường hợp Nhà Quảng Cáo đóng vai trò là đại lý thay mặt cho bên thứ ba hoặc khách hàng mua quảng cáo bên thứ ba (“Khách Hàng”), việc này cũng sẽ chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT được quy định tại văn bản này, Nhà Quảng Cáo cam kết và đảm bảo rằng: (i) là đại lý được ủy quyền của Khách Hàng và (ii) có thẩm quyền hợp pháp để ký kết và ràng buộc Khách Hàng tuân thủ Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị và đại diện cho Khách Hàng sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị. Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo (i) không ràng buộc Khách Hàng tuân thủ Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị hoặc (ii) vi phạm các cam kết và đảm bảo được nêu trong điều này, Nhà Quảng Cáo sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo quy định tại Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà Nhà Quảng Cáo không ràng buộc Khách Hàng tuân thủ Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị, Nhà Quảng Cáo sẽ chịu trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ mà Khách Hàng đáng lẽ phải thực hiện theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị. Grab có thể chia sẻ thông tin về việc Nhà Quảng Cáo đại diện cho Khách Hàng đó để sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị.  

1.3.6. Nhà Quảng Cáo ủy quyền cho Grab và các công ty liên kết của Grab tiến hành các thử nghiệm định kỳ, thử nghiệm này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị của Nhà Quảng Cáo, chẳng hạn như định dạng Nội Dung Quảng Cáo, Trang Đích, chất lượng, xếp hạng, hiệu suất, giá cả và điều chỉnh giá thầu tại thời điểm đấu thầu. Nhà Quảng Cáo ủy quyền cho Grab tiến hành các thử nghiệm này mà không cần thông báo hoặc bồi thường cho Nhà Quảng Cáo.

1.3.7. Nhà Quảng Cáo thừa nhận và đồng ý rằng Grab có thể liên hệ với Nhà Quảng Cáo và/hoặc đại diện được ủy quyền của Nhà Quảng Cáo nhằm mục đích cung cấp Tính Năng Quản Lý Tiếp Thị, gửi thông tin tiếp thị (bao gồm các chương trình khuyến mại và bản tin từ GrabAds), thu thập thông tin trực tiếp hoặc thực hiện bất kỳ mục đích hợp lý nào khác được nêu trong Thông Báo Bảo Mật của Grab (được công bố tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/privacy-notice/ và được cập nhật tùy từng thời điểm).

1.3.8  Grab và Nhà Quảng Cáo đồng ý, cho dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, không đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ khoản tiền, quà tặng hoặc vật có giá trị không phù hợp hoặc có tính chất tham nhũng cho bất kỳ người nào; và luôn tuân thủ pháp luật về chống tham nhũng/chống hối lộ và chống rửa tiền của tất cả các pháp luật có liên quan.

1.3.9. Nhà Quảng Cáo cam kết và đảm bảo rằng:

(a) Việc thực hiện và/hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của Nhà Quảng Cáo theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị này không vi phạm hoặc khiến cho Grab vi phạm (i) bất kỳ luật hiện hành nào tại quốc gia có liên quan và (iii) bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

(b) Nhà Quảng Cáo đạt được và tuân thủ tất cả các giấy phép, phê duyệt, thông báo bắt buộc hoặc bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào khác theo luật hiện hành ở các quốc gia có liên quan.

(c) Nhà Quảng Cáo tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm các luật về thuế ở các quốc gia có liên quan.

2. Giá cả

2.1. Nhà Quảng Cáo thừa nhận và đồng ý rằng biểu giá của Tính Năng Quản Lý Tiếp Thị sẽ được căn cứ theo các mức giá đã xác định tại thời điểm đấu thầu và Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng mức giá chính thức sẽ dựa trên kết quả đấu thầu và các yếu tố thị trường tại thời điểm hiện tại.

3. Mô Tả về Nội Dung Quảng Cáo, Thông Điệp Quảng Cáo và Sử Dụng Từ Khóa

3.1 (i) Mô tả về nội dung quảng cáo và thông điệp quảng cáo trên Nội Dung Quảng Cáo, cũng như (ii) việc sử dụng từ khóa trong tính năng Quản Lý Tiếp Thị phải tuân thủ các điều khoản GrabAds được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ và Hướng dẫn về nội dung không phù hợp và nhạy cảm trên: GrabAds, GrabFood và GrabMart (“Hướng Dẫn”).

4. Tính Năng Tùy Chỉnh Đối Tượng Người Dùng

4.1. Tính năng này cho phép Nhà Quảng Cáo có thể tùy chỉnh phân khúc đối tượng người dùng nhận quảng cáo dựa trên dữ liệu người dùng của Nhà Quảng Cáo, chẳng hạn như địa chỉ email và số điện thoại (“Tùy Chỉnh Đối Tượng”). Tính năng Tùy Chỉnh Đối Tượng cho phép Nhà Quảng Cáo gửi dữ liệu chi tiết đến Grab (“Dữ Liệu Định Danh”) thông qua các phương thức bảo mật để tạo phân khúc đối tượng mục tiêu dựa trên sự trùng khớp của Dữ Liệu Định Danh với người dùng trên Nền Tảng (mỗi người dùng gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu”, và phân khúc đối tượng mục tiêu gọi là “Phân Khúc Đối Tượng”).

4.2. Nhà Quảng Cáo thừa nhận và đồng ý rằng Grab có thể sử dụng dữ liệu Tùy Chỉnh Đối Tượng để cung cấp các dịch vụ quảng cáo cho Nhà Quảng Cáo, bao gồm các quảng cáo mục tiêu được thực hiện trên Nền Tảng của Grab. Đồng thời, Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng bằng việc đăng ký sử dụng tính năng Tùy Chỉnh Đối Tượng, Nhà Quảng Cáo yêu cầu Grab sử dụng Dữ Liệu Định Danh để tạo các Phân Khúc Đối Tượng.

4.3. Grab có thể sửa đổi, tạm ngừng, chấm dứt quyền truy cập hoặc ngừng cung cấp tính năng Tùy Chỉnh Đối Tượng vào bất kỳ lúc nào.

4.4. Grab đảm bảo tính bảo mật và an toàn của Dữ Liệu Định Danh thông qua việc duy trì các biện pháp bảo vệ nhằm (a) bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn của Dữ Liệu Định Danh nằm trong hệ thống của Grab; và (b) tránh khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ bất hợp pháp hoặc sơ suất đối với Dữ Liệu Định Danh trong hệ thống của Grab.

4.5. Khi sử dụng tính năng Tùy Chỉnh Đối Tượng, Nhà Quảng Cáo đồng ý với những nội dung sau:

(a) Theo quy định tại Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị hoặc khi Grab được đồng ý trước bằng văn bản, Nhà Quảng Cáo có thể sử dụng dữ liệu Tùy Chỉnh Đối Tượng chỉ cho mục đích duy nhất là sử dụng nội bộ để quản lý hoạt động quảng cáo trên Nền Tảng. Đồng thời, Nhà Quảng Cáo cam kết rằng (i) không công bố dữ liệu đó; (ii) không sử dụng dữ liệu đó để tạo hồ sơ của bất kỳ chủ thể dữ liệu nào, không xác định lại hoặc thiết kế ngược dữ liệu Tùy Chỉnh Đối Tượng, không thu thập thông tin cá nhân hoặc hợp nhất thông tin cá nhân với bất kỳ Dữ Liệu Phi Cá Nhân nào do Grab cung cấp; (iii) không sử dụng dữ liệu đó để thu hút lại bất kỳ chủ thể dữ liệu bằng bất kỳ phương thức nào; hoặc (iv) không bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc cấp quyền truy cập dữ liệu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Nhà Quảng Cáo đã ký một thỏa thuận độc lập với bên thứ ba để cấp phép thông tin tiếp thị, Nhà Quảng Cáo chỉ có thể sử dụng dữ liệu Tùy Chỉnh Đối Tượng để thực hiện các nghĩa vụ độc lập của mình và tuân thủ các yêu cầu của Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị và pháp luật hiện hành.

(b) Nhà Quảng Cáo sẽ bảo vệ toàn bộ dữ liệu và thông tin do Grab cung cấp theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị không bị truy cập trái phép, tổn thất và sử dụng sai mục đích, cũng như mã hóa thông tin lưu trữ tại máy chủ và áp dụng các biện pháp bảo mật trong việc tổ chức, kỹ thuật, quản lý dữ liệu. Nhà Quảng Cáo phải ngay lập tức thông báo cho Grab về bất kỳ sự cố truy cập hoặc thu thập dữ liệu Tùy Chỉnh Đối Tượng trái phép do bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện thông qua Nhà Quảng Cáo mà Nhà Quảng Cáo có thể biết được. Trong trường hợp này, bằng chi phí của mình, Nhà Quảng Cáo phải hợp tác một cách thiện chí khi có bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến vụ việc vi phạm bảo mật dữ liệu trên;

(c) Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo đóng vai trò là đại lý đại diện cho Khách Hàng, Nhà Quảng Cáo cam kết và đảm bảo rằng với tư cách là đại lý cho Khách Hàng, Nhà Quảng Cáo có quyền cung cấp và sử dụng dữ liệu thay mặt cho Khách Hàng và ràng buộc Khách Hàng tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị.

4.6. Nhà Quảng Cáo tuyên bố, bảo đảm và cam kết với Grab rằng:

(a) Nhà Quảng Cáo được thành lập hợp pháp, hoạt động hợp lệ và có uy tín theo luật pháp của quốc gia nơi thành lập và có đầy đủ năng lực, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị này và điều khoản này không mâu thuẫn với bất kỳ hợp đồng nào khác mà Nhà Quảng Cáo là một bên tham gia hoặc bị ràng buộc;

(b) Nhà Quảng Cáo đã có được và sẽ duy trì mọi quyền, giấy phép và sự đồng ý cần thiết từ Chủ Thể Dữ Liệu và có cơ sở hợp pháp để cung cấp và sử dụng Dữ Liệu Định Danh phù hợp với tất cả luật pháp, quy định và hướng dẫn hiện hành;

(c) Dữ Liệu Định Danh mà Nhà Quảng Cáo cung cấp cho Grab không được liên quan đến dữ liệu của bất kỳ cá nhân nào đã đăng ký/lựa chọn không nhận thông tin quảng cáo mà Nhà Quảng Cáo có được, dù trực tiếp hay gián tiếp, Nhà Quảng Cáo cam kết bảo mật hoặc không được gửi quảng cáo hoặc sử dụng dữ liệu của cá nhân đó cho hoạt động quảng cáo. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu đã lựa chọn không tham gia/không nhận quảng cáo sau khi Nhà Quảng Cáo sử dụng dữ liệu liên quan đến cá nhân đó để tạo Tùy Chỉnh Đối Tượng, Nhà Quảng Cáo phải xóa Chủ Thể Dữ Liệu đó ra khỏi danh sách Tùy Chỉnh Đối Tượng;

(d) Nhà Quảng Cáo phải thông báo đến từng Chủ Thể Dữ Liệu, đại lý của Nhà Quảng Cáo hoặc Khách Hàng về việc sử dụng Dữ Liệu Định Danh của Chủ Thể Dữ Liệu (kể cả thông qua bất kỳ chính sách bảo mật nào) phù hợp với luật pháp hiện hành về việc thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu mà Nhà Quảng Cáo, đại lý của Nhà Quảng Cáo hoặc Khách Hàng thu thập có thể được chia sẻ và được sử dụng bởi bên thứ ba cho các mục đích được quy định cụ thể trong Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT, cụ thể là cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo và các mục tiêu quảng cáo khác;

(e) Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo là đại lý và thay mặt cho Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Định Danh, Nhà Quảng Cáo tuyên bố và cam kết rằng Nhà Quảng Cáo đã được Khách Hàng ủy quyền để cung cấp và sử dụng dữ liệu đó thay mặt cho Khách Hàng và sẽ ràng buộc Khách Hàng tuân thủ các nội dung được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT.

5. Dịch Vụ Tiếp Thị Của Grab

5.1. Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo lựa chọn tham gia dịch vụ tiếp thị của Grab, bao gồm nhưng không giới hạn “chiến dịch tiêu điểm” có sẵn trên nền tảng Quản Lý Tiếp Thị, Nhà Quảng Cáo phải tuân thủ các điều khoản được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ.

6. Chính Sách và Nghĩa Vụ

6.1. Các Chính Sách Grab, bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung được thống nhất giữa Nhà Quảng Cáo và Grab, cùng với Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị sẽ điều chỉnh việc Nhà Quảng Cáo sử dụng bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Grab.

6.2. Nhà Quảng Cáo sẽ không thực hiện hoặc ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hoạt động sau (i) tạo số lần hiển thị quảng cáo (theo định nghĩa ở Phụ Lục A), các truy vấn, thao tác nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi hoặc các hành động khác của người dùng một cách tự động, gian lận hoặc không hợp lệ; (ii) che giấu tỷ lệ chuyển đổi của tính năng Quản Lý Tiếp Thị khi được yêu cầu cung cấp; (iii) sử dụng bất kỳ phương tiện hoặc hình thức tự động nào để thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nhằm mục đích truy cập, truy vấn hoặc thu thập thông tin liên quan đến tính năng Quản Lý Tiếp Thị, trừ khi được Grab cho phép rõ ràng; (iv) cố ý can thiệp vào hoạt động của tính năng Quản Lý Tiếp Thị; hoặc (v) cung cấp Nội Dung Quảng Cáo có chứa hoặc kết nối với phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm không mong muốn hoặc bất kỳ mã độc nào khác, cố ý vi phạm hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật của tính năng Quản Lý Tiếp Thị. Nhà Quảng Cáo sẽ chỉ trao đổi trực tiếp hoặc hỏi thông tin liên quan đến tính năng Quản Lý Tiếp Thị hoặc Nền Tảng Quảng Cáo với Grab theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị.

6.3. Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng Grab có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát Nội Dung Quảng Cáo. Grab có thể từ chối hoặc xóa Nội Dung Quảng Cáo (i) nếu có cơ sở nghi ngờ hoặc biết được Nội Dung Quảng Cáo đó vi phạm (a) bất kỳ pháp luật hiện hành nào, (b) bất kỳ quy định hoặc quyền của bên thứ ba nào, hoặc (c) Các Chính Sách Grab, hoặc (ii) trong các trường hợp khác theo toàn quyền quyết định của Grab. Bên cạnh đó, Grab có thể (i) tạm ngừng hoặc chấm dứt tư cách tham gia của Nhà Quảng Cáo đối với tính năng Quản Lý Tiếp Thị nếu Grab cho rằng Nhà Quảng Cáo có hành vi vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT hoặc bất kỳ Chính Sách Grab và (ii) sửa đổi hoặc hủy bỏ tính năng Quản Lý Tiếp Thị tại bất kỳ thời điểm nào.

7. Thanh toán

7.1. Quy định chung. Nhà Quảng Cáo có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến tính năng Quản Lý Tiếp Thị theo các chỉ số tính phí được áp dụng (ví dụ như số lượt hiển thị, số lượt tương tác, số lượt nhấp chuột hoặc các chỉ số đo lường khác) (“Chi Phí”). Mức phí này hoàn toàn dựa trên các chỉ số đo lường của Grab (có thể bao gồm số lần hiển thị video quảng cáo được phân phối, số lần hiển thị video quảng cáo được người xem nhìn thấy, v.v.. (tham khảo định nghĩa ở Phụ Lục A)) và đã bao gồm các loại thuế. Nhà Quảng Cáo chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế và các khoản phí áp dụng theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nhà Quảng Cáo cam kết không khiếu nại đối với các Chi Phí không có tranh chấp bằng văn bản sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được hóa đơn, Chi Phí được trừ vào thẻ tín dụng hoặc ví (tùy theo từng trường hợp). Grab có thể gia hạn, sửa đổi hoặc thu hồi khoản tín dụng hoặc xuất hóa đơn thanh toán cho Nhà Quảng Cáo vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của Grab.

7.2. Thanh toán. Bằng việc chấp thuận Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị, Nhà Quảng Cáo đồng ý thanh toán trực tiếp các chi phí quảng cáo phát sinh trên nền tảng theo các quy định sau:

(a) Trường hợp Nhà Quảng Cáo là đối tác Thương Nhân của Grab:

  • Khấu trừ vào doanh thu của cửa hàng: Phương thức này chỉ áp dụng đối với Nhà Quảng Cáo là đối tác Thương Nhân đã đăng ký với Grab. Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo chọn phương thức thanh toán này, Nhà Quảng Cáo đồng ý ủy quyền cho Grab khấu trừ Chi Phí từ khoản doanh thu hàng ngày phát sinh từ (các) cửa hàng của Nhà Quảng Cáo trên ứng dụng Grab (“Doanh Thu Cửa Hàng”). Trong trường hợp Doanh Thu Cửa Hàng không đủ để thanh toán Chi Phí, hoặc Grab không thể khấu trừ Chi Phí từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (vì bất kỳ lý do gì), Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng Grab có quyền khấu trừ Chi Phí từ (i) thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ (nếu có) và/hoặc (ii) các nguồn thu nhập khác phát sinh từ các dịch vụ/ mô hình kinh doanh khả dụng mà Nhà Quảng Cáo đã giao kết với Grab, và/hoặc (iii) xuất hóa đơn khoản Chi Phí chưa thanh toán trực tiếp cho Nhà Quảng Cáo, và Nhà Quảng Cáo có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ Chi Phí theo các điều khoản về thanh toán và tín dụng đã thống nhất với Grab kể từ khi nhận được hóa đơn, và/hoặc (iv) khấu trừ Chi Phí từ bất kỳ phương thức thanh toán nào được thiết lập sẵn trong tài khoản của Nhà Quảng Cáo. Nếu Nhà Quảng Cáo thay đổi phương thức thanh toán chính từ khấu trừ Doanh Thu Cửa Hàng sang phương thức thanh toán khả dụng khác, Grab có quyền khấu trừ và tính các khoản Chi Phí phát sinh trên Doanh Thu Cửa Hàng hiện tại cho đến ngày áp dụng thay đổi;
  • Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ: Tùy thuộc vào các phương thức có sẵn của quốc gia cung cấp tính năng Quản Lý Tiếp Thị, trong trường hợp Nhà Quảng Cáo chọn thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán chính, Chi Phí sẽ được trừ vào thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ đó. Bằng việc cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để thanh toán, Nhà Quảng Cáo đồng ý ủy quyền trước cho Grab trừ Chi Phí vào thẻ của Nhà Quảng Cáo. Nhà Quảng Cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí phát sinh nào (chẳng hạn như phí thanh toán trễ hạn) khi sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Trong trường hợp thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ không có đủ số dư để thanh toán Chi Phí, hoặc Grab không thể khấu trừ Chi Phí từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (vì bất kỳ lý do gì), Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng Grab có quyền khấu trừ Chi Phí từ (i) Doanh Thu Cửa Hàng và/hoặc (ii) xuất hóa đơn khoản Chi Phí chưa thanh toán trực tiếp cho Nhà Quảng Cáo, và Nhà Quảng Cáo sẽ thanh toán toàn bộ Chi Phí theo các điều khoản về thanh toán và tín dụng đã thống nhất với Grab khi nhận được hóa đơn;

(b) Nhà Quảng Cáo không phải là đối tác Thương Nhân của Grab:

  • Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ: Tùy thuộc vào các phương thức có sẵn của quốc gia cung cấp tính năng Quản Lý Tiếp Thị, trong trường hợp Nhà Quảng Cáo chọn thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán chính, Chi Phí sẽ được trừ vào thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ đó. Bằng việc gửi thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để thanh toán, Nhà Quảng Cáo đồng ý ủy quyền cho Grab trừ các Chi Phí vào thẻ của Nhà Quảng Cáo. Nhà Quảng Cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí phát sinh nào (chẳng hạn như phí thanh toán trễ hạn) khi sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Trong trường hợp thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ không đủ số dư để thanh toán Chi Phí, hoặc Grab không thể khấu trừ Chi Phí từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (vì bất kỳ lý do gì), Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng (i) Grab có quyền lập hóa đơn Chi Phí chưa thanh toán trực tiếp cho Nhà Quảng Cáo, và Nhà Quảng Cáo sẽ thanh toán toàn bộ Chi Phí theo các điều khoản về thanh toán và tín dụng đã thống nhất với Grab khi nhận được hóa đơn, và/hoặc (ii) khấu trừ Chi Phí từ bất kỳ phương thức thanh toán nào được thiết lập sẵn trong tài khoản của Nhà Quảng Cáo. Nếu Nhà Quảng Cáo thay đổi phương thức thanh toán chính từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sang phương thức thanh toán khả dụng khác, Grab có quyền khấu trừ và tính các khoản Chi Phí phát sinh trên thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hiện tại cho đến ngày áp dụng thay đổi.
    ;
  • Xuất hóa đơn thanh toán: Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo chọn phương án này, Grab sẽ xuất hóa đơn đối với khoản Chi Phí cần thanh toán. Hóa đơn sẽ dựa trên số liệu thực tế/ báo cáo thực hiện dịch vụ và được xuất cho Nhà Quảng Cáo hàng tháng, hoặc theo chu kỳ khác ngắn hơn theo thông báo của Grab. Nhà Quảng Cáo sẽ thực hiện thanh toán theo các điều khoản đã thống nhất với Grab kể từ thời điểm nhận được hóa đơn của Grab. Trong trường hợp các khoản thanh toán không được thực hiện đúng hạn, tùy theo quyết định của mình, Grab có thể áp dụng phí thanh toán trễ hạn theo từng tháng (hoặc một khoảng thời gian trong tháng), có thể lên đến mức phí tối đa theo quy định pháp luật hiện hành và/hoặc tạm ngừng cung cấp tính năng Quản Lý Tiếp Thị mà không cần thông báo cho Nhà Quảng Cáo. Việc thực hiện bất kỳ quy định tại điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác.

7.3. Trách Nhiệm Thanh Toán của Đại Lý. Trong trường hợp Nhà Quảng Cáo đóng vai trò là đại lý thay mặt cho Khách Hàng, Nhà Quảng Cáo phải thay mặt Khách Hàng thanh toán trực tiếp cho Grab tất cả các khoản Chi Phí phát sinh và chịu trách nhiệm pháp lý trước Grab về bất kỳ khoản thanh toán trễ hoặc không thanh toán nào. Thỏa thuận thanh toán của Nhà Quảng Cáo với Khách Hàng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Nhà Quảng Cáo theo Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT này.

7.4. Đồng Tiền Thanh Toán. Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng các khoản Chi Phí sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi cung cấp dịch vụ. Nếu áp dụng, việc chuyển đổi sang ngoại tệ khác có thể được thực hiện tùy theo quyết định và hệ thống của Grab (việc chuyển đổi tiền tệ sẽ dựa trên tỷ giá ngoại hối hiện hành).

7.5 Chu kỳ thanh toán. Nhà quảng cáo đồng ý rằng Grab có toàn quyền quyết định chu kỳ thanh toán Chi Phí với các phương thức thanh toán khác nhau. Tùy từng thời điểm, Grab có thể cập nhật cho Nhà quảng cáo các thay đổi  của chu kỳ thanh toán với các phương thức thanh toán khác nhau.

8. Dữ Liệu Cá Nhân

8.1. Trong trường hợp Grab nhận dữ liệu từ Nhà Quảng Cáo, Nhà Quảng Cáo theo đây cấp cho Grab và các công ty liên kết của Grab một giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không tính phí, không thể hủy ngang, có thể cấp phép lại không tính phí và không độc quyền để sử dụng, sửa đổi, dịch, đảo ngược, tháo rời, cấu trúc lại, dịch ngược, hợp nhất, biên soạn, sao chép hoặc tạo ra tác phẩm phái sinh của dữ liệu nhận được (chẳng hạn như dữ liệu vị trí) liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Grab và các công ty liên kết của Grab. Không phụ thuộc vào các quy định nêu trên, Nhà Quảng Cáo đồng ý rằng quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ tác phẩm hoặc tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào có thể được tạo ra, được ủy quyền, phát triển hoặc sản xuất bởi Grab bằng cách sử dụng dữ liệu được cấp phép sẽ chỉ và hoàn toàn thuộc về Grab. Để tránh nhầm lẫn, Nhà Quảng Cáo sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của Grab và các công ty liên kết của Grab để chứng minh và hoàn thiện quyền sở hữu, quyền và lợi ích của Grab (hoặc của các công ty liên kết của Grab) đối với các quyền sở hữu trí tuệ nói trên.

8.2. Khi xử lý dữ liệu liên quan đến cá nhân mà thông qua dữ liệu đó và các thông tin khác mà Nhà Quảng Cáo có được hoặc có quyền truy cập vào, có thể xác định được danh tính của cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”), Nhà Quảng Cáo tuyên bố và đảm bảo: (A) tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, (B) thiết lập sẵn các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà Nhà Quảng Cáo thu thập, sử dụng và tiết lộ khỏi việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ trái phép hoặc các rủi ro tương tự; (C) không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong khoảng thời gian lâu hơn khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích kinh doanh theo quy định pháp luật.

8.3. Trường hợp Nhà Quảng Cáo cần tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào (bao gồm cả Dữ liệu cá nhân) của các cá nhân cho Grab nhằm mục đích sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị, Nhà quảng cáo tuyên bố và đảm bảo rằng họ có cơ sở pháp lý phù hợp để làm như vậy (bao gồm, đã nhận được sự đồng ý cần thiết từ những cá nhân đó, nếu áp dụng) và được ủy quyền hợp pháp để tiết lộ dữ liệu đó.

8.4. Nếu Nhà Quảng Cáo thu thập bất kỳ dữ liệu nào (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân) từ Người Dùng để sử dụng cho tính năng Quản Lý Tiếp Thị (ví dụ: theo dõi tỷ lệ chuyển đổi) hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào của Grab để lưu trữ và truy cập cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của Người Dùng, Nhà Quảng Cáo phải gửi thông báo thể hiện rõ ràng hoạt động đó cho Người Dùng và lấy chấp thuận của Người Dùng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện việc thu thập dữ liệu đó. Ngoài ra, Nhà Quảng Cáo cần đảm bảo rằng mọi Dữ Liệu Cá Nhân thu thập từ Người Dùng đều được chuyển giao theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành, đồng thời tuân theo tất cả các hướng dẫn hợp lý từ Grab.

9. Bồi thường

Nhà Quảng Cáo sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Grab và các công ty liên kết, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Grab không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí luật sư), bao gồm cả tổn thất gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc (i) Nhà Quảng Cáo vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT; (ii) Nhà Quảng Cáo vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ; (iii) nội dung hoặc chủ đề của bất kỳ Nội Dung Quảng Cáo nào được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Nhà Quảng Cáo; (iv) mọi hành vi vi phạm và/hoặc không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Nhà Quảng Cáo; (v) hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của Nhà Quảng Cáo; (vi) Nhà Quảng Cáo vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; và Hoạt Động Tiếp Thị của Nhà Quảng Cáo.

10. Giới Hạn Trách Nhiệm

10.1. Trong mọi trường hợp, Grab sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà Quảng Cáo về bất kỳ thiệt hại do hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc điển hình nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tổn thất về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin và các tình huống tương tự mà Nhà Quảng Cáo phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Nhà Quảng Cáo sử dụng tính năng Quản Lý Tiếp Thị, ngay cả khi Grab đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

10.2. Grab không phải chịu trách nhiệm với Nhà Quảng Cáo về các thiệt hại trực tiếp, thực tế do Grab vi phạm hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều Khoản Dịch Vụ QLCDTT trong trường hợp số tiền thiệt hại vượt quá 100% tổng các khoản phí do Nhà Quảng Cáo thanh toán cho Grab trong 12 tháng trước thời điểm xảy ra vi phạm.

11. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

11.1. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIẾP THỊ VÀ CÁC NỀN TẢNG QUẢNG CÁO CÓ SẴN TRONG NỀN TẢNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ THEO LỰA CHỌN VÀ RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA CỦA NHÀ QUẢNG CÁO, GRAB HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA GRAB KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY CAM KẾT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIẾP THỊ HOẶC KẾT QUẢ CỦA DỊCH VỤ NÀY.

11.2. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, GRAB THEO ĐÂY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. GRAB ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM CŨNG NHƯ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH NGOÀI QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC THƯƠNG MẠI.

12. Chấm dứt và hủy bỏ Nội Dung Quảng Cáo và/hoặc Điều Khoản Dịch Vụ này

12.1. Trừ khi Chính Sách Grab và/hoặc Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị có quy định khác, một trong hai bên có thể hủy bất kỳ Nội Dung Quảng Cáo trước thời điểm bắt đầu Quảng Cáo. Nếu Nhà Quảng Cáo hủy Nội Dung Quảng Cáo sau ngày cam kết do Grab chỉ định, Nhà Quảng Cáo có trách nhiệm thanh toán mọi khoản chi phí liên quan đến việc hủy theo thông báo của Grab và Nội Dung Quảng Cáo vẫn có thể được hiển thị. Nhà Quảng Cáo phải hủy bỏ Nội Dung Quảng Cáo (i) bằng cách hủy trực tuyến thông qua tài khoản của Nhà Quảng Cáo nếu có chức năng này; (ii) trong trường hợp không có chức năng này, Nhà Quảng Cáo cần gửi thông báo hủy cho Grab bằng email của người đại diện cho tài khoản của Nhà Quảng Cáo; hoặc (iii) trong trường hợp không có chức năng này và Nhà Quảng Cáo không có người đại diện tài khoản, Nhà Quảng Cáo phải gửi thông báo cho Grab (gọi chung là “Quy Trình Hủy Quảng Cáo”). Nhà Quảng Cáo sẽ không được miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với các Nội Dung Quảng Cáo mà Nhà Quảng Cáo chưa gửi yêu cầu/thông báo hủy hoặc gửi sau ngày đến hạn do Grab chỉ định. Grab sẽ không bị ràng buộc bởi Đơn Đặt Hàng do Nhà Quảng Cáo cung cấp (“IO”).

12.2. Grab có thể sửa đổi Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Grab. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị sửa đổi, Nhà Quảng Cáo có thể ngừng sử dụng phần đó của dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị. Việc Nhà Quảng Cáo tiếp tục sử dụng dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị đồng nghĩa với việc Nhà Quảng Cáo đã chấp nhận Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị sửa đổi. 

12.3. Một trong hai bên có thể chấm dứt Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bên kia. Bất kỳ Nhà Quảng Cáo nào tiếp tục sử dụng dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị và các Nội Dung Quảng Cáo không bị hủy theo Điều 12.1 trên sẽ phải tuân theo Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị được hiển thị tại một đường dẫn (URL) khi Nhà Quảng Cáo đăng ký tham gia dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị.

13. Điều khoản khác

13.1. Trong trường hợp có bất kỳ nội dung nào không thống nhất giữa Điều Khoản Dịch Vụ và Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị, các điều khoản của Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.2. Điều Khoản Quản Lý Tiếp Thị này chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và mọi tranh chấp, yêu cầu khởi kiện, khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ Quản Lý Tiếp Thị này sẽ được giải quyết theo cách thức quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ.

13.3. Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đâykhông thể thực thi, các điều khoản còn lại sẽ vẫn tiếp tục duy trì toàn bộ hiệu lực.    

PHỤ LỤC A – BẢNG THUẬT NGỮ (Thuật ngữ và Giải thích thuật ngữ)

  • Số lần hiển thị quảng cáo (Ad Impression): Là chỉ số đo lường mức độ tiếp cận quảng cáo trong ứng dụng, đáp ứng các điều kiện tối thiểu về chất lượng, điều khoản được thống nhất giữa Grab và Nhà Quảng Cáo.
  • Số Lần Hiển Thị Video Quảng Cáo Video được phân phối đến người xem (Video Ad Impression (served)): Là chỉ số thể hiện số lần hiển thị của một video quảng cáo, bài đăng đầu tiên nếu có.
  • Số Lần Hiển Thị Video Quảng Cáo người xem được nhìn thấy (Video Ad Impression (viewable)): Là chỉ số thể hiện số lần hiển thị của một video quảng cáo được người xem nhìn thấy, áp dụng một số điều kiện nhất định để được tính là một lượt hiển thị có thể nhìn thấy. Các điều kiện này được thiết kế nhằm đảm bảo người dùng có cơ hội xem quảng cáo, bên cạnh việc đảm bảo rằng thiết bị đã được phân phối và nhận đúng quảng cáo.