Điều khoản sử dụng tính năng “Đặt trước chuyến xe” | Advance Booking Terms of Use

Ban hành lần đầu: ngày 11 tháng 4 năm 2024

Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của tính năng “Đặt trước chuyến xe”. Điều khoản sử dụng của tính năng “Đặt trước chuyến xe” được đọc trong sự liên kết với Điều Khoản Sử Dụng: Dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại (sau đây gọi chung là “Điều Khoản Sử Dụng”). Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, cụ thể là tính năng “Đặt trước chuyến xe” trên Ứng Dụng Grab, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Grab hoặc Dịch Vụ.

Bất kỳ cụm từ được viết hoa nào nhưng không được định nghĩa tại đây sẽ có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng.

“Đặt trước chuyến xe” là tính năng trên Ứng Dụng Grab cho phép bạn đặt chuyến xe trước tối đa 7 ngày cho đến 2 giờ trước giờ khởi hành.

Cước phí 

Cước phí áp dụng khi bạn lựa chọn tính năng “Đặt trước chuyến xe” (sau đây gọi chung là “Chuyến Xe Đặt Trước”) sẽ bao gồm phụ phí đặt trước, phí dịch vụ nâng cao và có thể bao gồm các khoản phụ phí khác được áp dụng vào thời điểm bạn đặt xe (ví dụ: lệ phí cầu đường, phụ phí ban đêm, v.v). Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Vui lòng lưu ý khi Chuyến Xe Đặt Trước của bạn được xác nhận, Grab có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý trên Thẻ bạn lựa chọn thanh toán (như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, v.v). Số tiền sẽ được “tạm giữ” và chỉ bị khấu trừ sau khi chuyến xe hoàn thành. Nếu Chuyến Xe Đặt Trước của bạn bị hủy, bạn sẽ được hoàn tiền, tùy thuộc vào chính sách hủy chuyến được áp dụng.

Chính sách hủy chuyến đối với Chuyến Xe Đặt Trước

Chuyến Xe Đặt Trước có thể được hủy khi bạn thay đổi nhu cầu, lộ trình di chuyển. Tuy nhiên, để đảm bảo các bên liên quan được hỗ trợ thỏa đáng trong trường hợp Chuyến Xe Đặt Trước bị hủy, Phí hủy chuyến (“Phí Hủy Chuyến”) sẽ được áp dụng trong các tình huống sau đây:

  1. Phí Hủy Chuyến sẽ được áp dụng khi Chuyến Xe Đặt Trước đã có Đối Tác Tài Xế nhận cuốc nhưng bị hủy bởi bạn trong khoảng thời gian ít hơn 60 phút trước thời điểm đón khách mà bạn đã chọn hoặc bị hủy bất kỳ thời gian nào sau thời điểm đón khách.
  2. Ngoài tình huống nêu tại mục 1 trên đây, bạn có quyền hủy Chuyến Xe Đặt Trước mà không bị áp dụng Phí Hủy Chuyến.
  3. Nếu Đối Tác Tài Xế không đến hoặc đến muộn hơn thời điểm đón khách bạn đã chọn, bạn có quyền hủy Chuyến Xe Đặt Trước mà không bị áp dụng Phí Hủy Chuyến. Bạn sẽ nhận được một mã ưu đãi cho dịch vụ di chuyển nếu lựa chọn hủy chuyến sau khi đã chờ thêm ít nhất 15 phút để hệ thống tìm Đối Tác Tài Xế khác phù hợp theo lịch trình của bạn.
  4. Kể từ thời điểm đón khách theo lịch trình, nếu không tìm được Đối Tác Tài Xế nào nhận Chuyến Xe Đặt Trước của bạn, bạn có quyền hủy Chuyến Xe Đặt Trước mà không bị áp dụng Phí Hủy Chuyến, đồng thời bạn sẽ nhận được một mã ưu đãi cho dịch vụ di chuyển từ Grab.
  5. Phí Hủy Chuyến cũng được áp dụng trong trường hợp bạn không có mặt ở điểm đón vào thời điểm đón khách theo lịch trình và trong vòng 15 phút sau đó.
  6. Phí Hủy Chuyến và cách thức đền bù bằng mã ưu đãi cho dịch vụ di chuyển đối với Chuyến Xe Đặt Trước sẽ được thông báo bởi Grab vào từng thời điểm theo phương thức hợp lý do Grab toàn quyền quyết định, có thể bao gồm nhưng không giới hạn thông qua gửi thư điện tử, gửi thông báo trong ứng dụng và/hoặc bảng thông tin dịch vụ hiển thị trên màn hình đặt cuốc xe.
  7. Mã ưu đãi cho dịch vụ di chuyển sẽ được sử dụng để quy đổi trên các dịch vụ của Grab theo các điều khoản và điều kiện áp dụng của mã ưu đãi và các chính sách Grab được áp dụng theo toàn quyền quyết định của Grab.
  8. Các khoản phí hủy chuyến khác vẫn được áp dụng theo chính sách hủy chuyến hiện hành được công bố trên trang web của Grab và được thông báo cho bạn vào từng thời điểm.

Grab bảo lưu quyền bổ sung, sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào thuộc Điều Khoản Sử Dụng này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và Dịch Vụ có nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp thuận các thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này.