Hotel Booking Rewards Terms

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ผู้ใช้ Grab จะได้รับคะแนน GrabRewards จากการชำระค่าโรงแรมตามที่กำหนดภายใต้ “โปรแกรมการให้คะแนน GrabRewards ผ่านการจองโรงแรม”

2. ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนน GrabRewards จากการชำระค่าโรงแรมตามที่กำหนด เมื่อ:

ก. มีบัญชีผู้ใช้กับ Grab ที่ยังเปิดใช้งานอยู่ พร้อมทั้งเป็นสมาชิกโปรแกรม GrabRewards Loyalty Programme

ข. ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Agoda หรือ Booking.com (“พันธมิตร”) ก่อนที่จะมีการชำระค่าโรงแรม

ค. ทำธุรกรรมการจองโรงแรมหรือที่พัก ด้วยบริการจากพันธมิตร ผ่านทางแอป Grab

ง. เข้าพักครบตามที่กำหนดและชำระเงินค่าโรงแรมภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการ ซึ่งพันธมิตรจะทำการยืนยันการเข้าพักครบถ้วนและการชำระเงินของผู้ใช้บริการกับ Grab

3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนกับ Grab ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอินโดนีเซีย (+62)

4. อัตราส่วนคะแนนที่ได้เพิ่มสำหรับทุกการชำระค่าโรงแรมที่เป็นไปตามกำหนด จะเป็นไปเงื่อนไขของสกุลเงินที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระด้านล่างนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระเงิน เข้าพักครบตามที่กำหนด และเช็คเอาท์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2565 – 31 ก.ค 2565:

ก. สิงคโปร์: 4 คะแนนต่อ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์

ข. ฟิลิปปินส์: 6 คะแนนต่อ 1 เปโซฟิลิปปินส์

ค. มาเลเซีย: 1.5 คะแนนต่อ 1 ริงกิตมาเลเซีย

ง. อินโดนีเซีย: 2 คะแนนต่อ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

จ. เวียดนาม: 2 คะแนนต่อ 10,000 ดงเวียดนาม

ฉ. ไทย: 2 คะแนนต่อ 16 บาท

ช. กัมพูชา: 2 คะแนนต่อ 3,000 เรียลกัมพูชา

ซ. พม่า: 2 คะแนนต่อ 1,000 จัตพม่า

ฌ. อื่นๆ: 5 คะแนนต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ

5. อัตราส่วนคะแนนสำหรับทุกการชำระค่าโรงแรมที่เป็นไปตามกำหนด จะเป็นไปเงื่อนไขของสกุลเงินที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระด้านล่างนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เข้าพักครบตามที่กำหนด และเช็คเอาท์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป

ก. สิงคโปร์: 4 คะแนนต่อ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์

ข. ฟิลิปปินส์: 6 คะแนนต่อ 1 เปโซฟิลิปปินส์

ค. มาเลเซีย: 1.5 คะแนนต่อ 1 ริงกิตมาเลเซีย

ง. อินโดนีเซีย: 1 คะแนนต่อ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

จ. เวียดนาม: 1 คะแนนต่อ 10,000 ดงเวียดนาม

ฉ. ไทย: 1 คะแนนต่อ 16 บาท

ช. กัมพูชา: 1 คะแนนต่อ 3,000 เรียลกัมพูชา

ซ. พม่า: 1 คะแนนต่อ 1,000 จัตพม่า

ฌ. อื่นๆ: 2 คะแนนต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชั้นนำและคำนวณโดยพันธมิตรของเรา ณ วันที่ทำการจองและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชั้นนำและคำนวณโดยพันธมิตรของเรา ณ วันที่ทำการจองและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. Grab ขอสงวนสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชำระค่าชดเชยเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด ในกรณี ดังต่อไปนี้:

ก. ระงับการให้คะแนน GrabRewards จนกว่าธุรกรรมและการเข้าพักจะเสร็จสมบูรณ์และยืนยันโดยพันธมิตรของเรา

ข. ตัดสิทธิ์หรือปฎิเสธผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เข้าพักครบตามที่กำหนด และ/หรือ ไม่ได้ชำระเงินภายใต้ชื่อของตนเอง หรือถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ไม่ว่าเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือมีพฤติกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่ Grab เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับ

ค. เปลี่ยนอัตราส่วนของการให้คะแนน GrabRewards เป็นครั้งคราว

ง. เพิ่มหรือลดพันธมิตรใด ๆ ในโปรแกรมการให้คะแนนนี้

จ. แก้ไขข้อกำหนดใดๆ หรือสิ้นสุดโปรแกรมการให้คะแนนนี้

8. ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับ คะแนน GrabRewards จากโปรแกรมการให้คะแนนนี้ ภายใน 70 วันหลังจากวันที่เช็คเอาท์ (เช่น เช็คเอาท์ในวันที่ 1 เมษายน รับคะแนนเพิ่มเติมภายในวันที่ 10 มิถุนายน)

9. คะแนน GrabRewards ที่ได้รับจากโปรแกรมการให้คะแนนนี้จะไม่นับรวม เพื่อการเลื่อนระดับสมาชิก

10. Grab ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้ พันธมิตร หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม