General Terms and Conditions for Purchases of Goods and Services

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อและให้ตีความเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อ
เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ (“เงื่อนไขและข้อกำหนด”)
ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า คำว่าเงื่อนไขและข้อกำหนด ให้รวมใบสั่งซื้อด้วย เว้นแต่ในบางกรณีที่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้
คำนิยาม

1. เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. “แกร็บ” หมายถึง บริษัทแกร็บตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  2. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการที่แกร็บต้องชำระให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
  3. “บริษัทในเครือ” หมายถึง เกี่ยวกับนิติบุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีอำนาจควบคุม อยู่ภายใต้การควบคุมของ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ คำว่า “ควบคุม” (รวมถึงคำว่า “การควบคุม” “อยู่ภายใต้การควบคุมของ” และ“อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ”) หมายถึง การครอบครอง การมีอำนาจในการบริหารและกำหนดนโยบายของกิจการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและ ไม่ว่าการควบคุมจะอยู่ในรูปแบบของการถือหุ้นโดยผลของสัญญาหรือการได้มาด้วยประการอื่นๆ โดยการออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง การทำสัญญาหรือรูปแบบอื่น
  4. “วันทำการ” หมายถึง วันที่ไม่ใช่วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารเปิดทำการในประเทศไทย
  5. “ราคาสินค้า” ค่าสินค้าที่แกร็บตกลงชำระให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
  6. “ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลใดๆ ขายสินค้าและ/หรือให้บริการให้แก่แกร็บ (แล้วแต่กรณี)
  7. “เอกสาร” หมายถึง เอกสารใดๆ ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจัดทำให้เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการแก่แกร็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบิลออฟเลดิง)
  8. “สินค้า” หมายถึง สินค้า หรือรายการใดๆ เป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  9. “บริการ” หมายถึง งานและบริการที่กำหนดให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสั่งซื้อ
  10. สถานที่” หมายถึง สถานที่ตั้งสำนักงานของแกร็บตามที่แจ้งแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ หรือที่อยู่อื่นที่แกร็บอาจแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  11. “ระยะเวลารับประกัน” หมายถึง ระยะเวลาการรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 13 (หากสามารถปรับใช้ได้)

2. กระบวนการออกใบสั่งซื้อและการยืนยันคำสั่งซื้อ

 1. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงยืนยันการสั่งซื้อของแกร็บโดยการออกใบสั่งซื้อต่อเมื่อแกร็บได้ยอมรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว

3. หน้าที่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

 1. 3.1 แกร็บตกลงแต่งตั้งผู้ขาย/ผู้ให้บริการและผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. จัดหาและส่งมอบสินค้าที่ปราศจากภาระผูกพันให้แก่แกร็บ
  2. ติดตั้ง ทดสอบ การเชื่อมโยง การดำเนินการ และการใช้สินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  3. จัดหาและส่งมอบสินค้าให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  4. ดำเนินการทดสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่แกร็บกำหนดตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  6. จัดอบรมให้แกร็บสามารถใช้สินค้าและ/หรือใช้บริการได้ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  7. ให้บริการและส่งมอบบริการตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  8. ดำเนินการทั้งหมดเท่าที่จำเป็นหรือตามสมควรตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่แกร็บกำหนด

4. เงื่อนไขในการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ

 1. 4.1 ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เว้นแต่แกร็บจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) และค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการนั้นจะรวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าเดินทาง ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหรือห่อสินค้า ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้ขนส่งสินค้า อันเป็นผลจากการขายสินค้า และ/หรือให้บริการ) เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงว่า การที่บริษัทในเครือของแกร็บชำระเงินแทนในนามแกร็บถือว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการตามที่ระบุในใบสั่งซื้อนี้เรียบร้อยแล้ว
 2. 4.2 เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยแกร็บ (รวมอีเมล) แกร็บตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการเต็มจำนวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขว่า ไม่มีการชำระเงินใดจะพิจารณาได้ว่า เป็นหลักฐานในการยอมรับคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการและไม่ถือเป็นการปลดปล่อยผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากหน้าที่ภายใต้ใบสั่งซื้อฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ภายใต้ใบสั่งซื้อฉบับนี้ แกร็บตกลงแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) ภายในห้า (5) วันทำการ (หรือระยะเวลาอื่นที่แกร็บกำหนด)นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับหนังสือแจ้งจากแกร็บแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีและทำการปรับค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน หลังจากนั้นผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องออกใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้พร้อมทั้งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องซึ่งจะแทนที่ใบแจ้งหนี้เดิมที่มีข้อโต้แย้ง การชำระเงินดังกล่าวจะต้องชำระภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องใบใหม่หรือหักกลบลบหนี้กับการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการในครั้งหน้า ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันเพื่อขจัดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชำระเงิน ข้อโต้แย้งดังกล่าวต่อนำเข้าสู่กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
 3. 4.3 หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการค้างชำระหนี้ต่อแกร็บ แกร็บมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. หักเงินใดๆ ที่แกร็บจะต้องชำระให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตามที่ระบุในใบสั่งซื้อจนกว่าจะชำระหนี้ที่คงค้างครบถ้วน หรือ
  2. หักหนี้ที่คงค้างจากเงินใดๆ ที่แกร็บจะต้องชำระให้กับให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
   การใช้สิทธิภายใต้ข้อเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่กระทบสิทธิใดๆ ที่แกร็บมีอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้

5. การบรรจุ และส่งมอบและการเก็บสินค้า (หากมี)

 1. 5.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่แกร็บกำหนด (ตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อ) และผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องรับประกันว่า
  1. ไม่มีความเสียหายใดเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่ส่งมอบสินค้า (รวมถึงโครงสร้างอาคาร ส่วนประกอบต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ และ พื้น) และ
  2. ความปลอดภัยและมั่นคงของสถานที่ พนักงานของแกร็บ ลูกจ้าง บุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถเข้ามาได้

6. ระยะเวลาการส่งมอบ/การให้บริการ

 1. 6.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงจัดหาและส่งมอบสินค้าที่แกร็บซื้อไปยังสถานที่ส่งมอบสินค้าที่กำหนดไว้และให้บริการตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาตามที่ระบุใบสั่งซื้อ
 2. 6.2 ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่แกร็บได้ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา รวมถึงไม่สามารถส่งมอบ หรือผิดนัดในการขนส่งอันเนื่องมาจากข้อพิพาททางแรงงาน การขนส่งหยุดชะงัก ความล่าช้าในการได้รับวัตถุดิบ ความเร่งด่วน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ให้ถือว่า เป็นการผิดนัดอันมีสาระสำคัญของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นตามข้อนี้ แกร็บมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาแต่เพียงผู้เดียวโดยผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงสละข้อโต้แย้งในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการใช้สิทธิของแกร็บในข้อนี้ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่แกร็บภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากที่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง
 3. 6.3 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงแต่งตั้งบุคคลที่มีอำนาจในการดำเนินการแทนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานให้แก่แกร็บ (“ตัวแทนของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ”) และแกร็บมีสิทธิที่จะปรึกษากับตัวแทนของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ คำสั่ง คำแนะนำ การตัดสินใจใดๆ ของตัวแทนของผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะมีผลผูกพันผู้ขาย/ผู้ให้บริการในทุกกรณีภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
 4. 6.4 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับรองและรับประกันว่า สินค้าและ/หรือบริการที่ส่งมอบให้แก่แกร็บต้องใช้วัสดุ ซอฟท์แวร์ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใดๆ ต้องเป็นวัสดุที่ดี (“วัสดุ”) หรือ หากใช้วัสดุของบุคคลภายนอกให้ถือว่า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับความยินยอม หรือได้รับอนุญาตให้ใช้จากเจ้าของวัสดุเรียบร้อยแล้ว

7. คำรับประกันทั่วไป

 1. 7.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับประกันว่า สินค้าและ/หรือบริการที่ส่งมอบหรือให้บริการแก่แกร็บ
  1. เป็นสิ่งที่ปราศจากตำหนิในวัสดุและเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ใช้
  2. รวมขอบเขตของงานและรายการต่างๆ ที่ตกลงกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อ
  3. ปฏิบัติตามมาตรฐาน คุณสมบัติ หรือคำอธิบายตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
  4. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ ระดับมลรัฐ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีผลผูกพันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
  5. เป็นของใหม่และไม่มีการนำของเก่าขายให้ เว้นแต่แกร็บให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล์) และ
  6. ไม่ถูกจำกัดในการใช้ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาของบุคคลภายนอก

  ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการรับประกันว่า มีใบอนุญาต หรือคำอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าและ/หรือให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้และใบสั่งซื้อ

 1. 7.2 สินค้าและ/หรือบริการต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบ (แล้วแต่กรณี) ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่แกร็บกำหนด
 1. 7.3 นอกเหนือจากและไม่ถือเป็นการตัดสิทธิอื่นๆ ของแกร็บภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการ หรือให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสินค้า และ/หรือบริการบางส่วนที่ส่งมอบให้แก่แกร็บนั้นเสียหาย ชำรุดบกพร่อง หรือด้วยประการอื่นใดก็ตามที่ทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามขอบเขตของงานตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ได้ แกร็บอาจมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ปฏิเสธไม่รับสินค้า และ/หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมด และกำหนดให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการนำสินค้าดังกล่าวออกไป หรือทดแทน หรือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือด้วยประการอื่นใด โดยแก้ไขความชำรุดบกพร่องทั้งหมดของสินค้าและ/หรือบริการ หรือการทำให้ความเสียหายดีขึ้น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สินค้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อ จนกว่าแกร็บจะพอใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับแกร็บ หรือ
  2. ลดราคาสินค้า
  3. ซ่อมแซมด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
  4. เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
 2. 7.4 หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ 7.3 ภายในระยะเวลาที่แกร็บเห็นสมควร แกร็บอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือซื้อสินค้า หรือบริการเพื่อนำมาทดแทนสินค้า และ/หรือบริการ หรือแก้ไขหรือทำให้ความชำรุดบกพร่อง ความเสียหายของสินค้าหมดไปไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขความชำรุดบกพร่องโดยผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายอื่นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ในระหว่างที่รอสินค้ามาทดแทน ซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างแก้ไข หรือระหว่างรอบริการจากผู้ให้บริการ แกร็บมีสิทธิเรียกค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ในแต่ละวันที่มี่การเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไขสินค้าซึ่งไม่ได้ส่งมอบไปยังสถานที่ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่เพื่อทำการซ่อมแซม แก้ไขไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงว่าจะยอมรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

8. การทดสอบ (หากมี)

 1. 8.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบ และ/หรือบริการเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ผลิต และ/หรือขอบเขตของงาน และ/หรือกระบวนการทดสอบซึ่งอธิบายได้ว่า สินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามขอบเขตของงาน และสินค้า และ/หรือบริการปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามขอบเขตของงานไม่ว่าจะก่อนหรือส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการ (ตามที่อาจเหมาะสม) ไปยังแกร็บ (“การยอมรับการทดสอบ”) ผลของการทดสอบดังกล่าวต้องทำเป็นเอกสารและยื่นต่อแกร็บหากแกร็บร้องขอ
 2. 8.2 เมื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการ แกร็บมีสิทธิที่จะทดสอบเพื่อพิจารณาว่าสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามขอบเขตของงาน และหน้าที่ทางเทคนิค การปฏิบัติและข้อกำหนดอื่นๆ และคุณสมบัติที่แกร็บกำหนด (“การยอมรับการทดสอบของแกร็บ”) แกร็บโดยมีดุลพินิจหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทดสอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงพิจารณา และ/หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการดังกล่าว ข้อมูล หรือข้อพิจารณา (“ข้อพิจารณาในการทดสอบ”) ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าจำเป็นต่อการทดสอบดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นไปตามขอบเขตของงาน
 3. 8.3 แกร็บมีสิทธิที่จะสั่งและร้องขอผู้ขาย/ผู้ให้บริการเตรียมข้อพิจารณาในการทดสอบเพื่อขออนุมัติจากแกร็บ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องขอ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการทดสอบสินค้า และ/หรือบริการ และตกลงปฏิบัติตามการยอมรับการทดสอบของแกร็บ หรือเมื่อแกร็บร้องขอ จะช่วยเหลือแกร็บเพื่อดำเนินการยอมรับการทดสอบของแกร็บ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมตามที่แกร็บร้องขอระหว่างการทดสอบสินค้า และ/หรือบริการซึ่งผู้ขาย/ผู้ให้บริการแนะนำการทดสอบตามความเห็นของแกร็บ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ จากแกร็บ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องนำส่งรายงานการทดสอบต่อแกร็บหลังจากผลการทดสอบแต่ละอัน และแกร็บมีสิทธิในการตรวจสอบผลที่เกี่ยงข้องทั้งหมดกับการทดสอบ
 4. 8.4 การยอมรับการทดสอบใดๆ หรือการยอมรับการทดสอบของแกร็บจะสำเร็จต่อเมื่อมีการสาธิตให้แกร็บพิจารณาว่า สินค้า และ/หรือบริการเป็ไปตามข้อพิจารณาในการทดสอบ และเป็นไปตามขอบเขตของงาน
 5. 8.5 แกร็บสงวนสิทธิที่จะดำเนินการยอมรับการทดสอบ หรือการยอมรับการทดสอบของแกร็บซึ่งไม่มีหน้าที่ต้องทำ

9. การจัดทำเอกสาร (หากมี)

 1. 9.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีคู่มือ เอกสาร และเอกสารอื่นๆ เท่าที่จำเป็นให้แก่แกรบ เพื่อให้แกร็บเข้าใจ เข้าถึงและใช้เอกสารทั้งหมดที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการและถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและ/หรือบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่อาจระบุในขอบเขตของงาน โดยรวมถึงเอกสารดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านของการนำเสนอและขอบเขต
  2. เป็นฉบับที่เป็นปัจจุบัน ล่าสุดเท่าที่จะมีได้
  3. ระบุข้อมูลดังกล่าวที่อาจกำหนดให้บุคคลใดใช้ผลของข้อมูล/สินค้า และ/หรือบริการที่ส่งมอบให้
 1. 9.2 หากผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามที่ร้องขอได้ในข้อ 9.1 ตามที่ระบุข้างต้น และ/หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุในขอบเขตของงานที่อาจพิจารณาได้ว่า เป็นการส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการไม่สมบูรณ์
 2. 9.3 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอาจทำการตรวจสอบร่วมกับแกร็บเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิค รายงานหรือด้วยประการอื่นตามที่แกร็บร้องขอ

10. การอบรม (หากมี)

 1. 10.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องทำการฝึกอบรมบุคลากรที่แกร็บจัดเตรียมไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุในขอบเขตของงาน และ/หรือข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้แกร็บสามารถใช้สินค้า และ/หรือบริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้ให้บริการเอง
 2. 10.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมเอกสาร คำบรรยาย และเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการอบรม เอกสารที่ใช้ในการอบรมทั้งหมดต้องมีความชัดเจนและจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมไฟล์ให้แก่แกร็บในรูปแบบที่แกร็บยอมรับได้ แกร็บมีสิทธิที่จะใช้เอกสารดังกล่าวในการดำเนินการอบรม ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

11. วันเริ่มงาน (หากมี)

 1. 11.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะออกเอกสารหรือการยืนยันอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า และ/หรือการรับบริการให้แก่แกร็บได้ต่อเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เมื่อการยอมรับการทดสอบ และการยอมรับการทดสอบของแกร็บเกิดขึ้นแล้ว
  2. เมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำก่อนส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการเรียบร้อยแล้ว หรือ
  3. เมื่อแกร็บได้รับเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนแล้วก่อนวันเริ่มใช้สินค้า และ/หรือบริการ

  ทั้งนี้ ให้ถือว่าสินค้า และ/หรือบริการจะพร้อมให้แกร็บใช้ได้ ณ วันที่ระบุในเอกสารหรือการยืนยันดังกล่าวเท่านั้น (“วันเริ่มงาน”) แกร็บมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ออกและลงนามในเอกสารดังกล่าวหากสินค้า และ/หรือบริการทั้งหมดไม่เป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ หรือในกรณีใดๆ อันเป็นที่พอใจแก่แกร็บ

 2. 11.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับผิดเป็นไปตามเงิ่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารใดๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าแกร็บได้มีการออกและการลงนามในเอกสารใด การยืนยันดังกล่าวในเอกสาร หรือการชำระเงินไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดเว้นแต่เป็นการประกาศให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการซึ่งแกร็บพร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

12. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง (หากมี)

 1. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายตกเป็นของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ
  1. จนกระทั่งส่งมอบไปยังสถานที่
  2. และแกร็บได้รับสินค้า หรือผู้ขาย/ผู้ให้บริการส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า (รวมถึงบิลออฟเลดิง) ไปยังแกร็บ
  3. เมื่อทดสอบและใช้สินค้า และ/หรือบริการได้

13. ระยะเวลาการรับประกัน (หากมี)

 1. 13.1 ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อวันเริ่มงาน สินค้าต้องได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาการรับประกัน และมาตรฐานของการปฏิบัติงานและข้อกำหนดตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
 2. 13.2 ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลง
  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาสินค้า ณ สถานที่ เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าเป็นไปตามที่ระบุในใบสั่งซื้อและต้องเป็นสินค้าที่ไม่สภาพดี เหมาะสมในการใช้งานตลอดเวลา
 3. 13.3 แกร็บมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการรับประกัน หากความชำรุดบกพร่องทั้งหมดไม่ได้รับการแก้ไขภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
 4. 13.4 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ 14 ได้ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการที่แกร็บไม่สามารถทำการตรวจสอบ หรือค้นพบความชำรุดบกพร่องใดๆ หรือการผิดนัดใดๆ ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

14. ของขวัญ การชักจูง หรือรางวัล

 1. แกร็บอาจบอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ได้และมีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการอันเป็นผลมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว หากแกร็บมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้เสนอหรือให้หรือตกลงว่าจะให้ของขวัญ หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะในรูปแบบใดแก่บุคคลใด เพื่อเป็นการชักจูง หรือเป็นรางวัลสำหรับการห้ามให้ทำ หรือการทำ หรือการห้ามให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเพื่อให้ได้รับหรือได้ทำเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้กับแกร็บ หรือเพื่อแสดงหรือห้ามให้เสนอสิทธิพิเศษต่อบุคคลใดๆ เกี่ยวกับสัญญาที่ทำกับแกร็บ หรือหากการกระทำใดของบุคคลที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจ้าง หรือ ทำในนามของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (ไม่ว่าจะได้รับการยินยอมจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการหรือไม่ก็ตาม) หรือกรณีที่เกี่ยวกับสัญญาใดๆ ที่ทำกับแกร็บ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจ้าง หรือบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการในนามของผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้กระทำความผิดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือสนับสนุนให้มีการทำความผิด หรือพยายามที่จะกระทำความผิดดังกล่าว หรือให้ค่าบริการหรือรางวัลสำหรับการได้รับซึ่งเป็นการกระทำความผิดภายใต้บทบัญญัติกฎมายที่เกี่ยวข้องและยังมีผลบังคับใช้อยู่

15. การจ้างช่วง

 1. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องไม่จ้างช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้แทนผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล์) จากแกร็บ ทั้งนี้ การจ้างช่วงภายใต้ข้อเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นการปลดปล่อยให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ การกระทำใดๆของผู้รับจ้างช่วงให้ถือเป็นการกระทำของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

16. เหตุสุดวิสัย

 1. 16.1 เว้นแต่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนล่าช้าตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้อันเนื่องมาจากมูลเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การกระทำของรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร ข้อจำกัดของรัฐ แผ่นดินไหว อัคคีภัย วาตภัย พายุ อุทกภัย โรคระบาด การกักกัน สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การสูญเสียของระบบข้อมูลและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสภาพที่คล้ายคลึงกัน (“เหตุสุดวิสัย”)
 2. 16.2 คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) ถึงเหตุของความล่าช้า และระยะเวลาที่คาดว่าความล่าช้าดังกล่าวจะยังคงอยู่ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยให้ถือว่า ระงับลงในช่วงที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว และให้ระยะเวลาของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ขยายออกไปให้เท่ากับระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า
 3. 16.3 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่เกินสามสิบ (30) วันเป็นต้นไป และคู่สัญญาได้เจรจากันแล้วภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่พบว่าเหตุสุดวิสัยเกินสามสิบ (30) วันแล้วแต่ไม่สามารถตกลงวิธีการเพื่อระงับเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากการที่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุสุดวิสัยตามที่ระบุในสัญญาข้อนี้

17. การทดแทนจำนวนของบุคคลของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (หากมี)

 1. 17.1 โดยไม่กระทบสิทธิอื่นๆ ของแกร็บภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ แกร็บด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของแกร็บ อาจออกหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการว่า ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง ผู้ขาย ตัวแทน (รวมเรียกว่า “บุคคล”) ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ได้
 2. 17.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องดำเนินการเปลี่ยนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ให้บริการดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งจากแกร็บ
 3. 17.3 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องได้รับอนุมัติจากแกร็บเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอีเมล) ก่อนเกี่ยวกับการเพิ่ม ลด จำนวนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ให้บริการในการทำงานให้กับแกร็บเพื่อปฏิบัติตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ การอนุมัติต้องไม่ล่าช้าโดยปราศจากเหตุอันสมควรจากแกร็บภายใต้เงื่อนไขว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการส่งมอบสินค้า และ/หรือบริการแต่อย่างใด

18. การบอกเลิกสัญญา

 1. 18.1 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อปรากฏว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดและและคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญาได้บอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายที่กระทำผิดสัญญายังเพิกเฉยหรือไม่สามารถแก้ไขการกระทำผิดสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
  2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกกิจการ หรือล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทหรือมีการควบบริษัท หรือมีเหตุอื่นใดตามกฎหมายทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ต่อไปได้ ให้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลงโดยทันที และให้ถือว่าหน้าที่ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวที่ยังคงมีอยู่ก่อนเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
  3. แกร็บมีสิทธิบอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องและยอมรับการส่งมอบสินค้าที่ผลิดโดยผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และการรับบริการใดๆ จนถึงวันที่บอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ โดยแจ้งไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (รวมอีเมล) ภายใน 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่จะให้สัญญามีผลสิ้นสุดลง ตามที่ระบุในข้อนี้โดยผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงสละข้อโต้แย้งใดๆ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายจากแกร็บอันเนื่องจากการใช้สิทธิของแกร็บตามที่ระบุในสัญญาข้อนี้
 2. 18.2 การสิ้นสุดของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง

19. ผลของการเลิกสัญญา

 1. ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า
  1. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องหยุดดำเนินการใดๆ ทันทีที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือโดยเร็วที่สุด ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อหยุดการให้บริการและเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ แกร็บไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการยังไม่ได้ทำ ณ วันที่สิ้นสุดสัญญา
  2. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงคืนเงินให้แก่แกร็บตามสัดส่วน เงินทั้งหมดที่ได้ทำการชำระล่วงหน้า หรือชำระให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการก่อนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้เป็นระยะเวลาเท่ากับที่ยังไม่ได้รับบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขว่า การคืนเงินดังกล่าวต้องไม่กระทบสิทธิในการกระทำหรือชดใช้ใดๆ ที่แกร็บมีอันเป็นผลมาจากการบอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้เนื่องจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ และ
  3. แกร็บมีสิทธิที่จะซื้อสินค้าจากผู้ขายรายอื่นสำหรับสินค้าในส่วนที่มีความชำรุดบกพร่อง ณ เวลาที่บอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ หรือสินค้าที่มีคุณสมบัติคล้ายกันในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า และ/หรือรับบริการ ณ เวลาที่บอกเลิกสัญญา ในกรณีที่แกร็บเป็นผู้บอกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่เพิ่มขึ้นแก่แกร็บจากการดำเนินการตามสัญญาข้อนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกหักกับเงินที่แกร็บต้องชำระให้แก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

20. การรักษาความลับ การประกาศข้อมูลสู่สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 20.1 คู่สัญญาตกลงว่า เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ เอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่กระทำขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้เป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 21.8 (“ความลับ”) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธินำความลับดังกล่าวไปเปิดเผย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นทราบถึงความลับนี้ในระหว่างระยะเวลาของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่ (ก) จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า หรือ(ข) เป็นการเปิดเผยต่อผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่นใดของคู่สัญญาเท่าที่จำเป็น หรือ (ค) เป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 2. 20.2 นอกจากที่ระบุข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากแกร็บ หรือการได้รวบรวม หรือการทำข้อมูลดังกล่าวโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล)
 3. 20.3 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงที่จะไม่ตีพิมพ์ หรือประกาศ หรือดำเนินการให้มีการออกข่าว บทความ การตีพิมพ์ การโฆษณา สุนทรพจน์ที่เตรียมไว้ หรือข้อมูลอื่นใด หรือเอกสารใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อต่างๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมล) จากแกร็บก่อน
 4. 20.4 เท่าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าถึงหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลง
  1. รับรองและรับประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ทั้งก่อนและหลังจากวันที่ที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ และ
  2. ตกลงไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมล) จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าของข้อมูลก่อน
 5. 20.5 เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ณ วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตกลงว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด
  1. ที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จะเป็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้งกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ และ
  2. เพื่อไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวที่ได้รับมาไม่ถูกเพิกถอน
 6. 20.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นใคร
  1. จากข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน และFrom the data or a combination of different data; and
  2. จากข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้เข้าถึง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึง

21. การแก้ไขสัญญา

 1. การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

22. ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าอากรต่างๆ

 1. 22.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ การประเมินและภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายไทยกำหนดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
 2. 22.2 หากมีภาษี ค่าอากรแสตมป์ และ/หรือภาษีอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บจากคู่สัญญาฝ่ายใดที่เกี่ยวข้อง ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รับภาระชำระภาษีอากรดังกล่าวนั้น และหากมีกฎหมายกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากรายได้ ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือเงินใดๆ ที่จะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ถ้ามีตามบันทึกฉบับนี้) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่นั้นทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยจะต้องนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ชักช้า

23. ความสมบูรณ์ของสัญญา

 1. หากเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อใดละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎ ระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดข้อดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ ความไม่สมบูรณ์ของข้อสัญญาใดๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้

24. การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อสัญญาทั่วไป

 1. 24.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงว่ามีและจะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ใบอนุญาตและการได้รับอนุญาต รวมถึงใบอนุญาตส่งออก และการอนุญาตอื่นๆ ที่กำหนดไว้หรือที่จำเป็นให้ยังคงมีผลบังคับใช้เพื่อดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
 2. 24.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับรองและรับประกันว่า สินค้า และ/หรือบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ และผู้ขาย/ผู้ให้บริการมีใบอนุญาต
 3. 24.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ให้ข้อสัญญาที่ให้สิทธิและ/หรือหน้าที่แก่คู่สัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เรื่องการรับรองรับประกัน ระยะเวลารับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การรักษาความลับ) หลังจากที่เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ยังมีผลบังคับใช้

25. การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. 25.1 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงว่าจะชดใช้และปกป้องแกร็บ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายใดๆ ของ
แกร็บจากการร้องเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ความรับผิด ความสูญเสีย การฟ้องร้องคดี การดำเนินการใดๆ กระบวนพิจารณาคดี หรือคำตัดสินไม่ว่าประเภทใดๆ ที่ยื่นต่อแกร็บ และเกิดไม่ว่าโดยทางตรง และ/หรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ หรือการละเว้นการดำเนินการใดๆ หรือด้วยประการอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
 2. 25.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแกร็บ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ รวมถึงตัวแทนใดๆ ของแกร็บสำหรับการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าปรับและค่าเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างหรือคนงานที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการว่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความจงใจของแกร็บ พนักงาน หรือตัวแทน

26. กฎหมายที่ใช้บังคับและกระบวนการระงับข้อพิพาท

 1. เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งสิทธิใดๆ เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ และคู่สัญญาไม่สามารถประนีประนอม หรือระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญานับแต่วันที่เกิดข้อโต้แย้ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะนำข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดี ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร หรือศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจ

27. ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. 27.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเอกสารหรือวัสดุใดๆ ที่เป็นของผู้ขาย/ผู้ให้บริการต่อแกร็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบสินค้าและ/หรือให้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ (“วัสดุที่ส่งมอบ”) (หากมี) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแกร็บ วัสดุที่ส่งมอบรวมถึง scripts วัตถุ routines sub—routines การใช้โปรแกรม โครงสร้างไฟล์ code source codes coding การออกแบบ กราฟฟิก และเนื้อหารวมถึงการอัพเดท และการเปลี่ยนแปลงใดๆ และทั้งหมดตามที่ระบุข้างต้น
 2. 27.2 ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มีการโอน โอนสิทธิหรือดำเนินการใดๆ เพื่อรับประกันว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในวัสดุที่ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของแกร็บเมื่อแกร็บร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับประกันเพิ่มเติมว่า ผู้ขาย/ผู้ให้บริการมีสิทธิตามกฎหมายในการทำให้การโอน การโอนสิทธิ หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อรับประกันว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในวัสดุที่ส่งมอบเป็นกรรมสิทธิ์ของแกร็บ
 3. 27.3 ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดเตรียมวัสดุที่ส่งมอบ (“ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ”) ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงให้สิทธิแกร็บแบบไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ทั่วโลก ไม่มีการเรียกเก็บค่าสิทธิ และอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขาย/ผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของแกร็บเท่านั้น และ/หรือทีเกี่ยวข้องกับกิจการของแกร็บเท่านั้น
 4. 27.4 ในกรณีที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกรวมอยู่ในการผลิตวัสดุที่ส่งมอบ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงเจรจาเพื่อให้แกร็บมีสิทธิใช้ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะเรียกเก็บจากแกร็บจากการใช้สิทธิดังกล่าวในกรณีที่แกร็บถูกบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องด้วยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกดังกล่าวจากการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อนี้ ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่แกร็บ
 5. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของแกร็บ (รวมถึงชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือชื่อย่อของทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของแกร็บ) โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมอีเมล) จากแกร็บก่อน

28. การส่งหนังสือบอกกล่าว

 1. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ บรรดาหนังสือบอกกล่าว จดหมาย เอกสารใดๆ ที่ต้องส่งให้กับคู่สัญญาจะต้องส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ (รวมถึงใบสั่งซื้อ) หรือสถานที่อื่นใดตามที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ซึ่งหนังสือบอกกล่าว จดหมาย และเอกสารใดๆ อาจส่งได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอีเมล สำหรับกรณีการส่งคำบอกกล่าวด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอีเมล ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้วนับแต่เวลาที่ได้ส่งโดยวิธีการนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิเช่นนั้นให้ถือว่าได้ส่งถึงคู่สัญญาฝ่ายนั้นโดยชอบแล้ว