Grab Blog

Articles

Public Policy

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ขึ้นบรรยาย ใน งาน Thailand Travelution 2022 ในหัวข้อ “Changes in Behavior Post-Covid”

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายในงาน Thailand Travelution 2022 ซึ่งเป็นงานแส [..]

Read More >

Public Policy

ฮุย หลิง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Grab ขึ้นบรรยายเพื่อนำการอภิปาย ใน APEC CEO Summit 2022 ในหัวข้อ “Digitalization and the Next Normal”

ฮุย หลิง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Grab ได้รับเกียรติให้ขึ้นบรรยายเพื่อนำการอภิปาย ในงาน APEC CEO Summit 2022 หรือการประชุมสุดยอดผู้นำภาค [..]

Read More >

Public Policy

เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab รวมเป็นวิทยากรในงาน Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia-Pacific

เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการในงาน Trade and Development Regional Forum 2 [..]

Read More >

Public Policy

เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน Trade Logistics Symposium 2022

เจมมี่ โค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ Grab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Role of logistic in driving onli [..]

Read More >

Public Policy

GrabNEXT: ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” โดยเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนอย่างก้าว [..]

Read More >