หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลการรักษาพยาบาล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ หมายความว่า ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางรักษาพยาบาลของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ประชาชน หรือผู้รับบริการทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ​​การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (“บริการ”) ที่จัดหาหรือให้บริการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (รวมเรียกว่า “บุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ”) ด้วยความสมัครใจ
 2. ประชาชน หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนได้
 3. ประชาชนหรือผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“แกร็บ”) และบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ และเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการรักษาทางการแพทย์ในกรณี ฉุกเฉิน หรือในกรณีพิเศษทางการแพทย์อื่นๆ
 4. ประชาชนหรือผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึง แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากประชาชนหรือผู้รับบริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้
 5. ประชาชนหรือผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยอาจมีการบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพ CCTV ณ ทางเข้าออก เป็นต้น
  • การรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนหรือผู้รับบริการ เช่น การให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลประชาชนหรือผู้รับบริการ เป็นต้น 
  • การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต การคุกคามทางไซเบอร์ การฟอกเงิน เป็นต้น
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)
 6. ประชาชนหรือผู้รับบริการตกลงและยินยอมให้แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนำเสนอข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้นแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับประโชยน์จากการใช้บริการที่สะดวกยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ
 7. แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้มาโดยตรงหรือจากทางอื่น เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้จนเสร็จสิ้น หรือภายในะระยะเวลาที่กฎหมายอื่นกำหนด
 8. แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนหรือผู้รับบริการก่อน อย่างไรก็ดี ประชาชยหรือผู้รับบริการรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้กับบุคคลต่อไปนี้
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรม กอง หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4
  • ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล
  • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 9. โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวในข้อ 8  แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจะดำเนินการให้บุคคลดังที่ระบุในข้อ 8 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ ได้กำหนดไว้ข้างต้น
 10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  – สิทธิในการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากแกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ 

  • สิทธิในการขอเข้าถึง และขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล 
  • สิทธิในการยกเลิกความยินยอม 
  • สิทธิในการการร้องเรียน ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 11. ผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ที่ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจตลอดเนื้อความแล้ว
  หากประชาชนหรือผู้รับบริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่แกร็บและบุคลากรหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้
 12. ​​ประชาชนหรือผู้รับบริการขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้แก่แกร็บและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 13. ประชาชนหรือผู้รับบริการตกลงเข้ารับบริการด้วยความสมัครใจ และรับทราบว่า แกร็บเป็นเพียงผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน หรือผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด