GrabMart ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนง่ายได้ลดเพิ่ม สูงสุด 40,000 บาท

 

 


ข้อกำหนดการขอรับใบกำกับสำหรับตามโครงการ”ช้อปดีมีคืน 2566″

 1. เงื่อนไขของคำสั่งซื้อสำหรับการขอรับใบกำกับภาษีตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566”
  (1)    เฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  (2)   
  เฉพาะคำสั่งซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าผ่านบริการของ GrabMart โดยต้องเป็นร้านค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมายและแอปพลิเคชัน Grab ระบุว่าร้านค้าดังกล่าวสามารถออกใบกำกับภาษีโดยนำส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน Grab ได้เท่านั้น
  (3)   
  เฉพาะคำสั่งซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าผ่านบริการของ GrabMart ที่ดำเนินการจัดส่งและชำระเงินสำเร็จตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
 2. ผู้ใช้งานต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับใบกำกับภาษี ณ เวลาที่สั่งซื้อสินค้า/บริการ พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่ทาง Grab ร้องขออย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน Email
 3. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ยกเลิกและปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อภายหลังที่ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้น รวมถึงไม่ดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายหลังที่ได้รับสินค้า/บริการ
 4. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าร้านค้าจะเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ใช้งาน โดยร้านค้าอาจนำส่งในรูปแบบใบกำกับภาษีตามปกติหรือใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ร้านค้าเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนด
 5. ผู้ใช้งานรับทราบว่าใบกำกับภาษีที่ออกโดยร้านค้าจะระบุค่าสินค้า/บริการที่ผู้ใช้งานซื้อจากร้านค้าเท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้า และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น small order fee)
 6. ผู้ใช้งานตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี หากปรากฎว่ามีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานตกลงที่จะดำเนินการติดต่อร้านค้าโดยตรงเพื่อขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าว
 7. ผู้ใช้งานตกลงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออก/แก้ไขใบกำกับภาษีของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
 8. ผู้ใช้งานรับทราบว่าการนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ค่าซื้อสินค้า/บริการบางประเภทไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ได้ (เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ยาสูบ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสินค้าที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Grab ได้รับจากผู้ใช้งานนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” นี้เท่านั้น และจะไม่ทำการประมวลผลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้
 10. ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า Grab และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแบบอิสระแยกจากกัน โดยทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1)    ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ใช้งาน
  (2)   ดำเนินการอันจำเป็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีสำหรับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” รวมถึงติดต่อสื่อสารเพื่อดำเนินการส่งใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  (3)   ทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลต่าง ๆ หรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  (4) สำหรับกิจกรรมอื่นใดที่ Grab พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่ามีความจำเป็นภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Grab
 11. ผู้ใช้งานรับรองว่า หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคลของบุคคลที่สามแก่ Grab (ก) ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลนั้นให้แก่ Grab และร้านค้า เพื่อทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และ (ข) ท่านได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 12. ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ที่ได้ให้ไว้นี้เป็นความจริง ถูกต้อง และปัจจุบันทุกประการ โดยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ถือว่ามีผลผูกพันท่าน ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ท่านยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
 13. ในกรณีที่ Grab พบว่าอาจมีการทุจริต ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ Grab ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ Grab เห็นสมควร 
 14. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ​
 15. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว