GrabExpress X Disney and Pixar’s Lightyear

ร่วมฉลองการเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่ Disney and Pixar’s Lightyear 💫
GrabExpress ขอชวนคุณท่องโลกแห่งธุรกิจขายสินค้าไปด้วยกัน…🚀

รับเลย! กระเป๋าสะพาย Lightyear-themed drawstring bag
เพียงมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ GrabExpress Sellers Club

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ เริ่มปฎิบัติภารกิจเลยตอนนี้!

‘สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น’ ไปกับ Disney and Pixar’s Lightyear 16 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 10 กรกฏาคม 2565
 • กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล
 1. สมัครเข้าร่วม GrabExpress Sellers Club ผ่านไอคอน “Sellers Club” ที่หน้า GrabExpress ในแอปพลิเคชัน Grab
 2. ตอบคำถาม 3 ข้อ 1) ชื่อร้านค้า 2) ประเภทของธุรกิจร้านค้า และ 3) ช่องทางการติดต่อร้านค้าของคุณ
 3. คุณจะได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิก GrabExpress Sellers Club พร้อมระดับสมาชิกได้ที่หน้า GrabExpress ในแอปพลิเคชัน Grab 
 4. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GrabExpress Sellers Club ได้ที่ คลิก
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนพร้อมแบบฟอร์มขอรายละเอียดข้อมูลสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดส่งของรางวัลจำนวน 2,000 ท่านแรกจะได้รับรางวัลเป็น Lightyear-themed drawstring bag (“ของรางวัล”)
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างต้นตามที่บริษัทกำหนด ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว จะถือว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อเลือกผู้ที่มีสิทธิรับของรางวัลตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม  2565 เวลา 23.59 น. โดยบริษัทจะเก็บ รวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มขอรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 • ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่สำหรับใช้ในการจัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันแกร็บ
 • หลักฐานรูปถ่ายหน้าจอมือถือที่แสดงระดับสถานะสมาชิก GrabExpress Sellers Club ที่ยืนยันการเป็นสมาชิกของคลับภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2565 สำเร็จแล้ว 

  • โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งได้ภายหลัง
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัดทั้งหมด 2,000 ชิ้นเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล 1 ท่าน ต่อ รางวัล 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัทตามข้อมูลที่ได้รับผ่านทางแบบฟอร์มจากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 • บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ดิสนีย์”) จะไม่รับผิดชอบต่อการการจัดกิจกรรมและการดำเนินการ รวมถึงการจัดส่งของรางวัลตามกิจกรรมนี้ และดิสนีย์จะไม่รับผิดในความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญและการจัดส่งของรางวัลตามกิจกรรมนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ของรางวัลทั้งหมดจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกภายในระยะเวลาที่กำหนด ของรางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายในกำหนดอาจถูกริบ (หรือจำหน่ายหรือบริจาคทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท) และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ เพื่อการจ่ายหรือการชดเชยให้กับของรางวัลดังกล่าว
 • หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นๆ แล้ว ของรางวัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ หากแกร็บไม่สามารถแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้ ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันแกร็บ และที่ปรากฎอยู่ ณ https://www.grab.com/terms-policies/ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้
 • แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 • การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้ 
 • แกร็บไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 • โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจก่อนหน้านี้และยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดจากบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • รูปภาพที่ใช้บนสื่อ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และ บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย