ကိုတွတ်ပီတို့တစ်သိုက် မြို့ပေါ် တက်ပြီး ဂယက်ထခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး
ကြည့်လိုက်ကြရအောင်

အခန်း (၁)

အခန်း (၂)

အခန်း (၃)

အခန်း (၄)

အခန်း (၅)

အခန်း (၆)

အခန်း (၇)

အခန်း (၈)

အခန်း (၉)

အခန်း (၁၀)

အခန်း (၁၁)

အခန်း (၁၂)