သင့္ရဲ႕ ေနာက္ခရီးစဥ္အတြက္ GrabTaxi နဲ႔ ငွားရမ္းလိုက္ပါ။

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ GrabTaxi ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ပိုမို စိတ္ခ်လံုျခံဳပီး အဆင္ေျပတဲ့ GrabTaxi နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ပတ္လိုက္ပါ။ သင္ သြားလိုတဲ့ ခရီးအတြက္ က်သင့္တဲ့ေငြကို ပံုေသေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ခရီးစဥ္ေတြမွာ သင့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ ပိုၿပီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရာက္ရွိႏုိင္ေစမွာပါ။