မိတ္ေဆြတုိ႔အတြက္ တယ္လီေနာ ေဒတာအစီအစဥ္ (Package) အသစ္ကုိမိတ္ဆက္ျခင္း

Grab Bundle (2GB ေဒတာ , မိနစ္ ၅၀ Telenor အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ,  Telenor အခ်င္းခ်င္း အေစာင္ ၅၀ စာတိုေပးပို့ခြင့္တို႔ကို ၂၉၉၉ က်ပ္တည္းႏွင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ)

Summary of the Product

  • ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ထို Grab Bundle အစီစဥ္တြဲ ကိုဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ (စာတိုရရွိသည့္ Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္သာ)
  • Grab Bundle တြင္ ရက္ (၃၀) အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ (2GB ေဒတာ , မိနစ္ ၅၀ Telenor အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ , Telenor အခ်င္းခ်င္း အေစာင္ ၅၀ စာတိုေပးပို့ခြင့္ တို့ကို ၂၉၉၉ က်ပ္တည္းႏွင့္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ျပီ
  • အစီစဥ္ ရရွိရန္ – *3939# ဖုန္းေခၚရန္ (သို့) 707 ကို TGRAB ဟု စာတိုေပးပို့ရန္
  • အစီစဥ္ကာလ – ၃ ရက္ေန့|ေမလ|၂၀၁၈ မွ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေၾကာင္းမေၾကျငာခင္အခ်ိန္ထိ

စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား

  • သက္မွတ္ထားေသာ Prepaid Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
  • အစီစဥ္ရရွိရန္ : USSD (သို့) SMS
  • Bundle တြင္ပါဝင္ေသာ ေစ်းႏွုန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ႏွုန္းထား ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

Question and Answers

Q: Grab Bundle ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘာေတြ ပါမွာလဲ ?

A: Prepaid Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္သာ အထူး ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီစဥ္တြဲ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို Grab Bundle တြင္ ရက္ (၃၀) အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ (2GB ေဒတာ , မိနစ္ ၅၀ Telenor အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေျပာဆို ခြင့္ ႏွင့္ , Telenor အခ်င္းခ်င္း အေစာင္ ၅၀ စာတိုေပးပို့ ခြင့္ တို့ကို ၂၉၉၉ က်ပ္တည္းႏွင့္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။

Q: Grab Bundle ရဲ့ ေစ်းႏွုန္း က ဘယ္ေလာက္လဲ ?

A: ၂၉၉၉ က်ပ္ က်သင့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ေစ်းႏွုန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ႏွုန္းထား ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။)

Q: Grab Bundle ကို သုံးစြဲနိုင္သည့္ သက္တမ္းကာလ က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ ?

A: ရက္ (၃၀) ျဖစ္ပါသည္။

Q: Grab Bundle ကို ဘယ္လို ဝယ္ယူရမလဲ ?

A: အစီစဥ္ ရရွိရန္ : USSD (သို့) SMS ကိုအသုံးျပဳ၍ ဝယ္ယူႏိုင္ ပါသည္။

USSD : *3939# ဖုန္းေခၚရန္

SMS : 707 ကို TGRAB ဟု စာတိုေပးပို့ရန္

Q: Grab Bundle ကို တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ဝယ္ယူလို႔ရပါသလား ?

A: တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ဝယ္ယူလို႔ရပါတယ္။ အစီအစဥ္ကိုအၾကိမ္ေရမ်ားစြာ ၀ယ္ယူထားပါက အစီအစဥ္မွာရရွိမည့္  အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ ေပါင္းစည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ သက္တမ္းမွာ ေနာက္ဆုံးဝယ္ယူသည့္ရက္မွ ရက္ (၃၀) အတြင္းျဖစ္ပါတယ္။

Q: အသုံးမျပဳရေသးေသာ  အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား သက္တမ္းကာလကုန္လြန္သြားပါက က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားကို ထပ္ေပါင္း သံုးစြဲ၍ ရႏိုင္ ပါသလား ?

A: သက္တမ္းကာလကုန္လြန္သြားပါက က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ထပ္ေပါင္း သံုးစြဲ၍ မရနိုင္ပါ။

Q: Telenor Prepaid အသုံးျပဳသူ အားလုံးအတြက္ အႀကံဳးဝင္ပါသလား ?

A: အားလုံးအတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ ။ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္  Grab Telenor Prepaid ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသာ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Frequently Asked Questions

Q: အစီအစဥ္ကာလမွာ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ပါသလဲ ?

A: ၃ ရက္ေန့|ေမလ|၂၀၁၈ မွ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေၾကာင္းမေၾကျငာခင္အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပါသည္။

Q: Grab Bundle အစီအစဥ္ ႏွင့္ ေဒတာစုဘူးအစီအစဥ္မ်ား တစ္ရက္ထဲတြင္ ဝယ္ယူထားပါက မည္သည့္အစီအစဥ္ လက္က်န္ပမာဏမွ ျဖတ္ေတာက္ မွာပါ လဲ။

A: Grab Bundle အစီအစဥ္မွ အရင္ျဖတ္ေတာက္ မွာျဖစ္ပါသည္။

Q: အျခား ျဖစ္တဲ့ MPT (သို့) Oredoo ကို ဖုန္းေခၚျခင္း စာတိုေပးပို့ ျခင္းတို့ အတြက္ Grab Bundle ကအက်ဳံးဝင္ ပါသလား ?

A: အက်ဳံး မဝင္ပါ။ Telenor အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ , Telenor အခ်င္းခ်င္း စာတိုေပးပို့ခြင့္သာ။ အကယ္၍ အသုံးျပဳလိုပါက ကိုယ္တိုင္ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း ျဖင့္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။

Q: Grab Bundle အစီအစဥ္ရဲ႕ လက္က်န္ပမာဏကိုဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ ?

A: လက္က်န္ပမာဏ (ေဒတာနဲ႔အျခားရပိုင္ခြင့္) ေတြကို *124*1# ႏွိပ္္၍စံုးစမ္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – ေဒတာအစီအစဥ္အတြက္ Subscribe လုပ္သူမ်ားကုိ အပတ္စဥ္တိုင္း၏ တနလၤာေန႔တြင္ Update လုပ္ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စတင္ Subscribe လုပ္ထားေသာအပတ္၏ တနလၤာေန႔မွ စၿပီး ဆက္လက္သံုးစြဲ သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။