ယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ား အတြက္ေကာ္မရွင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔အထိ Grab သုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္မယ့္ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ားအတြက္ Grab မွ ရယူမယ့္ ေကာ္မရွင္ကုိ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔ မွစတင္ဝင္ေရာက္မည့္ Grab ယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုပဲ Grab နဲ႔ လက္တြဲဖုိ႔ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။