အက်ိဳးတူ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္ေနာက္ဆံုးရ Grab သတင္း စက္တင္ဘာ ၈ ရက္

မဂၤလာပါ အက်ိဳးတူ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားခင္ဗ်ာ

သင္တို.သိရွိသည့္အတိုင္း က်ြႏု္ပ္တို့သည္ ယာဥ္စီး ခမ်ားအား လက္တေလာညွိုႏွိုင္းေနပါသည္။ဤကဲ့သို့ ျပုလုပ္ျခင္းမွာ သင္တို့အား ခရီးသည္ပိုမို ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားေအာင္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေတာင္းဆိုမွု မ်ားျပားသည့္ အေပၚမူတည္၍ (၂၅%) ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္စီးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား လာပါသည္။ ယခင္က ထက္ပို၍ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအလုပ္ အကိုင္ရရွိသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္ ပိုမို မ်ားျပားလာျပီး နာရီပိုင္းအလိုက္ ဝင္ေငြတိုးပြားမွု ကို  ေတြ့ရွိရပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္ပိုမို ရရိွသည့္ အတြက္ ခရီးစဥ္တခု ႏွင့္ တခုၾကားေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ပို၍နည္းပါး လာပါသည္။

အဆိုပါ ေစ်းႏွုန္း ညိွႏွိုင္းမွုသည္ က်ြႏု္ပ္တို့၏ လူ့အဖြဲ့အစည္းကိုပိုမို ဂရုျပု၍လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏွုန္းအသစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ခရီးသည္မ်ား လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ Grab ကို အသံုးျပုျ႔ပီး သင္တို့ခရီးစဥ္အျကိမ္ပိုမို

မ်ားျပားရန္ ဦးတည္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို့၏ ေလ့လာမွုအရ အလားတူ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္း၏ ေကာင္းေသာ အက်ိုးရလဒ္

အား ASEAN ၏ ျမိဳ ႔ ႀကီးမ်ား တြင္ ေတြ့ရပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တို့သည္ Grab အက်ိုးတူယာဥ္ေမာင္း မ်ား၏ အက်ိုးတူစီးပြားေရး ႏွင့္ သုခခ်မ္းသာ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အထူး ဂရုျပဳပါသည္။  ထို့ေၾကာင့္ က်ြႏု္ပ္တို့သည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္ မ်ားအတြက္  ပုဂၢိုလ္ေရး အားမခံ ထားရွိျပီး Grab ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနစဥ္ အတြင္း စိတ္ေအးခ်မ္းမွု ရရွိေစပါသည္။ထို့ျပင္ က်ြႏု္ပ္တို့၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား ေလ်ာ့ေစ်း ေပးသည္႔အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။မျကာမီအခ်ိန္ကာလတြင္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို့ Grab ပလက္ေဖာင္းတြင္တိုးၿမွင္႔လုပ္ေဆာင္မွဳေတြ့ရွိပါမည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ဝင္ေငြတိုးပြားလာပါ လိမ့္မည္။

ယဥ္စီးခေလ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ ပိုမိုရရွိ၍ ဝင္ေငြတိုးပြားေစပါသည္။

  • ခရီးသည္တိုးပြားျခင္းေျကာင့္ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။
  • အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ အလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္းသည္ ဝင္ေငြတိုးပြားေစပါသည္။
  • ေတာင္းဆိုမွုကိုလိုက္ပီးေဈးႏွုန္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

ထို႕အၿပင္ သင္တို့္၏ တံု့ျပန္မွုကို လိုက္၍ ခရီးကြာေဝးေသာ လမ္းေျကာင္းမ်ားအားျပန္လည္ သံုးသပ္ေနပါသည္။ေျပာင္းလဲမွဳ မ်ားအားဆက္လက္၍ တင္ျပသြားပါမည္။ ယေန့ညေနမွစတင္၍ ေဝးကြာေသာခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဈးႏွုန္းမ်ားကို ကၽြန္ူပ္တို့့ျပန္လည္သံုးသပ္၍ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ဤအေတာအတြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားဝင္ေငြပိုေကာင္းေစရန္ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ အစီအစဥ္ မ်ားေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။သင္တို့၏တံုံျပန္မွဳ မ်ားအား ကၽြန္ုပ္တို့ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီးလိုအပ္ပါက  ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

သင္တို့၏ပူးေပါင္းမွုဳကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Grab မိသားစု