ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÀNH CHO THƯƠNG NHÂN GRABFOOD VÀ GRABMART

Ban hành lần đầu ngày: 15 tháng 8 năm 2022
Cập nhật ngày: 24 tháng 6 năm 2024

PHẦN A. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều Khoản Dịch Vụ Dành cho Thương Nhân GrabFood và GrabMart này (“Điều Khoản Dịch Vụ”) và Các Chính Sách Grab (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận dịch vụ thương mại điện tử (“Thỏa Thuận”) ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Grab. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GRABFOOD VÀ/HOẶC GRABMART, bạn đã chấp thuận giao kết Thỏa Thuận với Grab với tư cách là thương nhân bán hàng trên ứng dụng Grab (“Thương Nhân”) và đồng ý chịu sự ràng buộc với tất cả điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này, và tất cả Các Chính Sách Grab được công bố đến bạn theo từng thời điểm nhất định, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ hoặc không đồng ý giao kết Thỏa Thuận với Grab, vui lòng không đăng ký bán hàng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ.

I. ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

 1. Định nghĩa và giải thích

Chi tiết vui lòng xem Biểu 1 – Đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ.

 1. Dịch vụ của Grab

Grab cung cấp các dịch vụ (“Dịch Vụ”) trên cơ sở tính phí cho Thương Nhân sử dụng tính năng GrabFood, GrabMart trên Ứng Dụng Grab, qua đó Thương Nhân có thể thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến Người Dùng thông qua Ứng Dụng Grab. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 2 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

 1. Sản phẩm trên Ứng Dụng Grab

Thương Nhân có thể bán các Sản Phẩm mà pháp luật và chính sách của Grab cho phép kinh doanh, phân phối, lưu hành và vận chuyển tại thị trường Việt Nam. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 4 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

 1. Phí và thanh toán

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Thương Nhân đồng ý thanh toán cho Grab các khoản phí mà Grab có quyền hưởng theo quy định của Điều Khoản Dịch Vụ và các chính sách của Grab, Grab sẽ chuyển trả khoản thanh toán Sản Phẩm của Người Dùng sau khi đã trừ đi các khoản phí này. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 5 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

 1. Trách nhiệm của Thương Nhân

Thương Nhân chịu mọi trách nhiệm liên quan đến Sản Phẩm mà mình phân phối trên Ứng Dụng Grab, bao gồm cả giá bán, hình ảnh đăng tải, chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác như được quy định tại Điều 8 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

 1. Chấm dứt

Thương Nhân hoặc Grab có thể chấm dứt giao kết Thỏa Thuận này mà không bị xem là vi phạm nếu đã thông báo cho bên còn lại ít nhất 07 (bảy) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 10 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

 1. Tranh chấp hoặc khiếu nại

Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Các Bên có nghĩa vụ giải quyết trên tinh thần thương lượng và hòa giải. Nếu vẫn không giải quyết được, một trong Các Bên có quyền yêu cầu cơ quan trọng tài thương mại giải quyết. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 11 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ

1. Chấp thuận

1.1. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào mong muốn được quyền truy cập và sử dụng các Dịch Vụ để đăng bán các Sản Phẩm phải chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ này.

1.2. Việc sử dụng Dịch Vụ chỉ được cấp giới hạn cho những Thương Nhân đã giao kết và thiết lập Thỏa Thuận với Grab, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ này. Thương Nhân theo đó tuyên bố và cam kết rằng: i) Thương Nhân là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật để giao kết Thỏa Thuận cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với Thỏa Thuận; ii) nếu Thương Nhân là pháp nhân, Thương Nhân cũng cam kết thêm rằng: (a) Thương Nhân đã có, đang và sẽ luôn duy trì, các giấy phép kinh doanh cần thiết để hoạt động dưới hình thức pháp nhân, được tồn tại và hoạt động hợp pháp phù hợp với pháp luật hiện hành nơi mà pháp nhân đặt trụ sở chính; (b) Thương Nhân đã đạt được tất cả các quyền lợi, năng lực và thẩm quyền để giao kết Thỏa Thuận cũng như thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với Thỏa Thuận; và (c) mọi thông tin Thương Nhân tự cung cấp hoặc tạo ra, hoặc do các Bên Liên Kết của Thương Nhân cung cấp hoặc tạo ra, luôn chính xác và đầy đủ. Thương Nhân cũng tuyên bố và khẳng định thêm rằng, Thương Nhân và bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào có quyền lợi tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của chính Thương Nhân, hoặc các cá nhân, pháp nhân nào đang hoạt động dưới sự ủy quyền của Thương Nhân, sẽ (a) không có quan hệ liên kết với nhân viên của Grab hoặc Các Bên Liên Kết của Grab; (b) chưa bị Grab cấm bán Sản Phẩm trên Ứng Dụng Grab; hoặc (c) chưa từng bị dính líu đến bất kỳ vụ kiện tụng hoặc khiếu nại nào liên quan đến Thỏa Thuận.

1.3. Bằng cách đăng ký Dịch Vụ và chấp thuận giao kết Thỏa Thuận này, Thương Nhân tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ điều khoản và điều kiện chung được áp dụng đối với Dịch Vụ GrabFood, GrabMart do Grab cung cấp trong mọi khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dụng sau đây:

a. Điều khoản sử dụng dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại, là các điều khoản chung áp dụng cho tất cả Người Dùng sử dụng dịch vụ và các giải pháp công nghệ do Grab cung cấp, và được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/transport-delivery-logistics/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab;

b. Thông báo bảo mật của Grab được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/privacy/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab;

c. Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho đối tác Thương Nhân (sau đây gọi tắt là “Bộ Quy Tắc Ứng Xử”), là một bộ tài liệu hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn và chính sách chế tài áp dụng đối với tất cả các đối tác Thương Nhân nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho Người Dùng và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, và được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/code-of-conduct-merchant/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab;

Các điều khoản và chính sách nêu trên được gọi chung là “Các Chính Sách Grab”.

1.4. Vào bất kỳ lúc nào, Grab bảo lưu quyền và có toàn quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung (“Điều Chỉnh”) bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ này, các điều khoản và điều kiện của Các Chính Sách Grab, bao gồm cả các quy trình, chính sách liên quan đến Dịch Vụ GrabFood và GrabMart. Các Điều Chỉnh này sẽ có hiệu lực trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Grab có thông báo cho Thương Nhân, hoặc đăng tải thông qua Ứng Dụng Grab, và/hoặc trang web của Grab. Việc Thương Nhân tiếp tục sử dụng Dịch Vụ GrabFood, GrabMart sau thời điểm các Điều Chỉnh có hiệu lực sẽ được hiểu là Thương Nhân đã đồng ý với các Điều Chỉnh đó. Trường hợp Thương Nhân không đồng ý với bất kỳ Điều Chỉnh nào đối với Thỏa Thuận này, Thương Nhân có quyền ngừng sử dụng Dịch Vụ GrabFood, GrabMart và Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt. Để tránh hiểu nhầm, phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vu, Các Chính Sách Grab cập nhật các điều chỉnh sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn trước đó.

2. Dịch vụ của Grab

Grab cung cấp các Dịch Vụ sau đây, trên cơ sở tính phí, cho Thương Nhân sử dụng tính năng GrabFood, GrabMart trên Ứng Dụng Grab:

2.1. Cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ Thương Nhân niêm yết và đăng tải Thông Tin Nội Dung, hình ảnh, tính năng của Sản Phẩm trên Ứng Dụng Grab;

2.2. Quản lý, xử lý thông tin Đơn Hàng của Người Dùng đặt thành công trên Ứng Dụng Grab;

2.3. Cung cấp dịch vụ hậu mãi;

2.4. Thông qua đối tác được cấp phép, nhận, đối chiếu và thực hiện các giao dịch thanh toán giữa Người Dùng và Thương Nhân; 

2.5. Thông qua Đối Tác Giao Hàng, giao và xử lý Sản Phẩm bị hoàn trả, hủy bỏ và không giao được giữa Người Dùng và Thương Nhân; và

2.6. Các dịch vụ khác tùy vào yêu cầu của Thương Nhân hoặc khả năng cung cấp của Grab.

3. Thiết bị đặt hàng

3.1. Thương Nhân phải cài đặt bất kỳ thiết bị nào nếu Grab yêu cầu một cách hợp lý để nhận đơn đặt hàng Sản Phẩm (bao gồm, không giới hạn, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử nhận hàng tự động khác) (“Thiết Bị Đặt Hàng”). Bất kỳ Thiết Bị Đặt Hàng nào do Grab cung cấp sẽ vẫn là tài sản duy nhất của Grab và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến việc hoàn thành trách nhiệm của Thương Nhân theo Thỏa Thuận này. Trong trường hợp Grab cung cấp cho Thương Nhân một thẻ SIM với gói dữ liệu không dây cùng với bất kỳ Thiết Bị Đặt Hàng nào, Grab có thể yêu cầu Thương Nhân hoàn trả các chi phí liên quan đến gói dữ liệu không dây của từng Thiết Bị Đặt Hàng hiện có.

3.2. Thương Nhân đồng ý sử dụng các quy trình hoặc giao thức bảo mật hoặc thông tin xác thực truy cập theo yêu cầu của Grab. Thương Nhân không được: cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Thiết Bị Đặt Hàng hoặc Ứng Dụng Grab; sao chép, sửa đổi, thuê, cho thuê, bán, phân phối, sử dụng phương pháp phân tích đảo ngược hoặc tìm cách truy cập vào mã nguồn của Thiết Bị Đặt Hàng hoặc Ứng Dụng Grab; gây thiệt hại, phá hủy hoặc cản trở các dịch vụ được cung cấp thông qua Thiết Bị Đặt Hàng hoặc Ứng Dụng Grab; truyền mã giả; hoặc bỏ qua hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ an ninh nào trên Thiết Bị Đặt Hàng hoặc Ứng Dụng Grab. Grab có thể hạn chế hoặc hủy bỏ quyền sử dụng Thiết Bị Đặt Hàng hoặc Ứng Dụng Grab của Thương Nhân bất kỳ lúc nào. Thương Nhân phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ Thiết Bị Đặt Hàng nào do Grab cung cấp và sẽ được Thương Nhân hoàn trả ngay lập tức (cùng với các chi phí thay thế). Grab có thể thu hồi các chi phí thay thế Thiết Bị Đặt Hàng bị hỏng hoặc bị mất bằng cách khấu trừ số tiền đó từ các khoản sẽ được thanh toán cho Thương Nhân theo Thỏa Thuận này.

4. Sản Phẩm trên Ứng Dụng Grab

4.1. Thương Nhân có thể đăng tải và bán các Sản Phẩm không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc Các Chính Sách Grab.

4.2. Cam kết riêng của Thương Nhân liên quan đến Sản Phẩm:

a. Sản Phẩm là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng, còn hạn sử dụng.

b. Sản Phẩm đảm bảo phù hợp với tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn về chất lượng, và/hoặc các thông số kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c. Tại thời điểm chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ, Thương Nhân đã có được tất cả các giấy phép, sự chấp thuận, phê duyệt và/hoặc quyền sử dụng hợp pháp để phân phối các Sản Phẩm đó trên Ứng Dụng Grab.

d. Thương Nhân bảo đảm rằng Sản Phẩm đã được giao cho Người Dùng sẽ tuân thủ các thông số kỹ thuật được niêm yết trên Ứng Dụng Grab và tuân thủ pháp luật áp dụng (rằng Sản Phẩm tuân thủ chặt chẽ bất kỳ và tất cả các bảo đảm, thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực hiện của sản phẩm và mọi yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh áp dụng) và sẽ không có bất kỳ lỗi hoặc khuyết điểm nào. Vào bất kỳ lúc nào, trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba do mình lựa chọn, Grab bảo lưu quyền thực hiện việc kiểm tra về số lượng và chất lượng và thông báo với Thương Nhân về bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào bằng bất kỳ phương tiện nào bằng văn bản trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ.

e. Thương Nhân cam kết giữ Grab khỏi mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, hoặc các khoản chi phí nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến cam kết quản lý giá bán Sản Phẩm mà Thương Nhân đã thiết lập với một bên thứ ba bất kỳ, dù là trước hoặc sau khi giao kết Thỏa Thuận với Grab.

f. Thương Nhân, không để cho Grab hoặc Người Dùng phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào, đảm bảo sẽ đạt được tất cả các giấy phép và chấp thuận để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba cần thiết để cung cấp hoặc phân phối các Sản Phẩm đó trên Ứng Dụng Grab.

g. Thương Nhân đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo hành Sản Phẩm và thời hạn bảo hành cam kết, nếu có áp dụng, mà Thương Nhân đã xác lập với Người Dùng .

h. Thương Nhân sẽ bảo đảm cho Grab khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với Grab và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng Sản Phẩm có khuyết điểm hoặc không tuân thủ.

5. Phí và thanh toán

Thương Nhân đồng ý thanh toán các khoản phí sau để được sử dụng Dịch Vụ:

6. Thuế

6.1. Nếu được áp dụng, Thương Nhân sẽ là “người bán lẻ” hoặc “người bán” các Sản Phẩm vì mục đích gia tăng giá trị (lợi nhuận) và là bên có trách nhiệm thu và nộp Thuế GTGT được áp dụng đối với các Sản Phẩm đó. Để làm rõ, Giá Niêm Yết của mỗi Sản Phẩm là giá đã bao gồm Thuế GTGT.

6.2. Mỗi Bên chịu trách nhiệm về các khoản thuế của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này trừ thuế GTGT, thuế nộp thay nhà thầu và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có) mà Thương Nhân phải chịu.

6.3. Bất kỳ khoản tiền nào theo Thỏa Thuận này sẽ được thanh toán mà không khấu trừ hoặc giữ lại hoặc tính bất kỳ khoản thuế hiện tại hoặc tương lai nào, các nghĩa vụ hoặc các khoản phí chính phủ có bản chất áp đặt, thu thuế hoặc thu tiền cho hoặc thay mặt chính phủ Việt Nam, cho hoặc thay mặt bất kỳ phân khu chính trị hoặc cơ quan có thẩm quyền về thuế, trừ khi luật pháp yêu cầu khấu trừ hoặc giữ lại.

6.4. Tất cả các khoản phí theo Thỏa Thuận này sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam.

7. Trách nhiệm của Grab

7.1. Grab có toàn quyền theo quyết định của mình, hoãn hoặc tạm ngưng việc niêm yết, hoặc từ chối niêm yết, hoặc bỏ niêm yết, hoặc yêu cầu Thương Nhân không niêm yết bất kỳ hoặc toàn bộ Sản Phẩm mà Thương Nhân có sẵn để niêm yết bán thông qua Ứng Dụng Grab.

7.2. Nếu Sản Phẩm hoặc hành vi của Thương Nhân trên Ứng Dụng Grab không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Dịch Vu này, Các Chính Sách Grab và/hoặc quy định pháp luật hiện hành, tùy theo theo quyết định của mình, Grab có quyền áp dụng một số hoặc tất cả các biện pháp xử lý sau:

a. Hoãn hoặc tạm ngưng việc niêm yết hoặc từ chối niêm yết, hoặc hủy bỏ niêm yết hoặc yêu cầu Thương Nhân không niêm yết bất kỳ hoặc tất cả Sản Phẩm;

b. Tắt kích hoạt Tài Khoản của Thương Nhân trong một thời hạn nhất định hoặc vĩnh viễn;

c. Hủy bỏ hoặc tạm dừng bất kỳ chương trình khuyến mại, ưu đãi về giá và hiển thị;

d. Đặt lại tên cửa hàng và/hoặc điều chỉnh Thông Tin Nội Dung các Sản Phẩm của Thương Nhân;

e. Giữ lại khoản phải trả chưa thanh toán cho Thương Nhân cho đến khi Thương Nhân khắc phục hoàn toàn hành vi vi phạm của mình theo yêu cầu của Grab, và số tiền này có thể được sử dụng để hoàn lại cho Người Dùng, hoàn trả lại các khoản giảm giá hoặc chiết khấu được Grab áp dụng cho Thương Nhân và mọi chi phí, lệ phí, khoản phạt do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ấn định;

f. Yêu cầu Thương Nhân thanh toán mọi chi phí, lệ phí, khoản phạt hoặc tiền phạt do bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào áp dụng.

g. Áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

7.3. Trong trường hợp Sản Phẩm có bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào với quy định và/hoặc cam kết với Người Dùng và/hoặc các thông số kỹ thuật đã niêm yết trên Ứng Dụng Grab, Grab có thể yêu cầu loại bỏ Sản Phẩm đó, và tất cả chi phí và phí tổn liên quan đến việc loại bỏ đó sẽ do Thương Nhân chịu. Bằng cách khác, Grab có thể yêu cầu Thương Nhân thu hồi Sản Phẩm bị ảnh hưởng bởi lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ và cung cấp Sản Phẩm thay thế, và mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc thu hồi và thay thế sẽ do Thương Nhân chịu.

7.4. Grab có thể làm việc với và/hoặc sử dụng các dịch vụ của các bên liên kết được chỉ định hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ cho Thương Nhân.

7.5. Grab sẽ hiển thị và tiếp tục cập nhật trên Ứng Dụng Grab thông tin Sản Phẩm và Cửa Hàng của Thương Nhân căn cứ theo thông tin được cung cấp bởi Thương Nhân, trong chừng mực mà thông tin đó và các cập nhật được Thương Nhân thông báo cho Grab một cách kịp thời theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này.

7.6. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo uỷ quyền của Thương Nhân, Grab có thể nhận các khoản thanh toán của Người Dùng cho các Sản Phẩm được đặt mua và giao thành công, chuẩn bị và hoàn lại các khoản thanh toán đó cho Thương Nhân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này.

7.7. Grab sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý xác nhận Đơn Hàng với Người Dùng, tiếp nhận và hỗ trợ Thương Nhân trong việc giải quyết khiếu nại của Người Dùng và chuyển thông tin liên quan đến Thương Nhân để xử lý các khiếu nại của Người Dùng.

8. Trách nhiệm của Thương Nhân

8.1. Cung cấp, cập nhật thông tin liên quan đến Cửa Hàng, Sản Phẩm và hoạt động kinh doanh cho Grab:

a. Thương Nhân phải cung cấp cho Grab tất cả các thông tin và cập nhật về Cửa Hàng và Thông Tin Nội Dung của Sản Phẩm khi cần thiết để Grab hoàn thành trách nhiệm đăng tải Sản Phẩm phù hợp với quy định tại Thỏa Thuận này. Thông tin phải đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở danh sách Sản Phẩm của Thương Nhân, biểu trưng, hình ảnh Sản Phẩm, giá cả, và chi tiết loại hình kinh doanh của Thương Nhân.

b. Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab khi có sự thay đổi các Thông Tin Nội Dung đã cung cấp (và trong mọi trường hợp không được trễ hơn một (01) Ngày Làm Việc kể từ khi có sự thay đổi). Mặc dù đã đề cập ở trên, Thương Nhân sẽ tôn trọng tất cả các Đơn Hàng đã được Người Dùng đặt theo Thông Tin Nội Dung (ngay cả khi đã lỗi thời) công bố trên Ứng Dụng Grab.

c. Thương Nhân phải xác minh thông tin được công bố bởi Grab và ngay lập tức chỉ ra các điểm sai sót hoặc không chính xác.

d. Thương Nhân phải đảm bảo rằng tất cả giá các Sản Phẩm được cung cấp trên Ứng Dụng Grab giống với giá được cung cấp bởi Thương Nhân cho Người Dùng bất kỳ thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng giao hàng, các kênh phân phối hoặc cơ sở của Thương Nhân và/hoặc bên thứ ba).

e. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các giấy phép kinh doanh và/hoặc hoạt động của Thương Nhân, Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab về thay đổi đó (trong mọi trường hợp không được chậm hơn 48 giờ sau khi có sự thay đổi).

f. Thương Nhân phải đảm bảo tất cả các thông tin được công bố trên Ứng Dụng Grab liên quan đến Thương Nhân, địa điểm cửa hàng của Thương Nhân và/hoặc Sản Phẩm là tuân thủ các quy định và yêu cầu của pháp luật.

8.2. Chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu trong quá trình vận hành, đảm bảo quá trình vận hành thông suốt:

a. Thương Nhân phải xử lý tất cả các Đơn Hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng. Thương Nhân sẽ ưu tiên các đơn hàng được đặt thông qua GrabFood, GrabMart. Đơn hàng phải được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để Đối Tác Giao Hàng liên quan đến nhận trong khung thời gian đã thoả thuận.

b. Thương Nhân phải nỗ lực để duy trì đủ lượng hàng tồn kho của tất cả các Sản Phẩm được quảng cáo và bán trên Ứng Dụng Grab tại mọi thời điểm.

c. Thương Nhân phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng (nếu được Grab yêu cầu sử dụng) được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Sản Phẩm.

d. Thương Nhân sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận các Sản Phẩm của Đối Tác Giao Hàng.

8.3. Thương Nhân cho phép Grab và sẽ hỗ trợ Grab đặt các tài liệu tiếp thị liên quan đến GrabFood, GrabMart và các thông tin liên quan cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác do Grab và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Grab nếu Grab yêu cầu tại cơ sở của Cửa Hàng hoặc địa điểm kinh doanh khác của Thương Nhân mà không tính phí cho Grab.

8.4. Thương Nhân đảm bảo đã đạt được và luôn duy trì tất cả các giấy phép và/hoặc chứng nhận liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng Sản Phẩm, điều kiện kinh doanh, lưu thông Sản Phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bản tự công bố, giấy tiếp nhận bản công bố, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho Grab khi có bất kỳ hành vi vi phạm quy định này. Thương Nhân chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý và giải quyết tất cả các khiếu nại nào liên quan đến vi phạm nêu tại điều này (bao gồm, nếu cần thiết, việc xử lý và giải quyết các khiếu nại theo các chính sách bảo hiểm có liên quan của Thương Nhân).

8.5. Thương Nhân phải đảm bảo rằng Thương Nhân sẽ không bán các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất kỳ mặt hàng nào mà Thương Nhân không có giấy phép để bán.

8.6. Thương nhân ủy quyền cho Grab và các đối tác được chỉ định bởi Grab nhận, xử lý và chuyển trả các Khoản Thanh Toán Sản Phẩm của Người Dùng;

8.7. Thương Nhân thừa nhận và đồng ý rằng Người Dùng có thể thanh toán các Sản Phẩm bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến hoặc các phương thức trả trước hoặc trả sau khác có thể được cung cấp trên Ứng Dụng Grab theo quyết định riêng của Grab tại từng thời điểm.

8.8. Thương Nhân thừa nhận và đồng ý rằng, với tư cách là thương nhân hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, Thương Nhân có trách nhiệm phát hành và cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng hoặc chứng từ thuế hợp lệ đối với Sản Phẩm mà Thương Nhân phân phối thông qua dịch vụ GrabFood, GrabMart, kể cả có hoặc không có yêu cầu từ Người Dùng. Thương Nhân đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Thương Nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc chứng từ thuế hợp lệ của Sản Phẩm, Grab có toàn quyền chấm dứt Thỏa Thuận này với hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Thương Nhân bồi hoàn các chi phí mà Grab đã phải chi trả cho Người Dùng liên quan đến hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn của Thương Nhân.

8.9. Trường hợp Thương Nhân điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Đơn Hàng của Người Dùng, Thương Nhân đảm bảo rằng, khi điều chỉnh nội dung đó:

a. Thương Nhân đã đạt được chấp thuận hoặc được phép từ Người Dùng bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh đó; và

b. Grab không tham gia và sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi sự điều chỉnh nội dung Đơn Hàng do Thương Nhân thực hiện, dù rằng Grab vẫn được bảo lưu quyền (mà không có nghĩa vụ) áp dụng các biện pháp khắc phục để chỉnh sửa lại các nội dung điều chỉnh trước đó hoặc để giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các nội dung điều chỉnh đó.

8.10. Thương Nhân phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cho Người Dùng nếu có bất kỳ Người Dùng nào yêu cầu hoàn lại tiền hoặc khiếu nại về bất kỳ (các) Sản Phẩm nào hoặc một phần của nó (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc khôi phục bất kỳ Sản Phẩm nào, nếu có), vì những lý do được cho là hợp lý theo quyết định của Grab, khi (i) có yêu cầu hoàn tiền hợp lệ của Người Dùng hoặc khi phát sinh khiếu nại từ Người Dùng, và (ii) xác nhận của Đối Tác Giao Hàng đối với yêu cầu của Người Dùng. Cho mục đích rõ nghĩa, đối với mọi yêu cầu hoàn trả của Người Dùng, Grab sẽ là bên có quyền xem xét, xác minh yêu cầu của Người Dùng, tùy từng trường hợp sẽ liên hệ hoặc không cần liên hệ với Thương Nhân phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc hoàn trả cho Người Dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các Sản Phẩm đã hết hàng, thiếu các món trong Sản Phẩm, Thương Nhân không thể thực hiện tất cả hoặc một phần Đơn Hàng, chuẩn bị trễ/ chậm trễ giao hàng, Sản Phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi kỹ thuật dẫn đến việc không sử dụng được, và các vấn đề về sức khỏe và an toàn đối với Sản Phẩm đó v.v…. Grab có thể khấu trừ tiền hoàn lại từ các khoản thanh toán cho Thương Nhân theo Thỏa Thuận này.

8.11. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Các Chính Sách Grab và quy định pháp luật.

9. Cam đoan và bảo đảm

9.1. Mỗi Bên cam đoan và đảm bảo với Bên kia rằng:

a. Bên đó có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này;

b. Thỏa Thuận này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Thỏa Thuận này; 

c. Việc ký kết và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của mỗi Bên theo Thỏa Thuận này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà Bên đó bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thỏa thuận nào mà Bên đó là một bên hoặc có liên quan đến Bên đó hoặc tài sản của Bên đó;

d. Bên đó không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà Bên đó bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ của Bên đó theo Thỏa Thuận này, cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự; 

e. Bên đó tuân thủ và nắm giữ tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh);

f. Mỗi người đại diện và ràng buộc vào Thỏa Thuận này được uỷ quyền đại diện và ràng buộc trách nhiệm của Bên đó; 

g. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Thỏa Thuận này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

9.2. Mỗi Bên bảo đảm rằng các cam đoan và bảo đảm trong Điều này sẽ tiếp tục đúng đến khi nào Thỏa Thuận này còn hiệu lực và bất kỳ Phí Dịch Vụ nào còn nợ và chưa thanh toán và phải thông báo ngay cho mỗi Bên trong trường hợp bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào trở nên không đúng sự thật dưới bất kỳ cách thức hay hình thức nào.

9.3. Thương Nhân đảm bảo và cam kết không sử dụng GrabFood, GrabMart và/hoặc Ứng Dụng Grab cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma tuý, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

9.4. Thương Nhân đồng ý rằng Grab là một công ty công nghệ cung cấp dịch vụ GrabFood, GrabMart trên Ứng Dụng Grab và Grab chỉ cung cấp nền tảng cho Thương Nhân để kết nối với Đối Tác Giao Hàng. Với vai trò là nhà cung cấp nền tảng, Grab không có nghĩa vụ xử lý, chuẩn bị và giao Sản Phẩm và Grab không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, điều khoản và điều kiện hoặc quyền và nghĩa vụ nào giữa Người Dùng và Thương Nhân.

9.5. Không phụ thuộc vào các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này và Các Chính Sách Grab, Thương Nhân đồng ý rằng Grab có toàn quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện cấn trừ bất kỳ khoản nợ nào phát sinh từ Thỏa Thuận này vào bất cứ doanh thu nào của Thương Nhân phát sinh từ các mô hình kinh doanh khả dụng trên Ứng Dụng Grab và/hoặc (các) hợp đồng khác giữa Thương Nhân và Grab (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn GrabFood, GrabMart, GrabKitchen, cho đến khi thu hết các khoản nợ mà không cần thông báo trước cho Thương Nhân.

10. Chấm dứt

10.1. Thương Nhân đồng ý rằng, Grab có toàn quyền tạm ngừng Dịch Vụ hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này với hiệu lực ngay lập tức và có quyền yêu cầu Thương Nhân bồi hoàn các chi phí mà Grab phải chi trả cho Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan, trong các trường hợp sau:

a. Grab nghi ngờ rằng có bất kỳ hành vi vi phạm, trái pháp luật và/hoặc gian lận nào của Thương Nhân và/hoặc nhân viên hoặc đại lý của Thương Nhân trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;

b. Thương Nhân vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam đoan, bảo đảm nào được quy định tại Thỏa Thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày có thông báo của Grab;

c. Thương Nhân tiếp tục nhận được nhận xét không tốt từ Người Dùng hoặc khiếu nại về việc không hoàn thành các đơn đặt hàng;

d. Thương Nhân vi phạm bất kỳ quy định nào về giấy phép kinh doanh, an toàn thực phẩm hoặc các quy định khác liên quan đến điều kiện lưu thông, kinh doanh, phân phối Sản Phẩm; hoặc

e. Thương Nhân vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử mà Grab đã công bố vào từng thời điểm.

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể giữa Các Bên, chi phí bồi hoàn sẽ được cấn trừ vào các khoản thanh toán Sản Phẩm của Người Dùng mà Grab giữ hộ theo quy định của Điều Khoản Dịch Vu này.

10.2. Thương nhân có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bằng cách gửi yêu cầu chấm dứt Thỏa Thuận qua Trung tâm trợ giúp (hoặc các kênh liên hệ Grab khác do Grab quyết định và thông báo vào từng thời điểm) và được Grab xác nhận đồng ý với yêu cầu đó bằng email hoặc các hình thức phù hợp khác.

10.3. Không phụ thuộc vào Điều 10.1, 10.2 trên đây, mỗi Bên có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên còn lại trước ít nhất bảy (07) ngày trước ngày chấm dứt nêu trong thông báo.

10.4. Không phụ thuộc vào các quy định của Thỏa Thuận này, trước khi chấm dứt:

a. Thương Nhân vẫn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các Đơn Hàng chưa được giải quyết theo đúng phương thức và điều kiện đã quy định trong Thỏa Thuận này;

b. Grab có quyền tắt toàn bộ Cửa Hàng của Thương Nhân trên Ứng Dụng Grab ngay sau khi nhận được yêu cầu chấm dứt từ Thương Nhân phù hợp với các quy định tại Thỏa Thuận này.

c. Grab có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản công nợ còn tồn đọng cho Thương Nhân, bao gồm cả việc khấu trừ các khoản nợ phải trả của Thương Nhân vào khoản thanh toán Sản Phẩm của Người Dùng.

11. Điều khoản chung

11.1. Thời Hạn: Thỏa Thuận này có hiệu lực từ ngày Thương Nhân đăng ký thành công Cửa Hàng trên Ứng Dụng Grab cho đến khi Thỏa Thuận được chấm dứt theo các quy định tại Điều 10 trên đây.

11.2. Không Giao Được Sản Phẩm

a. Trường hợp Không Giao Được Sản Phẩm, các Đơn Hàng/Sản Phẩm không giao được sẽ được xử lý phù hợp theo các chính sách, quy định của Grab. Nếu Grab được yêu cầu cung cấp các dịch vụ bổ sung để thu hồi, giao, xử lý hoặc lưu trữ bất kỳ kiện hàng nào bị trả lại hoặc giao hàng không thành công cho Thương Nhân, các khoản phí hoặc chi phí bổ sung đó có thể được tính cho Thương Nhân và được cấn trừ vào Khoản Thanh Toán Của Người Dùng.

b. Nếu (a) Grab không thể trả lại Sản Phẩm cho Thương Nhân mặc dù đã nỗ lực hợp lý phù hợp với các chính sách Grab (ví dụ: Thương Nhân từ chối nhận Sản Phẩm; hoặc địa chỉ giao hàng của bạn không chính xác) hoặc (b) Grab xác định một cách hợp lý rằng việc trả lại Sản Phẩm cho Thương Nhân là không khả thi trên thực tế, Grab có thể kiểm tra, trả lại, xử lý, hủy bỏ hoặc bán Sản Phẩm theo bất kỳ cách nào mà Grab thấy phù hợp mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc nghĩa vụ thanh toán nào đối với Thương Nhân. Thương Nhân đồng ý rằng quyền sở hữu đối với các Sản Phẩm này sẽ được chuyển giao cho Grab trước khi Grab thực hiện việc kiểm tra, trả lại, xử lý, hủy bỏ hoặc bán Sản Phẩm.

c. Grab sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro nào, hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm giao không thành công và Sản Phẩm bị trả lại (bao gồm trường hợp có nguy cơ bị thu hồi) và sẽ yêu cầu Thương Nhân bồi hoàn tất cả các chi phí phát sinh trong trường hợp này.

11.3. Bồi thường

a. Mỗi Bên (“Bên Bồi Thường“) sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho Bên còn lại, các Công Ty Liên Kết và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Bên đó (“Bên Được Bồi Thường“) từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) (gọi chung là “Tổn Thất“) đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường của bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của Bên Bồi Thường và nhân viên hoặc đại lý của Bên đó khi thực hiện Thỏa Thuận này; (b) các khiếu nại do Bên Bồi Thường vi phạm các cam đoan và đảm bảo của mình trong Thỏa Thuận này; (c) các khiếu nại về việc Chỉ Dẫn Thương Mại của Bên Bồi Thường vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bên thứ ba, miễn là các Chỉ Dẫn Thương Mại đó đã được sử dụng theo cách thức mà Bên Bồi Thường đã phê duyệt; hoặc (d) bất kỳ vi phạm và/hoặc sự không tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, Thương Nhân sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho các Bên Được Bồi Thường của Grab khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các Tổn Thất đối với khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào do hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm pháp luật về bán lẻ thực phẩm hoặc các quy tắc về sức khỏe và an toàn khác, luật hoặc quy định, ngoại trừ các thiệt hại đó do sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái cố ý của Grab hoặc nhân viên của Grab trực tiếp gây ra.

b. Bất kể các điều khoản khác trong Thỏa Thuận này, các Bên đồng ý rằng không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên kia về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, sự tín nhiệm, cơ hội kinh doanh và các khoản tiết kiệm dự kiến hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hậu quả mà mỗi Bên phải chịu.

11.4. Bảo mật

a. Các Bên đồng ý rằng trong suốt thời gian hiệu lực của Thỏa Thuận này, Bên Nhận có thể nhận Thông Tin Mật từ Bên Tiết Lộ. Bên Nhận có thể sử dụng Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ duy nhất để hoàn thành các nghĩa vụ của mình và/hoặc thực hiện các quyền theo Thỏa Thuận này. Thông Tin Mật phải được giữ một cách nghiêm ngặt bởi Bên Nhận, và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoài các giám đốc, người quản lý, nhân viên, kiểm toán viên và các cố vấn chuyên môn của Bên đó, những người có nhu cầu biết Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này), trực tiếp hoặc gián tiếp, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Tiết Lộ, trong suốt thời hạn của Thỏa Thuận này hoặc sau khi chấm dứt Thỏa Thuận. Nghĩa vụ này không áp dụng đối với các thông tin (i) đã có sẵn trong nguồn thông tin đại chúng mà không vi phạm bảo mật hoặc (ii) được yêu cầu tiết lộ công khai theo luật quy định, quy tắc, pháp lệnh, lênh của toà án, cơ quan chính phủ, cơ quan giám sát có liên quan hoặc thủ tục tố tụng, hoặc (iii) đã được tiết lộ ra công chúng không do lỗi của Bên Nhận hoặc các đại lý hoạt động thay mặt cho Bên đó, hoặc (iv) các thông tin đã được tiết lộ cho Bên Nhận bởi một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật.

b. Nghĩa vụ bảo mật trên đây sẽ duy trì hiệu lực một (01) năm sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này hoặc cho đến khi Thông Tin Mật trở thành thông tin công cộng, tuỳ điều kiện nào đến trước.

11.5. Dữ Liệu Cá Nhân: Các Bên phải tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo luật áp dụng và các quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo Thỏa Thuận này. Thương Nhân đồng ý sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, giữ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này. Thương Nhân phải duy trì tính chính xác và toàn vẹn của bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được cung cấp bởi Grab đặt dưới quyền chiếm hữu, coi giữ hoặc kiểm soát của mình. Thương Nhân đồng ý giữ Dữ Liệu Cá Nhân được Grab cung cấp cho Thương Nhân bằng cách sử dụng phần mềm và công cụ được Grab cung cấp.

11.6. Tiếp thị và công khai

a. Các Bên có thể thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo liên quan đến Sản Phẩm theo thoả thuận của Các Bên. Các hoạt động này có thể thông qua nhiều kênh khác nhau như kênh truyền thông xã hội, trang web hoặc blogs. Để tránh nhầm lẫn, Grab có thể bằng chi phí của mình cung cấp các ưu đãi cho Người Dùng để quảng bá các hoạt động kinh doanh và Dịch Vụ của Các Bên được cung cấp theo Thỏa Thuận này.

b. Trên cơ sở liên tục, Thương Nhân sẽ chia sẻ với Grab lịch trình và kế hoạch tiếp thị của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản giảm giá và chi tiết quảng cáo) để cùng nhau nghiên cứu các hoạt động tiếp thị và quảng cáo. 

c. Không Bên nào được phát hành thông cáo báo chí hoặc thông báo hoặc đề cập đến Bên còn lại theo bất kỳ cách nào liên quan đến Thỏa Thuận này hoặc các hình thức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

11.7. Tổ chức và sự độc lập của Thương Nhân

a. Grab không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa Người Dùng và Thương Nhân, và Thương Nhân tại đây giải trừ Grab và Các Bên Liên Kết của Grab, đại lý và nhân viên của Grab khỏi các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, các yêu cầu và các thiệt hại (thực tế và mang tính hệ quả) thuộc bất kỳ loại nào và có bất kỳ tính chất nào, được biết và không được biết, có nghi ngờ và không có nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến các giao dịch đó.

b. Thương Nhân và Grab là các nhà thầu độc lập, và không có quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ tạo thành bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền hoặc đại diện bán hàng nào giữa Các Bên. Các Bên xác nhận với nhau rằng Thỏa Thuận này sẽ không gây ra việc thiết lập bất kỳ quan hệ lao động trực tiếp nào giữa Grab và những chủ thể cung cấp dịch vụ cho Thương Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Đối Tác Giao Hàng. Thương Nhân sẽ không có thẩm quyền thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh Grab.

11.8. Bất khả kháng: Các Bên được giải phóng trách nhiệm khỏi các nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) và trì hoãn công việc do hậu quả của Bất Khả Kháng. Nếu sự kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong thời gian quá sáu mươi (60) ngày (hoặc một thời hạn khác do các Bên thỏa thuận) và Các Bên đã thương lượng trên tinh thần thiện chí và không tìm ra giải pháp phù hợp, thì mỗi Bên sẽ có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bằng văn bản thông báo cho Bên còn lại.

11.9. Tính riêng biệt

a. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lí do nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của phần còn lại của Thỏa Thuận này.

b. Nếu việc thực hiện hợp pháp Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận không thể thực hiện được bởi phán quyết cuối cùng hoặc lệnh của bất kỳ toà án có thẩm quyền, uỷ ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tương tự có thẩm quyền đối với một trong hai bên, Các Bên phải ngay lập tức sử dụng nỗ lực hợp lý để sửa đổi Thỏa Thuận này nhằm tuân thủ các phán quyết hoặc lệnh đó.

11.10. Chuyển nhượng: Không Bên nào có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ người nào, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ việc Thương Nhân đồng ý rằng Grab có thể chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này cho bất kỳ Công Ty Liên Kết nào của Grab mà không cần có sự đồng ý của Thương Nhân. Về vấn đề này, Thương Nhân đồng ý sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình cung cấp sự hợp tác cần thiết cho Grab và thực hiện các hành động cần thiết hoặc có liên quan theo yêu cầu của Grab và Các Bên đồng ý việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực pháp lý.

11.10. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

a. Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

b. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này (“Tranh Chấp”) sẽ được Các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài viên là 03 (ba). Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt. 

BIỂU 1

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

A. Định nghĩa: Trong Điều Khoản Dịch Vụ này, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:

 1. Tài Khoản” nghĩa là tài khoản ứng dụng di động mà Grab tạo ra trên nền tảng trực tuyến của mình và cung cấp cho Thương Nhân (như được định nghĩa dưới đây) để, không kể những thứ khác, đăng ký và hoạt động theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ và Các Chính Sách Grab.
 2. Công Ty Liên Kết” có nghĩa, liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, là tổ chức kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc chịu chung sự kiểm soát với tổ chức vừa nêu. Cho mục đích của định nghĩa này, “kiểm soát” (bao gồm các thuật ngữ “kiểm soát”, “bị kiểm soát bởi” và “chịu chung sự kiểm soát với”) nghĩa là việc sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, nắm quyền chỉ đạo hoặc đưa ra phương hướng quản lý và chính sách của một tổ chức, cho dù thông qua việc sở hữu quyền biểu quyết, hợp đồng hoặc hình thức khác
 3. Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày mà không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam.
 4. Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ thông tin nào đã được chỉ định bằng văn bản là bí mật hoặc độc quyền hoặc nếu là lời nói, phải được xác nhận bằng văn bản ngay khi được tiết lộ là bảo mật hoặc độc quyền hoặc bằng cách khác bởi Bên Tiết Lộ cho Bên Nhận và, bao gồm bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này, tất cả các thông tin của Người Dùng (bao gồm các khuôn mẫu, xem chi tiết, số lượng, thời gian hoặc thời hạn sử dụng thiết bị hoặc xem nội dung), chi tiết (bao gồm chi tiết liên lạc, số điện thoại, cấu hình mạng, thông tin vị trí, tên thanh toán, số tiền, lịch sử tín dụng và các chi tiết thanh toán khác), thông tin có tính thương mại, kỹ thuật hoặc tài chính liên quan đến Thỏa Thuận, của Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ Công Ty Liên Kết nào của Bên Tiết Lộ, bao gồm tất cả các bí mật kinh doanh, bí quyết, trưng bày, nghiên cứu sáng chế, thông tin phát triển hoặc thông tin công nghệ, sản phẩm hoặc thông tin bí mật và độc quyền, quyền sở hữu trí tuệ, kế hoạch kinh doanh, hoạt động hoặc hệ thống, vị thế kinh doanh hoặc tài chính, chi tiết về Người Dùng, nhà cung cấp, người mắc nợ hoặc chủ nợ, các thông tin liên quan đến các cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên của Bên Tiết Lộ hoặc bất kỳ Công Ty Liên Kết nào, thông tin tiếp thị, ấn phẩm, tỷ giá và bảng giá, hợp đồng, dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện truyền thông, dù có thể đọc được bằng máy hay người, bao gồm cả hình thức bằng văn bản, bằng miệng hoặc các hình thức hữu hình khác, và cũng bao gồm thông tin được truyền đạt hoặc thu được qua các cuộc họp, tài liệu, thư tín hoặc kiểm tra các vật hữu hình.
 5. Bên Tiết Lộ” nghĩa là bất kỳ Bên nào tiết lộ Thông Tin Mật theo Điều Khoản Dịch Vu này.
 6. Bên Nhận” nghĩa là Bên nhận được Thông Tin Mật theo Điều Khoản Dịch Vu này.
 7. Đối Tác Giao Hàng” nghĩa là người cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập cung cấp, hoặc dự định cung cấp dịch vụ chuyển phát hoặc giao hàng theo yêu cầu, sử dụng Ứng Dụng Grab trên thiết bị di động và đã hoàn tất thủ tục đăng ký, và được Grab và/hoặc Công Ty Liên Kết của Grab uỷ quyền và chấp thuận để chuyển giao Sản Phẩm bán bởi Thương Nhân đến địa chỉ chỉ định của Người Dùng thông qua tính năng GrabFood và/hoặc GrabMart.
 8. Đơn Hàng” nghĩa là đơn đặt hàng do Người Dùng đặt để mua Sản Phẩm của Thương Nhân thông qua GrabFood và/hoặc GrabMart.
 9. Sản Phẩm” nghĩa là bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thức ăn và/hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng Grab để Người Dùng đặt
 10. Người Dùng” nghĩa là người có Tài Khoản Grab được đăng ký hợp lệ trên Ứng Dụng Grab, và sử dụng tính năng GrabFood và/hoặc GrabMart để đặt mua Sản Phẩm được cung cấp bởi Thương Nhân.
 11. Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một Bên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kỳ hình thức nào (không liên quan đến nhân viên của Bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó.
 12. Ứng Dụng Grab” nghĩa là tất cả các ứng dụng di động có liên quan của Grab và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Grab cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau: (a) việc đặt mua Sản Phẩm của Người Dùng từ Thương Nhân; (b) kết nối Thương Nhân với Đối Tác Giao Hàng để các Đối Tác Giao Hàng thực hiện dịch vụ chuyển phát hoặc giao hàng theo chỉ định.
 13. Cửa Hàng” nghĩa là các gian hàng mà Thương Nhân đăng ký và tạo lập trên Ứng Dụng Grab để niêm yết, hiển thị Sản Phẩm của mình cho Người Dùng.
 14. GrabMart”, “GrabFood” là các dịch vụ có sẵn trên Ứng Dụng Grab cho phép Người Dùng đặt và thanh toán Sản Phẩm được cung cấp bởi Thương Nhân và các Sản Phẩm đó được giao cho Người Dùng bởi một Đối Tác Giao Hàng.
 15. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với các sáng chế, bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các thiết kế đã được đăng ký, quyền tác giả, và các dạng khác của sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, sáng chế, công thức, quy trình bí mật hoặc bảo mật, bí mật kinh doanh và thông tin mật, và bất kỳ quyền và tài sản được bảo vệ khác và bất cứ giấy phép và sự cho phép nào kết nối với nó trong từng trường hợp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa được đăng ký và cho suốt thời gian đó, tất cả các mở rộng và gia hạn theo đó, và tất cả các đơn đăng ký có liên quan.
 16. Bên” nghĩa là Thương Nhân hoặc Grab; và gọi chung là “Các Bên”.;
 17. Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là (a) thông tin nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể sử dụng để xác định, liên hệ hoặc định vị Người Dùng có liên quan đến những thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại di động, địa chỉ email và/hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào vì lợi ích của việc cung cấp Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này), hoặc (b) thông tin mà từ đó nhận dạng hoặc thông tin liên lạc của một cá nhân có thể lấy được, (c) thông tin liên quan, không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản khác (trong phạm vi thông tin tài khoản khác đó bao gồm thông tin được mô tả trong mục (a) và (b) trên), hoặc nhận dạng khác do Chính Phủ cấp, và thông tin thẻ tín dụng và (d) bất kỳ thông tin nào khác (như, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, hồ sơ cá nhân, định danh duy nhất, thông tin sinh trắc và hoặc địa chỉ IP) có liên quan hoặc kết hợp với Dữ Liệu Cá Nhân, những thông tin như vậy sẽ được xem là Dữ Liệu Cá Nhân;
 18. Thông Tin Nội Dung” là những thông tin chính xác và đầy đủ về Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn, ký tự, hình ảnh, giá cả và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Sản Phẩm tuân thủ với chính sách đăng tải hình ảnh của Grab và quy định về pháp luật quảng cáo hiện hành. 
 19. Giá Niêm Yết” là giá của Sản Phẩm được niêm yết trên tài khoản của Thương Nhân và được thể hiện và công bố trên Ứng Dụng Grab, đã bao gồm bất kì khoản thuế áp dụng nào theo quy định của pháp luật.
 20. Khoản Thanh Toán Của Người Dùng” là tất cả các khoản thanh toán của Người Dùng xác lập thông qua giao dịch đặt hàng giữa Người Dùng và Thương Nhân trên Ứng Dụng Grab, không phụ thuộc vào hình thức thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn, qua thẻ tín dụng, cổng thanh toán trực tuyến, ví điện tử, tiền mặt, hoặc các phương thức thanh toán khác được chấp thuận bởi Grab và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
 21. Không Giao Được Sản Phẩm” là trường hợp Đối Tác Giao Hàng không thể thực hiện giao thành công bất kỳ Đơn Hàng nào, bao gồm nhưng không giới hạn các lý do sau: (i) địa chỉ giao Sản Phẩm được nêu trong Đơn Hàng không chính xác, (ii) Người Dùng không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực của Đối Tác Giao Hàng – phù hợp với chính sách vận hành của Đối Tác Giao Hàng, hoặc (iii) Người Dùng từ chối nhận hàng, hoặc yêu cầu hủy Đơn Hàng khi Sản Phẩm đã được giao đến địa chỉ chỉ định nêu trong Đơn Hàng.
 22. Phí Dịch Vụ” có nghĩa là số tiền được tính trên phần trăm của Giá Niêm Yết của Thương Nhân và được thanh toán hoặc trả cho Grab bởi Thương Nhân, cho việc sử dụng Dịch Vụ GrabFood hoặc GrabMart theo điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này;
 23. Thuế GTGT” nghĩa là thuế giá trị gia tăng, một loại thuế tiêu thụ theo luật pháp Việt Nam áp dụng tại từng thời điểm và/hoặc bất kỳ khoản thuế tương tự nào.

B. Diễn giải: Các quy tắc sau đây được áp dụng trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

 1. Các đề mục chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Điều Khoản Dịch Vu.
 2. Nếu một từ hoặc một cụm từ được định nghĩa, các hình thức ngữ pháp khác của nó sẽ có ý nghĩa tương đương.
 3. Tham chiếu đến một Điều là tham chiếu đến một điều của Điều Khoản Dịch Vu này.
 4. Tham chiếu đến một thỏa thuận hoặc tài liệu (bao gồm tham chiếu đến Điều Khoản Dịch Vu này) là tham chiếu đến thỏa thuận hoặc tài liệu (bao gồm cả phụ lục của nó) đã được sửa đổi, bổ sung, làm mới hoặc thay thế ngoại trừ phạm vi bị cấm của Thỏa Thuận này hoặc của các thỏa thuận, tài liệu khác.
 5. Tham chiếu đến “văn bản” sẽ bao gồm bất kỳ phương thức biểu diễn hoặc tái tạo từ, số, bản vẽ hoặc ký hiệu nào dưới dạng dễ thấy hoặc hữu hình.
 6. Tham chiếu đến một Bên của Thỏa Thuận này hoặc một thỏa thuận hoặc tài liệu khác sẽ bao gồm những bên kế thừa, bên thay thế và bên kế quyền hợp pháp của Bên đó.
 7. Tham chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật sẽ bao gồm bản sửa đổi hoặc tái ban hành của nó, điều khoản lập pháp được thay thế cho nó và quy định hoặc công cụ theo luật định được ban hành theo nó;
 8. Đề cập đến bất cứ điều gì sau “bao gồm”, “bao hàm”, “ví dụ” hoặc các biểu thức tương tự, sẽ không giới hạn những thứ khác có thể được bao gồm.
 9. Không có nội dung nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải thích bất lợi cho một Bên vì Bên đó đã chịu trách nhiệm soạn thảo Điều Khoản Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ.

PHẦN B. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA GÓI THƯƠNG NHÂN MỚI 

Cùng với việc đăng ký trở thành Thương Nhân theo Điều Khoản Dịch Vụ Dành cho Thương Nhân GrabFood và GrabMart quy định tại Mục A, Thương Nhân đồng ý tham gia gói dịch vụ thương mại điện tử do Grab cung cấp (“Gói TMĐT”) để được hưởng các ưu đãi, quyền lợi giúp tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận của người dùng thông qua Ứng Dụng Grab. Theo đó, Thương Nhân xác nhận đồng ý và chấp thuận các Điều Khoản Dịch Vụ áp dụng cho Gói Thương Nhân Mới như được quy định dưới đây.

1. Chi tiết Gói TMĐT

1.1. Tên Gói TMĐT: Gói Thương Nhân Mới.

1.2. Đối tượng tham gia: Chỉ áp dụng cho Thương Nhân GrabFood tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

Cho mục đích rõ nghĩa, đối với Thương Nhân GrabFood ở các địa phương khác, Grab có thể triển khai những chương trình phù hợp khác tùy từng địa phương.

1.3. Thời hạn: 02 tuần, kể từ ngày Thương Nhân hoàn tất quá trình đăng ký trở thành Thương Nhân của Grab hoặc thời điểm khác theo thông báo từ Grab.

1.4. Chi phí: 1.200.000 VNĐ (bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT. Thương Nhân đồng ý thanh toán một lần cho Grab khi đăng ký trở thành Thương Nhân của Grab, bằng cách chuyển tiền vào tài khoản bên dưới hoặc một tài khoản khác do Grab chỉ định và thông báo đến Thương Nhân vào từng thời điểm: 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Grab

Số tài khoản: 152010000119

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chi nhánh: Chi Nhánh Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng trệt, T1, Tòa Nhà V, Plot V, KĐTM Him Lam, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hóa đơn cho Gói TMĐT sẽ được Grab phát hành sau khi Thương Nhân hoàn tất quá trình đăng ký trở thành Thương Nhân của Grab.

1.5. Gói TMĐT bao gồm các hạng mục nhằm gia tăng mức độ hiển thị và tiếp cận người dùng cho Thương Nhân khi hoạt động trên Ứng Dụng Grab. Tùy thuộc vào quyết định của Grab ở từng thời điểm, Gói TMĐT có thể bao gồm một hoặc một số các hạng mục sau:

 • Mã ưu đãi.
 • Ưu đãi truyền thông.
 • Khóa học nâng cao kỹ năng chia sẻ kiến thức cải thiện vận hành và bí kíp kinh doanh hiệu quả và/ hoặc các hoạt động khác. 
 • Các hạng mục phù hợp khác.

Cho mục đích rõ nghĩa, Grab có quyền thay đổi các hạng mục của Gói TMĐT bằng cách thông báo cho Thương Nhân thông qua các phương thức phù hợp.

2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung

2.1. Để cung cấp Gói TMĐT cho Thương Nhân, Grab có thể, thay mặt Thương Nhân, tiến hành các hoạt động gia tăng hiển thị, bao gồm hỗ trợ khuyến mại, thúc đẩy hiển thị trên Ứng Dụng Grab và/ hoặc bất kỳ hình thức nào khác có liên quan đến Gói TMĐT. Thương Nhân đồng ý và tại đây ủy quyền Grab để thực hiện Gói TMĐT cũng như xác nhận chấp thuận cho Grab được phép sử dụng tất cả các hình ảnh, biểu tượng liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạn, tên thương mại, nhãn hiệu, logo của Thương Nhân trong phạm vi thực hiện Gói TMĐT này.

2.2. Bên cạnh việc cam kết tuân thủ các nghĩa vụ được áp dụng, tùy từng trường hợp cụ thể, theo quy định, quy chế hoặc bất cứ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật nào được công bố tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/, Thương Nhân hiểu và đồng ý thêm rằng: 

 •  Đảm bảo tính hợp pháp và quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu, nhãn hiệu và các tài sản sở hữu trí tuệ khác mà Thương Nhân cung cấp cho Grab nhằm mục đích thực hiện Gói TMĐT.
 • Có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ để Grab có thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp Gói TMĐT. Mọi yêu cầu thay đổi không hợp lý hoặc do sự thiếu cẩn trọng hợp lý trong cung cấp thông tin của Thương Nhân liên quan đến thiết kế, nội dung của Gói TMĐT, Grab có quyền từ chối yêu cầu thay đổi đó và được miễn trừ mọi nghĩa vụ liên quan, bao gồm cả việc bồi hoàn khoản phí đã thanh toán.

TÔI, THƯƠNG NHÂN, ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ, ĐỒNG Ý VÀ CHẤP THUẬN MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH NHẤN CHỌN XÁC NHẬN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

– Hết Điều Khoản Dịch V