ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÀNH CHO ĐỐI TÁC TÀI XẾ

Ban hành lần đầu ngày: 11/6/2024

Điều khoản dịch vụ dành cho đối tác tài xế này (“Điều Khoản Dịch Vụ”) và Các Chính Sách Grab (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ thông qua Ứng Dụng Grab (“Thỏa Thuận”) ràng buộc về mặt pháp lý giữa đối tác tài xế và Grab. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đã chấp thuận giao kết Thỏa Thuận với tư cách là đối tác tài xế cùng hợp tác với Grab (“Đối Tác”) và đồng ý chịu sự ràng buộc với tất cả điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này, và tất cả Các Chính Sách Grab được công bố đến bạn theo từng thời điểm nhất định, bao gồm tất cả Điều Khoản Dịch Vụ, điều kiện sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ hoặc không đồng ý giao kết Thỏa Thuận với Grab, vui lòng không đăng ký tham gia nền tảng và cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab.

Để làm rõ, Điều Khoản Dịch Vụ này cũng có giá trị thay thế bản thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thông qua Ứng Dụng Grab (bản cứng) mà bạn đã ký với Grab.

(Đối Tác và Grab sau đây được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”.)

ĐIỀU KHOẢN TỔNG QUÁT

1.       Định nghĩa và giải thích

Chi tiết vui lòng xem Biểu 1 – Đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ.

2.       Dịch vụ

Grab là đơn vị có quyền sử dụng hợp pháp phần mềm đặt và điều phối xe để cung cấp (các) dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) dịch vụ di chuyển bằng xe ô tô (GrabCar/ GrabTaxi), (ii) dịch vụ di chuyển bằng xe máy (GrabBike), (iii) dịch vụ đặt và giao đồ ăn, thức uống hoặc sản phẩm từ các thương nhân bán hàng (GrabFood/GrabMart), (iii) dịch vụ chuyển phát bưu gửi/ hàng hóa đến địa chỉ được chỉ định (GrabExpress) (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”) cho Người Dùng (định nghĩa dưới đây) thông qua Ứng Dụng Grab trên thiết bị điện thoại thông minh (“Ứng Dụng Grab”).

Đối Tác là cá nhân có đầy đủ năng lực dân sự và mong muốn hợp tác với Grab để cung cấp Dịch Vụ theo nhu cầu của Người Dùng, cụ thể:

  • Đối Tác tham gia cung cấp Dịch Vụ GrabCar hoặc GrabTaxi (“Đối Tác 4 Bánh”): phạm vi cung cấp Dịch Vụ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Grab và đơn vị kinh doanh vận tải hoặc đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đang trực tiếp quản lý Đối Tác (“Bên Cung Cấp Xe”);
  • Đối Tác tham gia cung cấp các Dịch Vụ còn lại (“Đối Tác 2 Bánh”): phạm vi cung cấp Dịch Vụ tùy thuộc vào khả năng, mong muốn và lựa chọn của Đối Tác như được quy định tại Phụ Lục 1 – Phạm vi cung cấp dịch vụ 2 bánh, đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ này.

(Đối Tác 4 Bánh và Đối Tác 2 Bánh được gọi chung là “Đối Tác”)

3.       Phí và thanh toán

Đối Tác đồng ý rằng đối với mỗi Dịch Vụ mà Đối Tác cung cấp cho Người Dùng thông qua Ứng Dụng Grab, Grab sẽ được hưởng phần doanh thu chia sẻ được thể hiện tại bảng kê chi tiết chuyến xe (hay còn được gọi là “Phí Sử Dụng Ứng Dụng”). Phí Sử Dụng Ứng Dụng có thể được áp dụng linh động theo từng chuyến xe, đơn hàng. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 2 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

4.       Trách nhiệm của Grab

Grab cam kết đảm bảo các quyền lợi cho Đối Tác như được liệt kê tại Điều 4 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ, với điều kiện Đối Tác phải hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành đối tác của Grab và trong mọi trường hợp luôn tuân thủ đúng các cam kết của mình nêu tại Điều 5 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

5.       Trách nhiệm của Đối Tác

Đối Tác chịu mọi trách nhiệm liên quan đến Dịch Vụ mà mình cung cấp trên Ứng Dụng Grab theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ khác như được quy định tại Điều 5 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

6.       Chấm dứt

Đối Tác hoặc Grab có thể chấm dứt giao kết Thỏa Thuận này mà không bị xem là vi phạm Thỏa Thuận nếu đã thông báo cho bên còn lại ít nhất ba (03) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 7 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ

Grab có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức trong trường hợp Đối Tác được xác định đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu trong Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Bản Quy Tắc Ứng Xử hiện hành. Để tránh hiểu nhầm, việc chấm dứt Thỏa Thuận trong trường hợp này không phát sinh nghĩa vụ Grab phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà Đối Tác phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền mà Grab giữ lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào đã nộp cho Grab trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của Đối Tác theo Thỏa Thuận này.

7.       Tranh chấp hoặc khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Các Bên có nghĩa vụ giải quyết trên tinh thần thương lượng và hòa giải. Nếu vẫn không giải quyết được, một trong Các Bên có quyền yêu cầu cơ quan trọng tài thương mại giải quyết. Chi tiết vui lòng xem thêm Điều 8 – Điều Khoản và Điều Kiện Chung về Dịch Vụ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ

1.         Chấp thuận

1.1.    Bất kỳ cá nhân nào mong muốn có được quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng Grab để trở thành Đối Tác và cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng đều phải chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ này.

1.2.    Quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng Grab chỉ được cấp giới hạn cho những Đối Tác đã giao kết và thiết lập hợp lệ Thỏa Thuận với Grab, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ này. Đối Tác theo đó tuyên bố và cam kết rằng Đối Tác là cá nhân đã đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực năng lực pháp luật và năng lực hành vi và để giao kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận.

1.3.    Bằng cách đăng ký tham gia cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab và chấp thuận giao kết Thỏa Thuận này, Đối Tác tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ điều khoản và điều kiện chung được áp dụng đối với Dịch Vụ trong mọi khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

a)      Điều khoản sử dụng dành cho Vận tải, Giao nhận và Thương mại, là các điều khoản chung áp dụng cho tất cả người dùng sử dụng dịch vụ, các giải pháp công nghệ do Grab cung cấp, và được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/transport-delivery-logistics/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab;

b)  Thông báo bảo mật của Grab được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/privacy/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab; và

c)      Bộ Quy tắc ứng xử dành cho đối tác tài xế (sau đây gọi tắt là “Bộ Quy Tắc Ứng Xử”), là một bộ tài liệu hướng dẫn các quy chuẩn, tiêu chuẩn và chính sách chế tài áp dụng đối với tất cả các đối tác tài xế nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho Người Dùng và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, và được công bố vào từng thời điểm tại https://www.grab.com/vn/terms-policies/code-of-conduct-driver/ và/hoặc một đường dẫn khác tùy vào quyết định và thông báo cập nhật của Grab.

(Các điều khoản và chính sách nêu trên được gọi chung là “Các Chính Sách Grab”).

1.4.    Vào bất kỳ lúc nào, Grab bảo lưu quyền và có toàn quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ này, các điều khoản và điều kiện của Các Chính Sách Grab, bao gồm cả các quy trình, chính sách liên quan đến Dịch Vụ. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày Grab thông báo cho Đối Tác, hoặc đăng tải thông qua Ứng Dụng Grab, và/hoặc trang web của Grab. Việc Đối Tác tiếp tục tham gia cung cấp Dịch Vụ sau thời điểm các điều chỉnh có hiệu lực sẽ được hiểu là Đối Tác đã đồng ý với các điều chỉnh đó. Trường hợp Đối Tác không đồng ý với bất kỳ điều chỉnh nào đối với Thỏa Thuận này, Đối Tác có quyền ngừng sử dụng Ứng Dụng Grab để cung cấp Dịch Vụ và Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt. Để tránh hiểu nhầm, phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vụ, Các Chính Sách Grab cập nhật các điều chỉnh sẽ thay thế các phiên bản cũ hơn trước đó.

1.5.    Đối Tác theo đây hiểu và đồng ý rằng Grab là đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải để Đối Tác có thể tiếp cận các nhu cầu Dịch Vụ của Người Dùng và cung cấp Dịch Vụ tương ứng; Grab không phải đơn vị kinh doanh vận tải và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với Dịch Vụ mà Đối Tác cung cấp đến Người Dùng thông qua Ứng Dụng Grab, và/hoặc bất kỳ hành động phi pháp nào do Đối Tác thực hiện. Đối Tác, tại mọi thời điểm, không được tự nhận hoặc khiến bất kỳ ai khác hiểu lầm rằng Đối Tác là một đại diện, người lao động hoặc nhân sự của Grab.

2.        Phí và thanh toán

2.1.    Đối Tác 4 Bánh: Phí Sử Dụng Ứng Dụng được áp dụng theo thỏa thuận giữa Grab và Bên Cung Cấp Xe.

2.2.    Đối Tác 2 Bánh: Phí Sử Dụng Ứng Dụng là khoản doanh thu mà Grab nhận được từ hoạt động hợp tác kinh doanh với Đối Tác, được thể hiện tại bảng kê chi tiết trên mỗi chuyến xe, và là khoản chênh lệch giữa tổng giá cước thanh toán bởi Người Dùng (chưa bao gồm khuyến mại, và các phí áp dụng khác) và doanh thu vận tải mà Đối Tác nhận được trên mỗi chuyến xe được hoàn thành thông qua Ứng Dụng Grab.

2.3.    Phí Sử Dụng Ứng Dụng được áp dụng linh động, tùy theo từng chuyến xe và/hoặc đơn hàng, từng thời điểm đặt chuyến xe và/hoặc đặt đơn hàng, cũng như tùy theo nỗ lực của Đối Tác trong quá trình cung cấp dịch vụ đến Người Dùng, tình hình cung và cầu tại từng khu vực và từng thời điểm khác nhau trong ngày, và các yếu tố tác động khách quan khác.

2.4.    Tùy vào phương thức thanh toán do Người Dùng lựa chọn, Đối Tác đồng ý thu thay Phí Sử Dụng Ứng Dụng mà Grab được hưởng từ khoản thanh toán phải trả của Người Dùng. Theo đó, Đối Tác đồng ý cho phép Grab được khấu trừ trực tiếp Phí Sử Dụng Ứng Dụng và thuế GTGT áp dụng trước khi chuyển trả doanh thu vận tải cho Đối Tác.

2.5.    Grab có quyền xem xét và/hoặc thay đổi cách tính và/hoặc giá trị Phí Sử Dụng Ứng Dụng vào bất cứ lúc nào bằng việc thông báo cho Bên Cung Cấp Xe/ Đối Tác năm (05) ngày trước ngày áp dụng hoặc một thời hạn khác phù hợp do Grab toàn quyền quyết định. Trường hợp Bên Cung Cấp Xe/ Đối Tác không đồng ý với các thay đổi, điều chỉnh nêu trên, Đối Tác có quyền tạm ngưng hợp tác hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này.

3.        Thuế

3.1.    Đối Tác hiểu và đồng ý rằng Thỏa Thuận này có thể phát sinh các nghĩa vụ thuế, phí và/hoặc chi phí khác theo quy định hiện hành, và bất kỳ khoản thuế, phí hoặc chi phí mới nào khác có thể được ban hành tại bất kỳ thời điểm nào.

3.2.   Toàn bộ nghĩa vụ thuế của mỗi Bên phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh theo Thỏa Thuận này do mỗi Bên tự chịu trách nhiệm trên doanh thu của mình, phù hợp với quy định của pháp luật về thuế, bao gồm nhưng không giới hạn các loại thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế khác.

3.3.    Cho mục đích tuân thủ pháp luật, Đối Tác đồng ý để Grab toàn quyền thực hiện khấu trừ mọi nghĩa vụ thuế phát sinh (nếu có) theo quy định pháp luật từ các khoản thu nhập mà Đối Tác nhận được liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ theo Thỏa Thuận này.

3.4.    Tất cả các khoản phí theo Thỏa Thuận này sẽ được thanh toán bằng đồng Việt Nam

4.        Trách nhiệm của Grab

4.1.     Lập và kích hoạt Tài Khoản Grab cho Đối Tác sau khi (i) Đối Tác đã đăng ký thành công và hợp lệ và (ii) Đối Tác đồng ý và tuân thủ với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ và Các Chính Sách Grab.

4.2.    Đào tạo Đối Tác sử dụng Ứng Dụng Grab và hiểu các chính sách, quy trình vận hành để cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab.

4.3.    Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và điều phối Đối Tác trong quá trình tiếp nhận và cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.

4.4.    Đảm bảo thanh toán cho Đối Tác các khoản thưởng gắn kết theo chính sách hiện hành của Grab, sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). Chính sách này có thể được điều chỉnh vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Grab.

4.5.    Cung cấp kênh thông tin liên lạc phù hợp để hỗ trợ Đối Tác trong quá trình cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab.

4.6.    Tiếp nhận và hỗ trợ Đối Tác giải quyết các tranh chấp/ khiếu nại của Người Dùng và/hoặc bên thứ ba khác liên quan đến Dịch Vụ theo quy trình giải quyết khiếu nại đã công bố.

4.7.    Áp dụng các biện pháp xử lý theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử với các Đối Tác có vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng Dịch Vụ.

4.8.    Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

5.        Trách nhiệm của Đối Tác

5.1.    Thực hiện và hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành Đối Tác của Grab, bao gồm việc nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu được yêu cầu theo quy định của Grab và đảm bảo duy trì tính hiệu lực, đầy đủ và chính xác của các giấy tờ, tài liệu này vào mọi thời điểm.

5.2.    Sau khi đã chấp nhận một yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab, Đối Tác có trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ tương ứng cho Người Dùng mà không được từ chối trừ trường hợp có lý do chính đáng được Grab chấp nhận.

5.3.    Duy trì số dư tối thiểu trong ví tài khoản của Đối Tác trên Ứng Dụng Grab để đảm bảo việc cung cấp Dịch Vụ được liên tục và xuyên suốt.

5.4.    Đối Tác cam kết:

a)      cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng theo các yêu cầu đặt chuyến xe và/hoặc đặt đơn hàng do Người Dùng xác lập thông qua Ứng Dụng Grab;

b)      thực hiện đúng các hướng dẫn, quy trình tiếp nhận và cung cấp Dịch Vụ, các quy tắc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của Grab và pháp luật có liên quan;

c)        sử dụng Đồng Phục Grab khi thực hiện Dịch Vụ (áp dụng với Đối Tác 2 Bánh);

d)      chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất, thiệt hại đối với phần ăn/hàng hóa/bưu gửi bị mất, bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi của Đối Tác, và/hoặc các tổn thất, thiệt hại liên quan đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của hành khách và/hoặc bên thứ ba do Đối Tác vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông và/hoặc quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động;

e)      đối với dịch vụ GrabExpress, Đối Tác phải lập Phiếu Gửi Điện Tử ghi nhận đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thông tin theo yêu cầu và nộp lại cho Grab;

f)      tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Grab, đính kèm và là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận này, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Người Dùng. Để làm rõ, Grab có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần hoặc toàn bộ nội dung Bộ Quy Tắc Ứng Xử vào bất kỳ thời điểm nào, Grab sẽ thông báo các điểm sửa đổi/ bổ sung/ thay thế đó cho Đối Tác biết trước khi áp dụng ít nhất ba (03) ngày; và

g)     giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào liên quan đến Thỏa Thuận này và/hoặc Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có được sự chấp thuận của Grab kể cả sau khi Thỏa Thuận này chấm dứt.

5.5.    Để cung cấp Dịch Vụ, Đối Tác 2 Bánh phải:

a)        tự trang bị Đồng Phục Grab bằng chi phí của mình theo tiêu chuẩn tương ứng của từng loại Dịch Vụ mà Đối Tác tham gia cung cấp trên Ứng Dụng Grab; và

b)      cung cấp Khoản Ký Quỹ nhằm bảo đảm cho trách nhiệm bảo vệ các tài sản, công cụ, thiết bị mà Grab đã trang bị, cung cấp cho Đối Tác 2 Bánh và/hoặc để bồi thường cho các mất mát, hư hỏng tài sản, hàng hóa của Người Dùng và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác của Đối Tác 2 Bánh, bao gồm các khoản nợ thuế (nếu có). Chi tiết quy định tại Phụ Lục 1 – Phạm vi cung cấp dịch vụ 2 bánh, đính kèm Điều Khoản Dịch Vụ này.

5.6.    Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6.        Quyền sở hữu trí tuệ

Đối Tác hiểu và đồng ý rằng Grab có quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại và logo “Grab” được in trên đồng phục, mũ bảo hiểm, túi giữ nhiệt, sản phẩm quảng cáo mà Grab trang bị cho Đối Tác (sau đây gọi tắt là “Đồng Phục Grab”), do vậy Đối Tác cam kết chỉ sử dụng Đồng Phục Grab cho mục đích duy nhất là cung cấp Dịch Vụ theo Thỏa Thuận này. Ngay khi chấm dứt Thỏa Thuận này vì bất kỳ lý do nào, Đối Tác cam kết không sử dụng Đồng Phục Grab dưới bất kỳ hình thức nào đồng thời chịu mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan đến việc sử dụng Đồng Phục Grab không đúng quy định theo Thỏa Thuận này và Các Chính Sách Grab.

7.       Chấm dứt

7.1.    Đối Tác đồng ý rằng, Grab có toàn quyền tạm ngừng hợp tác hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này với hiệu lực ngay lập tức và có quyền yêu cầu Đối Tác bồi hoàn các chi phí mà Grab phải chi trả cho Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan, trong các trường hợp sau:

a)      Grab nghi ngờ rằng có bất kỳ hành vi vi phạm, trái pháp luật và/hoặc gian lận trong quá trình Đối Tác cung cấp Dịch Vụ và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Grab;

b)      Đối Tác vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam đoan, bảo đảm nào được quy định tại Thỏa Thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong thời hạn hợp lý theo yêu cầu của Grab;

c)       vi phạm bất kỳ quy định nào về giấy phép, điều kiện để cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab; hoặc

d)        vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử mà Grab đã công bố vào từng thời điểm.

7.2.    Trong mọi trường hợp, khi chấm dứt Thỏa Thuận, Đối Tác phải:

a)        Hoàn trả cho Grab các khoản tiền mà Đối Tác thu được từ Người Dùng hoặc người nhận hàng (đối với dịch vụ GrabExpress), bao gồm nhưng không giới hạn,: giá trị phần ăn GrabFood, giá trị đơn hàng GrabMart, tiền hàng COD của cuốc xe GrabExpress có thu COD, tính đến thời điểm chấm dứt Thỏa Thuận (“Khoản Phải Trả”). Trường hợp Đối Tác không thực hiện nghĩa vụ này trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Grab thì Grab có quyền khấu trừ Khoản Phải Trả từ Khoản Ký Quỹ của Đối Tác; và

b)       Thanh toán các khoản nợ còn lại cho Grab nếu Khoản Ký Quỹ không đủ để thực hiện việc khấu trừ các khoản nêu tại điểm a) Điều này.

8.         Điều khoản chung

8.1.     Thời hạn: Thỏa Thuận này có hiệu lực từ ngày Đối Tác đăng ký thành công trở thành đối tác tài xế của Grab cho đến khi Thỏa Thuận được chấm dứt theo các quy định tại Điều 7 trên đây.

8.2.    Dữ liệu cá nhân: Các Bên phải tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng của mình theo luật áp dụng và các quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân theo Thỏa Thuận này. Đối Tác đồng ý sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, giữ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này. Đối Tác phải duy trì tính chính xác và toàn vẹn của bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào được cung cấp bởi Grab đặt dưới quyền chiếm hữu, coi giữ hoặc kiểm soát của mình. Đối Tác đồng ý giữ Dữ Liệu Cá Nhân được Grab chia sẻ cho Đối Tác để cung cấp Dịch Vụ đến Người Dùng.

8.3.    Tổ chức và sự độc lập của Đối Tác

a)        Grab không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa Người Dùng và Đối Tác, và Đối Tác tại đây giải trừ Grab và Các Bên Liên Kết của Grab, đại lý và nhân viên của Grab khỏi các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, các yêu cầu và các thiệt hại (thực tế và mang tính hệ quả) thuộc bất kỳ loại nào và có bất kỳ tính chất nào, được biết và không được biết, có nghi ngờ và không có nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến các giao dịch đó.

b)       Đối Tác và Grab là các nhà thầu độc lập, và không có quy định nào trong Thỏa Thuận này sẽ tạo thành bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền hoặc đại diện bán hàng nào giữa Các Bên. Các Bên xác nhận với nhau rằng Thỏa Thuận này sẽ không thiết lập bất kỳ quan hệ lao động nào giữa Grab và Đối Tác, dưới bất kỳ hình thức nào.

8.4.    Bất khả khángCác Bên được giải phóng trách nhiệm khỏi các nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) và trì hoãn công việc do hậu quả của Bất Khả Kháng. Nếu sự kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong thời gian quá sáu mươi (60) ngày (hoặc một thời hạn khác do Các Bên thỏa thuận) và Các Bên đã thương lượng trên tinh thần thiện chí và không tìm ra giải pháp phù hợp, thì mỗi Bên sẽ có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này bằng văn bản thông báo cho Bên còn lại.

8.5.    Tính riêng biệt: Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lí do nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của phần còn lại của Thỏa Thuận này. Nếu việc thực hiện hợp pháp Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận không thể thực hiện được bởi phán quyết cuối cùng hoặc lệnh của bất kỳ toà án có thẩm quyền, uỷ ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tương tự có thẩm quyền đối với một trong hai bên, Các Bên phải ngay lập tức sử dụng nỗ lực hợp lý để sửa đổi Thỏa Thuận này nhằm tuân thủ các phán quyết hoặc lệnh đó.

8.6.    Chuyển nhượngKhông Bên nào có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình (toàn bộ hoặc một phần) cho bất kỳ người nào, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ việc Đối Tác đồng ý rằng Grab có thể chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này cho bất kỳ Công Ty Liên Kết nào của Grab mà không cần có sự đồng ý của Đối Tác. Về vấn đề này, Đối Tác đồng ý sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình cung cấp sự hợp tác cần thiết cho Grab và thực hiện các hành động cần thiết hoặc có liên quan theo yêu cầu của Grab và Các Bên đồng ý việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này sẽ có hiệu lực pháp lý.

8.7.    Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

a) Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

b) Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này (“Tranh Chấp”) sẽ được Các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài viên là ba (03). Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt. 

8.8.    Thông báo: Grab có thể gửi thông báo đến Đối Tác thông qua Ứng Dụng Grab, tin nhắn điện tử/ điện thoại, hòm thư điện tử, trang facebook, thông báo trong các cuộc họp, thông báo bằng văn bản cứng công bố tại khu vực bản tin của Grab, hoặc các hình thức khác do Grab quyết định và không trái với quy định pháp luật. Để làm rõ, tất cả các hình thức thông báo nêu trên đều có giá trị áp dụng như nhau.

8.9.    Toàn bộ thỏa thuận: Việc Grab không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ không cấu thành sự từ bỏ quyền hay điều khoản đó trừ khi được Grab thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Điều Khoản Dịch Vụ bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Grab và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.

TÔI, ĐỐI TÁC TÀI XẾ, ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ, ĐỒNG Ý VÀ CHẤP THUẬN MỌI ĐIỀU KHOẢN HIỆN CÓ VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG SỬA ĐỔI NẾU CÓ. BẰNG CÁCH NHẤN CHỌN XÁC NHẬN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY

BIỂU 1 – ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1.    “Ứng Dụng Grab” nghĩa là tất cả các ứng dụng di động có liên quan của Grab và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Grab, bao gồm cả Ứng dụng Grab Driver, cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hoặc tất cả những nội dung sau: (a) việc Người Dùng đề nghị sử dụng dịch vụ vận tải được cung cấp bởi Đối Tác, (b) kết nối Đối Tác với bên cung cấp dịch vụ thứ ba để thực hiện dịch vụ chuyển phát hoặc giao hàng theo chỉ định.

1.2.    “Tài Khoản Grab” có nghĩa là tài khoản ứng dụng di động mà Grab tạo ra trên nền tảng trực tuyến của mình và cung cấp cho Đối Tác để, không kể những thứ khác, đăng ký và hoạt động theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ và Các Chính Sách Grab.

1.3.    “Công Ty Liên Kết” có nghĩa, liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, là tổ chức kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc chịu chung sự kiểm soát với tổ chức vừa nêu. Cho mục đích của định nghĩa này, “kiểm soát” (bao gồm các thuật ngữ “kiểm soát”, “bị kiểm soát bởi” và “chịu chung sự kiểm soát với”) nghĩa là việc sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, nắm quyền chỉ đạo hoặc đưa ra phương hướng quản lý và chính sách của một tổ chức, cho dù thông qua việc sở hữu quyền biểu quyết, hợp đồng hoặc hình thức khác.

1.4.    “Ngày Làm Việc” nghĩa là một ngày mà không phải là thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam.

1.5.    “Người Dùng” hoặc “Hành Khách” hoặc “Khách Hàng” nghĩa là người có tài khoản Grab được đăng ký hợp lệ trên Ứng Dụng Grab và sử dụng Dịch Vụ của Đối Tác thông qua các tính năng trên Ứng Dụng Grab.

1.6.    “Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một Bên, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kỳ hình thức nào (không liên quan đến nhân viên của Bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó.

1.7.    “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” nghĩa là các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với các sáng chế, bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các thiết kế đã được đăng ký, quyền tác giả, và các dạng khác của sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp, bí quyết, sáng chế, công thức, quy trình bí mật hoặc bảo mật, bí mật kinh doanh và thông tin mật, và bất kỳ quyền và tài sản được bảo vệ khác và bất cứ giấy phép và sự cho phép nào kết nối với nó trong từng trường hợp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho dù đã đăng ký hay chưa được đăng ký và cho suốt thời gian đó, tất cả các mở rộng và gia hạn theo đó, và tất cả các đơn đăng ký có liên quan.

1.8.    “Dữ Liệu Cá Nhân” nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc các dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (chi tiết như quy định tại Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

1.9.    “Grab” nghĩa là Công Ty TNHH Grab và/hoặc các Công Ty Liên Kết của Công Ty TNHH Grab.

PHỤ LỤC 1

PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ – ĐỐI TÁC 2 BÁNH

1.         Phạm vi cung cấp Dịch Vụ

a.         Đối Tác 2 Bánh được tùy chọn Dịch Vụ cung cấp cho Người Dùng phù hợp với khả năng cung cấp và kế hoạch hoạt động của mình.

b.        Mỗi loại hình Dịch Vụ sẽ có yêu cầu khác nhau, Đối Tác 2 Bánh cần (i) thực hiện đăng ký Dịch Vụ với Grab, (ii) tham gia và hoàn thành các bài học đào tạo bắt buộc tương ứng với loại hình Dịch Vụ mà Đối Tác lựa chọn, (iii) trang bị Đồng Phục Grab, (iv) cung cấp Khoản Ký Quỹ và (v) đáp ứng các điều kiện hoạt động khác (nếu có) theo thông báo của Grab vào từng thời điểm.

c.         Khi có nhu cầu chuyển đổi, bổ sung Dịch Vụ cung cấp, Đối Tác 2 Bánh phải thông báo cho Grab bằng cách gửi yêu cầu tại mục “Trợ giúp” trong Ứng Dụng Grab và/hoặc các phương thức khác theo quy định của Grab để được hỗ trợ. Grab sẽ liên hệ, hướng dẫn Đối Tác 2 Bánh thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi/ bổ sung Dịch Vụ.

2.         Khoản Ký Quỹ

a.         Giá trị Khoản Ký Quỹ sẽ tùy thuộc vào loại Dịch Vụ Đối Tác đăng ký tham gia cung cấp trên Ứng Dụng Grab và được Grab thông báo cho Đối Tác 2 Bánh vào thời điểm đăng ký Dịch Vụ.

b.        Khoản Ký Quỹ có thể được yêu cầu thanh toán một lần hoặc chia nhiều lần tùy theo quyết định và thông báo của Grab. Grab bảo lưu quyền điều chỉnh/ bổ sung Khoản Ký Quỹ vào từng thời điểm và Grab sẽ thông báo cho Đối Tác 2 Bánh trước khi áp dụng. Để làm rõ, Grab có quyền tạm ngưng quyền sử dụng Ứng Dụng Grab của Đối Tác 2 Bánh nếu Khoản Ký Quỹ không được cung cấp đầy đủ theo điều khoản này.

c.        Đối Tác 2 Bánh hiểu và đồng ý rằng Grab có quyền sử dụng Khoản Ký Quỹ để khấu trừ: (i) tiền bồi thường khi Đối Tác 2 Bánh làm mất mát hoặc làm hư hỏng tài sản, hàng hóa của Người Dùng, (ii) Khoản Phải Trả theo Điều 7.2 Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Dịch Vụ. Đối Tác 2 Bánh có trách nhiệm nộp bổ sung Khoản Ký Quỹ tương ứng với số tiền đã bị khấu trừ để có thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng Grab.

d.        Grab sẽ hoàn lại Khoản Ký Quỹ hoặc phần còn lại của Khoản Ký Quỹ (nếu có các khoản phải khấu trừ) trong vòng ba mươi (30) Ngày Làm Việc sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Đối Tác 2 Bánh.