THOẢ THUẬN VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI
VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ

Grab duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc vi phạm Quy tắc ứng xử, đối tác sẽ chịu trách nhiệm như một phần của cộng đồng người sử dụng ứng dụng Grab. Bộ Quy tắc ứng xử cung cấp chi tiết về các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử có thể dẫn đến tạm khoá tài khoản hoặc ngưng hợp tác vĩnh viễn.

Chi tiết về xử lý vi phạm được quy định tại đây

Lưu ý:

(A) Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, các trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử mới này, cụ thể là trước 00:00:01 của ngày 09/10/2023, mà chưa được xử lý sẽ được áp dụng theo quy định mới này. Đối với các trường hợp gian lận với số tiền lớn có tổ chức, Grab có toàn quyền chuyển thông tin sự việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(B) Tất cả các hình thức xử lý nêu tại Bộ Quy tắc Ứng xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Công ty TNHH Grab. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi được liệt kê trong Bộ Quy tắc Ứng xử này, Grab có toàn quyền, theo sự ủy quyền hợp lệ từ các Đối tác vận tải, áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn từ lần vi phạm đầu tiên.

(C) Ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Bộ Quy tắc Ứng xử này, Grab có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng của Đối tác vận tải, bên cung cấp xe, chủ xe, tài xế đồng thời Grab có quyền tạm khóa tài khoản Grab, ngưng hợp tác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

(D) Với các vi phạm có hình thức xử lý lần 3 là tạm ngưng tài khoản, nếu Đối tác tài xế lặp lại hành vi vi phạm lần thứ 4, căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Grab có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn. Với các vi phạm có hình thức xử lý là tạm ngưng quyền sử dụng ứng dụng, Đối tác tài xế có trách nhiệm hoàn tất việc tái đào tạo theo yêu cầu của Grab, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

(E) Với các hành vi chưa được quy định trong bộ Quy tắc Ứng xử này nhưng trong trường hợp Grab đánh giá là có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh, chất lượng dịch vụ của Grab hoặc quyền lợi của Hành Khách (bao gồm nhưng không giới hạn sự an toàn về tính mạng, sức khỏe), tùy theo tính chất và mức độ của hành vi, Grab có toàn quyền đưa ra các hình thức xử lý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn với Đối tác tài xế.

(F) Các hành vi liên quan đến quấy rối, quấy rối tình dục, hành vi khiếm nhã; ma túy, hàng hóa cấm; phân biệt đối xử sẽ được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng và ngay lập tức có thể áp dụng biện pháp xử lý “Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn”.

(G) Hành Khách theo quy định tại Bộ Quy tắc ứng xử này được hiểu là bao gồm người dùng, hành khách, đối tác thương nhân/ nhà hàng và tất cả cá nhân, tổ chức khác sử dụng hoặc liên quan đến dịch vụ được vận hành/ cung cấp bởi Grab.

(H) “Lý do hợp lý” là các lý do được quy định trong các văn bản pháp luật hoặc hoặc lý do mà Grab, tùy vào toàn quyền quyết định của mình, đánh giá là hợp lý, an toàn và/ hoặc phù hợp với tính chất dịch vụ và quy trình vận hành của Grab.

(I) Dành cho Đối tác là Pháp Nhân: Bằng việc ký xác nhận đồng ý ở phụ lục này, Đối tác Pháp nhân hiểu rằng đối với các thay đổi trong tương lai liên quan đến Bộ Quy tắc Ứng xử, Grab sẽ thực hiện thông báo đến Đối tác Pháp nhân thông qua email được đăng ký với Grab.