THOẢ THUẬN VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI
VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ

Grab duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc vi phạm Quy tắc ứng xử, đối tác sẽ chịu trách nhiệm như một phần của cộng đồng người sử dụng ứng dụng Grab. Bộ Quy tắc ứng xử cung cấp chi tiết về các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử có thể dẫn đến tạm khoá tài khoản hoặc ngưng hợp tác vĩnh viễn.

Lưu ý:
(A). Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, các trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm áp dụng Bộ quy tắc ứng xử mới này, cụ thể là trước 00:00:01 của ngày 30/11/2019, mà chưa được xử lý sẽ được áp dụng theo quy định mới này. Đối với các trường hợp gian lận với số tiền lớn có tổ chức, Grab có toàn quyền chuyển thông tin sự việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(B). Tất cả các hình thức xử lý nêu tại Bộ quy tắc ứng xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Ban Quản Lý Công ty TNHH Grab. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi được liệt kê trong Bộ quy tắc ứng xử này, Grab có toàn quyền, theo sự ủy quyền hợp lệ từ các Đối tác vận tải, áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Ngưng hợp tác Vĩnh Viễn. từ lần vi phạm đầu tiên.

(C). Ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Bộ quy tắc ứng xử này, Grab có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng được liệt kê dưới đây của Đối tác vận tải, bên cung cấp xe, chủ xe, Tài Xế; đồng thời Grab có quyền tạm khóa tài khoản Grab, ngưng hợp tác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

(D). Với các vi phạm có hình thức xử lý lần 3 là tạm ngưng tài khoản, nếu Đối tác Tài xế lặp lại hành vi vi phạm lần thứ 4, căn cứ vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Grab có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Ngưng hợp tác Vĩnh Viễn.

(E). E, Với các hành vi chưa được quy định trong bộ Quy tắc ứng xử này nhưng có căn cứ để đánh giá là ảnh hưởng đến hình ảnh, chất lượng dịch vụ của Grab hoặc quyền lợi đương nhiên của Khách hàng, tuỳ theo tính chất mức độ của hành vi, Grab có toàn quyền đưa ra các hình thức xử lý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngưng hợp tác vĩnh viễn với Đối tác tài xế.

(*) Mốc quy định và mốc quy định đặc biệt sẽ được Grab thông báo đến Đối tác Tài xế tại từng thời điểm áp dụng, thông qua Blog Tài Xế. Việc Đối tác tiếp tục sử dụng Ứng dụng của Grab sau khi nhận được thông báo thể hiện sự đồng ý của Đối tác đối với các mốc quy định đó

(**) Khách Hàng nói chung bao gồm : hành khách, khách hàng, đối tác hợp tác với Grab và tất cả đối tượng sử dụng dịch vụ do Grab cung cấp.

(***) Cho mục đích rõ nghĩa, các hành vi và/hoặc lý do phát sinh trong quá trình xảy ra hành vi vi phạm được xem là “có lý do hợp lý” là các hành vi và/hoặc lý do mà Grab, tùy vào toàn quyền quyết định của mình, đánh giá là phù hợp và được Grab chấp thuận.

(****) Đối tác tài xế được yêu cầu tuân theo hướng dẫn và/hoặc khuyến nghị nào từ chính quyền/chính phủ để ngăn chặn bất kỳ đại dịch, thiên tai hoặc các vấn đề tương tự khác có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và an toàn của Đối tác cũng như Khách hàng. Các quy định/hướng dẫn cần tuân thủ sẽ được Grab thông báo đến Đối tác tài xế tại từng thời điểm áp dụng thông qua Blog Tài Xế. Việc Đối tác tiếp tục sử dụng Ứng dụng của Grab sau khi nhận được thông báo thể hiện sự đồng ý của Đối tác đối với các hướng dẫn/khuyến nghị đó.

1. Hành vi quấy rối tình dục và khiếm nhã. Các hành vi quấy rối tình dục, bao gồm nhưng không giới hạn dâm ô, cưỡng dâm, hiếp dâm, tấn công tình dục, phô bày khiếm nhã, khiêu dâm, gạ gẫm quan hệ tình dục, sẽ được xử lý như là trường hợp cấp bách và đặc biệt nghiêm trọng.

2. Phân Biệt Đối Xử: Hành vi vi phạm đối với Tài Xế sẽ được xem xét tổng thể, trong hoàn cảnh phát sinh hành vi đó. Grab sẽ xem xét đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu Tài Xế có hành vi phân biệt đối xử về tôn giáo hoặc cách thức cung cấp dịch vụ với Khách Hàng.

3. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí: Bất cứ trường hợp nào mà Tài Xế bị phát hiện đang tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí trong quá trình đang cung cấp dịch vụ thông qua Ứng dụng của Grab, Grab sẽ xem xét đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng theo điều này.

4. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy: Bất cứ hành vi vi phạm nào liên quan đến ma túy đều có ảnh hưởng nghiêm trọng về tính an toàn. Tính chất và số lượng của ma túy, kể cả dùng để sử dụng cá nhân hoặc để cung cấp đều bị xem xét là hành vi vi phạm theo điều này.

5. Lái xe khi say xỉn/Lái xe khi có sự ảnh hưởng của ma túy: Khi một Tài Xế bị buộc lỗi vì hành vi đang lái xe, kể cả có đang chở Khách Hàng hay không, mà có dấu hiệu bị ảnh hưởng của chất có cồn hoặc ma túy, sẽ bị xem xét là hành vi vi phạm theo điều này. Nếu việc buộc lỗi này có dấu hiệu, theo nhận định của Grab, là cấu thành hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến việc giấy phép điều khiển phương tiện giao thông của Tài Xế bị đình chỉ, tài khoản của Tài Xế có thể bị xem xét khóa vĩnh viễn, không phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra và/hoặc các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác.

6. Dành cho đối tác là Pháp Nhân: Bằng việc ký xác nhận đồng ý ở phụ lục này, đối tác Pháp nhân đồng ý với các thay đổi trong tương lai liên quan đến “THOẢ THUẬN VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ” Grab sẽ thông báo đến đối tác Pháp nhân thông qua email, bằng việc tiếp tục hợp tác sau thời điểm nhận được email và không có phản hồi về những thay đổi được thông báo (trong thời hạn 7 ngày tính từ thời điểm thông báo) sẽ thể hiện sự đồng ý của Pháp nhân với các thay đổi và điều chỉnh đó.