Bằng việc đăng ký, tôi xác nhận (i) việc cung cấp cho Moca các thông tin nêu trên nhằm mục đích sử dụng dịch vụ của Moca và (ii) đồng ý ràng buộc với các điều khoản về chính sách bảo mật