စားသောက်ဆိုင်တွင်လစဉ်အခမဲ့စားသုံးနိုင်ခွင့် (Free Meal အစီအစဉ်)