Điều khoản Sử dụng dành cho Thương Nhân GrabFood

Cập nhật lần đầu ngày 09/7/2019

Ứng dụng GrabFood Merchant này (“Ứng dụng”) do Grab Holdings Inc, các công ty con, công ty liên kết và các công ty nằm dưới sự kiểm soát chung (sau đây gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) vận hành. Chúng tôi cung cấp nội dung trên Ứng dụng này (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính cũng như thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, tọa độ, biểu hiện, giao diện đồ họa người dùng và bố cục của các nội dung này) cho bạn, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây, các điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý khi đăng ký làm thương nhân trên hệ thống của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi (www.grab.com/privacy) (sau đây gọi chung là “Điều khoản Sử dụng”). Chúng tôi có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được phân loại là điều khoản và điều kiện, chính sách, thông báo, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn) cho việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của bạn trên các hệ thống của chúng tôi và cung cấp (các) công cụ cho phép bạn thiết lập và giám sát các chương trình khuyến mại riêng) và cho các nội dung hoặc tính năng cụ thể của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn, khuyến mãi đặc biệt hoặc các tính năng tương tự khác). Tất cả điều khoản này được coi là một phần của Điều khoản Sử dụng (cho dù các điều khoản và điều kiện bổ sung nói trên có đề cập rõ ràng đến Điều khoản Sử dụng này hay không hoặc có hiệu lực vào ngày sau ngày Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực). Các Điều khoản Sử dụng ban đầu được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. Để tránh nghi ngờ, thuật ngữ “bạn” hoặc “của bạn” có nghĩa là cá nhân bạn và tổ chức mà bạn đại diện. 

Điều khoản Sử dụng này cấu thành thỏa thuận ràng buộc pháp lý về việc sử dụng Ứng dụng giữa bạn và Công ty và sẽ có tác dụng ràng buộc mà không làm ảnh hưởng đến (và bổ sung vào) bất kỳ văn bản thỏa thuận nào khác giữa bạn và Công ty. Tính năng và/hoặc hoạt động của Ứng dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi có thể đưa vào các tính năng mới, hạn chế hoặc loại bỏ một số tính năng nhất định, tạm dừng hoặc gián đoạn bất kỳ hạng mục nào trong quyền truy cập Ứng dụng của bạn hoặc hạn chế quyền truy cập Ứng dụng của bạn. Theo đó, Công ty có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản sử dụng liên quan đến Ứng dụng bất kỳ thời điểm nào nếu thấy phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi và cập nhật này sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng trên Ứng dụng này. Bạn đồng ý sẽ thường xuyên xem xét Điều khoản Sử dụng và kiểm tra mọi cập nhật và thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau khi có thay đổi có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó cho dù bạn có xem xét nội dung thay đổi hay không.

LƯU Ý – Bằng cách tải xuống/truy cập/sử dụng Ứng dụng này hoặc đăng ký hoặc đồng ý đăng ký tài khoản người dùng cho Ứng dụng, bạn xác nhận đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này cũng như mọi sửa đổi và bổ sung đối với Điều khoản sử dụng này trong tương lai, được công bố tại bất kỳ thời điểm nào trên Ứng dụng này hoặc được gửi đến bạn bằng văn bản, mà không có bất kỳ giới hạn hay điều kiện nào. Bạn cũng đồng ý với các tuyên bố mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý ràng buộc theo các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không tải xuống, sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn đã đăng ký hoặc đồng ý đăng ký mở tài khoản trên Ứng dụng của chúng tôi).

CHÚNG TÔI LÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ, CUNG CẤP NỀN TẢNG CHO BẠN ĐỂ TIẾP CẬN HOẶC MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẤT ĐỊNH. Tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà bạn quan tâm, các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có thể được Công ty hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp. Bạn đồng ý sẽ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn, thông báo hoặc câu hỏi thường gặp) áp dụng cụ thể cho các sản phẩm hoặc dịch vụ một cách cẩn trọng trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan được cung cấp bởi bên thứ ba, vai trò của Công ty chỉ đơn thuần là liên kết bạn với nhà cung cấp bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng nhà cung cấp bên thứ ba nói trên, chứ không phải Công ty, sẽ chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp có sự không nhất quán hoặc xung đột, mọi điều khoản và điều kiện cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng so với Điều khoản Sử dụng này.

 1. Cấp phép và hạn chế

Theo Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang, để bạn tải xuống, sử dụng và truy cập Ứng dụng để mua sắm các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các công cụ quản lý độc quyền, nội dung và ưu đãi).

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

Bạn không được:

 • cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Ứng dụng cho bên thứ ba theo bất kỳ cách thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn chia sẻ Tài khoản của bạn (như được định nghĩa trong Điều 4 dưới đây) với bên thứ ba hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp trên Ứng dụng này;
 • sửa đổi hoặc thực hiện các tác phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng;
 • “phản chiếu” Ứng dụng trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc kết nối Internet nào khác;
 • dịch ngược, đảo ngược, giải mã hoặc tìm cách lấy và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng dụng này hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng dụng, ngoại trừ trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cấm áp dụng những hạn chế này.
 • sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trình thu thập dữ liệu web như web spider, web crawler, web robot, web ant, web indexer, bot, vi-rút hoặc sâu hoặc bất kỳ chương trình nào mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây nhằm (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của Ứng dụng; (b) tiến hành các hoạt động khai thác hoặc thu thập dữ liệu, hoặc (c) sao chép hoặc phá vỡ tổ chức hoặc cấu trúc điều hướng của Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng theo bất kỳ cách nào;
 • đăng tải, phân phối hoặc sao chép tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền đó;
 • xóa bỏ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác có trong Ứng dụng; hoặc
 • sử dụng Ứng dụng để: (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn trùng lặp hoặc không mong muốn; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu có nội dung xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gây hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa vi-rút phần mềm, sâu, trojan horse hoặc mã máy tính, tệp, tập lệnh, chương trình đại lý hoặc chương trình độc hại khác; (d) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Ứng dụng hoặc dữ liệu chứa trong Ứng dụng; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng dụng hoặc phần mềm, hệ thống hoặc mạng liên quan của Ứng dụng; (f) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối liên hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây tổn hại đến uy tín hoặc hạ thấp danh tiếng của chúng tôi.
 1. Tuyên bố và bảo đảm

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng này, bạn tuyên bố và bảo đảm rõ ràng rằng: –

 • Bạn có quyền hợp pháp để chấp nhận và đồng ý với Điều khoản Sử dụng và bạn ít nhất mười tám (18) tuổi. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, những người dưới mười tám (18) tuổi hoặc những người bị cấm tham gia quan hệ hợp đồng vì bất kỳ lý do gì sẽ không được sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc đăng ký tài khoản người dùng;
 • Bạn có quyền, thẩm quyền và khả năng sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, đăng ký tài khoản người dùng (cho chính bạn hoặc thay mặt chủ lao động của bạn, tùy từng trường hợp) và tuân thủ Điều khoản Sử dụng;
 • Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng và chính xác;
 • Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành, cho dù ở quốc gia của bạn hoặc ở quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt trong khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng và nội dung của nó cho các mục đích hợp pháp và cho các mục đích sử dụng dự định của Ứng dụng;
 • Bạn không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của Ứng dụng theo bất kỳ cách nào;
 • Bạn không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi nội dung của Ứng dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, mô phỏng, trưng bày công khai, phân phối hoặc sử dụng Ứng dụng cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 • Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về danh tính cũng như các tài liệu, giấy phép hoặc chấp thuận khác liên quan đến công việc kinh doanh của bạn trong trường hợp chúng tôi đề nghị hoặc yêu cầu;
 • Bạn không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để lừa gạt chúng tôi hoặc làm giàu cho chính mình, bằng bất kỳ cách nào, cho dù là gian lận hay cách khác, thông qua các sự kiện, chương trình khuyến mãi hoặc chiến dịch do chúng tôi phát động;
 • Bạn không được gây phiền toái hoặc hành xử một cách không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng với chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bạn không được sử dụng các thiết bị hoặc phần mềm mà có khả năng can thiệp vào hoạt động của Ứng dụng; thực hiện các hành động mà gây ra lưu lượng lớn bất thường hoặc không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Ứng dụng hoặc can thiệp hoặc gây nhiễu phần mềm của Ứng dụng hoặc chức năng của Ứng dụng;
 • Bạn không được giả vờ rằng bạn là, hoặc bạn đại diện cho ai đó, hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; và
 • Bạn không được đảo ngược tra cứu, truy xuất hoặc tìm cách truy xuất nguồn gốc thông tin về bất kỳ người dùng nào khác hoặc khách truy cập vào Ứng dụng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, hoặc khai thác Ứng dụng hoặc các dịch vụ hoặc thông tin có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân mà Ứng dụng cung cấp, ngoài thông tin của bạn.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn toàn đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại mà bạn, chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do vi phạm Điều khoản Sử dụng.Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đối tác, bên cấp phép, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên và đại lý của chúng tôi (“Bên được bồi thường”) khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư phát sinh do khiếu nại, kiện tụng hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba xuất phát từ việc bạn vi phạm pháp luật, quy tắc, quy định hoặc Điều khoản Sử dụng trong quá trình sử dụng Ứng dụng, nội dung hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng.

 1. Tính tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần mềm hệ thống (firmware) hoặc cài đặt không tương thích với Ứng dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà Ứng dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

 1. Tài khoản người dùng

Bạn có thể phải đăng ký tài khoản (“Tài khoản”) để có thể truy cập các dịch vụ nhất định trên Ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác, không gây hiểu lầm. Bạn cũng sẽ được yêu cầu thiết lập mật khẩu. Nếu bạn đăng ký Tài khoản thay mặt cho chủ lao động của bạn, chủ lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu Tài khoản và bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc chủ lao động của bạn với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thiết lập Tài khoản nói trên. Trong trường hợp đó, bạn phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu thông tin chi tiết về Tài khoản của bạn có sai sót hoặc không chính xác. 

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn cũng như đối với bất kỳ và tất cả hoạt động diễn ra trong Tài khoản. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Ứng dụng của chúng tôi thông qua Tài khoản của bạn chấp thuận và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện đang được áp dụng khác.

Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về các hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất mà bạn phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc Tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa hoặc đình chỉ bất kỳ Tài khoản nào (toàn bộ hoặc một phần) tại bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn không tuân thủ các quy định trong Điều khoản sử dụng này hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này.

 1. Dịch vụ của bên thứ ba

Ứng dụng có thể được sử dụng để truy cập một số phần mềm, dịch vụ và nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba (“Dịch vụ của bên thứ ba”). Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba. Việc sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba có thể phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và/hoặc chính sách bổ sung do bên thứ ba áp đặt. Chúng tôi không có nghĩa vụ đối với các Dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào đối với các Dịch vụ của bên thứ ba này. Tính năng, chức năng hoặc tính khả dụng của Dịch vụ của bên thứ ba có thể thay đổi hoặc gián đoạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các thông tin mà bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho nhà cung cấp Dịch vụ của bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó của bên thứ ba.

 1. Thiết lập và giám sát chương trình khuyến mại riêng

Bạn có thể thiết lập chương trình khuyến mại riêng thông qua (các) công cụ của chúng tôi được cung cấp trên Ứng dụng VỚI ĐIỀU KIỆN bạn đồng ý chịu mọi phí hoặc chi phí có thể phát sinh liên quan đến chương trình này. Trong quá trình thiết lập chương trình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nêu rõ thông tin như loại hình khuyến mại và thời gian đề xuất cho chương trình khuyến mại này. Loại hình khuyến mại mà bạn lựa chọn từ Mẫu đăng ký có thể thay đổi tùy từng thời điểm và theo quyết định của Công ty.

Bằng cách thiết lập chương trình khuyến mại bằng (các) công cụ của chúng tôi trên Ứng dụng, bạn chấp nhận các điều kiện chung bổ sung như dưới đây:

 • Trường hợp bạn gửi bất kỳ thông tin nào qua Ứng dụng của chúng tôi hoặc gửi tới chúng tôi thay mặt cho chủ lao động của bạn, bạn đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp lệ để ràng buộc chủ lao động của bạn thực hiện ưu đãi đó.
 • Bất kỳ thông tin nào bạn nhập vào Ứng dụng của chúng tôi khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.
 • Ý định tiến hành chương trình khuyến mại thông qua Ứng dụng của chúng tôi phải thành thật và không được thực hiện theo cách có thể gây hiểu lầm cho người dùng hoặc người tiêu dùng cuối. Bạn chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do chương trình khuyến mại mà bạn đã thiết lập thông qua Ứng dụng của chúng tôi.
 • Tùy thuộc vào loại hình chương trình khuyến mại mà bạn tiến hành, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tiến hành chương trình theo cách thức khác nhau. Bạn đồng ý sẽ chịu trách nhiệm xem xét tất cả thông tin mà chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng để biết được cách thức hệ thống của chúng tôi hỗ trợ tiến hành mỗi loại hình chương trình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ làm rõ mọi thắc mắc nếu có với nhân viên của chúng tôi trước khi thiết lập bất kỳ chương trình nào bằng Ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách thiết lập chương trình thông qua Ứng dụng của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà hệ thống tự động hỗ trợ chương trình của bạn
 • Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dùng cuối/người tiêu dùng đối với chương trình.
 • Trong trường hợp bạn muốn kết thúc chương trình sớm hơn thời hạn mà bạn đã nêu trong Ứng dụng hoặc nếu bất kỳ mặt hàng nào trong chương trình đã hết trước khi kết thúc thời hạn nói trên, bạn phải ngay lập tức thông báo thông qua Ứng dụng của chúng tôi theo quy trình mà chúng tôi quy định. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi phí hoặc chi phí phát sinh liên quan đến chương trình và vẫn chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dùng cuối/người tiêu dùng.
 • Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc thiết lập thành công chương trình khuyến mại bằng Ứng dụng không có nghĩa rằng chúng tôi chấp thuận rằng chương trình phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo rằng chiến dịch khuyến mại đó được và sẽ được tiến hành, theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Mặc dù chúng tôi không theo dõi hoặc giám sát chương trình mà bạn đã thiết lập, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) hủy bỏ chương trình do bạn thiết lập thông qua Ứng dụng.
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến chương trình đã thiết lập bằng Ứng dụng của chúng tôi, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng dụng và tuân theo quy định tại Điều 11 dưới đây.
 • Bạn phải trả tất cả phí và chi phí liên quan đến chương trình theo quy định của chúng tôi.
 • Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Tài khoản của bạn được sử dụng để thiết lập chương trình hoặc để sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng dụng mà không có sự cho phép của bạn hoặc khi xảy ra bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi các tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn các phí hoặc chi phí phát sinh trong chương trình được thiết lập bằng Tài khoản của bạn). Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.
 • Bạn đồng ý rằng giá chiết khấu mà người dùng/người tiêu dùng cuối phải trả cho bạn theo chương trình bạn thiết lập có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi. Chính sách này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.
 1. Sở hữu trí tuệ

Bạn xác nhận rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Ứng dụng và mọi nội dung trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng hoặc chức năng của Ứng dụng và mọi đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Ứng dụng) thuộc về chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, tất cả lợi thế thương mại phát sinh thông qua việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng vì lợi ích cho chúng tôi. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản Sử dụng này, Ứng dụng này (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả nội dung của Ứng dụng) được cấp bản quyền và bảo hộ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật pháp quốc tế về bản quyền khi sử dụng Ứng dụng này và ngăn chặn mọi hành vi sao chép trái phép nội dung của Ứng dụng này. 

 1. Cung cấp nội dung hoặc thông tin

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn tải lên Ứng dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi theo cách khác. Trong trường hợp bạn tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi nội dung được bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ảnh chụp hoặc video), bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để lưu giữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc trưng bày công khai, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh của nội dung đó; và (b) cam kết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép đó.

Thông qua Ứng dụng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi hoặc sửa đổi nội dung hoặc thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến thực đơn món ăn). Bạn thừa nhận rằng các nội dung hoặc thông tin này có thể được cung cấp theo thời gian thực cho khách hàng cuối thông qua một ứng dụng do chúng tôi hoặc bên khác vận hành và cam kết rằng bạn sẽ (và sẽ chịu trách nhiệm) xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc của khách hàng cuối về nội dung hoặc thông tin nói trên mà không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho phía chúng tôi. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, xem xét nội dung hoặc thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi (thông qua Ứng dụng hoặc cách khác) tùy từng thời điểm và bảo lưu quyền xóa bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hoặc thông tin của bạn nếu chúng tôi thấy cần thiết. Để tránh nghi ngờ, bạn phải luôn luôn đảm bảo rằng nội dung hoặc thông tin được gửi không trái với pháp luật hiện hành và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. Dữ liệu cá nhân

Bạn đồng ý cho Công ty sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và cách thức được xác định trong Chính sách bảo mật. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi để đăng ký làm thương nhân trên hệ thống của chúng tôi, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật, có thể được liên kết với Tài khoản trên Ứng dụng này hoặc trong quá trình thực hiện các dịch vụ trên Ứng dụng này. Bạn đồng ý với việc chuyển và lưu trữ các thông tin này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các hệ thống của chúng tôi và để đáp ứng yêu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Ứng dụng. Việc bạn sử dụng Tài khoản và Ứng dụng có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba theo dõi để cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động kinh doanh và Tài khoản của bạn.

 1. Quan hệ hợp tác

Không có nội dung nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với chúng tôi. Việc chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện điều khoản này tại bất cứ thời điểm nào sau đó. Đồng thời, việc chúng tôi miễn trừ vi phạm đối với bất kỳ điều khoản nào ở đây sẽ không được coi là miễn trừ điều khoản đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này không thể thực thi hoặc không hợp lệ theo pháp luật hiện hành hoặc được toàn án phán quyết là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, tình trạng không thể thực thi hoặc không hợp lệ này sẽ không làm cho toàn bộ Điều khoản Sử dụng này trở nên không thể thực thi được hoặc không hợp lệ. Thay vào đó, Điều khoản Sử dụng này sẽ được tổ chức phân xử sửa đổi, trong phạm vi có thể để phản ánh đầy đủ nhất ý định trong điều khoản ban đầu.

Để tránh nghi ngờ, thỏa thuận này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không thể chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

 1. Siêu liên kết

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể đưa vào các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành (“Liên kết của bên thứ ba”). Liên kết của bên thứ ba này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung sai sót, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc hậu quả gây ra do việc truy cập vào trang web liên kết. Bất kỳ siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh cho các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó.

Nếu bạn muốn liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng của chúng tôi, bạn phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, bạn không được phép liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng của chúng tôi cho mục đích thương mại khi chưa có sự chấp thuận của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, mặc dù chúng tôi đã chấp thuận cho liên kết, bạn không được thiết lập liên kết đến Ứng dụng của chúng tôi (a) nhằm ám chỉ các hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi chưa có sự liên kết, phê duyệt hay chứng thực này; hoặc (b) trên các trang web cấm liên kết này hoặc sẽ làm phương hại hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có quyền rút lại chấp thuận liên kết mà không cần thông báo trước. Ứng dụng của chúng tôi cũng không được tạo khung trên bất kỳ trang web nào khác.

 1. Nội dung Ứng dụng

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng mà không cần thông báo (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm và thời gian vận chuyển). Trong trường hợp hiếm hoi khi bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng của chúng tôi chứa lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp như (i) sửa các sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, (ii) thay đổi hoặc cập nhật thông tin; và/hoặc (iii) hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn (cho dù thông qua Ứng dụng này hoặc trang web liên quan khác) tại thời điểm đặt hàng không chính xác hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc hủy đơn hàng của bạn là phù hợp (“Biện pháp khắc phục”) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm nhưng không giới hạn sau khi bạn đã gửi đơn hàng). Mặc dù có các quy định trên đây, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Ứng dụng của mình; hoặc thực hiện bất kỳ Biện pháp khắc phục nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không cần phải cập nhật hoặc làm mới ngày như được hiển thị trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan để cho biết tất cả thông tin trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật; và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các tổn thất, thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ (i) việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung trên Ứng dụng; và (ii) các Biện pháp khắc phục được thực hiện. 

 1. Giới hạn trách nhiệm

Ứng dụng, nội dung Ứng dụng và mọi dịch vụ liên quan được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Ứng dụng, các Điều khoản Sử dụng này, nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào trong đó. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật Ứng dụng, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin đó là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản Sử dụng.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ: (A) THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT, HOẶC GÂY RA DO HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO; (B) TỔN THẤT: LỢI NHUẬN, DOANH THU, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC; (C) CÁC THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY; (D) THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN ỨNG DỤNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NỘI DUNG HOẶC HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP; VÀ/HOẶC (E) THIỆT HẠI THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, CHO DÙ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, SAI SÓT HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO KHÁC, CHO DÙ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI HAY KHÔNG.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ THẤP NHẤT GIỮA (I) MỘT GIÁ TRỊ TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT TRĂM ĐÔ LA SINGAPORE (100 ĐÔ-LA SINGAPORE), (II) GIÁ TRỊ CỦA MẶT HÀNG; HOẶC (III) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC CHỨC NĂNG NÀO CỦA ỨNG DỤNG TRONG 12 THÁNG QUA (NẾU CÓ).

 1. Tạm ngừng và chấm dứt

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là thương nhân trên hệ thống của chúng tôi bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm thỏa thuận này.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiến hành bất kỳ hành động nào dưới đây vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo: (i) sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do nào; (ii) điều chỉnh hoặc thay đổi các chính sách hoặc điều khoản hiện hành; và (ii) làm gián đoạn hoạt động của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc đột xuất, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác. Để tránh nghi ngờ, việc tạm ngừng hoặc chấm dứt nói trên sẽ không khiến chúng tôi phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả mọi chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất mà bạn phải chịu. 

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác và bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác cho chúng tôi, trong trường hợp bạn bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong các Điều khoản sử dụng này và nếu chúng tôi tiến hành bất kỳ hành động pháp lý nào do việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền thu lại từ bạn tất cả các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý phát sinh từ vụ kiện, cũng như bất kỳ khoản bồi thường nào khác được cấp cho Công ty.

 1. Thông báo

Bạn đồng ý nhận các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác liên quan đến Tài khoản của bạn và các dịch vụ (gọi chung là “Thông báo”) từ chúng tôi bằng phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng tất cả các Thông báo mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc phải ở dạng văn bản.

Để tránh nghi ngờ, việc bạn đồng ý nhận Thông báo này không liên quan đến việc lựa chọn tiếp nhận thông tin tiếp thị. Các lựa chọn của bạn liên quan đến việc nhận thông tin tiếp thị được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 1. Điều khoản không miễn trừ

Việc chúng tôi không thi hành các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc miễn trừ các điều khoản này và cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực thi các Điều khoản sử dụng này sau đó. Chúng tôi vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào khác khi bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

 1. Điều khoản hiệu lực từng phần

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được về bất kỳ khía cạnh nào, tính hợp pháp, hợp lệ và hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm, và vẫn tiếp tục có hiệu lực như thể điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó đã bị xóa bỏ khỏi các Điều khoản sử dụng này.

 1. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Việc bạn sử dụng Ứng dụng này và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia mà tại đó các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp cho bạn (ví dụ: Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam hoặc Thái Lan), mà không liên quan đến sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, vụ kiện, khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Ứng dụng sẽ được chuyển đến Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”), tuân theo các Quy tắc của VIAC được điều chỉnh hoặc sửa đổi theo thời gian (“Quy tắc”) bởi một trọng tài viên duy nhất được chỉ định theo thỏa thuận chung giữa bạn và Công ty (“Trọng tài”). Nếu bạn và Công ty không thể thỏa thuận về trọng tài, Trọng tài viên sẽ được Chủ tịch VIAC chỉ định theo Quy tắc.

Vị trí và địa điểm diễn ra phân xử trọng tài sẽ là Việt Nam, bằng tiếng Việt và lệ phí của Trọng tài viên sẽ do bạn và Công ty cùng chi trả, với điều kiện Trọng tài viên có thể yêu cầu chi trả các khoản phí đó theo phương thức khác mà Trọng tài viên xác định là bắt buộc để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo luật hiện hành.