ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ: BẢO HIỂM

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới). Bạn cũng đồng ý với các tuyên bố do chính bạn đưa ra bên dưới. Nếu bạn không đồng ý hoặc không tuân theo các Điều khoản Dịch vụ và muốn ngừng sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa bên dưới) hoặc Dịch vụ.

Điều khoản Dịch vụ được nêu ở đây (gọi chung là “Điều khoản Dịch vụ”) tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (“bạn” hoặc “Người dùng”) và CÔNG TY TNHH GRABINSURE VIỆT NAM (“Công ty”).

Bằng cách sử dụng ứng dụng Grab dành cho thiết bị di động (“Ứng dụng”) và tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào do Công ty cung cấp (“Phần mềm”) với mục đích chung là cho phép bạn sử dụng Dịch vụ (được định nghĩa bên dưới), bạn theo đây xác nhận rõ ràng và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào trong tương lai đối với các Điều khoản Dịch vụ này được công bố từng thời kỳ tại https://www.grab.com hoặc thông qua Ứng dụng và việc bạn tiếp tục sử dụng của Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý và chấp nhận của bạn đối với Điều khoản Dịch vụ đã sửa đổi.

 1. Mô tả Dịch vụ

Công ty cung cấp cho Người dùng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm (“Chính sách” hoặc “Gói Bảo hiểm”) do Công ty phân phối với tư cách là đại lý bảo hiểm của các công ty bảo hiểm được cấp phép (“Công ty bảo hiểm”), và Công ty hoặc (các) công ty liên kết của Công ty cho phép Người dùng nộp đơn, mua và quản lý các Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói này thông qua nền tảng Grab (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”).

 1. Sử dụng Dịch vụ

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải là cá nhân tử mười tám (18) tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp luật hoặc được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ đối với việc sử dụng Dịch vụ nếu dưới mười tám (18) tuổi.

Việc bạn mua một Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm thông qua Dịch vụ tùy thuộc vào việc hoàn thành đơn đăng ký và được Công ty bảo hiểm chấp nhận.

Với tư cách là Người dùng Dịch vụ, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bạn sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm, có thể áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm cụ thể mà bạn đã mua.

Bạn xác nhận rằng Công ty không cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá hoặc khuyến nghị liên quan đến các Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm mà bạn mua thông qua Dịch vụ.

Bạn cho phép Công ty được:

 • Yêu cầu bất kỳ và tất cả thông tin có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm được mua thông qua Dịch vụ;
 • Chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho Công ty bảo hiểm nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ;
 • Sử dụng thông tin bạn cung cấp cho Công ty để tối ưu hóa việc cung cấp Dịch vụ cho bạn; và
 • Quản lý Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm của bạn theo các quy định với Dịch vụ.

Công ty có thể chấm dứt, đình chỉ hoặc thay đổi việc cung cấp Dịch vụ, việc phân phối Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm, hoặc Công ty bảo hiểm theo quyết định của mình.

 1. Thiết lập định danh của bạn

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, Công ty có thể được yêu cầu thiết lập và xác minh dịnh danh của bạn, hoặc định danh của chủ sở hữu thụ hưởng của Dịch vụ theo các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu của Công ty bảo hiểm (nếu có). Do đó, Công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.

Theo đó, bạn thừa nhận rằng Công ty có thể thu thập dữ liệu đó theo yêu cầu và sử dụng dữ liệu được cung cấp cho các mục đích xác lập định danh của bạn và thực hiện một chương trình giám sát liên tục để đảm bảo sự tuân thủ của Công ty và người dùng đối với các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc các yêu cầu của Công ty bảo hiểm, cùng với việc chia sẻ dữ liệu đó trong nội bộ với các công ty liên kết, với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc Công ty bảo hiểm, và hoặc cơ quan quản lý nhà nước mà Công ty cho là phù hợp hoặc có thể cung cấp theo yêu cầu của luật, quy định, thông báo, hướng dẫn được áp dụng.

Công ty có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ người nào không hoặc từ chối tuân thủ bất kỳ yêu cầu định danh nào để sử dụng Dịch vụ.

 1. Điều khoản miễn trách

 

Phần mềm và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về:

 • Việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Phần mềm là an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;
 • Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn;
 • Mọi dữ liệu được lưu trữ là chính xác hoặc đáng tin cậy;
 • Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, phần thưởng hoặc tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn;
 • Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong Phần mềm sẽ được sửa chữa; hoặc
 • Ứng dụng hoặc Máy chủ cung cấp ứng dụng không chứa vi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

Tất cả các điều kiện, tuyên bố và bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính khả mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba, đều bị loại trừ và từ chối ở mức cao nhất và mức tối đa cho phép theo luật pháp Việt Nam.

Dịch vụ và / hoặc Phần mềm có thể là đối tượng của sự giới hạn, chậm trễ và các vấn đề khác vốn có trong việc sử dụng internet và liên lạc điện tử, bao gồm thiết bị do bạn hoặc người dùng khác sử dụng bị lỗi, không được kết nối, nằm ngoài phạm vi tín hiệu di động hoặc hoạt động không chính xác. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, không giao hàng, hư hỏng hoặc mất mát do những vấn đề đó gây ra.

 1. Nội dung và Dịch vụ của Công ty Bảo hiểm

 

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể trao đổi thông tin, mua các Hợp đồng bảo hiểm hoặc hoặc Gói Bảo hiểm, tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các Công ty bảo hiểm, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ để hiển thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng.

Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến hoạt động đó, chỉ là giữa bạn và Công ty bảo hiểm hoặc bên thứ ba; Công ty cũng như các công ty liên kết và đơn vị cấp phép sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bất kỳ hoạt động trao đổi, mua bán, giao dịch hoặc khuyến mãi đó.

Công ty không cam kết hoặc xác nhận cho bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên internet được liên kết thông qua Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm. Việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng của bên thứ ba đó phải tuân theo các điều khoản và chính sách bảo mật của từng trang web, ứng dụng đó và trong mọi trường hợp, Công ty, đơn vị cấp phép hoặc công ty liên kết của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web, ứng dụng đó hoặc được cung cấp từ các nhà cung cấp thứ ba.

Công ty cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Quyền riêng tư này và các Điều khoản và Chính sách khác của Grab nếu có liên quan tại https://www.grab.com. Bạn thừa nhận rằng các Công ty bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm được phân phối thông qua Dịch vụ có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng hoặc dịch vụ bổ sung hoặc khác trước khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm đó. Công ty không phải là một bên tham gia được miễn trừ tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận như vậy được thực hiện giữa bạn và Công ty bảo hiểm.

 1. Sở hữu trí tuệ

Công ty và các công ty liên kết, nếu có, sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, trong và đối với Phần mềm và theo cách mở rộng, Dịch vụ và mọi đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, phản hồi, khuyến nghị hoặc khác thông tin do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Dịch vụ.

Công ty, các công ty liên kết và đơn vị cấp phép của Công ty, cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao,  cá nhân, có giới hạn để sử dụng Dịch vụ và / hoặc Phần mềm, tuân theo Điều khoản dịch vụ ở đây. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều do Công ty và đơn vị cấp phép của Công ty bảo lưu.

Các Điều khoản Dịch vụ này không cấu thành một thỏa thuận mua bán và không có ý nghĩa chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty và / hoặc đơn vị cấp phép của Công ty.

Tên của Công ty, logo của Công ty, Dịch vụ, Phần mềm là thuộc quyền sở hữu trí tuệ  của Công ty và / hoặc các công ty liên kết hoặc bên thứ ba của Công ty và  tại đây không có bất cứ quyền hoặc cấp phép nào được cấp để sử dụng chúng.

Để tránh nghi ngờ, thuật ngữ “Phần mềm” ở đây sẽ bao gồm toàn bộ các cấu phần, quy trình và thiết kế tương ứng của nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào;
 • sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm;
 • tạo “liên kết” internet tới Ứng dụng hoặc “khung” hoặc “phản chiếu” Phần mềm trên bất kỳ máy chủ nào khác hoặc thiết bị không dây hoặc dựa trên internet;
 • thiết kế đối chiếu hoặc truy cập Phần mềm để xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, xây dựng sản phẩm bằng cách sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của Phần mềm hoặc sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Phần mềm;
 • khởi chạy một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập dữ liệu web, trình thu thập thông tin web, rô bốt web, kiến web, trình chỉ mục web, bot, vi rút hoặc sâu hoặc bất kỳ chương trình nào có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ mỗi giây hoặc quá mức gánh nặng hoặc cản trở hoạt động và / hoặc hiệu suất của Phần mềm;
 • sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách nào để tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ hoặc nội dung của nó;
 • đăng, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu các quyền sở hữu đó; hoặc là
 • xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trong Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm cho các mục đích cá nhân, phi thương mại và sẽ không sử dụng Phần mềm để:

 • gửi thư rác hoặc các tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu;
 • gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, tục tĩu, đe dọa, bôi nhọ, hoặc bất hợp pháp hoặc có nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba;
 • gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu, trojan hoặc mã máy tính độc hại khác, tệp, tập lệnh, tác nhân hoặc chương trình; can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Phần mềm hoặc dữ liệu có trong đó;
 • cố gắng truy cập trái phép vào Phần mềm hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của nó;
 • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc là
 • tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty hoặc có thể bị ảnh hưởng.
 1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

Bạn đồng ý và chấp thuận việc Công ty được quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Hợp đồng bảo hiểm Bảo mật của Grab. Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi có thể được liên hệ tại dataprotection@grab.com.

 1. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát, hư hỏng, mất mát dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù trực tiếp hay do hậu quả), mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng và / hoặc Phần mềm. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc sơ suất nào của Công ty bảo hiểm đối với các Hợp đồng bảo hiểm hoặc Gói Bảo hiểm được phân phối thông qua Dịch vụ.

 1. Bồi thường

Bằng cách đồng ý với Điều khoản dịch vụ khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty, đơn vị cấp phép của Công ty và các công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của mỗi bên đó vô hại từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, mất mát, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm phí luật sư và chi phí và/hoặc hành động theo quy định) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • việc bạn sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng trong các giao dịch của bạn với Công ty bảo hiểm, nhà cung cấp bên thứ ba, nhà quảng cáo và / hoặc nhà tài trợ;
 • vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có được tham chiếu ở đây hay không;
 • bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • việc bạn sử dụng sai Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Ứng dụng; và / hoặc
 • bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Công ty bảo hiểm.
 1. Chấm dứt

Công ty có thể chấm dứt các Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện là vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản Dịch vụ này. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ việc chấm dứt nào đối với Điều khoản Dịch vụ này sẽ không yêu cầu Công ty phải bồi thường, hoàn trả hoặc chi trả bất kỳ chi phí nào mà bạn phải chịu trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

 1. Từ bỏ quyền

Không một sự chậm trễ hay không hành động nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền, hoặc đặc quyền nào được cấp theo Điều khoản Dịch vụ này sẽ được coi là sự từ bỏ quyền, đặc quyền đó. Không một việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào như vậy sẽ ngăn cản bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào khác hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào khác theo Điều khoản dịch vụ này hoặc luật hiện hành.

Không có biện pháp khắc phục nào được cung cấp bởi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này nhằm loại trừ bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác theo luật đinh và mỗi và mọi biện pháp khắc phục khác có thể cùng được thực hiện và bổ trợ cho biện pháp khắc phục khác được đưa ra dưới đây hoặc bây giờ hoặc sau này tồn tại theo luật hoặc theo cách khác. Việc một Bên lựa chọn bất kỳ một hoặc nhiều biện pháp khắc phục nào như vậy sẽ không cấu thành việc Bên đó từ bỏ quyền theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác.

 1. Điều khoản Sửa đổi

Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi và thay đổi Điều khoản Dịch vụ hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ nếu thấy phù hợp. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với việc sửa đổi, thay đổi và / hoặc thay đổi đó.

 1. Thông báo

Công ty có thể đưa ra thông báo bằng một thông báo chung trên Ứng dụng hoặc tại https://www.grab.com, hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ email của bạn trong hồ sơ tại Công ty, hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ tại Công ty. Thông báo như vậy sẽ được coi là đã được đưa ra sau bốn mươi tám (48) giờ sau khi gửi thư bảo đảm bưu điện hoặc một (1) giờ sau khi gửi thư điện tử.

Bạn có thể thông báo cho Công ty (thông báo đó sẽ được coi là được gửi đi khi Công ty nhận được) bằng thư bởi đơn vị chuyển phát nhanh hoặc gửi thư bảo đảm đến Công ty bằng theo chi tiết liên hệ được cung cấp trong Ứng dụng.

 1. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, bất kể sự lựa chọn hoặc xung đột của các quy định pháp luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Dịch vụ hoặc Dịch vụ sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC được sửa đổi hoặc bổ sung từng thời kỳ (“Quy tắc”) bởi một trọng tài viên duy nhất được chỉ định theo thỏa thuận chung của bạn và Công ty (“Trọng tài”). Nếu bạn và Công ty không thể thống nhất về một trọng tài viên, Trọng tài viên sẽ do Chủ tịch VIAC bổ nhiệm theo Quy tắc. Địa điểm của trọng tài sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt và chi phí Trọng tài sẽ do bạn và Công ty chịu ngang nhau, với điều kiện là Trọng tài có thể yêu cầu các khoản phí đó phải được thanh toán theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có hiệu lực theo luật hiện hành.

 1. Hỗ trợ khách hàng

Người dùng được mời liên hệ với Công ty trong trường hợp họ muốn cung cấp phản hồi về việc sử dụng Dịch vụ thông qua Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng: https://help.grab.com/passenger/vi-vn/

Bạn đồng ý phản hồi bất kỳ báo cáo nào về Dịch vụ trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày bạn nhận thấy có gian lận trong việc sử dụng Dịch vụ dưới danh nghĩa của mình, tùy theo điều kiện nào xảy ra sớm hơn.

 1. Tổng quát

Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn, Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào do Điều khoản Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi ở mức tối đa theo luật. Điều này, không giới hạn, cũng áp dụng cho luật hiện hành và quyền tài phán như quy định ở trên.

Điều khoản Dịch vụ bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty và thay thế tất cả các cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đồng thời, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng (nếu có) giữa các bên được đề cập trong tài liệu này.