Tài khoản Gia Đình: Điều khoản dịch vụ | Family Account: Terms of Service

Ban hành lần đầu: ngày 23 tháng 5 năm 2024

Điều kiện và điều khoản áp dụng cho Chủ tài khoản (admin):

Bằng việc khởi tạo và sử dụng tính năng Tài khoản Gia Đình, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với hoạt động của bạn và các thành viên trong Tài khoản Gia Đình của bạn.
 2. Tất cả thành viên thuộc Tài khoản Gia Đình của bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ chuyến xe vận chuyển hành khách.
 3. Bạn đồng ý thanh toán cho các chuyến xe/dịch vụ được thực hiện bởi hoặc cung cấp cho bất kỳ hoặc tất cả (các) thành viên trong Tài khoản Gia Đình của bạn. Tùy từng trường hợp, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện từ các nguồn và phương thức thanh toán khả dụng nào thiết lập sẵn có cho Tài khoản Gia Đình và được Grab chấp thuận (“Tài khoản Thanh toán Chung”).
 4. Bằng việc thêm thành viên, bạn cam đoan và bảo đảm rằng thành viên đó đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp có thành viên dưới 18 tuổi, bạn xác nhận bạn là người giám hộ hợp pháp của họ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng ứng dụng của họ.
 5. Cho mục đích sử dụng và thêm thành viên vào Tài khoản Gia Đình, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý hoặc có đủ thẩm quyền để chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên với Grab.
 6. Điều khoản dịch vụ của Tài khoản Gia Đình sẽ được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụngThông báo Bảo mật của Grab, bạn hiểu rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn hoặc của bất kỳ thành viên nào trong Tài khoản Gia Đình của bạn đối với các điều khoản này có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản Gia Đình và/hoặc tài khoản cá nhân của bạn.
 7. Trong trường hợp bạn và các thành viên của bạn sử dụng dịch vụ ở quốc gia khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụngThông báo Bảo mật cũng sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật có liên quan của quốc gia nơi mà bạn và thành viên của bạn sử dụng dịch vụ.
 8. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của thành viên bằng cách xóa bỏ họ ra khỏi Tài khoản Gia Đình.
 9. Tất cả thành viên trong Tài khoản Gia Đình của bạn sẽ có thể xem hồ sơ người dùng của nhau.

Điều kiện và điều khoản áp dụng cho thành viên:

 1. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với hoạt động của bạn khi là thành viên của Tài khoản Gia Đình.
 2. Khi là thành viên của Tài khoản Gia Đình, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ chuyến xe vận chuyển hành khách. Đối với những chuyến xe này, Tài khoản Thanh toán Chung được thiết lập bởi Chủ tài khoản Tài khoản Gia Đình sẽ là phương thức thanh toán mặc định.
 3. Bằng việc tham gia Tài khoản Gia Đình, bạn thừa nhận rằng bạn đủ tuổi sử dụng dịch vụ. Trường hợp bạn là trẻ vị thành niên, bạn xác nhận và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp (nếu luật pháp hiện hành yêu cầu) để sử dụng ứng dụng và tham gia Tài khoản Gia Đình.
 4. Điều khoản dịch vụ của Tính năng Gia Đình sẽ được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụngThông báo Bảo mật của Grab, bạn hiểu rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản này có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản Gia Đình và/hoặc tài khoản cá nhân của bạn.
 5. Tất cả thành viên trong Tài khoản Gia Đình của bạn sẽ có thể xem hồ sơ của nhau.

Điều kiện và điều khoản áp dụng cho Đối tác Tài xế:

Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng cả Chủ tài khoản và thành viên của Tài khoản Gia Đình đều sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ của Đối tác (Tên Đối tác, Ảnh đại diện của Đối tác, Biển số xe, tin nhắn trò chuyện trong ứng dụng và Vị trí trực tuyến) để tạo điều kiện cung cấp dịch vụ được thực hiện trên tính năng Tài khoản Gia Đình.