Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

1. Giới thiệu

Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Grab (“Quy tắc”) sẽ được áp dụng cho tất cả Nhà cung cấp của Tập đoàn Grab và tất cả công ty con và công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp của Grab (sau đây được gọi chung là “Grab”).

Quy tắc này có tham khảo các hướng dẫn và chính sách nội bộ của Grab và quy định hành vi của Nhà cung cấp trong quá trình cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Grab cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, công bằng và có đạo đức, đồng thời mong muốn tất cả các đối tác kinh doanh của mình cũng đưa ra cam kết tương tự.

Quy tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả Nhà cung cấp cũng như các đơn vị cung cấp hàng hóa/dịch vụ một cách gián tiếp cho Grab thông qua các Nhà cung cấp này.

Quy tắc này sẽ được công khai cho các Nhà cung cấp của Grab và là một điều kiện của hợp đồng. Grab có quyền chấm dứt hợp đồng với các Nhà cung cấp bị phát hiện vi phạm bất kỳ quy định nào của Quy tắc này. 

2. Pháp luật và Quy định

Tất cả Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia nơi họ tiến hành hoạt động kinh doanh và nơi mà hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Những luật này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định pháp luật về việc làm/lao động, thuế, luật doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu cá nhân, v.v..

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các yêu cầu của Quy tắc này và các luật/quy định hiện hành, thì sẽ áp dụng luật/quy định nào chặt chẽ hơn.

3. Đạo đức

Các Nhà cung cấp cần tiến hành hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức và liêm chính.

3.1 Chống Hối lộ và Tham nhũng

Grab nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, tham nhũng, tống tiền hoặc hành vi khác liên quan đến lợi ích không chính đáng. Các Nhà cung cấp không được đưa hoặc nhận hối lộ hoặc các lợi ích/lợi thế bất hợp pháp/không chính đáng khác từ các đối tác kinh doanh của mình. Các Nhà cung cấp không được cung cấp lợi ích hoặc thù lao dưới bất kỳ hình thức nào cho nhân viên của Grab để có được lợi thế kinh doanh không công bằng.

3.2. Chính sách không tặng quà

Các Nhà cung cấp được khuyến khích không trao bất kỳ quà tặng nào dưới hình thức Hiện vật, Giải trí hoặc Bữa ăn cho Grab và/hoặc nhân viên của Grab.

Nếu có bất kỳ nhân viên Grab nào cố ý gạ gẫm quà tặng dưới hình thức Hiện vật, Giải trí hoặc Bữa ăn, Nhà cung cấp có thể báo cáo với Grab thông qua kênh báo cáo mối lo ngại được mô tả trong mục 3.6 dưới đây.

3.3. Xung đột lợi ích

Các Nhà cung cấp trước tiên phải tiết lộ nếu có xung đột lợi ích tiềm ẩn liên quan đến quan hệ hợp đồng tiềm năng và/hoặc hiện có với Grab. Khi bắt đầu mối quan hệ hợp đồng với Grab, các Nhà cung cấp cũng phải tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm tàng nào.

3.4. Cạnh tranh công bằng

Các nhà cung cấp sẽ áp dụng các thông lệ công bằng và đảm bảo hoạt động kinh doanh của họ phù hợp với tất cả các luật chống độc quyền hoặc cạnh tranh hiện hành.

3.5. Privacy & Intellectual Property

Các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thu thập, tiết lộ, lưu giữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và nhân viên của Grab.

Các Nhà cung cấp được nhắc nhở không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu. Khi có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được phát triển trong phạm vi thỏa thuận hợp đồng với Grab, quyền sở hữu quyền đó sẽ theo như quy định trong hợp đồng đã ký.

3.6. Báo cáo về mối lo ngại

Các Nhà cung cấp có thể báo cáo bất kỳ mối lo ngại, hành vi gian lận/sai trái đã biết và/hoặc nghi ngờ thông qua các phương tiện sau:

Grab sẽ tuân thủ các nguyên tắc dưới đây liên quan đến các mối lo ngại/vấn đề được nêu ra trên cơ sở thiện chí: 

  1. Bảo mật: – Tất cả báo cáo được xem xét triển khai cũng như danh tính của người tố giác sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, trong phạm vi pháp luật cho phép và theo yêu cầu của cuộc điều tra.
  2. Trả đũa: – Grab không khoan nhượng với bất kỳ hình thức trả đũa, trả thù hoặc quấy rối nào đối với những người tố giác.

Tuy nhiên, Grab có quyền xem mọi khiếu nại ác ý/sai sự thật là vi phạm nghiêm trọng các cam kết thỏa thuận đã giao kết với Grab. 

4. Nhân quyền, Phân biệt đối xử và Lao động

Các Nhà cung cấp cần bảo vệ quyền con người cho nhân viên của họ và đối xử với nhân viên một cách bình đẳng và tôn trọng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau:

Các Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng nhân viên của mình đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo luật pháp và quy định hiện hành. Các quy định này bao gồm (nhưng không giới hạn) quy định về mức lương tối thiểu, tham gia quỹ tiết kiệm/hưu trí, tăng ca và tiền công tăng ca, thời gian nghỉ ngơi bắt buộc, độ tuổi làm việc tối thiểu, v.v.

Các Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng không có nhân viên nào bị cưỡng bức làm việc và các nhân viên đều có cơ hội công bằng để làm việc trong một môi trường không bị phân biệt đối xử, quấy rối hoặc ép buộc. 

5. Sức khỏe, An toàn, Môi trường và Chất lượng

Các Nhà cung cấp cần mang lại một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất cho nhân viên.

Các Nhà cung cấp cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường đã được công nhận rộng rãi hoặc đã được thỏa thuận theo hợp đồng để cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của Grab một cách nhất quán. Các Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm đảm bảo có được, duy trì và cập nhật tất cả phê duyệt, giấy phép và đăng ký cần thiết.

Các Nhà cung cấp phải áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ nhân viên của họ khỏi mọi mối nguy về hóa học, sinh học và vật lý.

Grab có quyền kiểm tra địa điểm kinh doanh/cơ sở vật chất để đảm bảo tuân thủ dù có hoặc không có thông báo trước.

.

6. An toàn

Các Nhà cung cấp phải duy trì các quy trình và tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn của từng lô hàng với Grab từ điểm xuất phát đến điểm đến và tất cả địa điểm trong suốt hành trình.

7. Hệ thống quản lý

Các Nhà cung cấp cần áp dụng các hệ thống quản lý để tạo điều kiện tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thúc đẩy cải tiến liên tục liên quan đến các quy định được đưa ra trong Quy tắc này. Điều này bao gồm các khía cạnh sau:

7.1. Truyền thông

Các Nhà cung cấp phải đảm bảo truyền thông đầy đủ về các nguyên tắc trong Quy tắc này đến cấp quản lý, nhân viên cũng như chuỗi cung ứng của họ và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được đưa ra trong Quy tắc này.

7.2 Cam kết và Trách nhiệm

Grab khuyến khích các Nhà cung cấp đáp ứng tất cả kỳ vọng được đưa ra trong Quy tắc này bằng cách phân bổ nguồn lực một cách phù hợp.

7.3. Quản lý rủi ro

Các Nhà cung cấp cần tiến hành các biện pháp phù hợp để quản lý các rủi ro tuân thủ được nêu trong Quy tắc này và/hoặc có cơ chế nhận diện, xác định và quản lý rủi ro trong tất cả lĩnh vực thuộc phạm vi của Quy tắc này và liên quan đến tất cả yêu cầu pháp lý hiện hành.

7.4 Tuân thủ Quy tắc này

Grab có quyền tiến hành kiểm tra sự tuân thủ của Nhà cung cấp đối với các yêu cầu của Quy tắc này. Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào được nêu trong Quy tắc này đều có thể được coi là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng của Nhà cung cấp và Grab sẽ có quyền thực hiện các quyền của mình theo các quy định được nêu trong Hợp đồng.