Code of Conduct: GrabMart Penalties

Dưới đây là các nguyên tắc và điều kiện bắt buộc chung mà Thương Nhân phải tuân thủ trong suốt thời gian hợp tác với Công ty TNHH Grab (“Grab”) để thực hiện mô hình GrabFood (gọi tắt là “Bộ Quy Tắc Ứng Xử”). Bộ Quy tắc Ứng Xử được xây dựng nhằm duy trì chất lượng dịch vụ mà Thương Nhân cung cấp cho khách hàng thông qua Ứng Dụng Grab. Bộ Quy Tắc Ứng Xử này quy định rõ các nguyên tắc ứng xử và hướng xử lý tương ứng của Grab trong trường hợp Thương Nhân có hành vi vi phạm, cụ thể như sau: