BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ (áp dụng cho Thương Nhân GrabMart)

Dưới đây là các nguyên tắc và điều kiện bắt buộc chung mà Thương Nhân phải tuân thủ trong suốt thời gian hợp tác với Công ty TNHH Grab (“Grab”) để thực hiện mô hình GrabMart (gọi tắt là “Bộ Quy Tắc Ứng Xử”). Bộ Quy tắc Ứng Xử được xây dựng nhằm duy trì chất lượng dịch vụ mà Thương Nhân cung cấp cho khách hàng thông qua Ứng Dụng Grab. Bộ Quy Tắc Ứng Xử này quy định rõ các nguyên tắc ứng xử và hướng xử lý tương ứng của Grab trong trường hợp Thương Nhân có hành vi vi phạm.

Lưu ý:

  1. Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, các trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm có hiệu lực của Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, cụ thể là trước 00:00:01 của ngày 03/10/2022 mà chưa được xử lý sẽ được áp dụng theo quy định mới này. Đối với các trường hợp gian lận với số tiền lớn có tổ chức, Grab có toàn quyền chuyển thông tin sự việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Đối với các hành vi chưa được đề cập trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử này nhưng xét về tính chất, mức độ, khả năng gây ảnh hưởng đến người dùng và các tiêu chuẩn, nguyên tắc hoạt động của Grab, tùy từng trường hợp cụ thể, Grab có toàn quyền xem xét đưa ra hình thức xử lý phù hợp.
  3. Tất cả các hình thức xử lý nêu tại Bộ Quy Tắc Ứng Xử này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Grab. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi được liệt kê trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, Grab có toàn quyền áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc ngưng hợp tác và chấm dứt hợp đồng ngay từ lần vi phạm đầu tiên.
  4. Ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, Grab có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, gian lận dưới bất kỳ hình thức nào của Thương Nhân và đồng thời Grab có quyền tạm ngưng hợp tác với Thương Nhân cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
  5. Bộ Quy Tắc Ứng Xử này có thể được cập nhật theo quyết định của Grab và sẽ thông báo bằng văn bản đến Thương Nhân (bao gồm hình thức email, cập nhật trên Ứng Dụng/ Website Grab, hoặc một phương thức giao tiếp khác mà Grab cho là phù hợp) ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày chính thức áp dụng. Thương Nhân cam kết và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Bộ Quy Tắc Ứng Xử được cập nhật tùy từng thời điểm cụ thể.