Quy Tắc Ứng Xử - Khách hàng

Để Đông Nam Á phát triển hơn nữa, chúng tôi cần tất cả mọi người cùng nhau hướng tới tiêu chí an toàn hơn mỗi ngày. Bằng cách sử dụng các dịch vụ di chuyển GrabCar/GrabTaxi/GrabBike, GrabFood, GrabMart hoặc GrabExpress với tư cách là hành khách hoặc khách hàng, bạn cần tuân theo bộ Quy tắc ứng xử sau đây, ngoài Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi và luật pháp nơi bạn sử dụng Grab. Nếu bạn vi phạm các nguyên tắc sau, Grab có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ tài khoản của bạn.