[Grab 2 bánh Hà Nội] Cập nhật chương trình thưởng ngọc áp dụng từ 17/02/2020