Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Kết quả CT “ONLINE GIỜ VÀNG – Nhận ngay thưởng lớn” (từ 22/6)

GrabCar chúc mừng cho những Tài Xế may mắn nhận được thưởng “Nóng” của chương chương trình

ONLINE GIỜ VÀNG – NHẬN THƯỞNG LỚN” tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

1. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 22/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Trần Trí Thức (R) 30A-9**.60 Hủy thưởng (1)
11h – 13h Hoàng Mạnh Đức (R) 30A-9**.45 2,000,000
17h – 19h Lưu Bá Cường (R) 30E-1**.15 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Huy Mẫn (SR) 51F-3**.26 Hủy thưởng (2)
11h – 13h Thái Duy Nhã (SR) 51F-6**.15 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Thái Quân (SR) 51A-3**.76 4,000,000

 

(1)(2) Tài xế Trần Trí Thức (R), Nguyễn Huy Mẫn (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

2. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 23/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Văn Hưng (R) 30A-9**.61 Hùy thưởng (3)
11h – 13h Đoàn Kiên Cường (R) 30A-8**.14 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Tiến Ngọc (R) 30A-9**.36 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Trần Lâm (SR) 51F-3**.63 Hủy thưởng (4)
11h – 13h Huỳnh Đại Khôi (SR) 51F-2**.19 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Văn Phương (SR) 51F-5**.55 Hủy thưởng (5)
17h – 19h Nguyễn Hoài Tâm 51F-3**.66 4,000,000

 

(3)(4)(5) Tài xế Nguyễn Văn Hưng (R), Trần Lâm (SR), Nguyễn Văn Phương (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

3. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 24/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Trương Thanh Tùng (R) 30A-8**.19 2,000,000
17h – 19h Bùi Duy Tân (R) 30E-2**.06 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Đinh Hữu Tuân 51F-4**.56 2,000,000
17h – 19h Trần Huy Thông (SR) 51F-5**.18 Hủy thưởng (6)
17h – 19h Võ Văn Bé (SR) 51F-9**.25 4,000,000

 

(6) Tài xế Trần Huy Thông (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

4. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 25/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đoàn Văn Bảy (R) 30E-1**.70 2,000,000
17h – 19h Trần Văn Thắng (R) 30A-9**.69 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Đào Văn  Thé 62A-0**.50 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Minh Tâm 51F-8**.27 4,000,000

 

5. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 26/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Bá Nghiêm (R) 30E-0**.67 Hủy thưởng (7)
11h – 13h Nguyễn Trung Thảo (R) 30A-8**.32 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Hoàng Sơn (R) 30E-1**.84 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Lê Hoàng Sơn (SR) 51F-6**.55 2,000,000
17h – 19h Trần Văn Quý (SR) 60A-2**.41 4,000,000

 

(7) Tài xế Nguyễn Bá Nghiêm (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

6. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 27/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Hoàng Thế Hiệp (R) 30A-7**.50 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Tiến Đạt (R) 30A-8**.96 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Văn Thảo (SR) 51F-6**.13 Hủy thưởng (8)
11h – 13h Nguyễn Anh Tú 51F-1**.74 2,000,000
17h – 19h Phan Văn Bốn (SR) 51A-5**.32 Hủy thưởng (9)
17h – 19h Huỳnh Đại Khôi (SR) 51F-2**.19 4,000,000

 

(8)(9) Tài xế Nguyễn Văn Thảo (SR), Phan Văn Bốn (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

7. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 28/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Lê Văn Công (R) 30A-8**.87 2,000,000
17h – 19h Hoàng Ngọc Kiểm (R) 29A-2**.44 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Trần Minh Tiến (SR) 51F-6**.15 2,000,000
17h – 19h Lê Tấn Đạt (SR) 51F-2**.68 4,000,000

 

7. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 29/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Tuấn Anh (R) 30A-7**.92 Hủy thưởng (10)
11h – 13h Mai Văn Tương (R) 29A-6**.28 2,000,000
17h – 19h Vũ Viết Diệp (R) 30A-8**.61 Hủy thưởng (11)
17h – 19h Ngô Văn Mạnh (R) 30E-1**.51 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Võ Ngọc Thành 51F-7**.21 Hủy thưởng (12)
11h – 13h Bùi Hữu Dũng (SR) 51F-2**.58 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Thanh Phong 51F-3**.36 4,000,000

 

(10)(11)(12) Tài xế Nguyễn Tuấn Anh (R), Võ Ngọc Thành, Vũ Viết Diệp (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

8. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 30/6/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Bùi Tiến Huỳnh (R) 30A-8**.84 Hủy thưởng (13)
11h – 13h Trần Văn Hà (R) 29A-2**.35 2,000,000
17h – 19h Đặng Đình Cao (R) 30E-0**.90 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Hoàng Thật 51F-4**.53 2,000,000
17h – 19h Đặng Thành Công 51F-3**.08 4,000,000

 

(13) Tài xế Bùi Tiến Huỳnh (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

9. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 1/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Văn Thủy (R) 30A-9**.63 Hủy thưởng (14)
11h – 13h Nguyễn Mạnh Tiếp (R) 30A-8**.81 2,000,000
17h – 19h Lê Văn Cường (R) 30E-1**.09 Hủy thưởng (15)
17h – 19h Phùng Thị Thanh Hoa (R) 30A-9**.11 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Tô Hoàng Anh (SR) 51A-1**.99 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Ngọc Thành 51F-5**.14 4,000,000

 

(14)(15) Tài xế Nguyễn Văn Thủy (R), Lê Văn Cường (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

10. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 2/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Đức Hiếu (R) 30A-9**.54 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Trung Chính (R) 30A-8**.40 Hủy thưởng (16)
17h – 19h Nguyễn Trạc Huệ (R) 30A-5**.72 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Hồ  Văn Dũng (SR) 51F-5**.77 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Đức Hùng (SR) 51F-6**.98 4,000,000

 

(16) Tài xế Nguyễn Trung Chính (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

11. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 3/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đinh Quốc Phong (R) 30A-5**.58 2,000,000
17h – 19h Vũ Đức Thắng (R) 30A-6**.22 Hủy thưởng (17)
17h – 19h Nguyễn Thế Cảnh (R) 29A-6**.62 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Trần Việt Hùng 51F-6**.92 2,000,000
17h – 19h Tô Hoài Nam 51F-6**.60 4,000,000

 

(17) Tài xế Vũ Đức Thắng (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

12. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 4/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đào Mạnh Hùng (R) 30E-2**.81 2,000,000
17h – 19h Trần Anh Tuấn (R) 30A-8**.63 Hủy thưởng (18)
17h – 19h Trương Quang Minh (R) 30E-2**.33 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Trương Kim Long 70A-1**.94 2,000,000
17h – 19h Lô Văn Phương (SR) 51F-6**.04 Hủy thưởng (19)
17h – 19h Lê Văn Dũng 51F-6**.54 4,000,000

 

(18)(19) Tài xế  Trần Anh Tuấn (R), Lô Văn Phương (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

13. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 5/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đỗ Ngọc Đông (R) 30E-3**.62 Hủy thưởng (20)
11h – 13h Trần Văn Ngọc (R) 30E-3**.34 2,000,000
17h – 19h Kiều Văn Thắng (R) 30A-9**.02 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Hà Anh Tuấn 51F-6**.67 2,000,000
17h – 19h Phạm Chí Mỹ (SR) 51F-2**.77 4,000,000

 

(20) Tài xế  Đỗ Ngọc Đông (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

14. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 6/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Văn Vinh (R) 30E-3**.34 Hủy thưởng (21)
11h – 13h Bùi Việt Khoa (R) 30E-1**.63 2,000,000
17h – 19h Lê Văn Thực (R) 30E-1**.86 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Huỳnh Liễu Kim Thy 51F-1**.71 Hủy thưởng (22)
11h – 13h Nguyễn Phú Quý (SR) 51F-6**.29 2,000,000
17h – 19h Lê Văn Hiếu 51F-3**.44 4,000,000

 

(21)(22) Tài xế  Nguyễn Văn Vinh (R), Huỳnh Liễu Kim Thy trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

15. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 7/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Nguyễn Nam Giang (R) 30E-0**.24 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Đình Lợi (R) 30A-8**.45 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Hoàng Lê Trường Thụy 51F-5**.38 2,000,000
17h – 19h Đặng Hữu Tâm 51A-1**.59 4,000,000

 

16. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 8/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Dương Hồng Trường (R) 30A-3**.44 Hủy thưởng (23)
11h – 13h Chu Quốc Lưu (R) 30A-9**.57 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Anh Nam (R) 30A-7**.49 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Đoàn Thế Duy Thịnh 51F-2**.85 2,000,000
17h – 19h Lê Quang Thiện 51F-6**.08 Hủy thưởng (24)
17h – 19h Trần Đình Phiên 51F-6**.57 4,000,000

 

(23)(24) Tài xế  Dương Hồng Trường (R), Lê Quang Thiện trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

17. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 9/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Ngô Đức Thắng (R) 30A-5**.88 2,000,000
17h – 19h Ngô Viết Tính (R) 30A-7**.83 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Lê Trần Phương (SR) 51F-5**.39 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Đình Thuần (SR) 51F-6**.80 Hủy thưởng (25)
17h – 19h Lâm Vĩnh Triết 51F-3**.30 4,000,000

 

(25) Tài xế  Nguyễn Đình Thuần (SR) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

18. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 10/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Trần Anh Cường (R) 30A-8**.14 Hủy thưởng (26)
11h – 13h Giáp Văn Hoàn (R) 30A-2**.63 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Văn Phong (R) 30E-3**.79 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Ngô Ngọc Trung 51F-6**.87 2,000,000
17h – 19h Trần Viết Bằng 51F-6**.97 Hủy thưởng (27)
17h – 19h Cao Văn Cậy 51F-5**.80 4,000,000

 

(26)(27) Tài xế  Trần Anh Cường (R), Trần Viết Bằng trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

19. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 11/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Trần Tuấn Đạt (R) 30E-0**.39 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Văn Hào (R) 30A-8**.95 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Hồ Văn Đạt 51F-3**.83 2,000,000
17h – 19h Thái Hoàng Phong 51F-6**.49 4,000,000

 

20. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 12/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đỗ Văn Việt (R) 30A-8**.94 2,000,000
17h – 19h Đoàn Văn Sự (R) 30A-7**.88 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Trọng Huy 51F-2**.82 2,000,000
17h – 19h Bùi Huy Phục 63A-0**.33 4,000,000

 

21. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 13/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Dương Văn Nam (R) 29A-3**.66 2,000,000
17h – 19h Phạm Đình Hoành (R) 30A-9**.55 Hủy thưởng (28)
17h – 19h Trần Văn Tuấn (R) 30A-9**.95 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Vũ Văn Dũng 51F-3**.63 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Hải Thọ 51F-6**.49 4,000,000

 

(28) Tài xế  Phạm Đình Hoành (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

22. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 14/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Vũ Minh Đức (R) 29A-1**.45 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Hữu Tuấn 30A-7**.90 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Phan Đức Trung 51F-2**.21 2,000,000
17h – 19h Trần Quang Giàu 51F-5**.09 4,000,000

 

23. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 15/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Phạm Minh Đức (R) 30E-0**.51 2,000,000
17h – 19h Hoàng Xuân Toàn (R) 30E-0**.68 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Lê Hoàng Phong 51A-3**.06 2,000,000
17h – 19h Vũ Ngọc Tân 51F-5**.00 4,000,000

 

24. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 16/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đinh Văn Thành (R) 30E-3**.31 2,000,000
17h – 19h Phạm Văn Khâm (R) 30A-8**.94 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Lê Thiện Thịnh 51F-5**.55 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Văn Bảo 51A-9**.08 4,000,000

 

25. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 17/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Dương Văn Huân (R) 30E-0**.04 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Khắc Cường 30E-0**.91 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Lê Quang Đạo 51F-3**.25 2,000,000
17h – 19h Phạm Thế Ngọc (SR) 60A-2**.75 4,000,000

 

26. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 18/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Bùi Tiến Huỳnh (R) 30A-8**.84 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Văn Toàn (R) 30A-8**.00 Hủy thưởng (29)
17h – 19h Nguyễn Trung Thành (R) 30E-3**.15 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Võ Bá Lộc 51F-6**.87 2,000,000
17h – 19h Lê Tấn Đạt 51F-2**.68 4,000,000

 

(29) Tài xế  Nguyễn Văn Toàn (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

27. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 19/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Bùi Duy Tân (R) 30E-2**.06 2,000,000
17h – 19h Lê Quỳnh Anh (R) 29A-3**.61 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Văn Trọng 60A-2**.61 Hủy thưởng (30)
11h – 13h Trần Quang Sơn 51F-3**.20 2,000,000
17h – 19h Đặng Quang Anh Dũng (SR) 51F-1**.75 4,000,000

 

(30) Tài xế  Nguyễn Văn Trọng trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

28. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 20/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Vũ Xuân Trường (R) 30A-7**.51 Hủy thưởng (31)
11h – 13h Nguyễn Đình Lợi (R) 30A-8**.45 2,000,000
17h – 19h Đào Mạnh Hùng (R) 30E-2**.81 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Châu Tuấn 51A-4**.18 2,000,000
17h – 19h Vũ Ngọc Lam Giang (SR) 51F-2**.21 4,000,000

 

(31) Tài xế  Vũ Xuân Trường (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

29. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 21/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Phạm Văn Đạt (R) 30A-8**.02 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Đăng Lâm (R) 30E-1**.81 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Văn Ngoan 51A-3**.76 2,000,000
17h – 19h Trần Quang 51F-8**.40 4,000,000

 

30. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 22/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đào Văn Hùng (R) 30A-9**.54 Hủy thưởng (32)
11h – 13h Nguyễn Văn Linh (R) 30A-7**.54 2,000,000
17h – 19h Phạm Văn Thiêm (R) 30E-0**.50 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Mai Hồ 51F-5**.18 2,000,000
17h – 19h Nguyễn Ngọc Cường 51F-5**.05 4,000,000

 

(32) Tài xế  Đào Văn Hùng (R) trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

31. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 23/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Đỗ Hồng Sướng (R) 30E-2**.65 2,000,000
17h – 19h Bùi Duy Tân 30E-2**.06 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Tấn Dư 51F-7**.01 2,000,000
17h – 19h Ngô Thanh Quang 51F-6**.82 Hủy thưởng (33)
17h – 19h Lê Văn Dũng 51F-3**.00 4,000,000

 

(33) Tài xế  Ngô Thanh Quang trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

32. Danh sách Tài Xế may mắn ngày 24/7/2016

Khu vực KHUNG GIỜ TÊN TÀI XẾ BSX SỐ TIỀN
Hà Nội
11h – 13h Trần Hữu Hoàng (R) 30A-9**.19 2,000,000
17h – 19h Vương Văn Bình (R) 30A-7**.44 4,000,000
Hồ Chí Minh
11h – 13h Nguyễn Quang Tọa 51F-7**.09 2,000,000
17h – 19h Võ Hồng Quốc 51F-3**.89 Hủy thưởng (34)
17h – 19h Huỳnh Liễu Kim Tài 51A-2**.68 4,000,000

 

(34) Tài xế  Võ Hồng Quốc trong quá trình hoạt động GrabCar có vi phạm Quy tắc ứng xử của Grab, nên dù là Tài xế may mắn được hệ thống chọn lựa chọn nhưng sẽ Hủy giải thưởng.

Lưu ý: Chương trình thưởng GIỜ VÀNG sẽ công bố kết quả giải thưởng ngay sau khi kết thúc khung giờ quay thưởng! Tuy nhiên, kết quả có thể bị hủy nếu Quý TX trúng giải vi phạm Quy tắc Ứng xử hoặc không thực hiện đúng điều kiện của chương trình! Chi tiết và điều kiện tham gia xét thưởng của chương trình được công bố tại Blog TX! Quý TX vui lòng tham khảo thêm, xin cảm ơn!

Hãy online liên tục và thực hiện đúng các quy định hoạt động của dịch vụ GrabCar để kiếm thêm thu nhập và có cơ hội được thưởng “nóng”!