[GrabCar] Hướng dẫn khai báo y tế và Hướng xử lý trong trường hợp Khách hàng/ Đối tác tài xế không chấp hành quy định của Sở GTVT

* Vui lòng tham khảo Công văn hướng dẫn của Sở GTVT Hà Nội here và Công văn hướng dẫn của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh here