[Grab 2 bánh] Cập nhật chương trình thưởng ngọc tại các thành phố mới từ 22/06/2020