KonsultaMD: Health is Wealth for 4W Ka-Grab!

Alagaan ang kalusugan with KonsultaMD Subscription para sa ating GrabCar driver-partners na Platinum and Gold Tier sa Ka Grab Rewards Plus!

KonsultaMD Perks

1 month membership

Unlimited Voice Consult

1 Video Consult

e-Prescription, e-Laboratory Request, e-Medical Certificate

1 Member

Eligibility & How to claim

Kailangan ikaw ay Platinum o Gold Tier sa ating monthly KGR+ Refresh.

Hintayin ang text mula sa KonsultaMD para sa link kung saan pwede i-download ang App. Kapag may mga karadagang katanungan, tumawag sa hotline ng Konsulta MD sa 02 7798 8000.