GrabTaxi Passenger Promos

Para matulungan kayo na makakuha ng mas madaming bookings, nagbigay kami ng mga promo discounts sa mga pasahero!

May makikita ang pasahero na discount code sa kanyang Grab App. Pag ginamit niya ito, mababawasan pa ang kanyang fare.

Don’t worry, Paps! Mapupunta pa rin sa’yo ang full fare amount kahit naka-promo ang pasahero.

May makikita ka na “promo” sa iyong driver app para malaman kung naka-promo ang iyong pasahero

ILANG PAALALA:

  • Siguraduhing tama ang metered fare na nilalagay sa e-receipt
  • Ire-reimburse namin sa iyong cash wallet ang discount sa fare pagkatapos ng iyong trip
  • Huwag mag-kolekta ng cash dahil naka-cashless ang pasahero