Terms and conditions (Điều kiện điều khoản áp dụng)

Terms and conditions:

  • Discount 50% up to VND50.000 applied for GrabBike/GrabBike Plus/GrabCar/GrabCar Plus.
  • Applied for all payment methods.
  • Valid for one-time use in Hanoi and Ho Chi Minh City only.
  • Voucher quantities are limited.
  • Applied for the latest Grab app version.

Điều kiện điều khoản áp dụng:

  • Ưu đãi 50% tối đa 50.000đ cho các chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabCar/GrabCar Plus.
  • Áp dụng cho mọi phương thức thanh toán.
  • Áp dụng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.
  • Số lượng ưu đãi có giới hạn.
  • Áp dụng cho phiên bản ứng dụng Grab mới nhất.